Search result for

toles

(719 entries)
(0.0259 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toles-, *toles*, tole
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา toles มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *toles*)
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hematologist (n ) นักโลหิตวิทยา
histology (n ) มิญชวิทยา, วิทยาเนื้อเยื่อ

Longdo Dictionary ภาษาเดนมาร์ก (DA) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
tolv (n ) twelve

English-Thai: Longdo Dictionary
death toll(n) ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติภัยหรือเหตุการณ์ต่างๆ
santol(n) กระท้อน (ผลไม้)
lactose intolerant(adj) แพ้นม ซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถย่อยน้ำตาลแล็กโตสซึ่งมาจากอาหารประเภทนม เช่น If the blood glucose level does not rise, that means that the lactose is not being broken down into simple sugars, and the patient is lactose intolerant., R. lactose intolerance, lactose maldigestion

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tola[N] หน่วยชั่งน้ำหนักของอินเดีย (1 tola เท่ากับ 11.7 กรัม)
told[VT] กริยาช่อง 2 และ 3 ของ tell
toll[N] ค่าธรรมเนียมใช้ถนน, Syn. duty, fee, tollage
toll[N] การสูญเสีย, See also: การถูกทำลาย, Syn. damage, deaths, losses
toll[VI] ตีระฆัง, See also: เคาะระฆัง, ย่ำระฆัง, Syn. knell, strike, ring
toll[VT] ตีระฆัง, See also: เคาะระฆัง, ย่ำระฆัง, Syn. knell, strike, ring
toll[N] การตีระฆัง, See also: เสียงระฆัง
atoll[N] เกาะรูปวงแหวนที่เกิดจากหินประการัง
extol[VT] สรรเสริญ, See also: สดุดี, ยกย่อง, เยินยอ, Syn. eulogize, laud, praise
stole[N] ผ้าคลุมไหล่สำหรับผู้หญิง, Syn. muffler, scarf, shawl
stole[N] ผ้าคลุมไหล่ของบาทหลวง, Syn. tippet
stole[N] กระโปรงยาวของผู้หญิงโรมันโบราณ, Syn. Roman robe
stole[VI] กริยาช่องที่ 2 ของ steal
stole[VT] กริยาช่องที่ 2 ของ steal
amatol[N] ระเบิดชนิดหนึ่ง
pistol[N] ปืนพก, See also: ปืนสั้น, Syn. revolver, automatic pistol, six-shooter
stolen[VT] กริยาช่องที่ 3 ของ steal
stolid[ADJ] ซึ่งไม่แสดงความรู้สึก, See also: ไม่หวั่นไหวง่าย, ไม่ตื่นเต้นง่าย, เยือกเย็น, สงบ, Syn. impassive, apathetic, phlegmatic
untold[ADJ] ซึ่งไม่ได้บอกใคร, See also: ซึ่งไม่ได้เล่าให้ใครฟัง, Syn. unexpressed, Ant. expressed
untold[ADJ] ซึ่งไม่สามารถนับได้, See also: ซึ่งประมาณไม่ได้, Syn. uncountable, incalculable
untold[ADJ] มากมาย, See also: มหาศาล, นับไม่ถ้วน, เหลือจะนับ, Syn. uncounted, countless
capitol[N] อาคารหน่วยงานของรัฐ
otology[N] โสตวิทยา, See also: การศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่หรือโรคเกี่ยวกับหู
Ptolemy[N] นักดาราศาสตร์
stollen[N] ขนมปังหวานใส่ผลไม้, Syn. fruit bread
systole[N] การบีบตัวของหัวใจ
all told[IDM] รวมทั้งหมดแล้ว, See also: โดยรวมแล้ว
foretold[VT] ทำนาย (กริยาช่องที่ 2 และช่องที่ 3 ของ foretell)
ontology[N] การศึกษาเกี่ยวกับการดำรงอยู่
tolerant[ADJ] ซึ่งยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น, See also: ซึ่งยอมผ่อนผันให้, Syn. broad-minded
tolerant[ADJ] ที่มีความอดทน, Syn. patient
tolerant[ADJ] ซึ่งต้านฤทธิ์ยาได้
tolerate[VT] ยอมให้เกิดขึ้น, Syn. permit
tolerate[VT] อดทนต่อความยากลำบาก, Syn. bear, undergo
tolerate[VT] ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น, Syn. accept, approve, Ant. disapprove
tolerate[VT] สามารถต้านฤทธิ์ยาได้
tollgate[N] ประตูเก็บค่าผ่านทาง
histology[N] จุลกายวิภาคศาสตร์ของเนื้อเยื่อของสัตว์และพืช, Syn. microanatomy
stolidity[N] การไม่แสดงความรู้สึก
tautology[N] การใช้คำซ้ำโดยไม่จำเป็น, See also: การใช้คำฟุ่มเฟือย, Syn. redundancy, reiteration
tolerable[ADJ] สามารถทนได้, See also: อดทน, Syn. endurable, sufferable, bearable
tolerable[ADJ] ค่อนข้างดี, Syn. fairly good, adequate, average
tolerably[ADV] อย่างสามารถทนได้, Syn. adequately, moderately, enough
tolerably[ADV] ดีพอใช้ได้
tolerance[N] การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น, Syn. lenity, liberality, forbearance, mercy, sufferance
tolerance[N] ความอดกลั้น, See also: ความอดทน, ความระงับใจ, ความสะกดกลั้น, Syn. immunity, toleration
toll call[N] โทรศัพท์ทางไกลที่เก็บค่าบริการแพงกว่าปกติ, See also: ิ(โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและนิวซีแลนด์
tollbooth[N] ห้องเล็กๆ ที่ด่านเก็บค่าธรรมเนียม
Egyptology[N] วิชาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวัตถุโบราณของอียิปต์
hectoliter[N] หน่วยวัดความจุตามมาตราเมตริกมีค่าเท่ากับ 100 ลิตร, See also: เฮกโตลิตร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetolaseเอนไซม์ที่กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงแอลกอฮอลล์เป็น acetic acid
amatol(แอม' มะทอล) n. ;ัตถุระเบิดผสมของ ammonium nitrate กับ TNT
anatolia(แอนนะโท' เลีย) n. ที่ราบสูงกว้างใหญ่ระหว่างทะเลดำกับทะเลเมดิเทอเรเนียน, คาบสมุทรของ Asia Monor (vast plateau)
anatolian(แอนนะโท' เลียน) adj., n. เกี่ยวกับ Anatolia, ภาษาหรือประชาชนที่อยู่แถว Anatolia, Syn. Anatolic
apostolate(อะพอส'ทะเลท) n. เกียรติยศหรือสำนักงานของ apostle. -apostolic (al) adj. -apostolicism n. (office of an aposte)
atoll(แอท'ทอล) n. เกาะรูปวงแหวนที่เกิดจากหินปะการัง (coral island)
autolysin(ออทโทไล'ซิน) n. สิ่งหรือสารที่ทำให้เกิด -autolysis (ดู) (producing autolysis)
autolysis(ออทอส'ลิซิส) n. การสลายตัวของเนื้อเยื่อพืชหรือสัตว์โดยเอ็นไซม์ (enzyme) ที่มีอยู่ในเนื้อเยื่อนั้น. -autolytic adj.
autolyze(ออท'โทไลซ) vt. ทำให้เกิด autolysis -vi. เกิด autolysis
automatic pistolปืนอัตโนมัติที่ดีดปลอกกระสุนปืนออกและใส่กระสุนใหม่โดยอัตโนมัติ
bractolen. กลีบเล็ก,กลีบรอง
bristol fashionn. กิริยาเรียบร้อยเป็นระเบียบ
capitol(แคพ'พิทอล) n. อาคารรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา,อาคารนิติบัญญัติของรัฐ,ศาลากลาง
cartology(คาร์ทอล'โลจี) n. การทำแผนที่,การทำแผนที่ทะเล ., See also: cartologic,cartological adj.
cetology(ซีทอล'โลจี) n. ปลาวาฬศาสตร์
christology(คริสทอล'โลจี) n. คริสต์ศาสนาวิทยา
climatology(ไคลมะทอล'โลจี) n. กาลวิทยา, See also: climatologic adj. เกี่ยวกับกาลวิทยา climatological adj. เกี่ยวกับกาลวิทยา climatologist n. นักกาลวิทยา
cosmetology(คอซมิทอล'ละจี) n. เครื่องสำอางค์วิทยา, See also: cosmetologist n. ดูcosmetology
cytology(ไซทอล'โลจี) n. เซลล์วิทยา
cytolysisn. การสลายตัวหรือแตกตัวของเซลล์., See also: cytolytic adj. ดูcytolysis
deontology(ดีออนทอล'โลจี) n. จริยศาสตร์,หลักจรรยา
dermatologist(เดอมะทอล'ละจิสทฺ) n. แพทย์ผู้ชำนาญโรคผิวหนัง
dermatology(เดอมะทอล'ละจี) n. วิทยาการเกี่ยวกับผิวหนังและโรคผิวหนัง, See also: dermatological adj.
diastole(ไดแอส'ทะลี) n. การขยายตัวตามปกติของหัวใจ
diastolic pressuren. ความดันโลหิต (ที่หลอดโลหิตแดงใหญ่) เป็นความดันเมื่อหัวใจคลายตัว
egyptologyn. อิยิปต์วิทยา -Egyptolgical adj. -Egyptologist n.
extol(อิคซฺโทล') {extolled,extolling,extols,extolls} vt. สรรเสริญ,ยกย่อง., See also: extolment,extollment n., Syn. laud
extoll(อิคซฺโทล') {extolled,extolling,extols,extolls} vt. สรรเสริญ,ยกย่อง., See also: extolment,extollment n., Syn. laud
foretoldv. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ foretell
geratologyn. ชราภาพวิทยา,การศึกษาเกี่ยวกับวัยชรา., See also: geratologic adj.
haematology(ฮีมะทอล'โลจี) n. โลหิตวิทยา
hematology(ฮีมะทอล'โลจี) n. โลหิตวิทยา
herpetologyn. วิทยาที่เกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก., See also: herpetologic,herpetological adj.
histologistn. ผู้เชี่ยวชาญด้านhistology
histologyn. จุลกายวิภาคศาสตร์ของเนื้อเยื่อ., See also: histologic,histological adj.
