Search result for

stra

(189 entries)
(0.026 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stra-, *stra*
English-Thai: Longdo Dictionary
straight away|British| ทันทีทันใด, เดี๋ยวนี้ เช่น We should be taking precautions straight away., S. right away (American),
substrate(n) สารตั้งต้น(ทางเคมี), starting material
symphony orchestra(n) วงดนตรีคลาสสิคขนาดใหญ่ที่มักจะประกอบด้วยนักดนตรีอาชีพมากกว่า 80 คน จนถึงขนาด 100 กว่าคน ซึ่งสามารถบรรเลงเพลงคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องดนตรีครบทุกชนิดได้, S. philharmonic orchestra, R. chamber orchestra
defenestration(n) การโยนคนออกนอกหน้าต่าง
administration of justice(n) การบริหารงานยุติธรรม, กระบวนการยุติธรรม เช่น It aims to render accessible, fair, speedy and cost-effective administration of justice in the interest of a safer and more secure country.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
strap[N] สายหนัง, See also: สายรัด, สายหิ้ว, Syn. belt, leash, thong
strap[N] ห่วงหนังสำหรับยืนเกาะในรสบัสหรือรถไฟ
strap[N] สายหนังลับมีดโกน, Syn. ragor strap
strap[N] แส้หนัง, See also: แส้เฆี่ยน
strap[VT] รัดด้วยสายหนัง, Syn. bind, fasten, tie
strap[VT] เฆี่ยนด้วยสายหนัง
straw[N] ฟางข้าว, See also: กองฟาง, Syn. hay
straw[N] หลอด, See also: หลอดดูด
straw[N] สิ่งที่ทำจากฟาง (เช่น หมวก, กระเป๋า)
straw[N] สิ่งที่ไม่มีค่า, See also: สิ่งที่มีค่าน้อยนิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
strabismus(สทระบิส'มัส) n. อาการตาเหล่หรือตาเข., See also: strabismal adj. strabismic adj. strabismical. adj. strabismally adv.
straddle(สแทรด'เดิล) vi. ถ่างขา,ยืนกางขา,นั่งกางขา,นั่งคร่อม,คร่อม. vt. ถ่างขา,สนับสนุนทั้งสองข้าง,เหยียบเรือสองแคม. n. การถ่างขา,การกางขา,การเดินหรือนั่งกางขา,ระยะถ่าง,ระยะกาง,ระเบิดติดกันเป็นแฉก,การยิงติด กันเป็นแฉก -straddler n., See also: straddlingly
strafe(สเทรฟ) vt. ยิงกราดจากเครื่องบิน,กระหน่ำ. n. การยิงกราดจากเครื่องบิน,การกระหน่ำ. -strafer n.
straggle(สแทรก'เกิล) vi. หลงทาง,หลงพวก,พลัดฝูง,พลัดพราก,ล้าหลัง,กระจัดกระจาย,เรี่ยราด -straggler n., See also: stragglingly adv.
straggly(สแทรก'ลี) adj. พลัดพราก,กระจัดกระจาย, Syn. straggling
straight(สเทรท) adj.,adv.,n. (ความ) ตรง,โดยตรง,ตรงแน่ว,ต่อเนื่องกัน,ตรงไปตรงมา,ซื่อตรง,สม่ำเสมอ,ไม่เปลี่ยนแปลง,มีระเบียบ,เรียบร้อย, (เหล้า) ไม่เจือปน,ปกติ,ชอบด้วยกฎหมาย,ดื่มดวด, (ไพ่) เรียงแต้ม,ทันที,ฉับพลัน, -Phr. (straightly off ทันที,ฉับพลัน,โดยตรง)
straight-arm(สเทรท'อาร์ม) vt. ยื่นแขนสกัดฝ่ายตรงข้าม. n. การยื่นแขนสกัดฝ่ายตรงข้าม
straightaway(สเทรท'อเวย์) adj. โดยตรง,เป็นแนวตรง. n. ทางตรง,แนวตรง. adv. ทันที,ฉับพลัน, Syn. directly,immediately
straighten(สเทรท'เทิน) vt.,vi. ทำให้ตรง,กลายเป็นตรง,ทำให้เรียบร้อย,ทำให้ดี,กลายเป็นดี. -straightener n.
