Search result for

tricks

(53 entries)
(0.5433 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tricks-, *tricks*, trick
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trickster[N] การหลอกลวง, See also: การฉ้อฉล, การฉ้อโกง
tricks of the trade[SL] ความเชี่ยวชาญ, See also: ความสามารถพิเศษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trickster(ทริค'สเทอะ) n. ผู้โกง,ผู้หลอกต้ม,ผู้เล่นกล,ผู้แกล้งคนอื่น, See also: trickstering n., Syn. deceiver,cheat,fraud
tricksy(ทริค'ซี) adj. ขี้เล่น,ซน,ชอบสนุก,กลับกลอก,ควบคุมยาก,เก๋,แต่งตัวสวยงาม

English-Thai: Nontri Dictionary
trickster(n) คนหลอกลวง,คนโกง,คนเล่นกล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Trickster.Changing Channels (2009)
No tricks now.ไม่มีเทคนิคในขณะนี้ Pinocchio (1940)
Moonlight can play odd tricks upon the fancy, and suddenly it seemed to me that light came from the windows.เเสงจันทร์อาจทําให้เกิดภาพลวงตา ทําให้ฉันเห็นว่ามีเเสงไฟ ลอดออกมาจากหน้าต่าง Rebecca (1940)
Laughs, drinks, jokes, tricks. You know?หัวเราะเครื่องดื่มตลกเทคนิค คุณรู้หรือไม่ว่า 12 Angry Men (1957)
And there are many tricks. Santiago, I could go with you again.ซันติอาโกฉันจะไปกับคุณอีก ครั้ง The Old Man and the Sea (1958)
Let me explain. This is no time for foolish tricks!นี่ไม่คือเวลาสำหรับเทคนิคโง่ Help! (1965)
You filthy double-crossing bastard! Of all the stinking dirty tricks--ไอ้คนทรยศ ไอ้ขี้โกงเหลี่ยมจัด The Good, the Bad and the Ugly (1966)
No more meetings, discussions, or Sollozzo tricks.การประชุมไม่มีการอภิปรายหรือเทคนิค Sollozzo The Godfather (1972)
Don't you disgrace me, I know your little tricksอย่าทำให้ฉันขายหน้าล่ะ ฉันรู้จักเล่ห์เหลี่ยมของเธอดี Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The mind plays tricks on you.จิตใจมันหลอนคุณ Airplane! (1980)
Words became like magic tricks to him.คำกลายเป็นเหมือนมายากลกับเขา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
What are we supposed to do? Teach 'em tricks?คุณทำอะไร สอนเล่ห์เหลี่ยมมันเหรอ Day of the Dead (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tricksAll those tricks he's got up his sleeve make him a formidable client.
tricksAre you going to play tricks on me again, you naughty boy?
tricksDon't fall for his old tricks.
tricksHe knows many amusing magic tricks.
tricksHe taught his dog some clever tricks.
tricksHis utter failure at the last peace conference has taught him to arm himself to the teeth with new tricks and tactics.
tricksI like to perform magic tricks for kids, but they sometimes fall flat.
tricksI'm all out of tricks.
tricksI thought my eyes were playing tricks on me.
tricksI trained the dog to do tricks.
tricksI would play tricks on my brother.
tricksLove begins playing his old tricks every spring.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เล่นกล[N] tricks, See also: magic, Example: ฉันกำลังเรียนเล่นกลกับเขาอยู่, Thai definition: การเล่นที่ลวงตาให้เห็นเป็นจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล่นกล[X] (lenkon) EN: do tricks and stunts ; play tricks ; juggle ; conjure ; playmagic   FR: jongler ; faire des tous de passe-passe ; escamoter
เล่นแง่[v. exp.] (len ngaē) EN: play tricks   FR: jouer un tour
ไม่มีหัว[xp] (mai mī hūa) EN: have no tricks of ; be not skillful ; not understand   
แซว[v.] (saēo) EN: tease ; kid ; make fun of ; play tricks on   FR: taquiner ; raconter des blagues
ตอแย[v.] (tøyaē) EN: persecute ; harass ; annoy ; pick on ; provoke ; play tricks on ; tease   FR: harceler ; s'en prendre à ; jouer un tour (à) ; tourmenter ; allumer (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
TRICKS    T R IH1 K S
TRICKSTER    T R IH1 K S T ER0
TRICKSTERS    T R IH1 K S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tricks    (v) (t r i1 k s)
tricksy    (j) (t r i1 k s ii)
trickster    (n) (t r i1 k s t @ r)
tricksters    (n) (t r i1 k s t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
tricksendtricking [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アホ毛[アホげ, aho ge] (n) (1) (m-sl) (See 寝癖) long spike (or 'antenna') of hair, may do tricks (seen in anime and manga); (2) frizz; short tufts springing up from hair surface here and there [Add to Longdo]
インチキ(P);いんちき[, inchiki (P); inchiki] (adj-na,n,vs) (1) cheating; fake; bogus; (2) travelling seller of trinkets, magic tricks, etc. (traveling); (P) [Add to Longdo]
トリックスター[, torikkusuta-] (n) trickster [Add to Longdo]
滑稽者;戯け者;たわけ者;白痴者;戲け者(oK);白癡者(oK)[おどけもの(滑稽者;戯け者;戲け者);たわけもの(戯け者;たわけ者;白痴者;戲け者;白癡者), odokemono ( kokkei mono ; tawake mono ; tawake mono ); tawakemono ( tawake mono ; t] (n) idiot; dummy; joker; fool; trickster [Add to Longdo]
虚々実々;虚虚実実[きょきょじつじつ, kyokyojitsujitsu] (n,adj-no) full of wiles and tricks; match between persons equal in shrewdness mobilizing all the tricks each can muster; shrewdly avoiding the opponent's strong points and attacking its weaknesses [Add to Longdo]
曲独楽[きょくごま, kyokugoma] (n) top; spinning tricks [Add to Longdo]
鶏鳴狗盗[けいめいくとう, keimeikutou] (n) person who resorts to petty tricks; a person of small caliber who is only capable of petty tricks [Add to Longdo]
芸をする犬[げいをするいぬ, geiwosuruinu] (exp) dog that knows (does) tricks [Add to Longdo]
術を授ける[じゅつをさずける, jutsuwosazukeru] (exp,v1) to teach tricks to [Add to Longdo]
小業[こわざ, kowaza] (n) finer points (e.g. in judo); little tricks [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top