intolerable(อินทอล'เลอระเบิล) adj. เหลือที่จะทนได้,สุดที่จะทนได้,เกินไป,มากเกินไป., See also: intolerability n. intolerably adv., Syn. unendurable
intolerance(อินทอล'เลอเรินซฺ) n. การขาดความอดทน,ความไม่สามารถอดทนได้,การแพ้ยา อาหาร สารเคมีหรืออื่น ๆ ,การถือทิฐ', Syn. bigotry,rigidity ###A. tolerance
intolerant(อินทอล'เลเรินทฺ) adj. ซึ่งทนไม่ได้,ไม่อดทน,ไม่อดกลั้น,ไม่ยอม,ถือทิฐิ., Syn. narrow-minded
magnetology(แมกนิทอล'โลจี) n. สาขาฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับแม่เหล็ก
odontologist(โอดอนทอล'โลจิสทฺ) n. ทันตแพทย์
odontology(โอดอนทอล'โลจี) n. ทันตกรรม., See also: odontological adj., Syn. dentistry
ontology(ออนทอล'โลจี) n. metaphysics (ดู) ที่เกี่ยวกับธรรมชาติของสิ่งที่เป็นจริง
otology(โอทอล'ละจี) n. โสตวิทยา., See also: otological adj.
paleontology(เพลีออนทอล'โลจี) n. ชีววิทยาที่เกี่ยวกับชีวิตของพืชและสัตว์โบราณ, Syn. palaeontology, See also: paleontologic (al) adj. paleontologist n.
pantology(แพนทอล'โลจี) n. การศึกษาเกี่ยวกับความรู้ของมนุษย์ทั้งหมด., See also: pantological adj. pantologist n.
parasitology(แพระซิทอล'โลจี) n. พยาธิวิทยา,ปรสิตวิทยา., See also: parasitological adj. parasitologist n.
pistol(พิส'เทิล) n. ปืนพก,ปืนสั้น. vt. ยิงด้วยปืนพก,ยิงด้วยปืนสั้น, Syn. short firearm
ptolemy(ทอล'ละมี) n. นักดาราศาสตร์ (โบราณของกรุงอเล็คซานเดรีย) (ค.ศ.129-151), See also: Ptolemaist n.
stole(สโทล) n. ผ้าคลุมไหล่ของผู้หญิง (ทำด้วยผ้าขนสัตว์หรือสิ่งทออื่น) ,ผ้าคลุมไหล่ของบาทหลวงในขณะประกอบพิธี,ผ้าคลุมยาว vi,vt.. กริยาช่อง 2 ของ steal
stolen(สโท'เลิน) vi,vt. กริยาช่อง 3 ของ steal

English-Thai: Nontri Dictionary
apostolic(adj) เกี่ยวกับผู้เผยแพร่ศาสนา
capitol(n) ศาลากลาง,สถานที่ประชุมของรัฐสภาอเมริกัน
extol(vt) สรรเสริญ,ยกย่อง,เชิดชู,เยินยอ
extoll(vt) สรรเสริญ,ยกย่อง,เชิดชู,เยินยอ
foretold(vt) pt และ pp ของ foretell
intolerable(adj) เหลือทน,มากเกินไป
intolerance(n) ความไม่อดทน,การแพ้ยา,การถือทิฐิ
intolerant(adj) ไม่อดกลั้น,ไม่ทน,ไม่ผ่อนปรน,ถือทิฐิ
pistol(n) ปืนพก,ปืนสั้น
stole(vt) pt ของ steal
stolen(vt) pp ของ steal
stolid(adj) ไม่หวั่นไหว,โง่,เยือกเย็น,เฉื่อยชา
tautology(n) การพูดซ้ำซาก,การใช้คำพ้องความหมาย
told(vt) pt และ pp ของ tell
tolerable(adj) พอทนได้,พอประมาณ,ไม่เลว,อดทนได้
tolerance(n) ความอดกลั้น,ความใจกว้าง,ความอดทน
tolerant(adj) อดกลั้น,ยอมให้,อดทน,ใจกว้าง,ให้อภัย
tolerate(vt) ยอมให้,อดทน,อดกลั้น,ทนต่อ
toleration(n) ความอดกลั้น,ความอดทน,ความทนทาน
toll(n) การเคาะระฆัง,ค่าขนอน,ภาษี,อากร,ส่วย,ค่าธรรมเนียม
toll(vt) เคาะระฆัง,เก็บภาษี,เก็บค่าธรรมเนียม,เก็บค่าขนอน
untold(adj) ไม่ได้บอกเล่า,เหลือพรรณนา,นับไม่ถ้วน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phagolysis; phagocytolysisการสลายเซลล์กลืนกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proof, ontologicalการให้เหตุผลทางภววิทยา, ข้อพิสูจน์ทางภววิทยา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Ptolemaic artศิลปะโตเลมี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pistolปืนพก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
palaeoclimatology; paleoclimatologyภูมิอากาศบรรพกาลวิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
palaeontology; paleontologyบรรพชีวินวิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
periodontics; periodontologyปริทันตวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodontics; periodontologyปริทันตวิทยา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
postdiastolic-หลังระยะหัวใจคลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumatolysisการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเพราะไอร้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pancreatolith; calculus, pancreaticนิ่วตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancreatolithectomy; pancreatolithotomy; pancreolithotomyการผ่าตัดนิ่วตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancreatolithotomy; pancreatolithectomy; pancreolithotomyการผ่าตัดนิ่วตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancreatolysis; pancreolysisการสลายตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancreatolytic; pancreolytic-สลายตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyretologyวิทยาเรื่องไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyretolysis๑. การลดไข้๒. การสลายเร็วเหตุไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancreolithotomy; pancreatolithectomy; pancreatolithotomyการผ่าตัดนิ่วตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancreolysis; pancreatolysisการสลายตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancreolytic; pancreatolytic-สลายตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proctologic-วิทยาไส้ตรงและทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proctologistศัลยแพทย์ทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proctologyวิทยาไส้ตรงและทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasitologistนักปรสิตวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasitologyปรสิตวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phytolithหินพืช [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pressure, systolicความดันช่วงหัวใจบีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodontology; periodonticsปริทันตวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodontology; periodonticsปริทันตวิทยา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
presystolic thrillการระรัวก่อนหัวใจบีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancreatic calculus; pancreatolithนิ่วตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prediastoleระยะก่อนหัวใจคลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prediastolic-ระยะก่อนหัวใจคลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phagocytolysis; phagolysisการสลายเซลล์กลืนกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paleoclimatology; palaeoclimatologyภูมิอากาศบรรพกาลวิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
paleontology; palaeontologyบรรพชีวินวิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pressure, diastolicความดันช่วงหัวใจคลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pigmentolysisการละลายสารสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leucocytolytic serum; serum, leukocytolyticเซรุ่มสลายเม็ดเลือดขาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leukocytolytic serum; serum, leucocytolyticเซรุ่มสลายเม็ดเลือดขาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
runner; stolonไหล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
road, tollถนนที่เก็บค่าผ่านทาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rheumatologyวิทยารูมาติก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
receiving stolen propertyการรับของโจร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
symptomatology; semeiology; semiologyอาการวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
symptomatolytic; symptomolytic-สลายอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
symptomolytic; symptomatolytic-สลายอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sitology; nutriology; sitiology; threpsologyโภชนวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sitiology; nutriology; sitology; threpsologyโภชนวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, leucocytolytic; serum, leukocytolyticเซรุ่มสลายเม็ดเลือดขาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Paleontologyบรรพชีวินวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Medical parasitologyปรสิตวิทยาทางการแพทย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Veterinary parasitologyปรสิตวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Photoluminescenceโฟโตลูมิเนสเซนซ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ontologyภววิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Salt-tolerant cropพืชทนเค็ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Histology, Pathologicalจุลพยาธิวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cytologyเซลล์วิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dermatologyตัจวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tolueneโทลูอีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
fault toleranceการทนต่อความผิดพร่อง [คอมพิวเตอร์]
Anatomy ; Anatomy & histologyกายวิภาค [TU Subject Heading]
AutoLISP (Computer program language)ออโตลิชพ (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Capitolsอาคารรัฐสภา [TU Subject Heading]
Climatologyภูมิอากาศวิทยา [TU Subject Heading]
Cytological techniquesเทคนิคการวินิจฉัยทางเซลล์ [TU Subject Heading]
Cytologyเซลล์วิทยา [TU Subject Heading]
Dermatologic agentsยารักษาโรคผิวหนัง [TU Subject Heading]
Dermatologyวิทยาผิวหนังและโรคผิวหนัง [TU Subject Heading]
Drought toleranceความทนทานต่อสภาพแล้ง [TU Subject Heading]
Glucose tolerance testการทดสอบความทนน้ำตาลกลูโคส [TU Subject Heading]
Heavy-metal tolerant plantsพืชทนทานต่อโลหะหนัก [TU Subject Heading]
Hematologic diseasesโรคเลือด [TU Subject Heading]
Hematologic testsการทดสอบเลือด [TU Subject Heading]
Hematologyโลหิตวิทยา [TU Subject Heading]
Histocytological preparation techniquesเทคนิคการเตรียมทางจุลกายวิทยาศาสตร์ [TU Subject Heading]
Histological Techniquesเทคนิคการวินิจฉัยทางจุลกายวิภาค [TU Subject Heading]
