Search result for

telit

(53 entries)
(1.7927 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -telit-, *telit*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา telit มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *telit*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The satelites are falling too.ดวงดาวกำลังตกลงมาด้วย! Ponyo (2008)
The satelite is picking up another electrostatic event not 20 kilometers from here.ฉันต้องอธิบาย เปล่า ดาวเทียมตรวจพบ ปรากฎการณ์ทางไฟฟ้าอีกแห่ง ไกลแค่20กม.จากที่นี่ FZZT (2013)
Do away with the moldy old governing elite!Raus mit der vermoderten Machtelite! Man of Iron (1981)
Anna Onoshenkova VaIentina TELICHKINAAnna Onoschenkowa - Valentina TELITSCHKINA Vassa (1983)
Anna Onoshenkova - VaIentina TELICHKINAAnna Onoschenkowa - Valentina TELITSCHKINA Vassa (1983)
These are the last pictures which we got over satellite from one of our foreign correspondents.Dies sind die letzten Bilder die wir über Satelit von einem unserer Auslandskoresponzenen erhalten haben. Leere Welt (1987)
These comlines can be set up for emergency power by satellite, right?Die Sprechverbindung kann auf Sateliten-Notstrom umgestellt werden. Dream Weaver (1995)
All he does is blow up satellite dishes.Satelittenschüsseln zu zerstören. 2002 (2001)
Who controls Satellite Five?Wer kontrolliert Satelite 5... Bad Wolf (2005)
A backup log that contains data points for every satellite phone call Henderson has made in the last year.Was ist auf dem versteckten Laufwerk? Ein Backup Log, der die Daten aller Sateliten Telefonate beinhaltet, die Henderson letztes Jahr gemacht hat. Day 5: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2006)
Our satellite covers only 60% of the distribution centers.Unser Satelit zeigt uns nur 60 % der Verteilungszentren. Day 5: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2006)
Can we redirect any other satellite?Können wir noch einen anderen Sateliten ansteuern? Ich versuchs. Day 5: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2006)
We're pulling in more satellites.Wir schalten mehr Sateliten ein. Day 5: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2006)
CHLOE: I don't know-- maybe they're using satellite imagery, too.Ich weiß es nicht-- vielleicht benutzen sie ebenfalls Satelitenbilder. Day 5: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2006)
We're sifting satellite and CalTrans video for Audrey Raines's vehicle.Wir analysieren und filtern Satelitten und CalTrans Videos nach Audrey Raines's Auto. Day 5: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2006)
I forgot how much I loved pastelitos growing up.Ich hatte vergessen wie sehr ich Pastelitos geliebt habe als ich klein war. Return to Sender (2006)
The place is just a relief center that provides senior health care and vocational training. it acts in reality as a training agency for the power elite.Das ist doch nur eine Wohlfahrtsorganisation, die Altenpflege und Berufsausbildungen anbietet. Ja, aber während sie offiziell als rechtsfähige Stiftung agiert, verbirgt sich dahinter dank der Förderung einiger Politiker in Wahrheit eine Einrichtung, die die Machtelite ausbildet. Kôkaku kidôtai: Stand Alone Complex Solid State Society (2006)
Man, if I can do rapid deployment of satellite communications for Uncle Sam all over the world--Mann, wenn ich für Uncle Sam die weltweite... Satelittenüberwachungskommunikations... Subdivision (2006)
Someone is trying to trace my location through the satellite.Jemand versucht meine Position aufzuspüren, durch den Sateliten. Why We Fight (2007)
As part of the deal, we gave Fayed monitoring access to our satellite coverage, radio frequences and air corridors.Als Teil der Abmachung haben wir Fayed Zugang zu unserer Satelitenüberwachung Funksignalen und Luftkorridoren gegeben. Day 6: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (2007)
This is an aerial frame enhancement of the building a couple of seconds before it was destroyed.Das ist ein Satelitenbild des Gebäudes ein paar Sekunden bevor es zerstört wurde. Day 6: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2007)
They can give us satellite coverage.Sie können uns Satelitenbilder geben. Day 6: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (2007)
We believe is ultimately gonna lead us to Fayed but we need Chloe to give us satellite support.Wir denken er wird uns letztlich zu Fayed führen aber wir brauchen Chloe um uns Satelitenunterstützung zu geben. Day 6: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (2007)
This could take me at least 10 min to get satellite coverage.Es könnte zehn Minuten dauern Satelitenunterstützung zu bekommen. Day 6: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (2007)
