Search result for

telefongespräch

(56 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -telefongespräch-, *telefongespräch*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา telefongespräch มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *telefongespräch*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Traces of Rita and her phone calls.Eine Spur von Rita und ihren Telefongesprächen. Solo Sunny (1980)
But, Michael, the phone conversation has terminated.Aber, Michael, das Telefongespräch wurde beendet. A Knight in Shining Armor (1984)
How can you tell from a phone conversation?Woher weißt du das bei einem TelefongesprächWaiting for Godorsky (1984)
Now Philip is in danger, great danger. We must get to him before he is shot down either by the comrades or our own police.Und wir hörten vorhin, erst vor einigen Minuten, ein Telefongespräch zwischen Ihnen und Philip Kimberley, in welchem Sie ihn gebeten haben, mit Ihnen in die sowjetische Botschaft zu gehen. The Jigsaw Man (1983)
Any conversation by telephone, anything that's gonna give us a clue.Jedes Telefongespräch, alles, was uns einen Hinweis geben könnte. Knight of the Juggernaut (1985)
Your mom had a conference call with Nana last night.Deine Mama hatte gestern Abend ein Telefongespräch mit Nana. Cat's Eye (1985)
- Doesn't include the phone bill. Well, that's no problem... we just made a couple local calls.- Nicht für Telefongespräche. National Lampoon's European Vacation (1985)
This isn't a matter for the telephone.Das ist keine Sache für ein TelefongesprächThe Triumvirate (1986)
Hi. Hi, dad.Brian, hör auf, meine Telefongespräche mitzuhören. Hail to the Chief (1987)
Could you ask him ?1.000 Telefongespräche. Prime Time (1987)
Honey, don't torture yourself.- Das Telefongespräch tut mir leid. - Wovon reden Sie? Hit Me with Your Best Shot (1988)
Actually, I overheard a phone conversation.Außerdem hörte ich ein Telefongespräch mit. Er sprach über... Badge of Honor (1988)
What should be of paramount importance to you right now is not the phone call but the fact that you're gonna spend 10 years for impersonating a federal agent.Sie sollten jetzt nicht an Telefongespräche denken, sondern an zehn Jahre Knast wegen Hochstapelei auf Kosten des FBI. Midnight Run (1988)
Why don't you just let me make a phone call? (laughs)Warum lassen Sie mich nicht einfach ein Telefongespräch führen? The Prophecies (1989)
I suppose this will include a phone conversation with Mike, Mr. Bonehead-Boyfriend.Ich nehme an, es geht dabei um ein Telefongespräch mit Mike, den Holzkopf, den du deinen Freund nennst. Episode #1.1 (1989)
I therefore recommend we make a quick but cordial follow-up phone call to Iceland, a little gentle handling, let Einer know that we're right on top of this thing.Ich schlage also vor, dass wir ein kurzes, aber nettes Telefongespräch mit Island führen, so ganz freundlich, Einer wissen lassen, dass wir alles im Griff haben. Episode #2.2 (1990)
Why is it that whenever I have a private phone conversation you assume that I'm fucking someone?Wieso nimmst du bei jedem privaten Telefongespräch von mir an, dass ich jemanden vögele? Cape Fear (1991)
There's a phone call for you.Ein Telefongespräch für Sie. The Wasteland (1991)
Somebody said there was a call for me back here?Jemand sagte, ich hätte hier ein TelefongesprächThe Wasteland (1991)
The police don't believe you, and you just used your only phone call.Die Polizei glaubt dir nicht. Du führst gerade dein einziges TelefongesprächKnight Moves (1992)
I don't want to criticize you, babe, but I'm supposed to be having a converse on on the phone.Es tut mir leid, Baby, ich will dich nicht kritisieren, aber ich führe hier gerade ein wichtiges TelefongesprächThe Player (1992)
No TV, no seeing your friends, no talking on the phone.- Kein TV, keine Telefongespräche. Rites and Wrongs of Passage (1992)
PHONE USAGE/ROBERT DENKTELEFONGESPRÄCHE / ROBERT DENK 12:01 (1993)
PHONE CALLS / LISA FREDERICKSTELEFONGESPRÄCHE / LISA 12:01 (1993)
RUN SAME: BARRY THOMAS THOMAS BARRY: PHONE USAGE QUERYTELEFONGESPRÄCHE / BARRY THOMAS 12:01 (1993)
NO FURTHER CALLSKEINE ANDERE TELEFONGESPRÄCHE 12:01 (1993)
