Search result for

turbo

(72 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -turbo-, *turbo*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
turbo[N] ระบบขับเคลื่อนแบบเทอร์โบ, Syn. turbocharger
turbot[N] ปลาชนิดหนึ่ง
turbojet[N] เครื่องบินที่ขับเคลื่อนด้วยระบบเทอร์โบ
turboprop[N] เครื่องยนต์ที่ต่อกับใบพัดเครื่องบิน
turbocharger[N] ระบบขับเคลื่อนแบบเทอร์โบ, Syn. turbo

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
turbo(เทอ'โบ) n. =turbine (ดู) ,=turbo-supercharger (ดู)
turbo cเทอร์โบซี <คำอ่าน>เป็นชื่อตัวแปลภาษาซี (ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม) ที่บริษัทบอร์แลนด์เป็นผู้ผลิตดู C ประกอบ
turbo pascalเทอร์โบ ปาสกาล <คำอ่าน>เป็นชื่อตัวแปลภาษาปาสกาล (ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม) ที่ที่บริษัทบอร์แลนด์เป็นผู้พัฒนาขึ้นในราว ค.ศ.1984 ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันดู Pascal ประกอบ
turbo prologเทอร์โบ โปรลอก <คำอ่าน>เป็นชื่อตัวแปลภาษาโปรลอก (ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม) ที่ที่บริษัทบอร์แลนด์เป็นผู้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์
turbot(เทอ'เบิท) n. ปลาแบนจำพวก Psetta maxima ที่มีรูปร่างเป็นรูปข้าวหลามตัด,ปลาแบนอื่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
turbo fan; booster fanพัดลมเสริมกำลัง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
turbochargerตัวอัดบรรจุอากาศเทอร์โบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Turbo BASIC (Computer file)เทอร์โบ เบสิก (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Turbo C++เทอร์โบ ซี++ [TU Subject Heading]
Turbo C++ for Windowsเทอร์โบ ซี++ สำหรับวินโดวส์ [TU Subject Heading]
Turbo Pascal (Computer program)เทอร์โบ ปาสกาล (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Turbo prologเทอร์โบ โปรล็อค [TU Subject Heading]
Turbochargersเทอร์โบชาร์จเจอร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I knew you had a healing power, but your turbo IQ? Well, that was a pleasant surprise.ผมรู้ว่าคุณมีพลังการรักษา แต่เรื่อง IQ เทอร์โบ นั่นเป็นที่ประหลาดใจอย่างมาก Odyssey (2008)
This is the very fire turbo.นี่มันเป็นไฟเทอร์โบ Connect! Connect! (2009)
A turbo-charged killer weapon slave.เป็นทาสจอมพลังที่แข็งแกร่ง Ben 10: Alien Swarm (2009)
Do you think you can be a little angel while I do 25 minutes of turbo body crunches?หนูคิดว่าหนูเป็นนางฟ้าน้อยๆ ได้ไหม ประมาณ 25 นาที ฉันจะไปออกกำลังกาย Adam Raised a Cain (2009)
I wanted a Doppler Weather Radar 2000 Turbo.แต่ฉัน.. อยากได้เครื่องวัดสภาพอากาศ รุ่น 2000 เทอร์โบ Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
I saw him getting into his Turbo Carrera and he saw me, too.ฉันเห็นเขาขึ้นรถปอร์ชคาเรร่า เทอร์โบ เขาก็เห็นฉัน The Social Network (2010)
Uh, bacon burger turbo, large chili-cheese fry,เบอร์เกอร์เบค่อนเทอร์โบ ชีสรสเผ็ดขนาดใหญ่ Swap Meat (2010)
Bacon burger turbo, large chili-cheese fry, right?เบอร์เกอร์เบค่อนเทอร์โบ ชีสรสเผ็ดขนาดใหญ่ ถูกไหม Swap Meat (2010)
- Turbo shield.- เทอร์โบชิลด์ Basic Rocket Science (2010)
I'm saying, last time anyone went down there looking for tax shelters, they had to take a turboprop.ฉันแค่จะพูดว่า ครั้งสุดท้าย ที่มีใครไปที่นั่น เพื่อมองหาแหล่งปลอดภาษี พวกเขาต้องใช้เครื่องบินที่มีเครื่องยนต์ติดกะใบพัด Intrigue (2011)
- Switch to turbo!ปรับเป็นโหมดเทอร์โบ! Real Steel (2011)
You are turbocharged.เธอมีพลังเทอร์โบ Sunset (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กังหันไฟฟ้า[N] turbogenerator, Count unit: ตัว
กังหันใบพัด[N] turbo-propeller, Example: เครื่องยนต์เครื่องนี้เป็นแบบกังหันใบพัด, Count unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กังหันไอพ่น[n. exp.] (kanghan aiphon) EN: jet turbine ; gas turbine ; turbojet   
กังหันใบพัด[n. exp.] (kanghan baiphat) EN: turbo-propeller   
กังหันไฟฟ้า [n. exp.] (kanghan faifā) EN: turbogenerator   