Histologyจุลกายวิภาคศาสตร์ [TU Subject Heading]
Medical climatologyภูมิอากาศวิทยาการแพทย์ [TU Subject Heading]
Medical parasitologyปรสิตวิทยาทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Misoprostolไมโซพรอสทอล [TU Subject Heading]
Mototola 68HC11 (Microprocessor)โมโตโรลา 68เอชซี11 (ไมโครโปรเซสเซอร์) [TU Subject Heading]
Otolaryngologyโสตศอนาสิกวิทยา [TU Subject Heading]
Paleontologyบรรพชีวินวิทยา [TU Subject Heading]
Parasitologyปรสิตวิทยา [TU Subject Heading]
Photolithographyโฟโตลิโทกราฟี [TU Subject Heading]
Pistolsปืนพก [TU Subject Heading]
Receiving stolen goodsรับของโจร [TU Subject Heading]
Rheumatologyวิทยารูห์มาติก [TU Subject Heading]
Sorbitolซอร์บิทอล [TU Subject Heading]
Tolerationความอดกลั้น [TU Subject Heading]
Toll roadsทางหลวงที่มีค่าผ่านทาง [TU Subject Heading]
Tollsค่าผ่านทาง [TU Subject Heading]
Tolueneโทลูอีน [TU Subject Heading]
Traumatologyวิทยารักษาบาดแผล [TU Subject Heading]
Atoll แนวปะการังแบบวงแหวนหรือเกือกม้า
เป็นแนวปะการังที่มีรูปร่างลักษณะเป็นวงแหวน หรือเกือกม้า เป็น การพัฒนาแนวปะการังในระดับน้ำลึก ซึ่งอาจเกิดจากภูเขาไฟยุบตัวลง ปะการังจะอยู่บริเวณปากปล่องล้อมรอบ lagoon ดู lagoon เพิ่มเติม [สิ่งแวดล้อม]
Olivine, Chrystolite, Peridot โอลิวีน
แหล่ง - พบที่จังหวัดแพร่ กาญจนบุรี จันทบุรี และตราด ประโยชน์ - โอลิวีนชนิดที่มีสีเขียวและใสซึ่งเรียกว่า เพริดอต (peridot) ใช้เป็นรัตนชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Aerotolerantทนอ๊อกซิเจน [การแพทย์]
Allergy, Otologicโรคภูมิแพ้ทางโสตวิทยา [การแพทย์]
Antistreptolysinแอนติสเตรปโตไลซิน, สาร; แอนติสเตร็บโตลัยซิน; แอนติสเตร็ปโตลัยซิน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dermatologist (n) ตจแพทย์
dermatology (n) ตจวิทยา
histological (n ) มิญชวิทยา
i told you so[ไอ โทล ยู โซ] (jargon) ฉันบอกคุณแล้ว
palaeontology (n ) สาขาทางธรณีวิทยาซึ่งศึกษาซากฟอสซิล
paleontology (n ) บรรพชีวินวิทยา
portolan chart[พอร์โทลาน ชาร์ท] (n ) แผนที่การเดินเรือโบราณก่อนที่จะมีการใช้เส้นรุ้งและเส้นแวง แผนที่สื่อสารโดยการบรรยายลักษณะที่เป็นที่น่าสังเกตของอ่าวและฝั่งทะเลอย่างละเอียดบนแผนที่ เป็นแผนที่่ที่เขียนขึ้นเป็นครั้งแรกในคริสต์ทศวรรษ 1300 ในอิตาลีและสเปน การใช้อ่าวและฝั่งทะเลเป็นหลักทำให้ใช้ได้เฉพาะในการเดินเรือเลียบฝั่งทะเลเท่านั้น (แปลจาก wikipedia.org)
rheumatologist (n ) หมอรักษาโรคไขข้อ
Sorbitolแอลกอฮอล์น้ําตาล(หวาน)ที่มี 4 แคลอรี่ต่อกรัม 2.สารที่ผลิตโดยร่างกายในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่อาจทําให้เกิดความเสียหายต่อดวงตาและเส้นประสาท
stomatology[สโตมาโตโลจี] (n ) โอษฐวิทยา, การศึกษาเกี่ยวกับโรคชนิดต่างๆ ที่พบในช่องปากและอวัยวะข้างเคียง
Systolicการหดตัวของหัวใจที่เลือดถูกบังคับให้ออกจากห้องและเข้าไปในหลอดเลือดแดงหลอดเลือดแดงและปอด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I introduced a young friend to Pride and Prejudice one rainy Sunday.Ich habe eine junge Freundin mit Stolz und Vorurteil bekannt gemacht. 84 Charing Cross Road (1987)
You don't look bad.Sie sehen doch toll aus. Black Widow (1987)
Oh, it's just the suit?Nur ein Badeanzug? Toll. Black Widow (1987)
Give me a gun! I'm a real good shot. Come on!Gebt mir eine Pistole, ich will mich auch verteidigen. Eastern Condors (1987)
- We'll miss your eyes and your smile.Außer deinen schönen Augen, und deiner tollen Figur sicher nichts. The Loner (1987)
- Seven. Great.Sieben, toll. The Loner (1987)
Did you know you're really good?Du bist echt toll, weißt du das? The Loner (1987)
- He was a nice guy.Er war toll. The Loner (1987)
Yesterday he took me to the Chinese restaurant.Ja... Gestern waren wir in einem chinesischen Restaurant, das war toll. The Loner (1987)
To think that I've been telling my friends that it's so cool living with an artist!Und ich habe meinen Freunden erzählt, wie toll es sei, mit einem Künstler zu leben! *batteries not included (1987)
What's great about a place you can't even get a menu?Was ist toll an einem Laden, wo man nicht mal die Karte kriegt? *batteries not included (1987)
Announcing the departure of the 4.33 to Brackhampton from Platform 4, stopping at all stations to Brackhampton. What are yοu saying tο me, yοung man?Der soeben auf Gleis 2 eingefahrene Zug aus Bristol hat 14 Minuten Verspätung. Agatha Christie's Miss Marple: 4:50 from Paddington (1987)
Cοngratulatiοns again, Lucy, and if yοu are determined tο gο οn...War toll, Sie kennen zu lernen. Und morgen sehen wir uns zum Tee. Agatha Christie's Miss Marple: 4:50 from Paddington (1987)
I came tο tell yοu because I dοn't like him.Die übliche Strecke von Bristol nach Norfolk. Agatha Christie's Miss Marple: 4:50 from Paddington (1987)
Yes, I dο, but...Stimmt aber nicht. Er kann ganz toll sein. Agatha Christie's Miss Marple: 4:50 from Paddington (1987)
I will go over all barriers and express my life in a song, feeling proud of myself.Ich werde alle Grenzen überschreiten und in einem Lied von meinem Leben erzählen. Ich bin stolz auf mich. Project A 2 (1987)
We've received some new guns.Wir haben neue Pistolen erhalten. Project A 2 (1987)
They're always such fun.Die sind immer toll! Project A 2 (1987)
You look wonderful in this dress.Du siehst in dem Kleid toll aus. Project A 2 (1987)
Go on. It'll be fun.Los, das wird toll! Project A 2 (1987)
Nothing, you have a lovely figure.Nichts. Du hast eine tolle Figur. Project A 2 (1987)
Because I'm proud of myselfWeil ich stolz auf mich bin. Project A 2 (1987)
Oh, so many neat things have happened to me in my life-- being named homecoming queen, making the cheerleading squad.So viele tolle Sachen haben sich in meinem Leben ereignet... mein Titel der Homecoming Queen, die Aufnahme ins Cheerleading-Team. Amazon Women on the Moon (1987)
I'm so proud of you, Brenda... getting through the delivery without any anaesthetic.Ich bin stolz, Brenda, dass die Entbindung ohne Betäubung möglich war. Amazon Women on the Moon (1987)
We're proud to serve our country.Wir dienen stolz unserem Land. Amazon Women on the Moon (1987)
- This is a great apartment.- Eine tolle Wohnung haben Sie hier. - Danke. Amazon Women on the Moon (1987)
Great.Wie ich höre, ist es toll. Amazon Women on the Moon (1987)
- Frankie, what are you doin' with that gun?Frankie, was hast du mit der Pistole vor? Amazon Women on the Moon (1987)
- That's what I'm doin' with the gun.- Das habe ich mit der Pistole vor! Amazon Women on the Moon (1987)
Oh, I get to go to Harlem again.Toll, ich muss wieder nach Harlem. Angel Heart (1987)
That he was a terrific lover.Dass er ein toller Liebhaber war. Angel Heart (1987)
Your father and I would be proud.-Doch, wirwären sehr stolz. Au Revoir les Enfants (1987)
The past week has been difficult... and I would like to say how proud I am of you all.Die letzte Woche war schwer... und ich möchte sagen, wie stolz ich auf euch alle bin. Bad Taste (1987)
Great legs.Die hat richtig Bein gezeigt als sie gerannt ist. Tolle Beine. Barfly (1987)
It's the way you walk across the room, when you act.- Was ist das? - Die Art, wie du durchs Zimmer stolzierst. Wie du dich so gibst. Barfly (1987)
Well, you know what Tolstoy said.Na, du weißt ja, was Tolstoi sagte. Tolstoi! Barfly (1987)
Oh, either way is great, as long as the bottle pours.Oh, beide Seiten sind toll, so lange was aus der Flasche kommt. Barfly (1987)
You wanted to make mariolle... With me, then with them.Du versuchst nur, in der Sache toll dazustehen. The Bedroom Window (1987)
That's great.- Das ist toll. The Believers (1987)
Oh, great, great.- Toll. The Believers (1987)
- Oh, you do? I love the things he made.- Er hat tolle Sachen getöpfert. The Believers (1987)
It was quite a day, wasn't it?- Das war ein toller Tag. The Believers (1987)
He looks pretty neat.Der sieht doch toll aus. The Believers (1987)
Hey, don't you look beautiful.Du siehst toll aus. The Believers (1987)
See you both Friday. I have a glorious dinner planned.- Bis Freitag. ich koche euch was Tolles. The Believers (1987)
Oh, that's great. Ls Chris behaving himself all right?- Toll. ist Chris auch brav? The Believers (1987)
Sacrifice our children, our families to false gods, ambition, lust, pride!Wir opfern unsere Familien falschen Göttern - Ehrgeiz, Gier, Stolz. - Dad? The Believers (1987)
Hey, Chris, that looks terrific.Chris, das sieht toll aus. The Believers (1987)
- Watch out, it might be rabid.- Passen Sie auf, er könnte Tollwut haben. The Belly of an Architect (1987)
Impressive.- Toll! Beverly Hills Cop II (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tolI'll never forget what you told me.
tolThat car dealer gave me a bum steer when he told me this used Toyota was in good condition.
tolYou should have told me that you wanted me to come alone.
tolI think it pity that he told a lie.
tolThe boy may have told a lie to please his parents.
tolMy boss told me it's hard to approach me.
tolI told him to keep his promise.
tolI couldn't catch on to the joke he told us.
tolThe teacher told the kids to be quiet.
tolHow can you tolerate that rude fellow?
tolShe may have told me a lie.
tolI told my son in Canada to write me more letters.
