Search result for

talented

(45 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -talented-, *talented*, talent, talente
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
talented[ADJ] ซึ่งมีความสามารถพิเศษ, See also: ซึ่งมีพรสวรรค์, Syn. capable, gifted

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
talented(แทล'ลันทิด) adj. มีพรสวรรค์,มีความสามารถพิเศษ -S.gifted

English-Thai: Nontri Dictionary
talented(adj) มีปัญญา,มีความสามารถ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Talented studentsนักศึกษาปัญญาเลิศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
More talented than me?มีพรสวรรค์มากกว่าพ่องั้นหรอ? The Serena Also Rises (2008)
You know, you come from a talented family.คุณก็รู้ คุณมาจากครอบครัวที่มีพรสวรรค์ Odyssey (2008)
And the talented author is Sandra Pfarrer.และนักเขียนคนเก่งคือแซนดร้า... ฟาร์ Burn After Reading (2008)
In the evenings, the occasional music concerts, either by visiting orchestras or, indeed, by talented musicians from within the camp itself, are always well attended.และในเวลาค่ำคืน บางครั้ง เราก็จะมีคอนเสิร์ต จัดแสดงขึ้น ไม่ว่าจะเป็น แขกรับเชิญ หรือว่า เหล่านักดนตรีมากความสามารถ จากภายในแคมป์ ก็มาบรรเลงให้ได้ฟังกันบ่อยๆ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
I can't tell you how much we enjoyed it. You have a very talented wife.ฉันไม่สามารถบอกคุณได้ว่าเราสนุกกับมัน คุณมีภรรยาที่มีความสามารถมาก Revolutionary Road (2008)
You are indeed privileged and evidently quite talented.คุณโชคดีมาก และก็เป็นที่ประจักษ์ว่ามีพรสวรรค์ด้วย Pathology (2008)
But I do want to mention that the first picture in that deal was starring my beautiful and talented lady, Begonia Garcia.แต่ฉันอยากกล่าวว่า the first picture in that deal was starring บีโกเนีย การ์เซีย ที่สวยและฉลาด Loyal and True (2008)
He's extremely talented...เจ้านี่เก่งอย่างกับปีศาจ Goemon (2009)
We may not be the most talented team in the world but we're sure as hell going to be the fittest.ทีมเราอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดในโลกนะ.. แต่ผมมั่นใจ.. ว่าเราจะเป็นทีมที่ฟิตที่สุด! Invictus (2009)
You know, your father is a very talented man.พ่อคุณก็เป็นคนมีความสามารถมาก 2012 (2009)
We have Mr. Richard Kao our talented pianistเรามีคุณริชาร์ดเก๋า นักเล่นเปียโนของเรา Invitation Only (2009)
Give it up one more time for our beautiful and talented string section.ให้มันขึ้นอีกครั้งสำหรับความสวยงามนี้ และส่วนความสามารถของสตริง Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
talentedAm I talented?
talentedCan you mention anyone that we know who is as talented as he is?
talentedDon't be discouraged because you are not very talented.
talentedHe is the only one of my friends that is talented.
talentedHe longed for her talented skills.
talentedHis wife is quite a talented woman.
talentedI agree with you that the actor is very talented.
talentedIngenuity of the talented finance minister has helped his bankrupt nation to get out of the red.
talentedShe is what we call a talented woman.
talentedShe was not merely beautiful, but also talented.
talentedTalented isn't the word for him.
talentedTalented students come from far and wide to attend this school.

CMU English Pronouncing Dictionary
TALENTED    T AE1 L AH0 N T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
talented    (j) (t a1 l @ n t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
begabt; talentiert {adj} | begabter; talentierter | am begabtesten; am talentiertestentalented | more talented | most talented [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
偉物;豪物;えら物[えらぶつ;えらもの, erabutsu ; eramono] (n) talented person; great man; great woman [Add to Longdo]
器量人[きりょうじん, kiryoujin] (n) talented individual [Add to Longdo]
器量負け[きりょうまけ, kiryoumake] (n) too beautiful or talented for one's own good [Add to Longdo]
群雄割拠[ぐんゆうかっきょ, gunyuukakkyo] (n,vs) rivalry of local warlords; a number of powerful (talented, influential) persons standing by themselves in a given field [Add to Longdo]
才英;才穎[さいえい, saiei] (n) being very talented and intelligent; talented and intelligent person [Add to Longdo]
才子[さいし, saishi] (n) talented man; clever man [Add to Longdo]
才子佳人[さいしかじん, saishikajin] (n) talented man and a beautiful woman; a well-matched pair; wit and beauty [Add to Longdo]
才子多病[さいしたびょう, saishitabyou] (exp) Talented people tend to be of delicate constitution; Men of genius tend to be of delicate health; Whom the gods love die young [Add to Longdo]
才女[さいじょ, saijo] (n) talented woman [Add to Longdo]
才人[さいじん, saijin] (n) talented person; clever person [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sī, , ] talented; urgent [Add to Longdo]
才貌双全[cái mào shuāng quán, ㄘㄞˊ ㄇㄠˋ ㄕㄨㄤ ㄑㄩㄢˊ, / ] talented and good-looking (成语 saw) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Talented \Tal"ent*ed\, a.
   Furnished with talents; possessing skill or talent; mentally
   gifted. --Abp. Abbot (1663).
   [1913 Webster]
 
   Note: This word has been strongly objected to by Coleridge
      and some other critics, but, as it would seem, upon not
      very good grounds, as the use of talent or talents to
      signify mental ability, although at first merely
      metaphorical, is now fully established, and talented,
      as a formative, is just as analogical and legitimate as
      gifted, bigoted, moneyed, landed, lilied, honeyed, and
      numerous other adjectives having a participal form, but
      derived directly from nouns and not from verbs.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 talented
   adj 1: endowed with talent or talents; "a gifted writer" [syn:
       {talented}, {gifted}] [ant: {talentless}, {untalented}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top