Search result for

tangerine

(40 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tangerine-, *tangerine*
Possible hiragana form: たんげりね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tangerine[N] ส้มจีน, See also: ผลส้มจีน, ผลส้มเปลือกหนา
tangerine[N] สีส้มอมแดง
tangerine[ADJ] ซึ่งมีสีส้มอมแดง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tangerine(แทนจะริน') n. ต้นส้มจีน,ส้มเปลือกหนา,สีส้มอมแดง. adj. สีส้มอมแดง

English-Thai: Nontri Dictionary
tangerine(n) ส้มเขียวหวาน,ส้มจีน,สีส้มอมแดง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tangerineส้มเขียวหวาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
One day, I saw a child playing with a ruby the size of a tangerine.วันนึงผมเห็นเด็กคนนึง เล่นทับทิมขนาด... เท่าผลส้ม The Dark Knight (2008)
Tangerine?ทาจารีนใช่มั้ย? Under the Mountain (2009)
This one ate only tangerines for weeks. Mr. Compton, thank you.อันนี้ให้เขากินส้มตลดอสัปดาห์เลยละ คุณคอมพ์ตัน ขอบคุณ Beautifully Broken (2010)
Sheldon, I got you your tangerine chicken.เชลด้อน ฉันซื้อไก่แทนเจอรีนเผื่อนาย The Spaghetti Catalyst (2010)
I will consume my tangerine chicken with the appropriate gusto.ฉันจะกินไก่ The Spaghetti Catalyst (2010)
She's going to bed so what's with all the tangerines?เข้านอนยังไงเอาส้มไปด้วยเนี่ย Pasta (2010)
Tangerines?ส้ม? Episode #1.6 (2010)
My grandmother had a place that's a restaurant in Tangerine, Florida.Don't move! The Town (2010)
I thought about going down to... ,..see if my grandma's place is still there. Tangerine, Florida.Depends. The Town (2010)
Reva. Can you save me? By apple trees and tangerines ♪ Covert Affairs 02x06 ♪ The Outsiders Original Air Date on July 12, 2011 ͹Դâ Ҿٴ The Outsiders (2011)
The man who blinded me. Can You Save Me? By Apple Trees and TangerinesҺʹ ♪ Covert Affairs 02x07 ♪ Half a World Away Original Air Date on July 19, 2011 价蹡ѺҾͧ Half a World Away (2011)
It's okay. [Apple Trees and Tangerines' Can You Save Me? ] ♪ Covert Affairs 02x11 ♪NThe Wake-Up BombNOriginal Air Date on November 1, 2011 The Wake-Up Bomb (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส้มเขียวหวาน[n. exp.] (som khīo wān) EN: tangerine   FR: tangerine [f]
ส้มแป้น [n.] (som paēn) EN: Citrus reticulata Blanco ; tangerine ; mandarin ; mandarin orange   

CMU English Pronouncing Dictionary
TANGERINE    T AE2 N JH ER0 IY1 N
TANGERINES    T AE1 N JH ER0 IY2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tangerine    (n) (t a2 n jh @ r ii1 n)
tangerines    (n) (t a2 n jh @ r ii1 n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mandarine {f} [bot.] | Mandarinen {pl}tangerine | tangerines [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シークワーシャー;シクワーシャー;シークヮーサー[, shi-kuwa-sha-; shikuwa-sha-; shi-kuwa-sa-] (n) (See ヒラミレモン) flat lemon (Citrus depressa Hayata); Hirami lemon; thin-skinned flat lemon; shekwasha; Taiwan tangerine [Add to Longdo]
タンジェリン[, tanjierin] (n) tangerine [Add to Longdo]
ポン柑[ポンかん;ポンカン, pon kan ; ponkan] (n) (uk) ponkan orange (Citrus reticulata); tangerine [Add to Longdo]
清見オレンジ[きよみオレンジ;キヨミオレンジ, kiyomi orenji ; kiyomiorenji] (n) Kiyomi orange; type of tangor (tangerine-orange hybrid); Citrus unshiu sinensis [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
柳丁[liǔ dīng, ㄌㄧㄡˇ ㄉㄧㄥ, ] tangerine [Add to Longdo]
[jú, ㄐㄩˊ, ] tangerine [Add to Longdo]
桔子[jú zi, ㄐㄩˊ ㄗ˙, ] tangerine [Add to Longdo]
桔黄色[jú huáng sè, ㄐㄩˊ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ, ] tangerine yellow; saffron (yellow) [Add to Longdo]
[jú, ㄐㄩˊ, ] tangerine [Add to Longdo]
橘子[jú zi, ㄐㄩˊ ㄗ˙, ] tangerine [Add to Longdo]
橘柑[jú gān, ㄐㄩˊ ㄍㄢ, ] tangerine; orange [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mandarin \Man`da*rin"\, n. [Pg. mandarim, from Malay mantr[imac]
   minister of state, prop. a Hind. word, fr. Skr. mantrin a
   counselor, manira a counsel, man to think.]
   1. A Chinese public officer or nobleman; a civil or military
    official in China and Annam.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: A powerful government official or bureaucrat,
    especially one who is pedantic and has a strong sense of
    his own importance and privelege.
    [PJC]
 