No, the sat queue's overloaded, the entire country's on high alert.Nein, die Schlange des Sateliten ist überladen, das ganze Land ist in höchster Alarmstufe. Day 6: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (2007)
We'll use CalTrans cameras to track him till the satellite reposition.Wir können Straßenkameras benutzen um ihn zu verfolgen bis der Satelit bereit ist. Day 6: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (2007)
You're gonna have to figure out another way to track him until we get the satellite up.Sie müssen einen anderen Weg finden ihn zu verfolgen, bis wir den Sateliten bekommen. Day 6: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (2007)
Chloe, when you get the satellite, make sure we have coverage of that area.Chloe, wenn Sie den Sateliten haben, stellen Sie sicher, dass wir das ganze Gebiet erfasst habe. Day 6: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (2007)
Do we have satellite access, yet?Haben wir jetzt Zugang zum Sateliten? Day 6: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (2007)
We're redirecting the NSA satellite to the area around Sand Canyon road exit mark.Wir leiten grad' den NSA Sateliten um zum Gelände rund um Sand Canyon Road. Day 6: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (2007)
We've acquired the suspect on satellite.Wir haben den Verdächtigen auf dem Sateliten. Day 6: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (2007)
They're assessing the initial satellite intel and forensic data. So what do we know?Sie veranlagen die Satteliten informationen aund forensischen Daten. Day 6: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2007)
Erase a hard disk, destroy a satellite link, what?Eine Festplatte löschen, eine Satelittenverbindung zerstören, was? Chapter Twenty-Two 'Landslide' (2007)
Satellite installation.Satteliten Installationen A.K.A. (2007)
Who needs sat nav when they've got you?Wer braucht ein Satteliten-Navi, wenn man dich hat? Episode #5.6 (2008)
We're getting this footage from the Guinevere range of satellites.Wir erhalten diese Bilder von aus der Beobachtung des Guinnevere Sateliten. Turn Left (2008)
Set up the satellite relay.Richte die Satteliten-Verbindung ein. Super Fun Time (2008)
Back at Mathilda, he told me he could hook me up with free satellite tv.In Mathilda hat er mir erzählt, er könnte mir Satteliten TV klar machen. The Cradle of Civilization (2008)
Pull up N.R.O. online, image mapping database.Ruf den NRO-Satelitendienst auf, die Luftbild-Datenbank. The Same Old Story (2008)
You know, I had to re-task two satellites just to get a lousy Internet connection.Weißt Du, ich musste zwei Sateliten umzuprogrammieren nur um eine miese Internetverbindung zu bekommen. The Bank Shot Job (2008)
The satelites are falling too.Die Sateliten werden vom Himmel fallen... Ponyo (2008)
We're gonna need to rejigger some of the settings on your sat-phone.Wir werden ein paar Einstellungen am Sattelitentelephon ändern müssen. The Beginning of the End (2008)
I got an e-mail from a source that sent me this sat-grab.Ich habe diese E-Mail mit einer Sattelitenaufnahme bekommen. Race to Witch Mountain (2009)
This is a satellite tracking tag.Ich war ein Navy Scout. Das ist eine Sateliten Ortnungs Marke. Six Feet Under the Sea (2009)
Live by satellite to talk about it,Live über Sattelit um mit ihnen drüber zu sprechen, Dog Gone (2009)
If our families were to unite, central Italy would be secure, and our cousin, Ludovico Sforza of Milan, has pledged to ally with our interests.Wenn sich unsere Familien verbinden würden, wäre Mittelitalien sicher, und unser Cousin, Ludovico Sforza von Mailand hat gelobt, unseren Interessen zu dienen. The Moor (2011)
If our families were to unite, Central Italy would be secure.Wenn sich unsere Familien verbinden würden, wäre Mittelitalien sicher. The Borgias in Love (2011)
She'd track him down, show up at his front door, and find out not only was she not trash, she was intelligence royalty.Sie hätte ihn aufgespürt, wäre bei seiner Haustür aufgetaucht, und hätte nicht nur herausgefunden, dass sie kein Abfall wäre, sondern Geheimdienstelite. 343 Walnut Lane (2011)
Remote satellite link.Fern-Satteliten-Verbindung. Doctor Emmet Cole (2012)
Keep trying to reach them on the sat-phone. If that doesn't work try to get satellite photos on the next pass.Also versuchen Sie es am Satelitentelefon und ansonsten versuchen Sie, beim nächten Satellitenüberflug Fotos der Umgebung zu bekommen. Once Bitten (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
TELIT    T EH1 L IH2 T

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
格洛纳斯[gé luò nà sī, ㄍㄜˊ ㄌㄨㄛˋ ㄋㄚˋ ㄙ, / ] GLONASS (Globalnaya Navigatsionaya Satelitnaya Sistema or Global Navigation Satellite System), the Russian equivalent of GPS [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top