Search result for

turi

(66 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -turi-, *turi*
English-Thai: Longdo Dictionary
futuristic(adj) ที่เกี่ยวกับอนาคต เช่น It was the futuristic flick Gattaca that changed her future.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
turing(ทัวริ่ง) เป็นชื่อภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนามาจากภาษาปาสกาลที่มหาวิทยาลัย โตรอนโต ใช้ในระบบยูนิกซ์ (UNIX)
turing machineหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ง่าย ๆ แบบหนึ่ง A.M.Turing เป็นผู้ออกแบบสร้างขึ้นในราวทศวรรษ 1930 ว่ากันว่า เครื่องนี้สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ ถ้าส่งปัญหา เข้าไปโดยมีขั้นตอนวิธี (algorithm)
adventurism(แอดเวน' เซอริสซึม) n. (นโยบาย, วิธีการ, การกระทำ) ที่เสี่ยง. -adventurist n., -adventuristic adj.
agriculturist(แอกกริคัล' เชอะริสทฺ) n. ชาวนา, เกษตรกร., Syn. agriculturalist
aventurine(อะเวน'ทิวริน) n. สะเก็ดแก้วสีทอง (ใช้ในการประดับ) , หินแร่งที่มีสะเก็ดระยิบระยับของ mica hematite., Syn. aventurin, goldstone
caricaturist(แคริคะเชอ'ริสทฺ) n. นักเขียนภาพล้อเลียน,นักเสียดสี
centurialadj. เกี่ยวกับศตวรรษ
centuriedadj. เก่าแก่มาก
couturier(คูเที่ยว'เรีย) n. นักออกแบบทำหรือขายเสื้อผ้าอาภรณ์สตรี, Syn. couturier
couturiere(คูเทียล'เรียร์) n.,Fr. couturier ที่เป็นหญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
agriculturist(n) เกษตรกร,กสิกร,ชาวนา
futurity(n) กาลภายหน้า,ภายภาคหน้า,อนาคต,ชนรุ่นหลัง
maturity(n) ความเป็นผู้ใหญ่,ความสมบูรณ์,การถึงกำหนด
parturition(n) การคลอดลูก,การให้กำเนิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Turing computabilityภาวะคำนวณได้ของทัวริง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Turing's testการทดสอบทัวริง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
turion; suckerหน่อ [มีความหมายเหมือนกับ shoot ๑] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Calvini leaves for Turin immediately after this engagement.กาลวินี่กำลังจะไปตูริน ทันทีที่เสร็จจากนี่ The International (2009)
Okay. Uh, did you hear that the shroud of turin--โอเค เอิ่ม เธอเคยได้ยินเรื่อง ผ้าห่อศพแห่งตูริน... Interpretive Dance (2010)
This was taken at an exorcism in Turin.นี่ส่งมาจากพระผู้ทำพิธีขับไล่ในเมืองตูริน The Rite (2011)
You see, Penny, Alan Turing defined an algorithm...น่าเบื่อ The Bus Pants Utilization (2011)
We got a new number, Caroline Turing.เราได้รับหมายเลขใหม่ มันเป็นของ Caroline Turing The Contingency (2012)
- Turing.- ทัวริ่ง The Contingency (2012)
Root had in Caroline Turing's name was real.ที่รูทมีในชื่อ แคโรไลน์ ทัวริ่ง เป็นชื่อที่มีอยู่จริง The Contingency (2012)
My province is turing into grave yards...เขตฉันกลายเป็นสุสานไปแล้ว The Scent (2012)
Caroline Turing.แคโรไลน์ ทูริ่ง Firewall (2012)
Caroline Turing. Sending you a photograph.แคโรไลน์ ทูริ่ง กำลังส่งภาพถ่ายไปให้ Firewall (2012)
It seems some of Ms. Turing's patients are a little...ดูเหมือนคนไข้บางคนของคุณทูริ่ง ค่อนข้าง... Firewall (2012)
It'll capture the face of any patient coming or going from Ms. Turing's office.มันจะจับภาพใบหน้าของคนไข้ทุกคน ที่เข้า-ออกออฟฟิศของคุณทูริ่ง Firewall (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทผู้ผลิต[n. exp.] (børisat phūphalit) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator   FR: société de production [f] ; fabricant [m] ; manufacturier [m] ; constructeur [m]
ช่างตัดเสื้อ[n.] (chang tat seūa) EN: dressmaker ; tailor   FR: tailleur [m] ; couturier [m] ; couturière [f]
ช่างเย็บ[n.] (chang yep) EN: sewer ; seamstress ; needlewoman ; seamer ; sewing worker   FR: couturier [m] ; couturière [f] ; piqueur [m] ; piqueuse [f]
ช่างย้อมผ้า[n.] (chang yøm phā) EN: dyer   FR: teinturier [m]
ชาวนา[n.] (chāonā) EN: rice-farmer ; farmer ; peasant ; agriculturist   FR: riziculteur [m] ; agriculteur [m] ; agricultrice [f] ; cultivateur [m] ; cultivatrice [f] ; fermier [m] ; fermière [f] ; paysan [m] ; paysanne [f]
ชาวนาชาวไร่[n. exp.] (chāonā-chāorai) EN: farmer ; planter ; grower ; horticulturist ; agriculturist ; gardener   FR: fermier [m] ; agriculteur [m]
ชาวไร่[n.] (chāorai) EN: vegetable gardener ; farmer ; agriculturist   FR: maraîcher [m] ; agriculteur [m] ; fermier [m]
เดียงสา[v.] (dīengsā) EN: be sensible ; know the way of the world ; be intelligent ; be responsible ; be mature ; be of age ; reach the age of discretion ; know what is right or wrong   FR: être raisonnable ; être sensé ; être avisé ; faire preuve de maturi
กรรมวิธี[n.] (kammawithī) EN: process ; manufucturing process ; procedure ; pratice ; method ; way ; means ; working procedure ; course   
กำหนดสิ้นอายุ [n. exp.] (kamnot sin āyu) EN: maturity   