straightforward(สเทรทฟอร์'เวิร์ด) adj.,adv. ตรงไปข้างหน้า,โดยตรง,ไม่อ้อมค้อม,ซื่อตรง,ไม่คดโกง, See also: straightforwardly adv. straightforwardness n., Syn. honest,candid

English-Thai: Nontri Dictionary
straddle(vi) กางขา,ถ่างขา,นั่งคร่อม
straggle(vi) เรี่ยราด,กระจัดกระจาย,หลงทาง,พลัดพราก
straight(adj) ซื่อตรง,ตรง,เป็นระเบียบ,ปกติ,สม่ำเสมอ,ต่อเนื่องกัน
straighten(vt) ทำให้เป็นระเบียบ,ทำให้ตรง,ทำให้เรียบร้อย
straightforward(adj) ตรงไปข้างหน้า,ซื่อตรง,ไม่อ้อมค้อม
straightway(adj) ทันที,ฉับพลัน,โดยตรง
strain(n) ความเครียด,ความเคล็ด,ความหักโหม,วงศ์ตระกูล,ร่องรอย
strain(vt) รัด,ขึงตึง,ทำให้เคล็ด,ทำให้ตึง,ทำให้เครียด
strainer(n) เครื่องกรอง
strait(adj) เคร่งครัด,แคบ,เคร่งเครียด,คับแค้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
strabismus, absoluteตาเหล่สัมบูรณ์ [มีความหมายเหมือนกับ strabismus, constant] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, accommodativeตาเหล่เหตุปรับสายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, alternating; strabismus, bilateral; strabismus, binocularตาเหล่สลับข้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, apparent; pseudostrabismusตาเหล่เทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, bilateral; strabismus, alternating; strabismus, binocularตาเหล่สลับข้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, binocular; strabismus, alternating; strabismus, bilateralตาเหล่สลับข้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, comitant; strabismus, concomitant; strabismus, muscular; strabismus, nonparalyticตาเหล่กลอกคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, concomitant; strabismus, comitant; strabismus, muscular; strabismus, nonparalyticตาเหล่กลอกคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, constantตาเหล่ตลอด [มีความหมายเหมือนกับ strabismus, absolute] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, convergent; cross-eye; strabismus, internalตาเหล่เข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Strabismusตาเหล่ [TU Subject Heading]
straight angleมุมตรง, มุมที่มีขนาด 180 องศา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
straight lineเส้นตรง, เซตของจุด (x, y) ที่สอดคล้องกับสมการ y = a + bx เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงใด ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Straight line methodวิธีเส้นตรง [การบัญชี]
straight pulse waveคลื่นดลเส้นตรง, คลื่นดลที่มีหน้าคลื่นเป็นเส้นตรง เกิดจากแหล่งกำเนิดคลื่นที่เป็นเส้นตรง  เช่น คลื่นน้ำซึ่งเกิดจากการรบกวนผิวน้ำด้วยไม้บรรทัดเพียงครั้งเดียว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Strain ความเครียด
อัตราส่วนของส่วนยืดหรือส่วนหด ของวัสดุที่รับแจ้งต่อความยาวเดิมของวัสดุนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Strainอัตราส่วนระหว่างขนาดของวัสดุที่เปลี่ยนไปกับขนาดเดิม (เช่น ความยาวที่ยืดหรือหดไปเทียบกับความยาวเดิม) [เทคโนโลยียาง]
strainความเครียด, ผลที่เกิดกับวัสดุเมื่อวัสดุนั้นได้รับความเค้น เช่น ความยาว ปริมาตร เปลี่ยนไปจากเดิม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Strain gagesอุปกรณ์วัดความเครียดของวัสดุ [TU Subject Heading]
Strains and stresseความเครียดและความเค้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
straighten up (vt ) กลับตัว (เป็นคนดี)
Strain (n) สายพันธุ์
strapless (adj ) a piece of women's clothing, such as a dress or bra which does not have pieces of material going over the shoulders. เสื้อไร้สาย หรือชุดเกาะอก ทีไม่มีสายคาดบนไหล่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Go straight.ตรงไป Sex Is Zero 2 (2007)
