Search result for

tenacity

(33 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tenacity-, *tenacity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tenacity[N] ความดื้อรั้น, See also: ความดื้อดึง, Syn. obstinacy, perseverance, stubbornness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tenacity(ทะแนส'ซิที) n. ความดื้อรั้น,ความดื้อดึง,การยืนหยัด,การถือทิฐิ,ความเหนียว,ความเหนียวเหนอะ, Syn. stubbornness

English-Thai: Nontri Dictionary
tenacity(n) ความดื้อรั้น,ความเหนียวแน่น,การยืนหยัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tenacityความเหนียวหนืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Make it come alive with color and tenacity. That's the goal.ทำให้มีชีวิตชีวาด้วยสี เพื่อความทรงจำ นั่นคือเป้าหมาย Made of Honor (2008)
You, and your mask-killer theory one you followed with the tenacity of a true sociopath.แก, กับเรื่องฆาตกรที่แกคิด... ความเป็นคนขวางโลกของแก ทำให้แกจิกไม่ปล่อย Watchmen (2009)
You have intelligence and tenacity.คุณมีความฉลาดและความเหนียวแน่น Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
Well, isn't that tenacity the reason you promoted her in the first place?ก็ไม่ใช่เพราะความดื้อรั้นงั้นรึไง ที่ทำให้คุณโปรโมทเธอ ตั้งแต่แรกน่ะ? Get Gellar (2011)
If it hadn't been for the tenacity of your boy,ถ้าไม่ได้ความดื้อรั้นจากเด็กของท่าน The Secret Sharer (2011)
Our home, our hope, is under attack, but I've seen your tenacity, your bravery.บ้านของเรา ความหวังเรา กำลังจะถูกโจมตี แต่ผมมองเห็นพลังยืนหยัด เห็นความกล้าหาญ Within (2011)
I have great tenacity.ฉันเกาะได้เหนียวนะคะ Protect the Boss (2011)
"I really admire your spirit and tenacity."ฉันชื่นชมจิตวิญญาณและการยืนหยัดของเธอจริงๆ" The Second Act (2012)
Her tenacity I admire, and I wish to welcome her into the fold...การยืนหยัดของเธอ ฉันชื่นชม และฉันปรารถนาที่จะต้อนรับเธอสู่ครอบครัว Confidence (2012)
Do you have the perseverance, the tenacity, the faith?คุณมีความมุ่งมานะ ความดื้อรั้น ความศรัทธารึเปล่า? Broken Hearts (2012)
Well, you've shown a lot of tenacity and a lot of guts bringing this to me.ดีที่คุณได้แสดงให้เห็น มีหลายความดื้อรั้น และจำนวนมากของความกล้า นำนี้ให้ฉัน. 2 Guns (2013)
Use that tenacity to get him out of my pool house.ใช้ความดื้อรั้นนั้นเอาเขาออกจากบ้าสระน้ำของฉัน Mercy (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tenacityHe has a spirit of tenacity.
tenacityI got over the difficulty with my characteristic tenacity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรงใจ[N] inner strength, See also: tenacity, Syn. กำลังใจ, Example: นักเขียนอุทิศแรงกายและแรงใจแปลหนังสือเล่มนี้

CMU English Pronouncing Dictionary
TENACITY    T AH0 N AE1 S AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tenacity    (n) (t i1 n a1 s i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
スポ根[スポこん, supo kon] (n) heart (athletics); tenacity [Add to Longdo]
頑張り[がんばり, ganbari] (n) tenacity; endurance; (P) [Add to Longdo]
根気[こんき, konki] (n) patience; perseverance; persistence; tenacity; energy; (P) [Add to Longdo]
持久力[じきゅうりょく, jikyuuryoku] (n) stamina; tenacity [Add to Longdo]
執着(P);執著[しゅうちゃく(P);しゅうじゃく, shuuchaku (P); shuujaku] (n,vs) attachment; adhesion; tenacity; (P) [Add to Longdo]
執着心[しゅうちゃくしん, shuuchakushin] (n) attachment (to); tenacity of purpose [Add to Longdo]
執念[しゅうねん, shuunen] (n) tenacity; implacability; (P) [Add to Longdo]
不屈不撓[ふくつふとう, fukutsufutou] (n) indefatigability; indomitableness; with unremitting tenacity [Add to Longdo]
不撓[ふとう, futou] (adj-na,n) unbending; inflexible; tenacity; indomitableness [Add to Longdo]
不撓不屈[ふとうふくつ, futoufukutsu] (adj-na,n) inflexibility; tenacity; indomitableness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tenacity \Te*nac"i*ty\, n. [L. tenacitas: cf. F. t['e]nacit['e].
   See {Tenacious}.]
   1. The quality or state of being tenacious; as, tenacity, or
    retentiveness, of memory; tenacity, or persistency, of
    purpose.
    [1913 Webster]
 
   2. That quality of bodies which keeps them from parting
    without considerable force; cohesiveness; the effect of
    attraction; -- as distinguished from brittleness,
    fragility, mobility, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. That quality of bodies which makes them adhere to other
    bodies; adhesiveness; viscosity. --Holland.
    [1913 Webster]
 
   4. (Physics) The greatest longitudinal stress a substance can
    bear without tearing asunder, -- usually expressed with
    reference to a unit area of the cross section of the
    substance, as the number of pounds per square inch, or
    kilograms per square centimeter, necessary to produce
    rupture.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tenacity
   n 1: persistent determination [syn: {doggedness},
      {perseverance}, {persistence}, {persistency}, {tenacity},
      {tenaciousness}, {pertinacity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top