Search result for

tint

(82 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tint-, *tint*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tint[N] สีอ่อน
tint[N] สีที่ผสมสีขาว (ทำให้ดูสว่างขึ้น)
tint[N] ปริมาณสีเล็กน้อย
tint[N] สีสำหรับย้อม, Syn. dye
tint[VI] แต้มสีจางๆ, Syn. tinge
tint[VT] แต้มสีจางๆ, Syn. tinge
tintype[N] ภาพถ่ายบนแผ่นดีบุก
tintinnabulation[N] เสียงระฆังหรือกระดิ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aquatint(แอค'วะทินทฺ) n.ศิลปการกัดและลายเว้าด้วยกรด ทำให้เป็นภาพเหมือนเขียนด้วยหมึกหรือสีน้ำ. -aquatinter n. (tinted water)
stint(สทินทฺ) vt.,vi.,n. (การ) จำกัด,หน่วงเหนี่ยว,หวง,ยุติ,ประหยัด,ตระหนี่,หยุดทำ,ยับยั้ง,ควบคุม,ปริมาณจำกัด,จำนวนจำกัด,งานที่น่าเบื่อ,งานที่กำหนดปริมาณ,การหยุด., See also: stintedly adv. stintedness n. stinter n. stintingly adv.
undertint(อัน'เดอะทินท) n. สีอ่อนที่ไม่เพียงพอ,สีจาง
unstinting(อันสทิน'ทิง) adj. ไม่กว้าง,ใจป้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
tint(n) สี,สีพื้น,สีอ่อน,สีย้อมผม
tint(vt) ย้อมสี,แต้มสี,ระบายสี,ทาสี
stint(n) การหน่วงเหนี่ยว,การจำกัด,ปริมาณจำกัด,การควบคุม
stint(vt) หวง,จำกัด,ทำให้หยุดชะงัก,หน่วงเหนี่ยว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tint๑. ระดับอ่อนสี๒. สีอ่อน, สีจาง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Tintin!ตินติน! The Adventures of Tintin (2011)
70% of this gas, without which our lungs cannot function, comes from the algae that tint the surface of the oceans.70% ของของออกซิเจนทั้งหมด ไม่รวมแก๊สที่เราหายใจไม่ได้ มาจากสาหร่ายที่แต่งแต้มอยู่บนพื้นผิวมหาสมุทร Home (2009)
Tinted?ฟิล์มสีดำเหรอ Roadkill (2009)
Yeah, but she couldn't see him because of the tint.ครับ แต่เธอมองไม่เห็นเขาเพราะรถติดฟิล์มสีดำไว้ Roadkill (2009)
Well, we can't be certain till we run the labs, but I've noticed the blood has an orange tint, perhaps a sign of hemophilia.เรายังไม่แน่ใจจนกว่าจะนำเข้าห้องทดลอง แต่ผมสังเกตเห็นว่าเลือดมีสีส้มปนอยู่ นี่อาจจะเป็นสัญญาณของโรคเลือดไม่แข็งตัว August (2009)
Too much tint to see how many occs.ฟิล์มมืด มองไม่เห็นจำนวน ผดส. Fite Nite (2010)
It tints all the colors.มันย้อมสีทุกสีพร้อมกัน Sketchy (2010)
The glass is tinted. So, you're going to have to get close.กระจกถูกย้อม เธอจึงต้องเข้าไปใกล้ๆ Kill Jill (2010)
# Ye burnt yer crop an' tint your wings# Ye burnt yer crop an' tint your wings A Lonely Place to Die (2011)
# Sin' I tint my bairns and he tint his crown # But till my last moments my words are the same # There'll never be peace till Jamie comes hameบรรยายไทยโดย 13etzepfer A Lonely Place to Die (2011)
With tinted windows, that'll take me, my partners, and my hostages to teter boro airport.ทาสีที่หน้าต่าง พาผม พรรคพวก และตัวประกันไปที่ สนามบินเทเทอร์โบโร่ Cops & Robbers (2011)
All right, Monfriez, find me a bus with tinted windows and get it over here.เอาล่ะ มอนฟรีท หารถบัส ทาสีหน้าต่างมาที่นี่ Cops & Robbers (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tintThe Mountain glowed with the sunset tints.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกสติ๊นท์คอแดง[n. exp.] (nok satin khø daēng) EN: Rufous-necked Stint ; Red-necked Stint   FR: Bécasseau à col roux [m] ; Bécasseau à cou roux [m] ; Bécasseau à cou roux [m] ; Bécasseau à gorge rousse [f] ; Bécasseau colroux [m]
นกสติ๊นท์เล็ก[n. exp.] (nok satin lek) EN: Little Stint   FR: Bécasseau minute [m] ; Bécasseau échasse [m] ; Bécasseau minule [m] ; Pélidne minule ; Petit Bécasseau [m]
นกสติ๊นท์นิ้วยาว[n. exp.] (nok satin niū yāo) EN: Long-toed Stint   FR: Bécasseau à longs doigts [m]
นกสติ๊นท์อกเทา[n. exp.] (nok satin ok thao) EN: Temminck's Stint   FR: Bécasseau de Temminck [m] ; Bécasseau temmia [m] ; Temmia ; Pélidne temmia
สี[n.] (sī) EN: colour ; color (Am.) ; complexion ; hue ; tone ; tint ; pigment   FR: couleur [f] ; teinte [f]
ทุ่มเงิน[v. exp.] (thum ngoen) EN: lavish money (on) ; spend unstintingly (on/for)   
ทุ่มเท[adj.] (thumthē) EN: unstinting   
ตินติน = ติน ติน[n. prop.] (Tintin) EN: Tintin   FR: Tintin
วรรณ = วรรณะ[n.] (wanna = wan) EN: complexion ; colour = color (Am.) ; tint ; skin   FR: teint [m] ; couleur [f]
ย้อม[v.] (yøm) EN: dye ; colour = color (Am.) ; stain ; tint ; lacquer   FR: teindre ; colorer