CMU English Pronouncing Dictionary
TURI    T UH1 R IY0
TURIN    T Y UH1 R IH2 N
TURING    T UH1 R IH0 NG
TURISMO    T UH2 R IH1 S M OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Turin    (n) (t y u1 r i1 n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
BLコミック[ビーエルコミック, bi-erukomikku] (n) (col) (See ボーイズラブ) comic featuring male homosexuality (wasei [Add to Longdo]
CAM[キャム, kyamu] (n) {comp} computer-aided manufacturing; CAM [Add to Longdo]
インツーリスト[, intsu-risuto] (n) Inturist (rus [Add to Longdo]
カリカチュライズ[, karikachuraizu] (n) caricaturize; caricaturise [Add to Longdo]
キャプチャー;キャプチャ[, kyapucha-; kyapucha] (n,vs) (1) capture; (n) (2) (キャプチャ only) (abbr) CAPTCHA; Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart [Add to Longdo]
ギャルゲ;ギャルゲー[, gyaruge ; gyaruge-] (n) (abbr) {comp} computer game for men featuring beautiful women characters (usu. adult game) (wasei [Add to Longdo]
クチュリエ[, kuchurie] (n) couturier (fre [Add to Longdo]
クチュリエール[, kuchurie-ru] (n) couturiere (fre [Add to Longdo]
クリーンルーム[, kuri-nru-mu] (n) clean room (e.g. in semiconductor manufacturing); cleanroom [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
图灵奖[Tú líng jiǎng, ㄊㄨˊ ㄌㄧㄥˊ ㄐㄧㄤˇ, / ] Turing Award [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャム[きゃむ, kyamu] Computer-Aided Manufacturing, CAM [Add to Longdo]
コンピュータ統合生産[コンピュータとうごうせいさん, konpyu-ta tougouseisan] CIM, Computer Integrated Manufacturing [Add to Longdo]
ネットワーク改造[ネットワークかいそう, nettowa-ku kaisou] network restructuring [Add to Longdo]
ハイパメディア及び時間依存情報の構造化言語[ハイパメディアおよびじかんいぞんじょうほうのこうぞうかげんご, haipamedeia oyobijikan'izonjouhounokouzoukagengo] Hypermedia, Time-based Structuring Language, HyTime [Add to Longdo]
リストラ[りすとら, risutora] restructuring [Add to Longdo]
リストラクチャリング[りすとらくちゃりんぐ, risutorakucharingu] restructuring [Add to Longdo]
改造[かいぞう, kaizou] restructuring [Add to Longdo]
小型化[こがたか, kogataka] miniaturization [Add to Longdo]
小型化技術[こがたかぎじゅつ, kogatakagijutsu] miniaturization technology [Add to Longdo]
製作会社[せいさくがいしゃ, seisakugaisha] manufacturing company [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top