Search result for

tanzi

(65 entries)
(0.0421 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tanzi-, *tanzi*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tanzi มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tanzi*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But why did you act so distant after you´d kissed me?Ich habe nur nicht verstanden, warum Sie sich nach dem Kuss distanzierten. The Last Metro (1980)
"He wants to move off Tanzier Island"Er will Tanzier Island verlassen The Fog (1980)
Because I don't trust these guys and I'm not Mr. Tanzini.Weil ich diesen Typen nicht traue und ich bin nicht Mr. Tanzini. Gloria (1980)
Tanzini, huh?Tanzini, hm? Gloria (1980)
I'm going to call Tanzini.Ich rufe Tanzini an. Gloria (1980)
That's when Jim-Bob started to act distant.Da fing Jim-Bob an, sich distanziert zu verhalten. The Pursuit (1981)
By liberating it of the water of all the oceans, it would be lighter by 72 quadrillion tons and distance itself from the sun by 30 million kilometers.Dadurch, dass es es befreite von das Wasser von all den Ozeanen, es wäre leichter durch 72 Billiarden Tonnen und distanzieren Sie sich von die Sonne um 30 Millionen Kilometer. Do You Remember Dolly Bell? (1981)
This toast is in honor... my complete disassociation... from you two creeps.Ich spreche einen Toast aus auf meine komplette Distanzierung von euch zwei Verrückten. Sophie's Choice (1982)
Disassociation from you... the Coony Chiropractic cunt of King's County... and you, the dreary dregs of Dixie.Distanzierung von dir, der Chiropraktiker-Schlampe aus Kings County, und von dir, dem tristen Abschaum aus Dixie. Sophie's Choice (1982)
Maybe he let us slip away.Er hat sich distanziert. The Big Chill (1983)
He's abandoning our cause.Er distanziert sich von unserer Sache. The Times They Are a Changin' (1984)
... butStanziwouldn'thearofit .... aberStanziwillnicht. Amadeus (1984)
But not tonight.Du bist immer so distanziert. Episode #1.1 (1985)
She's always distant now... and often ill, from what I hear.Sie ist immer sehr distanziert und oft krank, so viel ich gehört habe. Episode #1.6 (1985)
We've just-We've become so distant lately.Wir sind so distanziert in letzter Zeit... So... so... Have I Got a Steele for You (1985)
But you gotta separate yourself from West.Du musst dich aber von West distanzieren. Re-Animator (1985)
To convince him that I'm worthy of staying, I need something substantial.Damit ich bleiben darf, brauche ich etwas Substanzielles. Stemwinder: Part 1 (1986)
He's distant and difficult.Er ist so distanziert. Hannah and Her Sisters (1986)
i'm having trouble letting go, you understand?Es tut mir leid. - Es tut mir leid, dass ich distanziert war. - Abweisend. I've Got a New Attitude (1987)
my husband was my whole life.Distanziert. Ich meine distanziert. - Nein, abweisend. I've Got a New Attitude (1987)
What if I denounce the book?Was, wenn ich mich von dem Buch distanziere? It's Alive III: Island of the Alive (1987)
I was just thinking, when Mom was sick, Amanda was really cold and distant.Damals, als Mom so krank war, war Amanda sehr kalt und distanziert. Bright Lights, Big City (1988)
Sometimes you're so... distant.Manchmal bist du so distanziert. Running on Empty (1988)
I'm sorry I had to ask, but would you believe it? I lost my purse? AL:Und nun erquicken Sie die Schwestern Ganaywick... mit ihrer Stepptanzinterpretation von "Dueling Banjos". My Mom, the Mom (1989)
Silent and distant.Sie war distanziert. The Hairdresser's Husband (1990)
- I don't know exactly, but I do know what you're doing with that drink, you're cutting yourself off from your gift and from Audrey, and from your fellow man and from everything your art is about.- Das weiß ich nicht. Aber so distanzieren Sie sich von Ihrem Talent und von Audrey, und dem, was Ihre Kunst ausmacht. Barton Fink (1991)
And in the morning, you'll awake and you'll be distant.Und am Morgen wachen Sie auf... und sind ganz distanziert. The Fisher King (1991)
And I won't be distant.Und ich werde nicht distanziert sein. The Fisher King (1991)
Their weapons systems are substantially inferior to ours.Ihre Waffensysteme sind unseren substanziell unterlegen. The Game (1991)
I was distant.Ich war distanziert. Damage (1992)
We must disassociate ourselves from your terrible blunder.- Wir... Wir müssen uns unmissverständlich von deinen Fehlern distanzieren. Malcolm X (1992)