But some children who come here have been damaged severely... by their parents, even loving parents, or by lovers... that's why they are here... and why we must enforce rules about phone calls.Aber einige Kinder, die hierher kommen sind schwer geschädigt worden. Von ihren Eltern, sogar liebende Eltern, oder von Liebenden... deswegen sind sie hier... und wir müssen bei Telefongesprächen harte Regeln durchsetzen. The World of Ludovic (1993)
Everything from telephone calls to encrypted military information... gets routed through there.Alles läuft dort durch: Von Telefongesprächen bis zu verschlüsselten Militärdaten. Photon Bullet (1993)
All calls to the White House of whatever nature and character, would be taped?Alle Telefongespräche jeglicher Art wurden aufgezeichnet? Nixon (1995)
When did you first suspect that Darin was involved in more than prank calls?Wann haben Sie zum ersten Mal vermutet, dass Darin nicht nur Telefongespräche tätigt? D.P.O. (1995)
classified accounts, encrypted phone calls...Geheime Konten, verschlüsselte Telefongespräche... Chain Reaction (1996)
Did you or did you not have a phone conversation a few days ago with Rudy Baylor?Gut. Haben Sie vor einigen Tagen ein Telefongespräch mit Mr. Rudy Baylor geführt? The Rainmaker (1997)
Listening to perfect strangers' telephone conversations.Total Fremden und Telefongesprächen zuhören. There's Something About Mary (1998)
I had some correspondence with Giger - ...some letters and some telephone discussions with him.Ich hatte mit Giger kommuniziert - ..in ein paar Briefen und ein paar Telefongesprächen. The Alien Legacy (1999)
You have a phone call.Ein Telefongespräch für Sie. Hanging Up (2000)
I had an interesting call this afternoon from Dr. Frankel from UCLA.Ich hatte ein interessantes Telefongespräch mit Dr. Frankel von der Uni. Erin Brockovich (2000)
THERE WERE THE TELEPHONE CALLS TO UNBELIEV...Da waren Telefongespräche mit..." War Live (2000)
And the wire services called to talk about national syndication!Von den vielen Telefongesprächen krieg ich schon langsam einen Bizeps. Good Advice (2001)
But I heard her on the telephone.Aber ich habe das Telefongespräch mit angehört. Evil Under the Sun (2001)
Mother handled all our phone calls at home.Mutter kümmerte sich zu Hause um unsere Telefongespräche. Elling (2001)
Anything from his phone records?Irgendwelche Aufzeichnungen über Telefongespräche? The Last Witness (2001)
I'll even try to arrange a phone conversation between you two.Ich werde sogar versuchen ein Telefongespräch zwischen euch beiden zu arrangieren. Orpheus Descending (2001)
I believe I've got a right to make one phone call.Ich habe das Recht auf ein TelefongesprächThe Man Without a Past (2002)
Linguistics decoded Dahlgren's phone call, but we still know nothing of the agency or who's behind it.Dahlgrens Telefongespräch ist decodiert, aber wir wissen nicht, wer dahinter steckt. The Coup (2002)
So that phone call before, that was happy?Das Telefongespräch vorhin, das war etwa glücklich? The One with Christmas in Tulsa (2002)
Every look, every bad mood, every phone call... where he'd hang up the phone when I'd walk into the room.Jeder Blick, jedes falsche Wort, jedes Telefongespräch, das er beendet, wenn ich ins Zimmer komme. Midnight Sun (2002)
I'm gonna go in the other room and pretend to make a phone call.Ich geh und täusch 'n Telefongespräch vor. Und Alex: Glückwunsch zum Detective! Out of Time (2003)
Somebody's recording my phone calls.Jemand nimmt meine Telefongespräche auf. Nicotina (2003)
I've been following you, taping you, listening in to your phone calls and I've been "taking down" all this from the tapes.Ich folgte dir. Nahm dich auf, belauschte deine Telefongespräche, und das aufgenommene typpte ich dann von Bänder ab. The Professional (2003)
No, never heard of him.Bei einem Telefongespräch... mit de Haeck. The Memory of a Killer (2003)

German-Thai: Longdo Dictionary
Telefongespräch[เท-เล-โฟน-เก-ฉะ-เปรค] (n) |das, pl. Telefongespräche| การสนทนาทางโทรศัพท์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Strom abzapfen; Telefongespräch abhörento tap the wire [Add to Longdo]
Telefongespräch {n} | Telefongespräche {pl}telephone conversation | telephone conversations [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Telefongespräch [teːleːfoːngəʃprɛç] (n) , s.(n )
     telephone conversation
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top