Search result for

studiengebühr

(52 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -studiengebühr-, *studiengebühr*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา studiengebühr มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *studiengebühr*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The kid's tuition has to be in when?Wann müssen wir die Studiengebühren bezahlen? Big Trouble (1986)
Tuition: $14,000 a year.Studiengebühren: Big Trouble (1986)
Cleavon, it gives me great pleasure to inform you that you have been awarded the first William F. Hudsbeth Pre-memorial Scholarship that will cover the full tuition at med school.Cleavon, es ist mir ein großes Vergnügen, dir mitzuteilen, dass du mit dem ersten William F. Hudsbeth Vor-Gedenk-Stipendium ausgezeichnet wurdest und die vollen Studiengebühren deines Medizinstudiums gedeckt sind. Country Doctor (1988)
- Full tuition?- Die vollen Studiengebühren? Country Doctor (1988)
He would take a class and, in return, I would waive his tuition at the Institute for as long as he attends.Er würde an einem Kurs teilnehmen und ich würde dafür auf die Studiengebühren fürs Institut verzichten. Little Man Tate (1991)
I wrote a cheque for a year's deposit on my dorm room and I wrote a cheque for my tuition.Ich habe einen Scheck ausgestellt für die Miete meines Zimmers für ein Jahr... und für meine Studiengebühren. The Old College Try (1992)
Those persons whose names were called and whom are standing the university instructed me that your financial bill hasn't been paid.Die genannten Personen, die jetzt aufgestanden sind... haben ihre Studiengebühren bisher noch nicht entrichtet. Higher Learning (1995)
For our daughter's school fee.Es ist für die Studiengebühren unserer Tochter. Ebola Syndrome (1996)
My only connections were made in the bars I worked in to pay my tuition.Ich hatte nur Beziehungen zu Kneipen, wo ich arbeitete, um meine Studiengebühren bezahlen zu können. The Rainmaker (1997)
- Dad, what about my tuition?- Und meine Studiengebühren? Vegas Vacation (1997)
- I'll pay your tuition.- Ich zahle die Studiengebühren. An Older Woman (1998)
I pray to God I keep that tuition coming in.Ich bete, dass ich weiter die Studiengebühren aufbringen kann. Nobody Knows Anything (1999)
- They're donating to your college fund.-Sie spenden für deine Studiengebühren. Loser (2000)
What about your inscription money?Was ist mit deiner StudiengebührTorrente 2: Mission in Marbella (2001)
We couldn't afford the tuition.Wir konnten uns die Studiengebühr nicht leisten. Tremors 3: Back to Perfection (2001)
The deadline for the tuition is Friday, so...Die Studiengebühr muss bis Freitag bezahlt werden, also... Carbon Creek (2002)
Well, here's the good news. You no longer have to worry about which college to go to 'cause that cab ride was your college tuition.Die gute Nachricht ist, wir müssen nicht mehr über eine Uni nachdenken, die Taxifahrt kostete die StudiengebührLet the Games Begin (2002)
I wanted to give you a check for Jason's tuition.Ich bring dir einen Scheck für Jasons Studiengebühren. Christopher (2002)
This job will cover your tuition for a semester.Das verschafft dir die Studiengebühr für ein Semester. My Tutor Friend (2003)
Fix him some breakfast each morning getjiggy at night and he'll pay for your tuition, living expenses... you just hit the jackpotMach ihm Frühstück jeden Tag sei nachts gelenkig und er bezahlt deinen Lebensunterhalt und Studiengebühren. Du hast den Jackpot geknackt. Sing-geul-jeu (2003)
We're thrilled to be working with first U. S.A as our corporate sponsor and they're covering our college tuition we found First U.S.A as our sponsor and we're proud to be working with them...Die First USA Bank bezahlt unsere Studiengebühren. Wir sind stolz darauf, für First USA zu arbeiten. The Corporation (2003)
Fuck! I had to pay my school fees today.Meine Studiengebühren sind heute fällig. Bad Education (2004)
Paris, wait. As you said, Yale's paid for. That's the bright side.Du hast gesagt, die Studiengebühren sind gezahlt. We've Got Magic to Do (2005)
I'm calling to tell you there's been a little mistake with Rory's tuition at Yale.Ich wollte dir mitteilen, dass es Probleme mit Rorys Studiengebühr für Yale gab. Friday Night's Alright for Fighting (2006)