tolThe man denied having stolen the car.
tolFather told us a very interesting story.
tolWhen Tom told Chris he did not like her scarf, she got rid of it.
tolSomeone stole my travelers checks.
tolI told him to come.
tolLater the nurse told me she had done her best to make me well.
tolHe told me that would come again.
tolSteve told me the tale of his travels.
tolWhen he was leaving, he told me that he would come again by the 25th.
tolYou've told me something.
tolShe told me a wrong address on purpose.
tolShe told me that his mother was a doctor.
tolHe did as I told him.
tolShe told him to keep away from bad friends.
tolMother told him to look after his younger brother.
tolThe newspaper told of the mother's anguish at the death of her son.
tolMy parents told me we should respect the old.
tolHe was careless in handling his pistol.
tolA number of books were stolen.
tolThe dish told on my stomach.
tolSuch an honest man as John cannot have told a lie.
tolThe old man told us about the amusing incident.
tolI had some money stolen yesterday.
tolThe teacher told us a funny story.
tolYou should have told it to me sooner.
tolI cannot stop thinking of the stolen money.
tolHe told us a very exciting story of adventure.
tolYou drank sake again? I told you not to!
tolHe's never told a lie.
tolIt is time you told her the truth.
tolHe told me that his grandfather is over ninety.
tolHe was heart was beating as he told me that.
tolThe boy cannot have stolen my umbrella.
tolShe told me her secret.
tolYou have only to do as you were told.
tolHe did it as he had been told.
tolThe boy told me why he was crying.
tolIt was obvious that they had told a lie.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฉลิม[V] glorify, See also: eulogize, extol, exalt, enhance one's prestige, Syn. ยกย่อง, Example: รัฐบาลตั้งใจที่จะพยายามดำเนินการจัดสร้างพระตำหนักให้เสร็จภายในปีนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระชนมายุครบ 6 รอบ
ปืนพก[N] pistol, See also: revolver, Syn. ปืนสั้น, Example: ตำรวจพบปืนพกกระบอกหนึ่งในพุ่มไม้, Count unit: กระบอก, Thai definition: ปืนชนิดใส่กระเป๋าไปได้ที่มีขนาดเล็ก
ปืนสั้น[N] pistol, See also: revolver, Syn. ปืนพก, Example: หล่อนเคยฝึกฝนยิงปืนสั้นด้วยการยิงขวดเบียร์, Count unit: กระบอก
ยกย่องชมเชย[V] praise, See also: admire, eulogize, extol, laud, commend, compliment, applaud, Syn. ชื่นชม, ยกย่องสรรเสริญ, Example: เด็กต้องการที่จะให้บิดามารดายกย่องชมเชยตนเวลาสอบได้คะแนนดี
ยอ[V] praise, See also: flatter, extol, laud, Syn. เยินยอ, ยกยอ, ยกยอปอปั้น, ป้อยอ, Ant. ตำหนิติเตียน, Example: พวกนั้นยอเขาเสียจนเหลิงอำนาจ, Thai definition: กล่าวคำเพื่อเชิดชูหรือเพื่อให้ชอบใจ
อด[V] bear, See also: endure, tolerate, stand, Syn. กลั้น, Example: ย่าเคี้ยวหมากอยู่เต็มปากแต่ก็อดจะพูดออกมาไม่ได้, Thai definition: กลั้นเอาไว้
ภาษี[N] tax, See also: duty, toll, due, customs, levy, cess, gabelle, Syn. ค่าธรรมเนียม, ภาษีอากร, เงินภาษี, Example: รัฐบาลได้มีการประกาศเพิ่มภาษีจากร้อยละ 7 มาเป็นร้อยละ 10, Thai definition: เงินที่รัฐหรือท้องถิ่นเรียกเก็บจากบุคคล เพื่อใช้จ่ายในการบริหารประเทศหรือท้องถิ่น
ภาษีอากร[N] taxation, See also: tax, rate, duty, levy, toll, Syn. ภาษี, ค่าธรรมเนียม, เงินภาษี, Example: เหตุผลของการจัดตั้งกรรมการขึ้นมาก็เพื่อแบ่งแยกอำนาจจัดสรรภาษีอากรเสียใหม่, Thai definition: ค่าธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่รัฐบาลเรียกเก็บ เพื่อใช้จ่ายในการบริหารประเทศหรือท้องถิ่น
ขันติธรรม[N] toleration, Syn. ความอดกลั้น, ขันติ, Example: ผู้ที่มีขันติธรรมในการดำเนินชีวิตจะประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี, Thai definition: หลักธรรมที่ว่าด้วยความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งรอบตัว
คำสดุดี[N] praise, See also: admiration, laud, exaltation, extoller, Syn. คำสรรเสริญ, คำยกย่อง, Example: ตัวแทนประชาชนกล่าวคำสดุดีต่อวีรกรรมความเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาชนของเขา
คำชม[N] praise, See also: admiration, laud, exaltation, extoller, Syn. คำยกย่อง, คำเยินยอ, คำยกยอ, คำชื่นชม, Ant. คำด่า, คำว่า, Example: พระพุทธรูปที่สร้างในสมัยนี้ได้รับคำชมเสมอว่ามีพระพักตร์และศิลปะที่งดงามอย่างยิ่ง
คำยกยอ[N] praise, See also: admiration, laud, exaltation, extoller, Syn. คำเยินยอ, คำชม, Ant. คำตำหนิ, คำด่า, Example: คำยกยอนั้นมิได้ทำให้เขาขวยแก่ใจ
คำยกย่อง[N] praise, See also: admiration, laud, exaltation, extoller, Syn. คำสรรเสริญ, คำสดุดี, คำชม, คำเยินยอ, คำยกยอ, Example: เราเรียกเขาว่า หลีซื่อฝู่ ซึ่งเป็นคำยกย่องอาชีพคนรถว่ามีเกียรติเท่าช่างชำนาญงาน
คำเยินยอ[N] praise, See also: admiration, laud, exaltation, extoller, Syn. คำชม, คำยกยอ, Ant. คำตำหนิ, คำด่า, Example: ระหว่างที่เขามีชีวิตอยู่เขาได้รับคำเยินยอมากมาย
ความอดกลั้น[N] tolerance, See also: endurance, patience, sufferance, forbearance, Example: การเลิกดื่มสุราต้องใช้ความอดกลั้นและอดทนต่อความเย้ายวนของสุรา, Thai definition: ความระงับใจ, ความสะกดกลั้น
ความอดทน[N] tolerance, See also: forbearance, patience, fortitude, Syn. ความอดกลั้น, การอดใจ, Example: คนไข้ต้องต่อสู้กับความเจ็บปวดจากบาดแผลด้วยความอดทน
คอแข็ง[ADJ] alcohol-tolerant, Example: เขาเป็นคนคอแข็งที่สุดในขบวนคนที่นั่งดื่มเหล้าอยู่ตรงนี้, Thai definition: ทนต่อรสอันเข็มหรือรุนแรงได้, ดื่มไม่รู้จักเมา
คอทองแดง[ADJ] alcohol-tolerant, Example: เขาดื่มพรวดเดียวหมดแก้วตะกละตะกลามมากแสดงว่าเป็นพวกคอทองแดงคงกินเหล้ามาตั้งแต่เด็ก, Thai definition: ที่ดื่มเหล้าเก่ง, ไม่เมาง่ายๆ, Notes: (ปาก)
ฝืนทน[V] tolerate, See also: be patient, suppress, endure, bear, Syn. ทน, Example: บางทีผมต้องฝืนทนและคุยไปเรื่อยเปื่อย, Thai definition: อดกลั้นไม่แสดงให้เห็น
อดทน[V] endure, See also: bear, stand, be patient, put up with, tolerate, Syn. อึด, Example: กรรมกรคนนี้อดทนทำงานกับเถ้าแก่อยู่หลายปี, Thai definition: เผชิญความยากลำบากได้นาน
อดกลั้น[V] tolerate, See also: be patient, suppress, endure, bear, Syn. อดทน, อดทนอดกลั้น, Example: ผมอดกลั้นไม่ให้โกรธทุกครั้งที่มีใครว่าผม, Thai definition: บังคับความรู้สึก
งมโข่ง[V] be dull, See also: be stupid, be stolid, be sluggish, Syn. โง่, ทึ่ม, ไม่ทันคน, Ant. ฉลาด, ทันเหตุการณ์, ทันคน, Example: เธอไม่รู้อะไรจริงๆ หรือ มัวแต่ไปงมโข่งอยู่ที่ไหนกัน, Thai definition: งุ่มง่าม, ไม่ทันเหตุการณ์
เปิดหมวกให้[V] praise, See also: admire, eulogize, laud, extol, Syn. ยกย่อง, สรรเสริญ, ชมเชย, Ant. ตำหนิ, Example: การแสดงครั้งนี้ทุกคนเปิดหมวกให้เขา
สรรเสริญ[V] praise, See also: admire, laud, extol, eulogize, Syn. ยกย่อง, เชิดชู, สรเสริญ, เทิดทูน, Example: ประชาชนต่างพากันสรรเสริญคุณงามความดีที่เขาทำให้กับสังคม, Thai definition: กล่าวคำยกย่อง เชิดชู หรือ เทิดทูน, กล่าวคำชมด้วยความนิยมพอใจ หรือเยินยอในคุณความดี
อึด[V] endure, See also: bear, tolerate, Syn. ทรหด, อดทน, Example: ทหารในกองทัพค่อนข้างอึดอยู่พอสมควร
เฮกโตลิตร[CLAS] hectoliter, See also: hectolitre, Thai definition: หน่วยมาตราตวงตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ 100 ลิตร, อักษรย่อว่า ฮล., Notes: (อังกฤษ)
ตะลุมพุก[N] Tenualosa toli, See also: Clupeidae, shad, Syn. ปลาโคก, ปลาตะลุมพุก, ปลากระลุมพุก, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาทะเลชนิด Tenualosa toli ในวงศ์ Clupeidae ที่ว่ายเข้าน้ำจืดเพื่อสืบพันธุ์ ลำตัวยาวรี แบนข้างมาก ครีบหางเป็นแฉกลึก ท้องเป็นสันแหลม เกล็ดใหญ่ ขอบเรียบ เกล็ดที่สันท้องเป็นเหลี่ยมคม เรียงต่อกันคล้ายฟันเลื่อย พื้นลำตัวสีเงิน หลังสีน้ำเงินปนเทา
ทน[V] endure, See also: stand, tolerate, bear, put up with, withstand, Syn. อดกลั้น, อั้นไว้, ทานไว้, Example: คนเราต้องทนต่อสภาพสังคมที่เกิดขึ้น, Thai definition: ทานอยู่ได้
