หรือคุณหมายถึง suiße?
Search result for

suisse

(29 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suisse-, *suisse*
Possible hiragana form: すいっせ
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"cecil the caterpillar." camp suisse."ซีซิลนังร่าน" ค่าย suissePret-a-Poor-J (2008)
Cecil the caterpillar. Camp suisse.- หนอนแก้วเซซิล ค่ายที่สวิซ There Might be Blood (2008)
Pictures from camp suisse- รูปจากแคมป์ซูส There Might be Blood (2008)
I went to Camp Suisse with him.ฉันสามารถ... They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
I told Graham what happens at Camp Suisse doesn't stay at Camp Suisse.ผมบอกเกรย์แฮมว่า มันเกิดอะไรขึ้นในแคมป์ครั้งนั้น ไม่ได้อยู่ในแคมป์สวิสหรอก They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
I told graham that what happens at camp suisseฉันก็แค่บอกแกรห์มว่าเกิดอะไรขึ้นที่แคมป์ Suisse The Treasure of Serena Madre (2009)
Doesn't stay at camp suisse. It's about who you've become.ไม่ได้หมายถึงเรื่องแคมป์ มันเกี่ยวกับเรื่องที่เธอเปลี่ยนไป The Treasure of Serena Madre (2009)
Let's see what Credit Suisse's appetite is.ความอยากอาหารคือ The Big Short (2015)
Kareem Serageldin from Credit Suisse.คารีมล เซระเกลดิน จากเครดิต สวิส The Big Short (2015)
Credit Suisse.เครดิตซูซี่ Snowden (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวสวิส[n. prop.] (Chāo Sawis) EN: Swiss   FR: Suisse [m, f] ; Suissesse [f] ; ressortissant suisse [m] ; citoyen suisse [m]
แฟรงค์สวิส[n.] (fraēng Sawis) EN: Swiss franc (currency)   FR: franc suisse (devise) [m]
นกหัวโตสีเทา[n. exp.] (nok hūa tō sī thao) EN: Grey Plover   FR: Pluvier argenté [m] ; Pluvier à ventre noir [m] ; Pluvier gris [m] ; Pluvier varié [m] ; Vanneau suisse [m]
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์[n. prop.] (Prathēt Sawitsoēlaēn) EN: Switzerland   FR: Suisse [f]
สวิส[adj.] (Sawit = Sawis) EN: Swiss   FR: Suisse [f]
สวิตเซอร์แลนด์[n. prop.] (Sáwitsoēlaēn) EN: Switzerland   FR: Suisse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUISSE    S W IH1 S
SUISSE    S W IY1 S
SUISSE'S    S W IH1 S AH0 Z
SUISSE'S    S W IY1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Suisse    (n) (s w ii1 s)

French-Thai: Longdo Dictionary
Suisse(n) |f| ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, See also: Related: suisse
Image:
suisse(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง| ที่เกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Japanese-English: EDICT Dictionary
大喝一声[だいかついっせい, daikatsuissei] (n,vs) shouting in a thunderous voice; blustering out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Suisse
   n 1: a landlocked federal republic in central Europe [syn:
      {Switzerland}, {Swiss Confederation}, {Suisse}, {Schweiz},
      {Svizzera}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 suisse [sɥis]
   Swiss
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 Suisse [sɥis]
   Switzerland
   Swiss
 

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 suisse
 suisse	(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง|
 ที่เกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 Suisse
 Suisse	(n) |f| ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, Related: Related: suisse

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top