Search result for

tagge

(44 entries)
(0.9682 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tagge-, *tagge*
Possible hiragana form: たっげ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tagged image file formatรูปแบบแฟ้มภาพพร้อมป้ายระบุเป็นวิธีการเก็บภาพแบบหนึ่งของคอมพิวเตอร์ เน้นเรื่องระดับสีของสีเทา ภาพเหล่านี้จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .tiff ใช้เนื้อที่มากกว่าการเก็บภาพประเภทอื่น (การเก็บภาพประเภทอื่นนั้น นอกจากที่ใช้นามสกุลนี้ ก็มี .bmp , .jpg เป็นต้น)
stagger(สแทก'เกอะ) vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) เดินโซเซ,ยืนโซเซ,โงนเงน,เซ,ส่าย,ลังเลใจ,ตะกุกตะกัก,สับหลีก,จัดหลีก. adj. สับหลีก,จัดหลีก, Syn. totter,stun

English-Thai: Nontri Dictionary
stagger(vi) ตุปัดตุเป๋,เซ,ย้าย,เอียง,ส่าย,โงนเงน
stagger(vt) ทำให้เหลื่อมกัน,ทำให้เซ,ทำให้เอียง,สับหลีก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tagged image file format (TIFF)รูปแบบแฟ้มภาพพร้อมป้ายระบุ (ทิฟฟ์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tagged image file format (TIFF)รูปแบบแฟ้มภาพพร้อมป้ายระบุ (ทิฟฟ์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You so much grief bagged and tagged that your people moan all their lives.แบบนี้น่ะบุญโขแล้ว ไม่ทำให้คนอยู่ข้างหลัง ต้องเสียน้ำตาให้ Casualties of War (1989)
If everything is satisfactory, please sign all copies where tagged.ถ้าคุณเห็นชอบ Junior (1994)
If everything is satisfactory, please sign all copies where tagged.กรุณาเซ็นต์ชื่อในจุดที่เราระบุด้วย Junior (1994)
Togusa and Batou tagged the kidnappers, and they're in pursuit.โทกุสะและบาโต้ กำลังตามรอยเจ้านั่นไป Ghost in the Shell (1995)
Lily's being tagged "ill-fated."ลิลี่บอกว่า"โชคชะตาชั่วร้าย" All About Lily Chou-Chou (2001)
Everything that was bagged and tagged.ใช่ ถึงจะแปลก ๆ แต่ก็ดูเหมือนการตายตามธรรมชาติ Yankee White (2003)
He is NSA, but it's tagged.เขาเป็น NSA The Forgotten (2004)
I tagged his phone, and I intercepted a transmission.ฉันติดเครื่องดักฟัง, และดักสัญญาณได้ Mission: Impossible III (2006)
I tagged you.ฉันแตะนายแล้ว There's Something About Harry (2007)
Where we tagged the liquid man.ที่เราเคยติดตาม มนุษย์เหลว Chapter Six 'The Line' (2007)
I tagged Julia's car.ผมติดเคลื่อนติดตามที่รถของจูเลีย Out of the Past (2007)
Plus he's probably already tagged us, Katie, so...มันไม่เลิกไล่ล่าพวกเราแน่ เคธี่ ว่าไง... Rogue (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
taggeThe dog tagged along after his master.
taggeThe first baseman tagged the runner out.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลอน[v.] (khløn) EN: shake ; move ; shake from side to side ; stagger ; be unsteady ; vibrate   FR: vaciller ; branler
เซ[v.] (sē) EN: stagger ; reel ; totter   FR: tituber ; chanceler
โซเซ[v.] (sōsē) EN: stagger ; hobble ; totter   FR: chanceler ; tituber
โซเซ[adv.] (sōsē) EN: staggeringly ; hobblingly ; totteringly   FR: en chancelant ; en titubant
ซวดเซ[v.] (sūatsē) EN: stagger ; totter   FR: tituber ; chanceler
เยื้อง[adj.] (yeūang) EN: at an angle ; oblique ; stagged ; diverted ; slanting ; inclined   FR: oblique ; en diagonale
โย้[v.] (yō) EN: lean ; stagger ; go haywire ; sway   
ย่องแย่ง[adv.] (yǿngyaēng) EN: limpingly ; totteringly ; haltingly ; stumblingly ; shufflingly ; teeteringly ; staggeringly ; dodderingly ; hobblingly ; lamely   

CMU English Pronouncing Dictionary
TAGGE    T AE1 G
TAGGED    T AE1 G D
TAGGERT    T AE1 G ER0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tagged    (v) (t a1 g d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふらつき[, furatsuki] (n,adj-no,adv) lightheadedness; disorientation; wobbliness; staggering [Add to Longdo]
ふらつく[, furatsuku] (v5k,vi) to feel giddy; to totter; to stagger [Add to Longdo]
ふらふら(P);フラフラ[, furafura (P); furafura] (adj-na,adv-to,vs,adj-no) (on-mim) unsteady on one's feet; stagger; reel; totter; dizzy; (P) [Add to Longdo]
よたよた[, yotayota] (adv,vs) unsteadily; waddling; staggeringly; totteringly [Add to Longdo]
タグ付き[タグつき, tagu tsuki] (n) {comp} tagged (as in a tagged cell) [Add to Longdo]
タグ付き型[タグつきがた, tagu tsukigata] (n) {comp} tagged type [Add to Longdo]
違い棚;違棚[ちがいだな, chigaidana] (n) set of staggered shelves [Add to Longdo]
横行[おうこう(P);おうぎょう(ok), oukou (P); ougyou (ok)] (n,vs,adj-no) (1) walking sideways; staggering; striding; (2) being rampant; being widespread; being prevalent; (P) [Add to Longdo]
滑らす(oK)[ずらす, zurasu] (v5s,vt) (1) (uk) to shift; to slide (e.g. something away from something else); to move (e.g. something out of the way); (2) to put off; to delay; to postpone; to stagger (e.g. working hours); (P) [Add to Longdo]
期差選任[きさせんにん, kisasennin] (n) staggered terms (applied to corporate directors as a defensive measure against hostile takeovers) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
タグ付き[タグつき, tagu tsuki] tagged (as in a tagged cell) [Add to Longdo]
タグ付き型[たぐつきがた, tagutsukigata] tagged type [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top