ใจร้อน[V] be hot-tempered, See also: be impetuous, be hotheaded, be hot-tempered, be intolerant, be easily provoked, be quick-t, Syn. ใจเร็ว, Ant. ใจเย็น, Example: เด็กมักใจร้อนอยากได้อะไรดังใจ และตัดสินใจง่ายอยู่เสมอ, Thai definition: มีใจรีบร้อน อยากจะให้เสร็จเร็วๆ
ทรหด[V] tolerate, See also: resolute, determine, be doughty, tough, be able to take, be able to stand up to, endure, r, Syn. อดทน, บึกบึน, ทระหด, Ant. ท้อถอย, ระย่อ, ย่อท้อ, Example: นักเขียนไทยทำงานกันค่อนข้างหนักและทรหด
ทำเนา[V] be so-so, See also: be tolerable, Syn. ผ่อน, ลดหย่อน, ยินยอม, Example: หากเขาไม่เข้าวัดฟังธรรมก็ยังทำเนา แต่พอเข้ามาก็มาลักของพระ
โมหาคติ[N] delusion, See also: partiality, unfairness, favoritism, intolerance, Example: เขามีโมหาคติจึงทำผิดไป, Thai definition: ความลำเอียงเพราะโมหะ, Notes: (บาลี)
ยกย่องนับถือ[V] praise, See also: commend, laud, extol, admire, esteem, worship, Syn. ยกย่อง, นับถือ, เคารพนับถือ, Example: ชาวบ้านยกย่องนับถือหลวงพ่อ
ปรสิตวิทยา[N] parasitology, Syn. พยาธิวิทยา, Thai definition: วิชาที่ว่าด้วยพยาธิ
ปริทันตวิทยา[N] periodontology
เฉลิมพระเกียรติ[V] glorify, See also: extol, honor, exalt, celebrate, Syn. สรรเสริญ, Example: จุดมุ่งหมายของหนังสือเล่มนี้ก็คือ เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 1 ในการที่ทรงอุปถัมภ์การสังคายนาในรัชสมัยของพระองค์
กรำ[V] tolerate, See also: suffer, drudge, endure, Syn. ตรำ, ตรากตรำ, Example: แม่กรำแดดกรำฝนมาทั้งวันจนไม่สบาย
การให้อภัย[N] forgiveness, See also: pardon, excusing, toleration, Syn. การยกโทษ, Example: การให้อภัยผู้อื่นเป็นการให้โอกาสให้ผู้นั้นปรับตัวใหม่ถือเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่
กล้ำกลืน[V] tolerate, See also: be patient, suppress, endure, bear, Syn. ทน, ฝืนใจ, อดกลั้น, ฝืนทน, Example: เด็กหญิงหัวเราะเสียงใส ส่วนเขากล้ำกลืนฝืนทนยิ้มให้ทุกคนตลอดบ่าย, Thai definition: อดกลั้นไม่แสดงให้เห็น
ของกลาง[N] exhibit, See also: property in dispute, common property in dispute, stolen property, Syn. หลักฐาน, Example: จำเลยถูกจับได้พร้อมด้วยของกลาง, Thai definition: ของที่ทำหรือมีไว้เป็นความผิด หรือที่ได้มาโดยได้กระทำความผิด หรือที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิด หรือที่สงสัยว่าเป็นของดังกล่าว ซึ่งเจ้าพนักงานได้ยึดไว้เป็นหลักฐานในคดีอาญา
ของโจร[N] steal, See also: stolen goods, Syn. ของร้อน, Example: การรับซื้อของโจรนั้นผิดกฎหมาย, Thai definition: สิ่งของที่ถูกโจรกรรมมา
ของร้อน[N] stolen article, See also: suspected article, Syn. ของโจร, ของเถื่อน, Example: นาฬิกาเรือนนี้เป็นของร้อน, Thai definition: ของที่มีผู้ขโมยเขาเอามาฝากไว้หรือจำหน่ายให้ ถ้ารับเอาไว้จะทำให้เดือดร้อน, ของที่ผิดกฎหมาย ถ้ามีไว้ในครอบครองจะทำให้เดือดร้อน
ชมเชย[V] praise, See also: laud, compliment, eulogize, extol, admire, applaud, Syn. สรรเสริญ, ยกย่อง, Example: วัยรุ่นเป็นวัยที่อยากให้สังคมยอมรับและชมเชยความสามารถ, Thai definition: ยกย่อง, สรรเสริญ
ทีเอ็นที[N] TNT, See also: trinitrotoluene, trinitrotoluol, Syn. สารประกอบอินทรีย์, Notes: (อังกฤษ)
สู้ทน[V] endure, See also: put up with, be patient, tolerate, bear, Syn. อดทน, บากบั่น, พากเพียร, Example: เขาสู้ทนความลำบาก ทำงานที่ต่างแดน เพื่อให้พ่อแม่ได้อยู่สบาย, Thai definition: มุ่งทำไม่ท้อถอย
โสตนาสิกลาริงซ์วิทยา[N] otolaryngology, See also: otorhinolaryngology, ear, nose, and throat medical specialty
เหลือทน[V] be unbearable, See also: be beyond toleration, be intolerable, be beyond endurance, Syn. เหลืออด, เหลืออดเหลือทน, Example: เขาทำร้ายผมจนผมเหลือทนแล้ว คราวนี้ต้องตอบโต้กลับไปบ้าง, Thai definition: สุดที่จะทนได้, เกินกว่าที่จะทนได้
เหลือทน[ADV] intolerably, See also: unbearably, beyond toleration, beyond endurance, Syn. เหลืออด, เหลืออดเหลือทน, Example: เขาโพล่งออกมาอย่างเหลือทน จนเพื่อนๆ ในห้องเงียบกริบ, Thai definition: สุดที่จะทนได้, เกินกว่าที่จะทนได้
เหลืออด[V] be beyond endurance, See also: lose control of oneself, explode, be unbearable, be intolerable, Syn. เหลือทน, เหลืออดเหลือทน, Example: ปกติฝ่ายสามีมักจะทนฟัง นอกจากเขาจะเหลืออดจริงๆ, Thai definition: ทนไม่ไหว, สุดที่จะกลั้นได้
เหลืออด[ADV] beyond endurance, See also: unbearably, intolerably, Syn. เหลือทน, เหลืออดเหลือทน, Example: เขาร้องโวยวายออกมาอย่างเหลืออด, Thai definition: ทนไม่ไหว, สุดที่จะกลั้นได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาโตเลีย = อานาโตเลีย[n. prop.] (Anātōlīa = Ānātōlīa) EN: Anatolia   FR: Anatolie [f]
เฉลิม[v.] (chaloēm) EN: glorify ; eulogize ; extol ; exalt ; enhance ; carry forward   
เฉลิมพระเกียรติ[v.] (chaloēmphrakīet) EN: glorify ; extol ; honor ; exalt ; celebrate   
ด่านเก็บค่าผ่านทาง[n. exp.] (dān kep khā phān thāng) EN: tollgate   FR: poste de péage [m]
อึด[v. exp.] (eut) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive   FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
ฝืนทน[v.] (feūnthon) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure; bear   FR: endurer ; supporter ; tolérer
ใจกว้าง[adj.] (jaikwāng) EN: generous ; broad-minded ; liberal ; magnanimous ; open-minded ; receptive ; forgiving ; high-minded ; charitable ; benevolent ; large-minded   FR: généreux ; magnanime ; tolérant ; à l'esprit ouvert ; large d'esprit
จำทน[v.] (jamthon) EN: tolerate   FR: tolérer
จรรยาแพทย์[n. exp.] (janyā phaēt) EN: medical ethics ; medical etiquette   FR: éthique médicale [f] ; déontologie médicale [f]
การให้อภัย[n. exp.] (kān hai aphai) EN: forgiveness ; pardon ; excusing ; toleration   FR: pardon [m]
การอดกลั้น[n.] (kān otklan) EN: tolerance   FR: tolérance [f]
การรับของโจร[n. exp.] (kān rap khøngjōn) EN: receiving stolen goods   
ขันติธรรม[n.] (khantītham) EN: toleration ; tolerance   
ค่าทางด่วน[n. exp.] (khā thāng duan) EN: superhighway toll   FR: péage autoroutier [m]
คอแข็ง[adj.] (khøkhaeng) EN: alcohol-tolerant   
ของโจร[n. exp.] (khøng jōn) EN: stolen goods   
ของกลาง[n.] (khøngklāng) EN: property in dispute ; common property in dispute ; stolen property ; corpus deficit   
คอทองแดง[adj.] (khø thøngdaēng) EN: alcohol-tolerant   
ความอดกลั้น[n.] (khwām otklan) EN: tolerance ; endurance ; patience ; sufferance ; forbearance   FR: tolérance [f] ; indulgence [f]
ความอดทน[n.] (khwām otthon) EN: tolerance ; forbearance ; patience ; fortitude   FR: endurance [f] ; patience [f] ; tolérance [f]
กระท้อน[n.] (krathøn) EN: santol ; wild mangosteen   
เหลืออด[v.] (leūa-ǿt) EN: be beyond endurance ; lose control of oneself ; explode ; be unbearable ; be intolerable   FR: être insupportable
เหลืออด[adv.] (leūa-ǿt) EN: beyond endurance ; unbearably ; intolerably ; immensely ; extremely ; awfully ; exceedingly   
เหลือทน[v.] (leūathon) EN: be unbearable ; be beyond toleration ; be intolerable ; be beyond endurance   FR: être intolérable ; être insupportable
เหลือทน[adj.] (leūathon) EN: intolerable   FR: insupportable ; intolérable
เหลือทน[adv.] (leūathon) EN: intolerably ; unbearably ; beyond toleration ; beyond endurance   
โมหาคติ[n.] (mōhākhati) EN: delusion ; partiality ; unfairness ; favoritism ; intolerance   FR: partialité due à l'ignorance [f]
นามบัตร[n. exp.] (nāmbat) EN: name card ; business card ; visiting card   FR: carte de visite [f] ; bristol [m]
นับไม่ถ้วน[adj.] (nap mai thūan) EN: countless ; innumerable ; incalculable ; untold   FR: incommensurable ; incalculable
เงินร้อน[n. exp.] (ngoen røn) EN: stolen money   
อดกลั้น[v.] (otklan) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure ; bear   FR: maîtriser ; contenir ; supporter ; tolérer ; endurer
อดทน[v.] (otthon) EN: endure ; bear ; stand ; be patient ; put up with ; tolerate   FR: endurer ; supporter ; tolérer ; faire avec (fam.)
