Search result for

teacher's

(46 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -teacher's-, *teacher's*, teacher'
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
'Cause you were his teacher's assistant. Oh.-เพราะคุณเป็นผู้ช่วยเขานี่ Bound (2009)
Foyet was a teacher's Assistant in one Of amanda's courses. Michigan.มิชิแกน เป็นที่ที่เจ้ามัจจุราชมันให้ ชอว์นเนสซี่ลงโฆษณาที่นั่น Omnivore (2009)
He's a 28-year-old Teacher's assistant In freshman classes.นั่นทำให้เขาเข้าถึงเด็กสาวได้เป็นจำนวนมาก Omnivore (2009)
Wait, I thought you were just a teacher's assistant.ผมคิดว่าคุณเป็นแค่ผู้ช่วยครูซะอีก In a World Where the Kings Are Employers (2009)
A new teacher's like a child. It has to be taught. And spanked.ครูใหม่นั่นทำตัวเหมือนเด็ก ต้องสั่งสอน และลงโทษ You've Got Yale! (2009)
It sounds like this teacher's Been after you from the start.ดูเหมือนครูคนนี้จะเพ่งเล็งลูกตั้งแต่แรก Carrnal Knowledge (2009)
spotted--lonely boy Going from teacher's pet to persona non grata in the Pitter-patter of a heartbeat.ไปเป็นคนที่ไม่เป็นที่ยอมรับ ในจังหวะหัวใจที่เต้นตุ๊บ ตุ๊บ บัตรเชิญนั่นไม่ใช่สำหรับคุณ Carrnal Knowledge (2009)
Teacher's pet was scared.สัตว์ของอาจารย์กลัวแล้ว Shake and Fingerpop (2009)
Our teacher's inside!ครูของเราอยู่ในนั้น! Gokusen: The Movie (2009)
Okay, what teacher's meeting?พบครูเรื่องอะไร Pilot (2009)
Well, maybe teacher's a little tired, okay?ก็บางทีครูก็เหนื่อยเหมือนกันนี่ Careful the Things You Say (2009)
You have said in the past that it's not the school's place to get involved in a teacher's private life...คุณเคยบอกเองนะครับว่าถ้าไม่ใช่เรื่องของโรงเรียนที่จะไปยุ่ง กับเรื่องส่วนตัวของอาจารย์... Ohitori sama (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
teacher'sAlthough I broke test tubes and played about with chemicals for fun, I did occasionally manage to obey the teacher's instructions as well; repeating experiments that others had long ago undertaken.
teacher'sA new teacher's going to take charge of this class.
teacher'sBeth is seeing her teacher in the teacher's room now.
teacher'sCompare your answers with the teacher's.
teacher'sHe had the boldness to ignore the teacher's advice.
teacher'sHe made much of his teacher's advice.
teacher'sHe made notes of the teacher's lecture.
teacher'sI bet teacher's going to get mad!
teacher'sI got this job with my teacher's help.
teacher'sIn spite of the teacher's warning, the lazy boy comes late as often as not.
teacher'sIn the past it was perfectly normal to get the back of a teacher's hand or fist as punishment.
teacher'sIt was the teacher's narrative that bored me to death.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ว.ค.[N] teacher's college, Syn. วิทยาลัยครู
วค.[N] teacher's college, Syn. วิทยาลัยครู
ปาจรีย์[N] teacher's teacher, See also: excellent teacher, Syn. ปาจารย์, Example: ศาสตราจารย์ท่านนี้ได้รับยกย่องว่าเป็นปาจรีย์, Count unit: คน, Thai definition: อาจารย์ของอาจารย์
วิทยาลัยครู[N] teacher's college, Example: กระทรวงศึกษาธิการยกฐานะโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยเป็นวิทยาลัยครูเมื่อไม่นานมานี้, Thai definition: สถานศึกษาในระดับสูงสอนวิชาชีพครูโดยเฉพาะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วันครู[n. prop.] (Wan Khrū) EN: Teacher's Day   
วันครูแห่งชาติ[n. prop.] (Wan Khrū Haengchāt) EN: National Teacher's Day   FR: Journée nationale des enseignants [f]
วิทยาลัยครู[n. exp.] (witthayālai khrū) EN: teacher's college   FR: école normale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TEACHER'S    T IY1 CH ER0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hilfskraft {f} eines Lehrersteacher's aid [Add to Longdo]
Lehrerzimmer {n}teacher's room; staff room [Add to Longdo]
Lieblingsschüler {m}teacher's pet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お気に入り(P);御気に入り[おきにいり, okiniiri] (exp) (1) (See 気に入り) favorite; favourite; pet (e.g. teacher's pet); (2) bookmark (in web browser); (P) [Add to Longdo]
クラス替え[クラスがえ, kurasu gae] (n) (school) class change; class shuffle; rearrangement of which students are in which teacher's class [Add to Longdo]
愛弟子[まなでし, manadeshi] (n) favorite pupil; favourite pupil; teacher's pet [Add to Longdo]
教育免許[きょういくめんきょ, kyouikumenkyo] (n) (See 教員免許) teacher's license (licence) [Add to Longdo]
教員免許[きょういんめんきょ, kyouinmenkyo] (n) teacher's license (licence) (required to teach in preschool, elementary or secondary schools) [Add to Longdo]
教卓[きょうたく, kyoutaku] (n) teacher's desk [Add to Longdo]
教鞭[きょうべん, kyouben] (n) (See 教鞭をとる) teacher's cane; teacher's pointer [Add to Longdo]
師家[しか, shika] (n) the teacher's home [Add to Longdo]
師説[しせつ, shisetsu] (n) the teacher's theory [Add to Longdo]
弟子[でし(P);ていし, deshi (P); teishi] (n,adj-no) pupil; disciple; adherent; follower; apprentice; young person; teacher's student-helper; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
罢教[bà jiào, ㄅㄚˋ ㄐㄧㄠˋ, / ] teacher's strike, #153,113 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top