CMU English Pronouncing Dictionary
TINT    T IH1 N T
TINTO    T IH1 N T OW0
TINTS    T IH1 N T S
TINTED    T IH1 N T AH0 D
TINTON    T IH1 N T AH0 N
TINTYPE    T IH1 N T AY2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tint    (v) (t i1 n t)
tints    (v) (t i1 n t s)
tinted    (v) (t i1 n t i d)
tintack    (n) (t i1 n t a k)
tinting    (v) (t i1 n t i ng)
tintacks    (n) (t i1 n t a k s)
tintinnabulation    (n) (t i2 n t i n a2 b y u l ei1 sh @ n)

German-Thai: Longdo Dictionary
Tintenfisch(n) |der, pl. Tintenfische| ปลาหมึก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tinte {f} | ohne Tinteink | uninked [Add to Longdo]
Tintenfass {n}inkstand [Add to Longdo]
Tintenfisch {m}cuttlefish [Add to Longdo]
Tintenfleck {m}ink stain [Add to Longdo]
Tintenfleck {m}; Tintenklecks {m} | Tintenflecke {pl}; Tintenkleckse {pl}spot of ink | spots of ink [Add to Longdo]
Tintenklecks {m}inkblot [Add to Longdo]
Tintenradiergummi {m}ink-eraser [Add to Longdo]
Tintenstift {m}; Kopierstift {m}indelible pencil [Add to Longdo]
Tintenstift {m}ink-pencil [Add to Longdo]
Tintenstrahl {m}ink-jet [Add to Longdo]
Tintenstrahldrucker {m}; Tintendrucker {m}ink-jet printer [Add to Longdo]
tintig {adj}inky [Add to Longdo]
Tintenfisch {m}; Nordischer Kalmar {m} [zool.] | Tintenfische {pl}Veined squid | squid [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクアティント;アクアチント[, akuateinto ; akuachinto] (n) aquatint [Add to Longdo]
カラートーン[, kara-to-n] (n) color screentone; colour screentone; color mechanical tint; colour mechanical tint [Add to Longdo]
スクリーントーン[, sukuri-nto-n] (n) screentone; adhesive mechanical tint [Add to Longdo]
メゾチント;メゾティント[, mezochinto ; mezoteinto] (n) mezzotint [Add to Longdo]
黄ばみ[きばみ, kibami] (n) yellow tint [Add to Longdo]
紅霞[こうか, kouka] (n) crimson mist; crimson-tinted clouds (e.g. at sunset) [Add to Longdo]
秋の色[あきのいろ, akinoiro] (n) autumnal tints; fall tints [Add to Longdo]
色合い(P);色合[いろあい(P);いろあわい(ok), iroai (P); iroawai (ok)] (n) hue; tinge; tint; (P) [Add to Longdo]
色彩[しきさい, shikisai] (n) colour; color; hue; tints; (P) [Add to Longdo]
色味(ateji);色み[いろみ, iromi] (n) shade; tone; tinge; hue; colour; color; tint [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
色彩[sè cǎi, ㄙㄜˋ ㄘㄞˇ, ] tint; coloring; coloration; character [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tint \Tint\, n. [For older tinct, fr. L. tinctus, p. p. of
   tingere to dye: cf. F. teinte, teint, It. tinta, tinto. See
   {Tinge}, and cf. {Taint} to stain, a stain, {Tent} a kind of
   wine, {Tinto}.]
   A slight coloring. Specifically: 
   [1913 Webster]
   (a) A pale or faint tinge of any color.
     [1913 Webster]
 
        Or blend in beauteous tints the colored mass.
                          --Pope.
     [1913 Webster]
 
        Their vigor sickens, and their tints decline.
                          --Harte.
     [1913 Webster]
   (b) A color considered with reference to other very similar
     colors; as, red and blue are different colors, but two
     shades of scarlet are different tints.
     [1913 Webster]
   (c) (Engraving) A shaded effect produced by the juxtaposition
     of many fine parallel lines.
     [1913 Webster]
 
   {Tint tool} (Eng.), a species of graver used for cutting the
    parallel lines which produce tints in engraving.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tint \Tint\, v. t. [imp. & p. p. {Tinted}; p. pr. & vb. n.
   {Tinting}.]
   To give a slight coloring to; to tinge.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tint
   n 1: a quality of a given color that differs slightly from
      another color; "after several trials he mixed the shade of
      pink that she wanted" [syn: {shade}, {tint}, {tincture},
      {tone}]
   v 1: color lightly; "her greying hair was tinged blond"; "the
      leaves were tinged red in November" [syn: {tint}, {tinct},
      {tinge}, {touch}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 tint [tint]
   hue; dye
   complexion
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top