อดทนได้[adj.] (otthondāi) FR: supportable ; tolérable
ปะ[v.] (pa) EN: repair ; patch up ; mend   FR: rapiécer ; rafistoler ; racommoder ; repriser ; réparer ; rapetasser (fam.)
ปืน[n.] (peūn) EN: gun ; firearm ; rifle   FR: arme [f] ; revolver [m] ; fusil [m] ; pistolet [m] ; arme à feu [f]
ปืนพก[n.] (peūnphok) EN: pistol ; revolver   FR: pistolet [m] ; revolver [m]
ปืนสั้น [n.] (peūnsan) EN: pistol ; revolver   FR: pistolet [m] ; revolver [m]
ปืนสัญญาณ[n. exp.] (peūn sanyān) EN: flare pistol ; signal pistol   FR: pistolet d'alarme [m] ; revolver d'alarme [m]
แผนกโรคผิวหนัง[n.] (phanaēk rōk phiū nang) EN: dermatology   FR: dermatologie [f]
ภาษี[n.] (phāsī) EN: tax ; duty ; toll ; rate ; dues   FR: taxe [f] ; impôt [m] ; frais [mpl] ; frais de douane [mpl] ; péage [m] ; accises (Belg., Québ.) [fpl]
ภาษีผ่านทาง[n. exp.] (phāsī phān thāng) EN: toll   FR: droit de passage [m]
พ่นสี[v. exp.] (phon sī) EN: spray-paint ; paint   FR: peindre au pistolet ; peindre à la bombe
ผู้รับของโจร[n. exp.] (phūrap khøng jōn) EN: receiver of stolen goods   FR: receleur [m] ; receleuse [f] ; recéleur [m] ; recéleuse [f]
รัฐศาสตร์[n. exp.] (ratthasāt) EN: political science ; political philosophy   FR: science politique [f] ; politologie [f]
สังกะสี[n.] (sangkasī) EN: galvanized iron ; corrugated iron   FR: tôle ondulée [f]
สรรเสริญ[v.] (sansoēn = sanrasoēn) EN: praise ; laud ; admire ; eulogize ; extol   FR: célébrerr ; glorifier ; louer ; admirer ; louanger (litt.)
ทราบ[v.] (sāp) EN: learn ; be informed ; be told ; hear of ; take due note   FR: être informé ; apprendre
สะท้อน[n.] (sathøn) EN: santol tree ; santol   
ซ่อมแซม[v.] (sǿmsaēm) EN: repair ; mend ; restore ; renovate   FR: réparer ; rafistoler ; raccomoder ; rabibocher (fam.)
โสตนาสิกลาริงซ์วิทยา[n.] (sōtnāsiklāringwitthayā) EN: otolaryngology ; otorhinolaryngology ; ear, nose, and throat medical specialty   FR: oto-rhino-laryngologie [f] ; ORL (abrév.)

CMU English Pronouncing Dictionary
TOLE    T OW1 L
TOLD    T OW1 L D
STOL    S T OW1 L
TOLL    T OW1 L
TOLEN    T OW1 L AH0 N
TOLLS    T OW1 L Z
STOLP    S T OW1 L P
TOLAN    T OW1 L AH0 N
TOLER    T OW1 L ER0
TOLLE    T AA1 L
TOLAR    T OW1 L ER0
EXTOL    IH0 K S T OW1 L
STOLL    S T OW1 L
STOLZ    S T OW1 L Z
TOLES    T OW1 L Z
ANTOL    AA0 N T AO1 L
TOLLY    T OW1 L IY0
ATOLL    AE1 T AA0 L
TOLIN    T OW1 L IH2 N
STOLT    S T OW1 L T
STOLE    S T OW1 L
BOTOLF    B AA1 T OW0 L F
PISTOL    P IH1 S T AH0 L
STOLTZ    S T OW1 L T S
EXTOLS    IH0 K S T OW1 L Z
STOLID    S T AA1 L AH0 D
STOLAR    S T OW1 L ER0
STOLTE    S T OW1 L T
STOLEN    S T OW1 L AH0 N
STOLER    S T OW1 L ER0
TOLEDO    T AH0 L IY1 D OW0
ROTOLO    R OW0 T OW1 L OW0
TOLLER    T OW1 L ER0
NATOLI    N AA0 T OW1 L IY0
MOTOLA    M OW0 T OW1 L AH0
KETOLA    K EH1 T AH0 L AH0
TOLAND    T OW1 L AH0 N D
BARTOL    B AA1 R T AH0 L
STOLDT    S T OW1 L T
TOLLEY    T AA1 L IY0
TOLMAN    T AA1 L M AH0 N
STOLLE    S T AA1 L
VITOLO    V IY0 T OW1 L OW0
TOLSMA    T OW1 L S M AH0
TOLLED    T OW1 L D
TOLLES    T OW1 L Z
TOLSON    T OW1 L S AH0 N
STOLZE    S T OW1 L Z
STOLPE    S T OW1 L P
MATOLA    M AH0 T OW1 L AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
told    (v) (t ou1 l d)
toll    (v) (t ou1 l)
atoll    (n) (a1 t o l)
extol    (v) (i1 k s t ou1 l)
stole    (v) (s t ou1 l)
tolls    (v) (t ou1 l z)
atolls    (n) (a1 t o l z)
extols    (v) (i1 k s t ou1 l z)
pistol    (n) (p i1 s t l)
retold    (v) (r ii2 t ou1 l d)
stolen    (v) (s t ou1 l @ n)
stoles    (n) (s t ou1 l z)
stolid    (j) (s t o1 l i d)
tolled    (v) (t ou1 l d)
untold    (j) (uh2 n t ou1 l d)
Anatoli    (n) (a n @ t ou1 l ii)
Bristol    (n) (b r i1 s t l)
Capitol    (n) (k a1 p i t l)
ortolan    (n) (oo1 t @ l @ n)
pistols    (n) (p i1 s t l z)
tollbar    (n) (t ou1 l b aa r)
tolling    (v) (t ou1 l i ng)
Capitols    (n) (k a1 p i t l z)
extolled    (v) (i1 k s t ou1 l d)
foretold    (v) (f oo1 t ou1 l d)
ontology    (n) (o1 n t o1 l @ jh ii)
ortolans    (n) (oo1 t @ l @ n z)
stolidly    (a) (s t o1 l i d l ii)
tolerant    (j) (t o1 l @ r @ n t)
tolerate    (v) (t o1 l @ r ei t)
tollbars    (n) (t ou1 l b aa z)
tollgate    (n) (t ou1 l g ei t)
apostolic    (j) (a2 p @ s t o1 l i k)
extolling    (v) (i1 k s t ou1 l i ng)
stolidity    (n) (s t @1 l i1 d i t ii)
tautology    (n) (t oo1 t o1 l @ jh ii)
tolerable    (j) (t o1 l @ r @ b l)
tolerably    (a) (t o1 l @ r @ b l ii)
tolerance    (n) (t o1 l @ r @ n s)
tolerated    (v) (t o1 l @ r ei t i d)
tolerates    (v) (t o1 l @ r ei t s)
tollbooth    (n) (t ou1 l b uu dh)
tollgates    (n) (t ou1 l g ei t s)
tollhouse    (n) (t ou1 l h au s)
epistolary    (j) (i1 p i1 s t @ l @ r ii)
intolerant    (j) (i1 n t o1 l @ r @ n t)
ontologies    (n) (o1 n t o1 l @ jh i z)
stolidness    (n) (s t o1 l i d n @ s)
tolerances    (n) (t o1 l @ r @ n s i z)
tolerantly    (a) (t o1 l @ r @ n t l ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
自動ロード[じどうろーど, jidouro-do] Thai: การโหลดข้อมูลโดยอัตโนมัติ English: autoload
応える[こたえる, kotaeru] Thai: ได้รับผลสะท้อนกลับ English: to take its toll

German-Thai: Longdo Dictionary
stolpern über etw.(akk)(vt phrase) |stolperte, ist gestolpert| สะดุดหรือ กระทบอะไรบางอย่าง

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Stolz {m} (n adj ) n. ความภูมิใจ ความหยิ่งยโส adj. ภูมิใจใน (บางสิ่ง บางคน) ich bin stolz auf dich = ฉันภูมิใจในตัวคุณ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alterungslehre {f}gerontologic [Add to Longdo]
Atoll {n}atoll [Add to Longdo]
Attraktionen {pl}; tolle Sachengoodies [Add to Longdo]
Aufmaß {n}; Zuschlag {m}; Toleranz {f}; Zugabe {f}; Materialzugabe {f}allowance [Add to Longdo]
Autobahngebühr {f} | Autobahngebühren {pl}motorway toll [Br.]; expressway toll | motorway tolls [Add to Longdo]
Autolack {m}paint [Add to Longdo]
Bautoleranz {f}dimensional tolerance [Add to Longdo]
Deontologie {f}; Lehre der ethischen Pflichten; Pflichtethik {f}deontology [Add to Longdo]
Dermatologie {f}dermatology [Add to Longdo]
Diastole {f} | Diastolen {pl}diastole | diastoles [Add to Longdo]
Doppelaussage {f} | Doppelaussagen {pl}tautology | tautologies [Add to Longdo]
Duldung {f}toleration; tolerance [Add to Longdo]
Einstellgenauigkeit {f}tolerance of setting [Add to Longdo]
Entladepistole {n}discharge tube [Add to Longdo]
Erträglichkeit {f}tolerableness [Add to Longdo]
Eschatologie {f}; Lehre {f} vom Weltende und Anbruch einer neuen Welteschatology [Add to Longdo]
ESD-Pistole {f}electron-stream drilling gun [Add to Longdo]
Form- und Lagetoleranzen {pl}geometric tolerances [Add to Longdo]
Gebühr {f}toll [Add to Longdo]
Geradheitstoleranz {f}straigthness-tolerance [Add to Longdo]
Gerontologe {m}; Gerontologin {f}; Alternsforscher {m}; Alternsforscherin {f}gerontologist [Add to Longdo]