You've been paying my tuition.Du hast meine Studiengebühren bezahlt. All the Time in the World (2006)
And you'll remember, until recently, your father and I were the ones taking responsibility for Rory's tuition.Und wie du dich vielleicht erinnerst, kümmerten wir uns bis vor Kurzem um Rorys Studiengebühren. Go, Bulldogs! (2006)
This was a gig to cover tuition.Das hier war nen Job um die Studiengebühren zu bezahlen. Dream a Little Dream of Me (2008)
You're smart, unlike me. I'll manage the fees.Ich zahle auch die Studiengebühren. Ikigami (2008)
I need to take a day job to pay for the tuition.Und um die Studiengebühr zu bezahlen, muss ich tagsüber arbeiien gehen. Achilles and the Tortoise (2008)
Since I don't have any relatives, I work to pay for tuition and supplies.Und du ich keine Familie mehr habe, muss ich arbeiten, um die Studiengebühr und meinen lebensunterhalt zu bezahlen. Achilles and the Tortoise (2008)
It was supposed to be for tuition.Es war für die Studiengebühr gedacht. Knight of the Zodiac (2008)
Sixty-six percent would trade it for free tuition.66% würden es gegen den Erlass der Studiengebühren tauschen. Guardians and Gatekeepers (2008)
Well, he couldn't afford the tuition to med school, And he was approached by this so-called director,Tja, er konnte sich die Studiengebühr für das Medizinstudium nicht leisten und wurde von diesem sogenannten Regisseur angesprochen. A Vision's Just a Vision (2008)
And... I told her I'd help her with tuition.Und ... ich habe gesagt, dass ich ihr bei der Studiengebühr helfe. Lucky Thirteen (2008)
By paying tuition to Princeton.Indem Sie Studiengebühren zahlen, an der Princeton. Leatherheads (2008)
It turns out Georgetown actually wants you to pay for classes, so...So wie es aussieht, will die Georgetown nun tatsächlich Studiengebühren einführen. Oh. Life Is Priceless (2009)
We cover room, board and transportation and you just pay for your class fees.Wir sorgen für Unterkunft, Verpflegung und Transport, und Sie zahlen lediglich die Studiengebühren. Nothing But the Blood (2009)
Okay, well, I'll... I'll just have to cover tuition myself, then.Okay, naja, dann... dann muss ich meine Studiengebühren selbst bezahlen. Pilot (2009)
H... he missed a couple tuition payments, so now the university is telling me that I have to pay in full by the end of the semester or they're going to kick me out.Er hat ein paar Studiengebühren vergessen zu zahlen und jetzt sagt mir die Universität, dass ich alles bis zum Ende des Semesters zahlen muss oder sie werfen mich raus. Oh, Süße. Pilot (2009)
I mean, even Ella's being an awesome roommate and covering rent this month, but tuition... there's... there's no way.Ich mein, sogar Ella ist eine großartige Mitbewohnerin und übernimmt diesen Monat die Miete aber für die Studiengebühren? Nie im Leben. Pilot (2009)
Ah, Sarah's tuition for Brown is due.Sarahs Studiengebühren für die Brown sind fällig. The Company Men (2010)
Minus the student loans.Abzüglich den Studiengebühren. Moving the Chains (2010)
I gotta pay rent, save up for tuition.Ich muss die Miete bezahlen, für die Studiengebühren sparen. - Was ist aus Ihrem Stipendium geworden? The Mastodon in the Room (2010)
Tuition money well spent.Gut investierte Studiengebühren. The Bones That Weren't (2010)
Tuition for California's public universities... rose from 650 dollars in the 1970's, to over 10,000 dollars in 2010.Die Gebühren für die öffentlichen Universitäten in Kalifornien... stiegen von $650 in den 70ern auf über $10.000 im Jahr 2010. UNIVERSITY OF CALIFORNIA STUDIENGEBÜHREN Inside Job (2010)
I couldn't afford to continue at university.Ich konnte die Studiengebühren nicht mehr bezahlen. Horny House of Horror (2010)
My tuition.Meine Studiengebühren. Water for Elephants (2011)
As soon as you've paid the tuition fee.Sie müssen Studiengebühren bezahlen. Sonny Boy (2011)
Tuition fee?- Studiengebühren? Sonny Boy (2011)
You qualify for in-state tuition here.Die Studiengebühren wären hier niedriger. Mean Girls 2 (2011)

German-Thai: Longdo Dictionary
Studiengebühr(n) |die, pl. Studiengebühren| เงินบำรุงการศึกษา (ไม่ใช่ค่าหน่วยกิจ เพราะโดยมากแล้ว ในเยอรมนีจะละเว้นค่าหน่วยกิจเนื่องจากรัฐเป็นผู้ช่วยเหลือในส่วนนี้ หรือ เป็นการศึกษาแบบให้เปล่าจากรัฐ จนถึงระดับดิโพลม)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top