They are distancing themselves.Sie distanzieren sich davon. Rising Sun (1993)
Like this afternoon, he was aloof, distant, like there was something-- Something on his mind that he just couldn't talk about.Wie heute Nachmittag, er war unnahbar, distanziert, als hätte er etwas auf dem Herzen, über das er einfach nicht reden konnte. Shadow Assassin (1993)
I mean you're keeping me at arm's length all the time, I'm starting to feel like some kind of a...Ich meine, du verhältst dich immer so unheimlich distanziert. Ich komme mir langsam vor, als wäre ich für dich nur... The Last Seduction (1994)
Now, we have a few days to distance ourselves from this...scandal And restart our advertising.Wir haben ein paar Tage Zeit, um uns von diesem Skandal... zu distanzieren und unsere Werbung wieder aufzunehmen. Miracle on 34th Street (1994)
But now that you're linked to his death Legal feels that the Planet has got to distance itself from you.Aber da Sie mit seinem Tod in Verbindung gebracht wurden, wollen unsere Anwälte, dass wir uns von Ihnen distanzieren. The Source (1994)
Quit, apologize, and renounce forever the character of Psycho Dad.Aufhören, mich entschuldigen und mich von dieser Figur distanzieren. I Want My Psycho Dad Part 1 (1994)
As is prescribed in the Cardassian articles of jurisprudence we hereby offer you the opportunity to disassociate yourself from his actions by testifying against him.Wie die cardassianischen Rechtsartikel vorschreiben, bieten wir Ihnen an, sich von seinen Verbrechen zu distanzieren, indem Sie gegen ihn aussagen. Tribunal (1994)
Cancelling a date like that, the way he's been so distant.Er verhält sich sehr distanziert. Lower Decks (1994)
They disassooiate themselves from their aotions often experienoing an hysterioal blindness.Sie distanzieren sich von ihren Taten, und erleben oft eine hysterische Blindheit. Jade (1995)
I feel like I'm disassooiating myselffrom my own aotions.Mir scheint, ich distanziere mich von meinen eigenen Taten. Jade (1995)
They disassooiate themselves from their aotions often experienoing an hysterioal blindness.Sie distanzieren sich von ihren Taten und erleben oft hysterische Blindheit. Jade (1995)
I say we cut ourselves loose from these clowns, and that's all there is to it.Distanzieren wir uns von den Clowns, und damit hat sich's. Nixon (1995)
That's a form of distancing.Ich distanziere mich. Whine, Whine, Whine (1995)
She says that I say things like that to distance myself so I don't have to deal with anything.Sie sagt, dass ich so was sage, um mich zu distanzieren, um mich nicht damit auseinander zu setzen. Whine, Whine, Whine (1995)
I'm distancing. I'm...Ich distanziere mich schon wieder. Whine, Whine, Whine (1995)
I was referring to your desire to distance yourself from the title of Emissary.Ich meinte Ihr Bestreben, sich vom Titel des Abgesandten zu distanzieren. Destiny (1995)
Until I noticed the pattern, I thought he was suffering from Tanzian flu.Ich dachte, er leide an einer tanzianischen Grippe. Parturition (1995)
Your body language is very detached, very alienating.Ihre Körpersprache ist sehr distanziert und in sich gekehrt. The Mirror Has Two Faces (1996)
It should be lengthy enough to... seem substantial... yet concise enough to feel breezy.Es sollte lang genug sein, um ... substanziell zu erscheinen,... aber doch kurz genug, um heiter zu wirken. Schizopolis (1996)

CMU English Pronouncing Dictionary
TANZI    T AE1 N Z IY0
LATTANZI    L AA0 T AA1 N Z IY0
LATTANZIO    L AA0 T AA1 N Z IY0 OW0
STANZIONE    S T AA0 N Z IY0 OW1 N IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Distanzierung {f}; Abgrenzung {f} (von)dissociation (of) [Add to Longdo]
Instanz erstellen; instanziierento instantiate [Add to Longdo]
Zurückhaltung {f}; Distanziertheit {f}; Reserviertheit {f}aloofness [Add to Longdo]
sich distanzieren von | distanzierend | distanziert | distanzierteto dissociate from | dissociating from | dissociates from | dissociated from [Add to Longdo]
distanzierenddistancing [Add to Longdo]
distanziert {adj}self-contained [Add to Longdo]
distanziertedistanced [Add to Longdo]
distanziert; reserviert {adj}aloof [Add to Longdo]
wesentlich; substanziell; substantiell [alt]; beträchtlich {adj}substantial [Add to Longdo]
wesentlich; substanziell; substantiell [alt]; beträchtlich {adv}substantially [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top