Gerontologie {f}; Alternsforschung {f}gerontology [Add to Longdo]
Grundtoleranz {f}fundamental tolerance [Add to Longdo]
Hehlerei treiben; hehlento receive stolen goods [Add to Longdo]
Herpetologe {f}herpetologist [Add to Longdo]
Herpetologie {f}herpetology [Add to Longdo]
Herstellungstoleranzen {pl}fabrication tolerances [Add to Longdo]
Herumtoben {n}; Herumtollen {n}frolic [Add to Longdo]
Histologie {f}histology [Add to Longdo]
Intoleranz {f}; Unduldsamkeit {f}intolerance [Add to Longdo]
Irrenhaus {n}; Tollhaus {n}madhouse [Add to Longdo]
Kapitol {n}; Parlamentsgebäude {n} | Kapitole {pl}capitol; statehouse | statehouses [Add to Longdo]
Kinderpistole {f} | Kinderpistolen {pl}toy pistol | toy pistols [Add to Longdo]
Klimatologie {f}climatology [Add to Longdo]
Knüller {m}; Renner {m}; Hammer {m}; tolles Dingblockbuster [Add to Longdo]
Kontolaufzeit {f}account duration [Add to Longdo]
Kryptologie {f}; Lehre {f} von der Geheimverschlüsselungcryptology [Add to Longdo]
Leuchtpistole {f} | Leuchtkäfer {pl}flare pistol | fireflies [Add to Longdo]
Lötpistole {f}soldering gun [Add to Longdo]
Lohnfertiger {m}toll manufacturer [Add to Longdo]
Maschinenpistole {f}submachine-gun [Add to Longdo]
Maut {f}; Benutzungsgebühr {f}; Zoll {m}toll [Add to Longdo]
Mautschlagbaum {m} | Mautschlagbäume {pl}tollgate | tollgates [Add to Longdo]
Mautstelle {f} | Mautstellen {pl}tollbooth | tollbooths [Add to Longdo]
Metallspritzpistole {f}metallizing gun [Add to Longdo]
Nettolohn {m}take home pay [Add to Longdo]
Nietpistole {f}rivet gun; riveter [Add to Longdo]
Ontologie {f}ontology [Add to Longdo]
Ontologist {m}ontologist [Add to Longdo]
Paläontologie {f}palaeontology [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ETC[イーティーシー, i-tei-shi-] (n) electronic toll collection system; ETC [Add to Longdo]
STOL[ストール;エストール, suto-ru ; esuto-ru] (n) short take-off and landing; STOL [Add to Longdo]
きんき;キンキ[, kinki ; kinki] (n) broadbanded thornyhead; broadfin thornyhead; kichiji rockfish (Sebastolobus macrochir) [Add to Longdo]
そやす[, soyasu] (v5s,vt) (arch) (See 褒めそやす) to praise; to extol [Add to Longdo]
それ見た事か[それみたことか, soremitakotoka] (exp) (id) I told you so [Add to Longdo]
どん[, don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n,adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down [Add to Longdo]
のそのそ[, nosonoso] (adv,adv-to,vs) (on-mim) (See のっそり) slowly; heavily; stolidly [Add to Longdo]
のそりのそり[, nosorinosori] (adv,adv-to) (See のそのそ) slowly; stolidly; heavily; lumpingly [Add to Longdo]
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
やり切れない(P);遣り切れない[やりきれない, yarikirenai] (adj-i) unbearable; intolerable; too much; (P) [Add to Longdo]
アトロード[, atoro-do] (n) autoload [Add to Longdo]
アナトリア語派[アナトリアごは, anatoria goha] (n) Anatolian (branch of languages) [Add to Longdo]
アヤトラ;アーヤトッラー[, ayatora ; a-yatorra-] (n) Ayatollah [Add to Longdo]
アルメニア教会[アルメニアきょうかい, arumenia kyoukai] (n) Armenian Church; Armenian Apostolic Orthodox Church [Add to Longdo]
イノシトール[, inoshito-ru] (n) inositol [Add to Longdo]
イントレランス[, intoreransu] (n) intolerance [Add to Longdo]
ウェスタンウォビゴン;ウェスタン・ウォビゴン[, uesutan'uobigon ; uesutan . uobigon] (n) western wobbegon (Orectolobus hutchinsi, species of carpet shark from Western Australia) [Add to Longdo]
ウォビゴン[, uobigon] (n) wobbegong (eleven species of carpet shark in the family Orectolobidae) [Add to Longdo]
エアピストル[, eapisutoru] (n) air pistol [Add to Longdo]
エジプト学[エジプトがく, ejiputo gaku] (n) Egyptology [Add to Longdo]
エリスリトール[, erisurito-ru] (n) erythritol (artificial sweetener) [Add to Longdo]
オートロード[, o-toro-do] (n) autoload [Add to Longdo]
オオセ科[オオセか, oose ka] (n) Orectolobidae (family containing 11 species in 3 genera of carpet sharks known as wobbegongs) [Add to Longdo]
オオセ属[オオセぞく, oose zoku] (n) Orectolobus (genus containing 9 species of wobbegong carpet sharks in the family Orectolobidae) [Add to Longdo]
オントロギー[, ontorogi-] (n) (obsc) (See 存在論) ontology (ger [Add to Longdo]
オントロジー[, ontoroji-] (n,adj-no) ontology [Add to Longdo]
カチューシャ[, kachu-sha] (n) (1) (named after a character in Tolstoy's novel "Resurrection") Alice band (rus [Add to Longdo]
カラクサオオセ[, karakusaoose] (n) ornate wobbegong (Orectolobus ornatus, species of Western Pacific carpet shark) [Add to Longdo]
キシリトール;キシリトル[, kishirito-ru ; kishiritoru] (n) (See 木糖醇) xylitol (artificial sweetener); artificial wood sugar (xylose) [Add to Longdo]
キャピトル[, kyapitoru] (n) (1) capital; (2) capitol [Add to Longdo]
クモハダオオセ[, kumohadaoose] (n) spotted wobbegong (Orectolobus maculatus, species of Australian carpet shark) [Add to Longdo]
グラマトロジー[, guramatoroji-] (n) grammatology [Add to Longdo]
グルシトール[, gurushito-ru] (n) glucitol [Add to Longdo]
コスメトロジー[, kosumetoroji-] (n) cosmetology [Add to Longdo]
サイエントロジー[, saientoroji-] (n) scientology [Add to Longdo]
サナトロジー;タナトロジー[, sanatoroji-; tanatoroji-] (n) thanatology [Add to Longdo]
シストリック[, shisutorikku] (adj-na) systolic [Add to Longdo]
ジェロントロジー[, jierontoroji-] (n) gerontology [Add to Longdo]
スカトロ[, sukatoro] (n,adj-no) (abbr) (See スカトロジー) scatology [Add to Longdo]
スカトロジー[, sukatoroji-] (n) scatology [Add to Longdo]
ストール[, suto-ru] (n) (1) stole (scarf); (2) stall (of an engine or aircraft); (P) [Add to Longdo]
ストールン[, suto-run] (adj-f) stolen [Add to Longdo]
ストロマトライト[, sutoromatoraito] (n) stromatolite [Add to Longdo]
ストロン[, sutoron] (n) (botanical) stolon [Add to Longdo]
スルナーイ[, suruna-i] (n) (obsc) (See ズルナ) surnay (Anatolian woodwind instrument) (per [Add to Longdo]
ズルナ[, zuruna] (n) zurna (Anatolian woodwind instrument) (tur [Add to Longdo]
ソルビット[, sorubitto] (n) sorbitol (artificial sweetener) (ger [Add to Longdo]
ソルビトール[, sorubito-ru] (n) sorbitol (artificial sweetener) [Add to Longdo]
チャカ[, chaka] (n) (sl) pistol; heat [Add to Longdo]
デリンジャー[, derinja-] (n) derringer (pistol) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三硝基甲苯[sān xiāo jī jiǎ běn, ㄙㄢ ㄒㄧㄠ ㄐㄧ ㄐㄧㄚˇ ㄅㄣˇ, ] trinitrotoluene (TNT) [Add to Longdo]
不容[bù róng, ㄅㄨˋ ㄖㄨㄥˊ, ] not tolerate; not allow; not brook; not admit [Add to Longdo]
乳糖不耐症[rǔ táng bù nài zhèng, ㄖㄨˇ ㄊㄤˊ ㄅㄨˋ ㄋㄞˋ ㄓㄥˋ, ] lactose intolerance [Add to Longdo]
交叉耐药性[jiāo chā nài yào xìng, ㄐㄧㄠ ㄔㄚ ㄋㄞˋ ㄧㄠˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] cross-tolerance [Add to Longdo]
偷去[tōu qù, ㄊㄡ ㄑㄩˋ, ] to steal; to make off with; stolen [Add to Longdo]
光刻[guāng kè, ㄍㄨㄤ ㄎㄜˋ, ] photolithography [Add to Longdo]
光化作用[guāng huà zuò yòng, ㄍㄨㄤ ㄏㄨㄚˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, ] photochemical effect; photosynthesis; photolysis [Add to Longdo]
公差[gōng chā, ㄍㄨㄥ ㄔㄚ, ] tolerance (allowed error) [Add to Longdo]
公石[gōng shí, ㄍㄨㄥ ㄕˊ, ] hectoliter [Add to Longdo]
