Search result for

totem

(38 entries)
(0.0108 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -totem-, *totem*
Possible hiragana form: とてん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
totem[N] รูปสลักบนเสา, Syn. fetish, symbol
totemism[N] การสลักรูปบนเสา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
totem(โท'เทิม) n. รูปสัตว์หรือพืชที่สลักอยู่บนเสาอินเดียนแดงที่เรียกว่าtotem pole/เป็นสัญลักษณ์ของเผ่าตระกูลครอบครัวหรืออื่น ๆ, See also: totemic adj. totemically adv.
totemism(โท'ทะมิสซึม) n. ระบบการแบ่งเผ่าต่าง ๆ ตามสัญลักษณ์ของ totem

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It is the totem to total modernity that never fails to amaze the world.มันคือผลรวมของความทันสมัย ที่ไม่เคยหยุดสร้างความประหลาดใจให้โลก Home (2009)
- She'll need a totem. ARIADNE :- เธอจะต้องเอา ARIADNE: Inception (2010)
A totem, it's a small personal...สัญลักษณ์มันเป็นส่วนบุคคลขนาดเล็ก ... Inception (2010)
Yeah. So a totem. You need a small object, potentially heavy.ใช่ ดังนั้นสัญลักษณ์ คุณจำเป็นต้องมีวัตถุขนาดเล็กหนักอาจ Inception (2010)
That way, when you look at your totem you know beyond a doubt that you're not in someone else's dream.วิธีที่ว่าเมื่อคุณมองไปที่สัญลักษณ์ของคุณ ... ... คุณรู้ว่าปราศจากข้อสงสัยว่าคุณไม่ได้อยู่ในคนอื่นฝัน Inception (2010)
I was working on my totem, actually.ฉันกำลังทำงานอยู่บนสัญลักษณ์ของฉันจริง Inception (2010)
The thing on the totem.เหมือนตัวที่ถูกแขวน Predators (2010)
Is this by any chance a totem representing her?แล้วนี้เป็นโดยบังเอิญหรือเปล่า ที่มีรูปแกะสลักที่หมายถึงเธอ? The Witch in the Wardrobe (2010)
Through a very low somebody on the totem pole.ผ่านคนที่เคยรู้จักกันเมื่อนานมาแล้ว Katerina (2010)
You'll be low man on the totem pole, just like I was when I worked for Green Thumb.ฉันจะกลายเป็นคนที่ อยู่ล่างสุดของเสาโทเทม เหมือนกับตอนที่ฉันทำงานให้กรีนธัมบ์ The Sniffles (2010)
You ever seen a totem pole?เคยเห็นเสาโทเทมมั๊ย? The Sniffles (2010)
My son isn't going to be the low man on anyone's totem pole but mine.ลูกฉันจะต้องไม่อยู่ล่างสุด ของเสาโทเทม The Sniffles (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
totemThese poles, called totem poles, are thought to have been worshipped or constructed for frightening enemies.
totemTotem poles consist of a group of figures which represent animals, birds, fish, mythological beings and supernatural beasts.

CMU English Pronouncing Dictionary
TOTEM    T OW1 T AH0 M
TOTEMS    T OW1 T AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
totem    (n) (t ou1 t @ m)
totems    (n) (t ou1 t @ m z)
totem-pole    (n) - (t ou1 t @ m - p ou l)
totem-poles    (n) - (t ou1 t @ m - p ou l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Totem {n} | Totems {pl}totem | totems [Add to Longdo]
Totemismus {m}totemism [Add to Longdo]
Totempfahl {m}totem pole [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トーテミズム[, to-temizumu] (n) totemism [Add to Longdo]
トーテム[, to-temu] (n) totem [Add to Longdo]
トーテムポール[, to-temupo-ru] (n) totem pole [Add to Longdo]
迚も[とても(P);とっても, totemo (P); tottemo] (adv) (1) (uk) very; awfully; exceedingly; (2) (before a negative form) (not) at all; by no means; simply (cannot); (P) [Add to Longdo]
迚もじゃないが[とてもじゃないが, totemojanaiga] (exp) (uk) (before a negative form) simply (cannot) [Add to Longdo]
迚も迚も[とてもとても, totemototemo] (adv) (uk) (before a negative form) simply (cannot) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
图腾[tú téng, ㄊㄨˊ ㄊㄥˊ, / ] totem (religious symbol) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Totem \To"tem\, n. [Massachusetts Indian wutohtimoin that to
   which a person or place belongs.]
   1. A rude picture, as of a bird, beast, or the like, used by
    the North American Indians as a symbolic designation, as
    of a family or a clan; also, the object or animal itself,
    considered as an symbol of the family.
    [1913 Webster]
 
       And they painted on the grave posts
       Of the graves, yet unforgotten,
       Each his own ancestral totem
       Each the symbol of his household;
       Figures of the bear and reindeer,
       Of the turtle, crane, and beaver.   --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
       The totem, the clan deity, the beast or bird who in
       some supernatural way attends to the clan and
       watches over it.           --Bagehot.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything which serves as a venerated or mystic symbol or
    emblem.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 totem
   n 1: a clan or tribe identified by their kinship to a common
      totemic object
   2: emblem consisting of an object such as an animal or plant;
     serves as the symbol of a family or clan (especially among
     American Indians)

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 totem
   totem
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 totem [totəm]
   totem
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top