   3. Hence: A member of an influential, powerful or elite
    group, espcially within artistic or intellectual circles;
    -- used especially of elder members who are traditionalist
    or conservative about their specialties.
    [PJC]
 
   5. The form of the Chinese language spoken by members of the
    Chinese Imperial Court an officials of the empire.
    [PJC]
 
   6. Any of several closely related dialects of the Chinese
    language spoken by a mojority of the population of China,
    the standard variety of which is spoken in the region
    around Beijing.
    [PJC]
 
   7. (Bot.) A small flattish reddish-orange loose-skinned
    orange, with an easily separable rind. It is thought to be
    of Chinese origin, and is counted a distinct species
    ({Citrus reticulata} formerly {Citrus nobilis}); called
    also {mandarin orange} and {tangerine}.
    [1913 Webster]
 
   {Mandarin language}, the spoken or colloquial language of
    educated people in China.
 
   {Mandarin yellow} (Chem.), an artificial aniline dyestuff
    used for coloring silk and wool, and regarded as a complex
    derivative of quinoline.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tangerine \Tan"ger*ine`\, n. [Etymol. uncertain.] (Bot.)
   A kind of orange, much like the mandarin, but of deeper color
   and higher flavor. It is said to have been produced in
   America from the mandarin. [Written also {tangierine}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 colorful \colorful\ adj.
   1. having striking color. Opposite of {colorless}.
 
   Note: [Narrower terms: {changeable, chatoyant, iridescent,
      shot}; {deep, rich}; {flaming}; {fluorescent, glowing};
      {prismatic}; {psychedelic}; {red, ruddy, flushed,
      empurpled}]
 
   Syn: colourful.
     [WordNet 1.5]
 
   2. striking in variety and interest. Opposite of {colorless}
    or {dull}. [Narrower terms: {brave, fine, gay, glorious};
    {flamboyant, resplendent, unrestrained}; {flashy, gaudy,
    jazzy, showy, snazzy, sporty}; {picturesque}]
    [WordNet 1.5]
 
   3. having color or a certain color; not black, white or grey;
    as, colored crepe paper. Opposite of {colorless} and
    {monochrome}.
 
   Note: [Narrower terms: {tinted}; {touched, tinged}; {amber,
      brownish-yellow, yellow-brown}; {amethyst}; {auburn,
      reddish-brown}; {aureate, gilded, gilt, gold, golden};
      {azure, cerulean, sky-blue, bright blue}; {bicolor,
      bicolour, bicolored, bicoloured, bichrome}; {blue,
      bluish, light-blue, dark-blue}; {blushful,
      blush-colored, rosy}; {bottle-green}; {bronze, bronzy};
      {brown, brownish, dark-brown}; {buff}; {canary,
      canary-yellow}; {caramel, caramel brown}; {carnation};
      {chartreuse}; {chestnut}; {dun}; {earth-colored,
      earthlike}; {fuscous}; {green, greenish, light-green,
      dark-green}; {jade, jade-green}; {khaki}; {lavender,
      lilac}; {mauve}; {moss green, mosstone}; {motley,
      multicolor, culticolour, multicolored, multicoloured,
      painted, particolored, particoloured, piebald, pied,
      varicolored, varicoloured}; {mousy, mouse-colored};
      {ocher, ochre}; {olive-brown}; {olive-drab}; {olive};
      {orange, orangish}; {peacock-blue}; {pink, pinkish};
      {purple, violet, purplish}; {red, blood-red, carmine,
      cerise, cherry, cherry-red, crimson, ruby, ruby-red,
      scarlet}; {red, reddish}; {rose, roseate}; {rose-red};
      {rust, rusty, rust-colored}; {snuff, snuff-brown,
      snuff-color, snuff-colour, snuff-colored,
      snuff-coloured, mummy-brown, chukker-brown}; {sorrel,
      brownish-orange}; {stone, stone-gray}; {straw-color,
      straw-colored, straw-coloured}; {tan}; {tangerine};
      {tawny}; {ultramarine}; {umber}; {vermilion,
      vermillion, cinibar, Chinese-red}; {yellow, yellowish};
      {yellow-green}; {avocado}; {bay}; {beige}; {blae
      bluish-black or gray-blue)}; {coral}; {creamy}; {cress
      green, cresson, watercress}; {hazel}; {honey,
      honey-colored}; {hued(postnominal)}; {magenta};
      {maroon}; {pea-green}; {russet}; {sage, sage-green};
      {sea-green}] [Also See: {chromatic}, {colored}, {dark},
      {light}.]
 
   Syn: colored, coloured, in color(predicate).
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tangerine
   adj 1: of a strong reddish orange color
   n 1: a variety of mandarin orange [syn: {tangerine}, {tangerine
      tree}]
   2: any of various deep orange mandarins grown in the United
     States and southern Africa
   3: a reddish to vivid orange color

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top