冷暖自知[lěng nuǎn zì zhī, ㄌㄥˇ ㄋㄨㄢˇ ㄗˋ ㄓ, ] (set phrase); know best by personal experience; know sth without being told [Add to Longdo]
列夫・托尔斯泰[Liè fū, ㄌㄧㄝˋ ㄈㄨ· Tuo1 er3 si1 tai4, / ] Tolstoy (name); Count Lev Nikolayevich Tostoy (1828-1910), great Russian novelist, author of War and Peace 戰爭與和平|战争与和平 [Add to Longdo]
创巨痛深[chuàng jù tòng shēn, ㄔㄨㄤˋ ㄐㄩˋ ㄊㄨㄥˋ ㄕㄣ, / ] untold pain and suffering (成语 saw); deeply scarred for life [Add to Longdo]
包容[bāo róng, ㄅㄠ ㄖㄨㄥˊ, ] tolerant; forgiving; to pardon; to forgive; can contain; can hold; to tolerate; to show tolerance [Add to Longdo]
千千万万[qiān qiān wàn wàn, ㄑㄧㄢ ㄑㄧㄢ ㄨㄢˋ ㄨㄢˋ, / ] millions upon millions; untold numbers [Add to Longdo]
千辛万苦[qiān xīn wàn kǔ, ㄑㄧㄢ ㄒㄧㄣ ㄨㄢˋ ㄎㄨˇ, / ] untold hardships (set phrase) [Add to Longdo]
厌气[yàn qì, ㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] anaerobic (unable to tolerate oxygen); fed up with; sick of life [Add to Longdo]
古生物学[gǔ shēng wù xué, ㄍㄨˇ ㄕㄥ ˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] palaeontology [Add to Longdo]
古生物学家[gǔ shēng wù xué jiā, ㄍㄨˇ ㄕㄥ ˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] palaeontologist; paleobiologist [Add to Longdo]
可容忍[kě róng rěn, ㄎㄜˇ ㄖㄨㄥˊ ㄖㄣˇ, ] tolerable [Add to Longdo]
同义反复[tóng yì fǎn fù, ㄊㄨㄥˊ ㄧˋ ㄈㄢˇ ㄈㄨˋ, / ] tautology [Add to Longdo]
器量[qì liàng, ㄑㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, ] tolerance [Add to Longdo]
严惩不贷[yán chéng bù dài, ㄧㄢˊ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄉㄞˋ, / ] to punish strictly with no leniency (成语 saw); to punish and show no mercy; zero tolerance [Add to Longdo]
国会大厦[guó huì dà shà, ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄟˋ ㄉㄚˋ ㄕㄚˋ, / ] capitol [Add to Longdo]
国会山[Guó huì shān, ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄟˋ ㄕㄢ, / ] Capitol Hill, Washington, D.C. [Add to Longdo]
埃尔金[Āi ěr jīn, ㄞ ㄦˇ ㄐㄧㄣ, / ] James Bruce, 8th Earl of Elgin (1811-1863), British High Commissioner to China who ordered the looting and destruction of the Old Winter Palace Yuanmingyuan 圓明園|圆明园 in 1860; Thomas Bruce, 7th Earl of Elgin (1766-1841), who stole the Parthenon Marbles in 1 [Add to Longdo]
埃尔金大理石[Āi ěr jīn dà lǐ shí, ㄞ ㄦˇ ㄐㄧㄣ ㄉㄚˋ ㄌㄧˇ ㄕˊ, / ] the Elgin Marbles, the Parthenon marbles stolen in 1801-1810 by Thomas Bruce, 7th Earl of Elgin [Add to Longdo]
大度包容[dà dù bāo róng, ㄉㄚˋ ㄉㄨˋ ㄅㄠ ㄖㄨㄥˊ, ] extreme tolerance; generous and forgiving [Add to Longdo]
天文学大成[tiān wén xué dà chéng, ㄊㄧㄢ ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ ㄉㄚˋ ㄔㄥˊ, / ] the Almagest by Ptolemy [Add to Longdo]
失窃[shī qiè, ㄕ ㄑㄧㄝˋ, / ] to lose by theft; to have one's property stolen [Add to Longdo]
姑息[gū xī, ㄍㄨ ㄒㄧ, ] excessively tolerant; to indulge; to appease [Add to Longdo]
姑息遗患[gū xī yí huàn, ㄍㄨ ㄒㄧ ㄧˊ ㄏㄨㄢˋ, / ] to tolerate is to abet [Add to Longdo]
姑息养奸[gū xī yǎng jiān, ㄍㄨ ㄒㄧ ㄧㄤˇ ㄐㄧㄢ, / ] to tolerate is to nurture an evildoer (成语 saw); spare the rod and spoil the child [Add to Longdo]
安纳托利亚[Ān nà tuō lì yà, ㄢ ㄋㄚˋ ㄊㄨㄛ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Anatolia, Asia minor [Add to Longdo]
容不得[róng bu dé, ㄖㄨㄥˊ ㄅㄨ˙ ㄉㄜˊ, ] unable to tolerate; intolerant; unable to bear sth [Add to Longdo]
容忍[róng rěn, ㄖㄨㄥˊ ㄖㄣˇ, ] to put up with; to tolerate [Add to Longdo]
宽厚[kuān hòu, ㄎㄨㄢ ㄏㄡˋ, / ] tolerant; generous; magnanimous; thick and broad (build); thick and deep (voice) [Add to Longdo]
宽容[kuān róng, ㄎㄨㄢ ㄖㄨㄥˊ, / ] lenient; tolerant [Add to Longdo]
小亚细亚[Xiǎo yà xì yà, ㄒㄧㄠˇ ㄧㄚˋ ㄒㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Asia minor; Anatolia [Add to Longdo]
山梨醇[shān lí chún, ㄕㄢ ㄌㄧˊ ㄔㄨㄣˊ, / ] sorbitol C6H14O6 (sugar substitute and mild laxative) [Add to Longdo]
度量[dù liàng, ㄉㄨˋ ㄌㄧㄤˋ, ] measure; tolerance; breadth; magnanimity [Add to Longdo]
徐星[Xú Xīng, ㄒㄩˊ ㄒㄧㄥ, ] Xu Xing (1956-), Chinese palaeontologist [Add to Longdo]
心窄[xīn zhǎi, ㄒㄧㄣ ㄓㄞˇ, ] narrow-minded; intolerant [Add to Longdo]
心脏收缩压[xīn zàng shōu suō yā, ㄒㄧㄣ ㄗㄤˋ ㄕㄡ ㄙㄨㄛ ㄧㄚ, / ] systolic blood pressure [Add to Longdo]
心脏舒张压[xīn zàng shū zhāng yā, ㄒㄧㄣ ㄗㄤˋ ㄕㄨ ㄓㄤ ㄧㄚ, / ] diastolic blood pressure [Add to Longdo]
[rěn, ㄖㄣˇ, ] to beat; to endure; to tolerate [Add to Longdo]
战争与和平[Zhàn zhēng yǔ Hé píng, ㄓㄢˋ ㄓㄥ ㄩˇ ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ, / ] War and Peace by Tolstoy 托爾斯泰|托尔斯泰 [Add to Longdo]
手枪[shǒu qiāng, ㄕㄡˇ ㄑㄧㄤ, / ] pistol [Add to Longdo]
托勒密[Tuō lè mì, ㄊㄨㄛ ㄌㄜˋ ㄇㄧˋ, ] Ptolemy, kings of Egypt after the partition of Alexander the Great's Empire in 305 BC; Ptolemy or Claudius Ptolemaeus (c. 90-c. 168), Alexandrian Greek astronomer, mathematician and geographer, author of the Almagest 天文學大成|天文学大成 [Add to Longdo]
托勒密王[Tuō lè mì Wáng, ㄊㄨㄛ ㄌㄜˋ ㄇㄧˋ ㄨㄤˊ, ] Ptolemy, kings of Egypt after the partition of Alexander the Great's Empire in 305 BC [Add to Longdo]
托勒玫[Tuō lè méi, ㄊㄨㄛ ㄌㄜˋ ㄇㄟˊ, ] Ptolemy or Claudius Ptolemaeus (c. 90-c. 168), Alexandrian Greek astronomer, mathematician and geographer, author of the Almagest 天文學大成|天文学大成; also written 托勒密 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シストリック[しすとりっく, shisutorikku] systolic [Add to Longdo]
フォールトトレラント[ふぉーるととれらんと, fo-rutotoreranto] fault-tolerant (an) [Add to Longdo]
フリーダイヤル[ふりーだいやる, furi-daiyaru] toll free number [Add to Longdo]
暗号学[あんごうがく, angougaku] cryptology [Add to Longdo]
故障に強い[こしょうにこわい, koshounikowai] fault-tolerant [Add to Longdo]
市外局番[しがいきょくばん, shigaikyokuban] toll number, long-distance number [Add to Longdo]
集中局[しゅうちゅうきょく, shuuchuukyoku] Toll Center [Add to Longdo]
集中局区域[しゅうちゅうきょくくいき, shuuchuukyokukuiki] Toll Area [Add to Longdo]
中継交換機[ちゅうけいこうかんき, chuukeikoukanki] toll switch (TS), trunk exchange [Add to Longdo]
中継線交換機[ちゅうけいせんこうかんき, chuukeisenkoukanki] toll switch (TS), trunk exchange [Add to Longdo]
ネットオーエルティピー[ねっとおーえるていぴー, nettoo-eruteipi-] NetOLTP [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
包容力[ほうようりょく, houyouryoku] Kapazitaet, Toleranz, Grossmut [Add to Longdo]
坑道[こうどう, koudou] Stollen [Add to Longdo]
寛大[かんだい, kandai] Grossmut, Nachsicht, Toleranz [Add to Longdo]
寛容[かんよう, kanyou] Nachsicht, Milde, Toleranz [Add to Longdo]
尊大[そんだい, sondai] Hochmut, Stolz [Add to Longdo]
得意[とくい, tokui] Glueck, Stolz, starke_Seite [Add to Longdo]
我慢[がまん, gaman] Geduld, Toleranz, Selbstbeherrschung [Add to Longdo]
環礁[かんしょう, kanshou] Atoll, ringfoermige_Koralleninsel [Add to Longdo]
短銃[たんじゅう, tanjuu] Pistole, Revolver [Add to Longdo]
肩身が広い[かたみがひろい, katamigahiroi] sich_stolz_fuehlen [Add to Longdo]
自負[じふ, jifu] Stolz, (uebertriebenes) Selbstbewustsein [Add to Longdo]
蛮勇[ばんゆう, banyuu] Tollkuehnheit, Gewalt, Gewalttaetigkeit [Add to Longdo]
許容[きょよう, kyoyou] Erlaubnis, Zulassung, Toleranz [Add to Longdo]
誇る[ほこる, hokoru] stolz_sein, prahlen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top