Search result for

teachers

(52 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -teachers-, *teachers*, teacher
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Teachersครู [TU Subject Heading]
Teachers and communityครูกับชุมชน [TU Subject Heading]
Teachers college graduatesบัณฑิตคุรุศาสตร์ [TU Subject Heading]
Teachers college studentsนักศึกษาวิทยาลัยครู [TU Subject Heading]
Teachers collegesวิทยาลัยครู [TU Subject Heading]
Teachers in literatureครูในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Teachers of homeless childrenครูของเด็กไร้ที่อยู่ [TU Subject Heading]
Teachers of problem childrenครูของเด็กที่เป็นปัญหา [TU Subject Heading]
Teachers' assistantsครูช่วยสอน [TU Subject Heading]
Teachers' writingsงานเขียนของครู [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My mom has never met a single one of my teachers.แม่ฉันไม่เคยไปพบครูของฉันแม้แต่ครั้งเดียว There Might be Blood (2008)
All teachers are brought down by their best pupilsอาจารย์ชื่นชมภาพวาดของศิษย์ ที่มีฝีมือที่ดีที่สุดเท่านั้น Portrait of a Beauty (2008)
There are many pretty teachers here. You look so cool on the drums. Make sure you keep to the beat.เพราะว่ามีสาวๆน่ารักๆเยอะแยะเลยน่ะสิ แล้วคุณก็ดูเท่ห์มากด้วยเวลาตีกลองน่ะ Scandal Makers (2008)
Shouldn't we, as teachers, try to embrace him?ในฐานะที่เราเป็นครู ก็ควรเข้าใจและโอบอุ้มเค้าสิ Baby and I (2008)
But teachers, there really isn't any school policy against babies.แต่อาจารย์ค่ะ ไม่มีกฏข้อไหนที่ห้ามเอาเด็็กเข้ามาในโรงเรียน จริงๆนะคะ Baby and I (2008)
Teachers should never, under any circumstances, kick a student out of school.สถานการณ์อย่างนี้ อาจารย์ไม่ควรที่จะไล่นักเรียนออกน่ะครับ Baby and I (2008)
Make your teachers teach the true version of history, your soldiers attack on our command.ทำให้ครูสอนประวัติศาสตร์ที่แท้จริง ทหารคุณโจมตีศัตรูให้เรา Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Teachers of the school...ครูของโรงเรียน... Episode #1.7 (2008)
Yes, but even teachers have names; What's mine?ใช่ แม้แต่ครูก็มีชื่อ แล้วฉันหล่ะ Changeling (2008)
I have letters from his teachers and his doctors all confirming that he is not my son;ฉันมีจดหมายจากครูและหมอของเขา ทุกคนรับรองว่า เขาไม่ใช่ลูกชายฉัน Changeling (2008)
We are teachers on sabbatical. This fits our cover.ค่ะ มันเหมาะสำหรับภารกิจลับนี่คะ Quantum of Solace (2008)
First you show respect to your teachers.อย่างแรก เจ้าควรแสดงความเคารพ ต่ออาจารย์ของเจ้า The Forbidden Kingdom (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
teachersAll teachers were young and loved teaching.
teachersAlmost everyone in the class voted in favor of having a thank-you party for the teachers.
teachersAlthough teachers give a lot of advice, students don't always take it.
teachersAmong the audience, there were teachers, lawyers, engineers, and so on.
teachersBoth his brothers are teachers.
teachersBoth parents and teachers educate their children.
teachersDammit, that pest Nagisa, she really went and snitched on me to the teachers.
teachersHe and I teachers.
teachersHe had two sons, who both became teachers.
teachersHe is his teachers' despair.
teachersHe was always in hot water with his teachers for being late.
teachersHigh school students who flagrantly smoke in class. The teachers who can't caution them.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุรุสภา[N] teachers' council, See also: association of teacher, Syn. สภาครู, Example: องค์กรวิชาชีพครูอย่างคุรุสภาได้เริ่มต้นพัฒนาวิชาชีพครูอย่างจริงจัง, Count unit: แห่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุรุสภา[n. exp.] (khurusaphā) EN: teachers' council ; association of teacher   
วิทยาลัยฝึกหัดครู[n. exp.] (witthayālai feukhat khrū) EN: teachers training college   
ยกครู[v. exp.] (yok khrū) EN: perform the ceremony of showing respects to teachers ; pay one's respect to one's teacher   

CMU English Pronouncing Dictionary
TEACHERS    T IY1 CH ER0 Z
TEACHERS'    T IY1 CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
teachers    (n) (t ii1 ch @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
学芸大学[がくげいだいがく, gakugeidaigaku] (n) liberal arts college; teachers' college [Add to Longdo]
教員組合[きょういんくみあい, kyouinkumiai] (n) teachers' union [Add to Longdo]
教職員組合[きょうしょくいんくみあい, kyoushokuinkumiai] (n) teachers' union [Add to Longdo]
高師[こうし, koushi] (n) (abbr) (See 高等師範学校) higher normal school; pre-war public school that trained male teachers [Add to Longdo]
高等師範学校[こうとうしはんがっこう, koutoushihangakkou] (n) higher normal school; pre-war public school that trained male teachers [Add to Longdo]
師長[しちょう, shichou] (n) teachers, superiors, and men of prominence [Add to Longdo]
指導主事[しどうしゅじ, shidoushuji] (n) (governmental) supervisor of teachers [Add to Longdo]
主任制[しゅにんせい, shuninsei] (n) a system under which schoolteachers are assigned additional administrative duties [Add to Longdo]
女袴[おんなばかま, onnabakama] (n) (arch) hakama for women (esp. hakama worn by female students and teachers in the Meiji period) [Add to Longdo]
先生[せんせい, sensei] (n) (1) teacher; master; doctor; (suf) (2) with names of teachers, etc. as an honorific; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教师节[Jiào shī jié, ㄐㄧㄠˋ ㄕ ㄐㄧㄝˊ, / ] Teachers' Day [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top