CMU English Pronouncing Dictionary
TURBO    T ER1 B OW0
TURBOS    T ER1 B OW0 Z
TURBOT    T ER2 B OW1
TURBOT    T ER1 B AH2 T
TURBOTAX    T ER1 B OW0 T AE2 K S
TURBOJET    T ER1 B OW0 JH EH2 T
TURBOFAN    T ER1 B OW0 F AE2 N
TURBOPROP    T ER1 B OW0 P R AA2 P
TURBOPROPS    T ER1 B OW0 P R AA2 P S
TURBOCHARGE    T ER1 B OW0 CH AA2 R JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
turbot    (n) (t @@1 b @ t)
turbojet    (n) (t @@2 b ou jh e1 t)
turbojets    (n) (t @@2 b ou jh e1 t s)
turboprop    (n) (t @@2 b ou p r o1 p)
turboprops    (n) (t @@2 b ou p r o1 p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Strahlturbine {f} | Strahlturbinen {pl}turbo jet | turbo jets [Add to Longdo]
Turbo...turbo ... [Add to Longdo]
Turbolader {m} [auto]turbocharger [Add to Longdo]
Turboverdichter {m}; Turbokompressor {m}turbo compressor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ターボ[, ta-bo] (n) turbo; (P) [Add to Longdo]
ターボジェット[, ta-bojietto] (n) turbojet (engine) [Add to Longdo]
ターボジェットエンジン[, ta-bojiettoenjin] (n) turbojet engine [Add to Longdo]
ターボチャージャー[, ta-bocha-ja-] (n) turbocharger [Add to Longdo]
ターボット[, ta-botto] (n) turbot [Add to Longdo]
ターボファン[, ta-bofan] (n) turbofan [Add to Longdo]
ターボプロップ[, ta-bopuroppu] (n) turboprop (engine); turbo-propeller engine [Add to Longdo]
ターボリナックス[, ta-borinakkusu] (n) {comp} Turbo Linux [Add to Longdo]
ツインターボ;ツイン・ターボ[, tsuinta-bo ; tsuin . ta-bo] (n) twin-turbo [Add to Longdo]
栄螺;拳螺;蠑螺[さざえ;さざい(栄螺);サザエ, sazae ; sazai ( sakae neji ); sazae] (n) (uk) turban shell (any mollusc of the family Turbinidae, esp. the horned turban, Turbo cornutus) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多宝鱼[duō bǎo yú, ㄉㄨㄛ ㄅㄠˇ ㄩˊ, / ] turbot; European imported turbot; same as 大菱鮃|大菱鲆 [Add to Longdo]
大菱鲆[dà líng píng, ㄉㄚˋ ㄌㄧㄥˊ ㄆㄧㄥˊ, / ] turbot [Add to Longdo]
涡轮喷气发动机[wō lún pēn qì fā dòng jī, ㄨㄛ ㄌㄨㄣˊ ㄆㄣ ㄑㄧˋ ㄈㄚ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧ, / ] turbojet [Add to Longdo]
涡轮轴发动机[wō lún zhóu fā dòng jī, ㄨㄛ ㄌㄨㄣˊ ㄓㄡˊ ㄈㄚ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧ, / ] turboshaft [Add to Longdo]
叶轮机械[yè lún jī xiè, ㄧㄝˋ ㄌㄨㄣˊ ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ, / ] turbomachine [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ターボリナックス[たーぼりなっくす, ta-borinakkusu] Turbo Linux [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 turbo \tur"bo\, n. [L. turbo, -inis, a top. See {Turbine}.]
   (Zool.)
   Any one of numerous marine gastropods of the genus {Turbo} or
   family {Turbinidae}, usually having a turbinate shell, pearly
   on the inside, and a calcareous operculum.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 turbo- \tur"bo-\, n.
   Sontaining or using a turbine; -- a combining form; as,
   turbojet.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top