That it's strangeคุณโกหก Dark Shadows (2012)
Well, I'm a straight-"a" student, I am.ดี ฉันเป็นนักเรียนที่ซื่อสัตย์ New Haven Can Wait (2008)
Sure, but before I go anywhere with a stranger,ก่อนที่ฉันจะไปไหนกับคนแปลกหน้า New Haven Can Wait (2008)
Easy grace with strangers,กับคนแปลกหน้า New Haven Can Wait (2008)
Your party has arrived, straight from...แล้วฉันก็จัดให้ ส่งตรงจาก... New Haven Can Wait (2008)
Um, I know this is a strange request, but could you untie me?เอ่อ ผมรู้ว่าเป็นคำขอที่แปลกๆ แต่คุณช่วยแก้มัดผมทีได้ไหม New Haven Can Wait (2008)
Straight to business then.งั้นก้เริ่มธุรกิจได้เลย There Might be Blood (2008)
That was a warning, Clark. The next one goes straight through your heart.นี่คือการเตือน , คล๊าก ลูกศรถัดไปจะตรงเข้าปักที่หัวใจของนาย Odyssey (2008)
There's something strange about these walls.กำแพงพวกนี้มันแปลกๆ Dead Space: Downfall (2008)
Artifact removed from discovery site. Strange interference generated.สิ่งประดิษฐ์ถูกขนออกจากที่นั้นแล้ว\ เกิดเรื่องแปลกปลาดขึ้น Dead Space: Downfall (2008)
Straight arrows...ตรงเป้าเ๋ป๋ง Adverse Events (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
straAdmittedly, models of hegemonic order cannot provide an explanation for all observed successful bargaining strategies.
straA dog will bark at strangers.
straA face with too much make-up looks strange.
straA flower bloomed to the tree that withered to the strange case.
straAfter the meeting she headed straight to her desk.
straAfter three straight late nights at work I feel like I'm drowning in work.
straA helicopter is able to take off and land straight up and down.
straAh, I reckon you go straight down this prefectural road ...
stra"Ah, y-yes ... Sorry, Coz." "Hey! You might be my relative but here I'm your senior and a doctor. Keep things straight while you're in the hospital!"
straAir traffic controllers are under severe mental strain.
straAll day, I have been strangely preoccupied with thoughts of my hometown.
straAll this may sound strange, but it is true.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องกรองน้ำ[N] strainer
แปลกใหม่[ADJ] strange, See also: new, novel, exotic, alien, unknown, Example: ในยามที่เกิดภาวะวิกฤติมักจะมีสิ่งแปลกใหม่ผุดขึ้นมาอยู่เสมอ, Thai definition: ที่แตกต่างไปจากที่เคยมี และไม่เคยเกิดขึ้นหรือมีมาก่อน
เกลียว[N] strand, See also: ply, Example: มือของเขาถูกเกลียวของเชือกบาดเป็นรอยยาว, Count unit: เกลียว, Thai definition: สิ่งที่มีลักษณะเป็นรอยพันหรือบิดโดยรอยต่อเนื่องอย่างสว่าน หรือตะปูควงหรือเชือกที่ฟั่นเป็นต้น, ลักษณะของเชือกที่ฟั่น
อย่างตรงไปตรงมา[ADV] straightforwardly, See also: simple and direct, bluntly, Syn. อย่างไม่อ้อมค้อม, Ant. วกวน, อ้อมค้อม, Example: นักวิจารณ์แสดงข้อคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
เถนตรง[ADJ] honest, See also: straightforward, forthright, direct, frank, candid, Syn. เถรตรง, ซื่อเกินไป, ตรงเกินไป, Example: ถ้าข้อเท็จจริงไม่ตรงกับเหตุผลพวกเถนตรงก็จะทำลืมข้อเท็จจริงเสีย, Thai definition: ซื่อหรือตรงจนเกินไป, ไม่มีไหวพริบ, ไม่รู้จักผ่อนผันสั้นยาว, ไม่รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา, Notes: (สำนวน)
ยาวเหยียด[ADV] straight, See also: directly, in a straight line, Syn. ยาว, Example: เขานอนยาวเหยียดอยู่บนโซฟาหน้าห้องฉัน, Thai definition: ยาวตรงออกไปเต็มขนาด
