Search result for

turkey

(61 entries)
(0.0216 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -turkey-, *turkey*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Turkey[N] ประเทศตุรกี
Turkey[N] ตุรกี
turkey[N] ไก่งวง
turkey[N] คนโง่ (คำหยาบ)
Turkey towel[N] ผ้าเช็ดตัวขนยาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
turkey(เทอ'คี) n. ประเทศตุรก'เมืองหลวงชื่อAnkara
cold turkeyn. การหักดิบ

English-Thai: Nontri Dictionary
turkey(n) ไก่งวง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Turkeyตุรกี [TU Subject Heading]
Turkeysไก่งวง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He has fields in Turkey, where they grow poppy.เขามีสาขาในประเทศตุรกีที่พวกเขาเติบโตงาดำ The Godfather (1972)
Fucking asshole. Dumb turkey.รูตูด ร่วมเพศ ไก่งวง โง่ I Spit on Your Grave (1978)
What a turkey!สิ่งที่ไก่งวง! Mad Max (1979)
Hey, fella, you're a turkey, you know that?เฮ้ไอ้หนุ่มคุณไก่งวง, คุณรู้ไหม ว่า? Mad Max (1979)
A shot of wild turkey.ยิงไก่งวง First Blood (1982)
No shit. She looks like a Thanksgiving turkey.ไม่ได้โม้ เธอยั่งกะ ไก่งวงวันขอบคุณพระเจ้าแน่ะ Stand by Me (1986)
Turkey In The Straws, straight time.' เทอร์กี้ อิน เดอะ สตรอส์ '. เล่นแบบธรรมดา The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
No. You go cold turkey.ไม่ นายต้องหยุดทันที Junior (1994)
I'll bring the dessert and a bottle of wine and you'll tell me I shouldn't have and while you're showing me around your house shaped like a ship your wife will be cooking a turkeyฉันจะซื้อของหวานกับไวน์ติดมือไป นายจะบอกว่าฉันไม่น่าซื้อ และ The Legend of 1900 (1998)
Yeah, with a bad habit of stealing horses at four in the morning, and sneaking into my window with waffles and a bottle of Wild Turkey.ใช่ พร้อมนิสัยแย่ๆที่ชอบขโมยม้า ตอนตี 4 เข้าจะแอบมองผ่านหน้าต่างฉัน พร้อมวาฟเฟิล และ เหล้าเบอร์บอน เขาบ้าจริงๆ Dark Harbor (1998)
... andwestrikeupa conversation, waiting for our turkey.... และเราก็เริ่มคุยกันออกรส คุย คุย คุย และก็คุย The Story of Us (1999)
- Turkey?- เนื้อไก่งวงงั้นเหรอ Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
turkeyA turkey is a little bigger than a chicken.
turkeyHave a happy Turkey day.
turkeyHave you ever eaten turkey?
turkeyHe makes it a point to speak clearly and graphically he always talks turkey about any problem.
turkeyHe quit smoking cold turkey.
turkeyI cannot even boil water, much less roast a turkey.
turkeyLet's talk turkey.
turkeyMaybe, but he wants me to stop cold turkey.
turkeyOnce the Sultan ruled over today's Turkey.
turkeyThe accused spoke equivocally and didn't want to talk turkey.
turkeyThe host cut the turkey for the guests.
turkeyThis turkey tastes good.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตุรกี[N] Republic of Turkey, See also: Turkey, Syn. ประเทศตุรกี, Example: ความกลัวนี้ยิ่งทวีหลายเท่าเมื่อตุรกีจับสายลับอิรักได้กว่าสิบคน ขณะลอบข้ามพรมแดนมุ่งหน้าไปยุโรป, Thai definition: ชื่อสาธารณรัฐหนึ่งอยู่ในเอเซีย เมืองหลวงชื่ออังการา
ไก่งวง[N] turkey, Example: ชาวอเมริกันจะรับประทานไก่งวงในวันขอบคุณพระเจ้า, Count unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไก่งวง[n.] (kai ngūang) EN: turkey   FR: dinde [f] ; dindon [m]
ประเทศตุรกี[n. prop.] (Prathēt Turakī) EN: Turkey   FR: Turquie [f]
ตุรกี[n. prop.] (Turakī) EN: Turkey   FR: Turquie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TURKEY    T ER1 K IY0
TURKEYS    T ER1 K IY0 Z
TURKEY'S    T ER1 K IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Turkey    (n) (t @@1 k ii)
turkey    (n) (t @@1 k ii)
turkeys    (n) (t @@1 k i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Putenbrust {f} [cook.]turkey breast [Add to Longdo]
Truthahngeier {m} [ornith.]Turkey Vulture [Add to Longdo]
Türkei [geogr.]Turkey (tr) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ターキー[, ta-ki-] (n) (See 七面鳥) turkey [Add to Longdo]
ロート油[ロートゆ, ro-to yu] (n) Turkey red oil [Add to Longdo]
丸焼き[まるやき, maruyaki] (n) whole roast (e.g. pig, turkey, etc.) [Add to Longdo]
七面鳥[しちめんちょう, shichimenchou] (n) turkey [Add to Longdo]
塚造[つかつくり;ツカツクリ, tsukatsukuri ; tsukatsukuri] (n) (uk) megapode (any bird of family Megapodiidae, inc. brush turkeys and mallee fowl); mound builder [Add to Longdo]
土国[どこく, dokoku] (n) Turkey [Add to Longdo]
土耳古[とるこ;トルコ(P), toruko ; toruko (P)] (n) (1) (uk) Turkey; (2) (abbr) (See トルコブルー,トルコ石) turquoise; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吐绶鸡[tǔ shòu jī, ㄊㄨˇ ㄕㄡˋ ㄐㄧ, / ] turkey [Add to Longdo]
土耳其[Tǔ ěr qí, ㄊㄨˇ ㄦˇ ㄑㄧˊ, ] Turkey [Add to Longdo]
火鸡[huǒ jī, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧ, / ] turkey [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Turkey \Tur"key\, pr. n. [Cf. 2d {Turkey}.]
   A country in the southeast of Europe and southwest of Asia.
   [1913 Webster]
 
