หรือคุณหมายถึง taße?
Search result for

tasse

(62 entries)
(0.011 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tasse-, *tasse*
Possible hiragana form: たっせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tassel[N] พู่, See also: พู่ห้อย, Syn. pompom, tail, trimming
tassel[N] สิ่งที่เหมือนพู่
tassel[N] ฝอยของพืชที่มีลักษณะเหมือนพู่ (เช่น ฝอยข้าวโพด)
tassel[VT] ประดับพู่, See also: ห้อยพู่
tassel[VT] ลอกฝอยข้าวโพดออก, See also: ลอกฝอย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tassel(แทส'เซิล) n.พู่,พู่ห้อย,ฝอยฝักข้าวโพดหรือพืชอื่น ๆ vt. ประดับด้วยพู่,เอาฝอยฝักข้าวโพดออก vi. งอกฝอย (ฝักข้าวโพด), See also: tasseler,tasseller n.
demitasse(เดม'มิแทส) n. ถ้วยกาแฟเล็ก ๆ สำหรับใส่กาแฟดำดื่มหลังอาหาร,กาแฟดำดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
tassel(n) พู่,ฝอยฝักข้าวโพด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No more tasseled leather pants, no more ramones cds,จะไม่มีกางเกงหนังติดพู่ จะไม่มีซีดีวงราโมนส์ Death Takes a Holiday (2009)
I want to see the "completely innocent" look you have when Destiny shakes her tassels in your face.ฉันอยากเห็นท่าทาง"ไม่มีอะไร"ของคุณ เวลาที่ยายเดสทินี่มาสายหน้าอกตรงหน้าคุณ You Gotta Get a Gimmick (2010)
I actually went a couple semesters, but then my family had some money problems, and, well, nine years later, I'm still wearing tassels.ฉันเคยไปเรียนอยู่2เทอมด้วยล่ะ ก่อนที่ที่บ้านจะมีปัญหาด้านการเงิน และเก้าปีต่อมา ฉันก็ได้มาใส่ชุดแบบนี้ The Glamorous Life (2010)
Ah, the no-hassle tassel.แบบที่เอาพู่ติดนี่นา Under the Gun (2010)
No-hassle tassels.มีพู่มีพุ่มด้วย Under the Gun (2010)
One of them had one of those woolly hats with those tassels.มีคนนึงสวมหมวกที่เหมือนถักด้วยขนสัตว์ Attack the Block (2011)
Tassels?เหมือนพู่ดีออก? Paradise Kiss (2011)
Just be careful not to confuse them with tassels.ระวังหน่อยนะอย่าสับสนมันกับพู่ปัดฝุ่นหล่ะ Then I Really Got Scared (2011)
Yeah, I might not graduate, but it's okay 'cause gowns are for ladies and tassels are for strippers.ใช่แต่ฉันอาจจะไม่จบ โอเคเพราะชุดครุยมีไว้สำหรับสุภาพสตรี และพู่ห้อยมีไว้สำหรับนักเต้นระบำเปลื้องผ้า Choke (2012)
It'd be like calling me Rastle or Tassel... or No-hassle Castle.ไม่เอาน่าก็เหมือนเียกพ่อว่า แลสเซิล An Embarrassment of Bitches (2012)
I don't know if it because the one I was wearing was gold or if it was the tassels?ฉันก็ไม่รู้ ถ้า มันเป็นเพราะว่าสิ่งเดียวที่ฉันใส่มันคือ ทอง หรือ ถ้ามันเป็นพู่? Lie with Me (2013)
Katrina Van Tassel.แคททริน่า แวน เทสเซล The Sin Eater (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พู่[N] tuft, See also: tassel, Example: ประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 25 การตกแต่งช้างทรงจะแต่งด้วยพู่หน้าหูช้าง, Count unit: พู่, Thai definition: กลุ่มหรือกระจุกที่ประกอบด้วยขนสัตว์ ไหม ด้าย หรือสิ่งอื่นๆ ที่คล้ายกัน โดยมากใช้ห้อยประดับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัด[v.] (at) EN: press ; compress ; pack ; squeeze ; stuff ; congest ; sandwich   FR: comprimer ; compresser ; entasser
เบียด[v.] (bīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass   FR: entasser
เบียดเสียด[v.] (bīetsīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass   FR: entasser ; écraser
กอง[v.] (køng) EN: pile ; heap ; stack ; accumulate   FR: empiler ; entasser ; accumuler
ก้นถ้วย[n. exp.] (kon thuay) EN: bottom of a cup   FR: fond d'une tasse [m]
ลอม[v.] (løm) EN: pile up   FR: amonceler ; empiler ; entasser
แน่น[adj.] (naen) EN: dense ; compact ; crowded ; congested ; packed ; stuffed ; jammed   FR: rempli ; plein ; encombré ; bondé ; entassé ; dense ; ferme
ปะ[v.] (pa) EN: repair ; patch up ; mend   FR: rapiécer ; rafistoler ; racommoder ; repriser ; réparer ; rapetasser (fam.)
พู่[n.] (phū) EN: tuft ; tassel ; pendant   FR: pompon [m] ; gland [m] ; houppe [f] ; houpette [f] ; patte de lièvre [f]
พูน[v.] (phūn) EN: heap up ; pile up ; accumulate ; stack   FR: amasser ; entasser ; empiler

