หรือคุณหมายถึง tagü?
Search result for

tague

(56 entries)
(2.4032 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tague-, *tague*
Possible hiragana form: たぐえ
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tague มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tague*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mr. Montague,คุณมองตาคิว The Key and the Clock (2006)
Howard Montague.โฮเวิร์ด มอนตาคิว. The Key and the Clock (2006)
Howard Montague.โฮเวิร์ด มอนตาคิว. The Key and the Clock (2006)
Underpants too, Montague.กางเกงในด้วย มอนตาคิว The Key and the Clock (2006)
Writer montague summers.เขียนโดย มอนเทกิว ซัมเมอร์ส The Performer (2009)
You are the Montagues and the Capulets.คุณเป็นทั้งตระกูลมองตาคิวกับคาร์ปูเล็ท Letters to Juliet (2010)
Sir Bertrand and Sir Montague are both dead.เซอร์เบอร์ทรานและเซอร์มองตาคิว เสียชีวิตแล้วทั้งคู่ The Darkest Hour (2011)
- Lady Sophie, Montague Herring, phone call for you at reception.เลดี้โซฟี มอนทากิว แฮร์ริ่ง มีโทรศัพท์ที่ฝ่ายต้อนรับ Kingsman: The Secret Service (2014)
Professor Cecil Havelock-Montague Ph.D., LL.B., B.A. T technical advisor on the forthcoming motion picture The Fearless Vampire Killers Or:Professor Cecil Havelock-Montague, Dr., Dr. Lit., Dipl. Ing., technischer Berater für den folgenden Film: The Fearless Vampire Killers: Vampires 101 (1967)
The late Professor Montague has been brought to you as a public service by the producers of The Fearless Vampire Killers Or:Der von uns gegangene Professor Montague wurde Ihnen präsentiert von den Produzenten von Tanz der Vampire oder: The Fearless Vampire Killers: Vampires 101 (1967)
Here come the house of the Montagues.Da kommen zwei aus dem Hause MontagueRomeo and Juliet (1968)
I hate the word, as I hate hell, all Montagues and thee.Hass ich das Wort, wie alle Montagues und dich. Romeo and Juliet (1968)
Montagues!Montagues! Romeo and Juliet (1968)
Follow me! Kill the villain Montague!Tötet den Schurken MontagueRomeo and Juliet (1968)
Three civil brawls, bred of an airy word by thee, old Capulet, and Montague, have thrice disturbed the quiet of our streets.Drei Bürgerzwiste, aus einem luft'gen Wort von euch erzeugt, du alter Capulet und Montague, haben dreimal nun den Frieden unsrer Straßen schon gebrochen. Romeo and Juliet (1968)
And, Montague, come you this afternoon.Und Ihr, Montague, kommt diesen Nachmittag. Romeo and Juliet (1968)
But Montague is bound as well as I in penalty alike.Doch Montague ist mit derselben Buße wie ich bedroht. Romeo and Juliet (1968)
This, by his voice, should be a Montague.Nach seiner Stimm' ist dies ein MontagueRomeo and Juliet (1968)
Uncle, this is a Montague, our foe.Seht, Oheim, der da ist ein MontagueRomeo and Juliet (1968)
- Romeo of the house of Montague.Romeo aus dem Hause MontagueRomeo and Juliet (1968)
His name is Romeo, and a Montague.Sein Nam' ist Romeo, ein MontagueRomeo and Juliet (1968)
Thou art thyself, though, not a Montague.Du bliebst du selbst, und wärst du auch kein MontagueRomeo and Juliet (1968)
What is Montague?Was ist denn MontagueRomeo and Juliet (1968)
Art thou not Romeo and a Montague?Bist du nicht Romeo, ein MontagueRomeo and Juliet (1968)
In truth, fair Montague, I am too fond.Gewiss, mein Montague, ich bin zu herzlich. Romeo and Juliet (1968)
- Sweet Montague, be true.- Holder Montague, sei treu. Romeo and Juliet (1968)
A curse on the Montagues!Verflucht seien die Montagues! Romeo and Juliet (1968)
- Prince, as thou art true, for blood of ours shed blood of Montague!- Mein Fürst, bei Ehr' und Huld, im Blut der Montagues tilg ihre Schuld! Romeo and Juliet (1968)
Montague.MontagueRomeo and Juliet (1968)
They went on to Montague.Sie sind weiter nach MontagueSwashbuckler (1971)
When it was announced that you would take over, Dr. Montague blew his top.Als bekannt wurde, dass Sie den Laden übernehmen, ist Dr. Montague explodiert. High Anxiety (1977)
Between me, you and the steering wheel I guess Montague figured he had the job tucked away in his back pocket.Ich wette mit Ihnen um meine Prachtkutsche, dass Montague felsenfest überzeugt war, den Job in der Tasche zu haben. High Anxiety (1977)
MONTAGUE:MONTAGUEHigh Anxiety (1977)
I am Dr. Charles Montague.Dr. Charles MontagueHigh Anxiety (1977)
MONTAGUE: Bye.MONTAGUEHigh Anxiety (1977)
MONTAGUE:MONTAGUEHigh Anxiety (1977)
Dr. Montague, I'm curious.Dr. Montague, ich frage mich: High Anxiety (1977)
[Montague grunting][Montague ächzt] High Anxiety (1977)
[Montague groaning][Montague stöhnt] High Anxiety (1977)
Dr. Thorndyke, Dr. Montague is here to see you.Dr. Thorndyke, Dr. Montague würde Sie gerne sprechen. High Anxiety (1977)
Dr. Montague is here. THORNDYKE: Thank you.Dr. Montague würde Sie gerne sprechen. High Anxiety (1977)
MONTAGUE:MONTAGUEHigh Anxiety (1977)
MONTAGUE:MONTAGUEHigh Anxiety (1977)
[Montague winces][Montague wimmert] High Anxiety (1977)
MONTAGUE:MONTAGUEHigh Anxiety (1977)
You know Dr. Montague, don't you?Sie kennen Dr. MontagueHigh Anxiety (1977)
- Hello, Dr. Montague.- Guten Tag, Dr. MontagueHigh Anxiety (1977)
MONTAGUE:MONTAGUEHigh Anxiety (1977)
MONTAGUE:MONTAGUEHigh Anxiety (1977)
MONTAGUE:MONTAGUEHigh Anxiety (1977)

CMU English Pronouncing Dictionary
TAGUE    T AA1 G
MCTAGUE    M AH0 K T EY1 G
MONTAGUE    M AA1 N T AH0 G Y UW2

Japanese-English: EDICT Dictionary
類える;比える[たぐえる, tagueru] (v1) (1) (uk) (obsc) to compare; to liken; (2) to make (someone) accompany [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top