   {Turkey carpet}, a superior kind of carpet made in Asia Minor
    and adjoining countries, having a deep pile and composed
    of pure wool with a weft of different material. It is
    distinguishable by its coloring and patterns from similar
    carpets made in India and elsewhere.
 
   {Turkey oak}. (Bot.) See {Cerris}.
 
   {Turkey red}.
   (a) A brilliant red imparted by madder to cottons, calicoes,
     etc., the fiber of which has been prepared previously
     with oil or other fatty matter.
   (b) Cloth dyed with this red.
 
   {Turkey sponge}. (Zool.) See {Toilet sponge}, under {Sponge}.
    
 
   {Turkey stone}, a kind of oilstone from Turkey; novaculite;
    -- called also {Turkey oilstone}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Turkey \Tur"key\ (t[^u]r"k[=e]), n.; pl. {Turkeys}. [So called
   because it was formerly erroneously believed that it came
   originally from Turkey: cf. F. Turquie Turkey. See {Turk}.]
   (Zool.)
   Any large American gallinaceous bird belonging to the genus
   {Meleagris}, especially the North American wild turkey
   ({Meleagris gallopavo}), and the domestic turkey, which was
   probably derived from the Mexican wild turkey, but had been
   domesticated by the Indians long before the discovery of
   America.
   [1913 Webster]
 
   Note: The Mexican wild turkey is now considered a variety of
      the northern species (var. Mexicana). Its tail feathers
      and coverts are tipped with white instead of brownish
      chestnut, and its flesh is white. The Central American,
      or ocellated, turkey ({Meleagris ocellata}) is more
      elegantly colored than the common species. See under
      {Ocellated}. The Australian, or native, turkey is a
      bustard ({Choriotis australis}). See under {Native}.
      [1913 Webster]
 
   {Turkey beard} (Bot.), a name of certain American perennial
    liliaceous herbs of the genus {Xerophyllum}. They have a
    dense tuft of hard, narrowly linear radical leaves, and a
    long raceme of small whitish flowers. Also called
    {turkey's beard}.
 
   {Turkey berry} (Bot.), a West Indian name for the fruit of
    certain kinds of nightshade ({Solanum mammosum}, and
    {Solanum torvum}).
 
   {Turkey bird} (Zool.), the wryneck. So called because it
    erects and ruffles the feathers of its neck when
    disturbed. [Prov. Eng.]
 
   {Turkey buzzard} (Zool.), a black or nearly black buzzard
    ({Cathartes aura}), abundant in the Southern United
    States. It is so called because its naked and warty head
    and neck resemble those of a turkey. It is noted for its
    high and graceful flight. Called also {turkey vulture}.
 
   {Turkey cock} (Zool.), a male turkey.
 
   {Turkey hen} (Zool.), a female turkey.
 
   {Turkey pout} (Zool.), a young turkey. [R.]
 
   {Turkey vulture} (Zool.), the turkey buzzard.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 turkey
   n 1: large gallinaceous bird with fan-shaped tail; widely
      domesticated for food [syn: {turkey}, {Meleagris
      gallopavo}]
   2: a Eurasian republic in Asia Minor and the Balkans; on the
     collapse of the Ottoman Empire in 1918, the Young Turks, led
     by Kemal Ataturk, established a republic in 1923 [syn:
     {Turkey}, {Republic of Turkey}]
   3: a person who does something thoughtless or annoying; "some
     joker is blocking the driveway" [syn: {joker}, {turkey}]
   4: flesh of large domesticated fowl usually roasted
   5: an event that fails badly or is totally ineffectual; "the
     first experiment was a real turkey"; "the meeting was a dud
     as far as new business was concerned" [syn: {turkey}, {bomb},
     {dud}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top