CMU English Pronouncing Dictionary
TASSEL    T AE1 S AH0 L
TASSELED    T AE1 S AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tassel    (n) (t a1 s l)
tassels    (n) (t a1 s l z)
tasseled    (j) (t a1 s l d)
tasselled    (j) (t a1 s l d)

German-Thai: Longdo Dictionary
Tasse(n) |die, pl. Tassen| ถ้วย
Der hat nicht alle Tassen im Schrank.(phrase slang) เขาเป็นคนไม่ค่อยเต็มเต็ง, หรือไม่ค่อยเต็มบาท

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tasse {f} | Tassen {pl} | eine Tasse Kaffee | eine Tasse Tee | nicht alle Tassen im Schrank habencup | cups | a cup of coffee | a cup of tea | to be wrong in the garret [Add to Longdo]
Tassenunterlage {f} | Tassenunterlagen {pl}doily | doilies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すかり;すがり[, sukari ; sugari] (n) (1) net for caught fish; (2) net-like tassel of Buddhist prayer beads; (3) (すがり only) (thb [Add to Longdo]
アラフラ大瀬[アラフラおおせ;アラフラオオセ, arafura oose ; arafuraoose] (n) (uk) (See タッセルドウォビゴン) tasselled wobbegong (Eucrossorhinus dasypogon, sole species of the carpet shark genus Eucrossorhinus) [Add to Longdo]
ソトワール[, sotowa-ru] (n) sautoir; long necklace (longer than opera-length), often with an ornament (tassel or pendant) at the end [Add to Longdo]
タッセル[, tasseru] (n) tassel [Add to Longdo]
タッセルドウォビゴン;タッセルド・ウォビゴン[, tasserudouobigon ; tasserudo . uobigon] (n) tasselled wobbegong (Eucrossorhinus dasypogon, sole species of the carpet shark genus Eucrossorhinus) [Add to Longdo]
デミタス;ドミタス[, demitasu ; domitasu] (n) demi-tasse (fre [Add to Longdo]
鬼頭;纛[おにがしら;とう(纛), onigashira ; tou ( tou )] (n) (See 大頭・おおがしら・2) decorative black flagpole tassel made from tail hair (of a yak, horse, ox, etc.) or dyed hemp [Add to Longdo]
己達せんと欲して人を達せしむ[おのれたっせんとほっしてひとをたっせしむ, onoretassentohosshitehitowotasseshimu] (exp) (arch) If you wish to succeed, first help others to succeed (from Analects of Confucius) [Add to Longdo]
高カリウム血症[こうカリウムけっしょう, kou kariumu kesshou] (n) hyperkalemia; hyperpotassemia [Add to Longdo]
黒房[くろぶさ, kurobusa] (n) black tassel hung above the northwest corner of a sumo ring [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liú, ㄌㄧㄡˊ, ] tassel [Add to Longdo]
穗饰[suì shì, ㄙㄨㄟˋ ㄕˋ, / ] tassel [Add to Longdo]
[hé, ㄏㄜˊ, / ] tassels [Add to Longdo]
[suì, ㄙㄨㄟˋ, ] tassel [Add to Longdo]
[yīng, , / ] tassel of hat [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
達成のレベル[たっせいのレベル, tasseino reberu] level of performance [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
達成[たっせい, tassei] erreichen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tasse \Tasse\, n. [OF. tassette.]
   A piece of armor for the thighs, forming an appendage to the
   ancient corselet.
   [1913 Webster]
 
   Note: Usually the tasse was a plate of iron swinging from the
      cuirass, but the skirts of sliding splints were also
      called by this name.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tasse
   n 1: one of two pieces of armor plate hanging from the fauld to
      protect the upper thighs [syn: {tasset}, {tasse}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 tasse [tas]
   cup
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Tasse [tasə] (n) , s.(f )
   cup
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top