ผมม้า[N] bangs, See also: straight hair bobs, fringe, Example: เธอยังไว้ผมม้าเฉียบกริบเหมือนเดิม, Thai definition: ทรงผมผู้หญิงที่หวีส่วนหนึ่งลงมาปรกหน้าผากราวระดับคิ้ว
ยิงกราด[V] rake, See also: strafe, enfilade, Syn. ยิงกระหน่ำ, สาดกระสุน, รัวกระสุน, Example: สนามเพลาะของเราถูกข้าศึกยิงกราดทุกๆ ห้านาที
ยุทธศาสตร์[ADJ] strategic, Syn. ที่มีความสำคัญในการรบ, Example: กองทัพสหรัฐบินโจมตีและทิ้งระเบิดที่มั่นยุทธศาสตร์ทางทหารในอิรัก
ยุทธศาสตร์[N] strategy, Syn. วิชาการรบ, Example: การทำยุทธศาสตร์ของสหรัฐคือการใช้แสนยานุภาพทางอากาศสร้างแรงกดดันต่ออิรักทางด้านกำลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจบริหาร[n. exp.] (amnāt børihān) EN: executive power ; administrative power ; executive authority   FR: pouvoir exécutif [m]
อำนาจการปกครอง[n. exp.] (amnāt kān pokkhrøng) EN: administrative power   
อำเภอ[n.] (amphoē) EN: district   FR: district administratif [m] ; arrondissement [m] ; sous-préfecture [f]
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress   FR: restreindre ; limiter
อาณา[n.] (ānā) EN: authority ; power ; administration   FR: juridiction [f]
อภิเษก[n.] (aphisēk) EN: lustration ; water-pouring ceremony ; abhiseka   FR: onction sainte [f] ; lustration [f]
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up   FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate   FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
อธิบดี[n. exp.] (athibødī) EN: director-general (administration)   FR: directeur général (de l'administration) [m]
ใบทะเบียนบ้าน[n. exp.] (bai thabīen bān) EN: house registration   

CMU English Pronouncing Dictionary
STRAW    S T R AO1
STRAP    S T R AE1 P
STRAY    S T R EY1
STRAM    S T R AE1 M
STRAFE    S T R EY1 F
STRAYS    S T R EY1 Z
STRAHM    S T R AA1 M
STRAIN    S T R EY1 N
STRADA    S T R AA1 D AH0
STRACK    S T R AE1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strap    (v) (s t r a1 p)
straw    (v) (s t r oo1)
stray    (v) (s t r ei1)
strafe    (v) (s t r aa1 f)
strain    (v) (s t r ei1 n)
strait    (n) (s t r ei1 t)
strand    (v) (s t r a1 n d)
straps    (v) (s t r a1 p s)
strata    (n) (s t r aa1 t @)
straws    (v) (s t r oo1 z)

German-Thai: Longdo Dictionary
straff(adj) |straffer, straffst| แน่น, ทรงตัว, ตึง, แข็งแรง เช่น straffe Haut ผิวที่แข็งแรง
Straftat(n) |die, nur Sg.| อาชญากรรม เช่น Du bist Opfer einer Straftat.; Bist du durch eine Straftat verletzt?
Strand(n) |der, pl. Strände| ชายหาดทะเล, ริมหาดทะเล เช่น Ich liege gerne am Strand. ฉันชอบนอนเล่นที่ชายหาด
Straße(n) |die, pl. Straßen| ถนน, See also: die Gasse
Straßenbahn(n) |die, pl. Straßenbahnen| รถราง
Straßenlaterne(n) |die, pl. Straßenlaternen| โคมไฟส่องถนน , See also: S. die Straßenbeleuchtung,die Straßenlampe,
Straßenverkehr(n) |der, nur Sg.| การคมนาคมบนถนน, See also: R. der Luftverkehr,
Gefängnisstrafe(n) |die, pl. Gefängnisstrafen| โทษต้องจำคุก, See also: S. Freiheitsstrafe, Haftstrafe, A. Geldstrafe,
Freiheitsstrafe(n) |die, pl. Freiheitsstrafen| โทษต้องจำคุก, See also: S. Gefängnisstrafe, Haftstrafe, A. Geldstrafe,
Haftstrafe(n) |die, pl. Haftstrafe| โทษต้องจำคุก, See also: S. Gefängnisstrafe, Freiheitsstrafe, A. Geldstrafe,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Strafregister {n} (n) บันทึกอาชญากรรม
Straßenrand {m}kerbsides

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Strahl {m}ray [Add to Longdo]
Strafandrohung {f}threat of punishment [Add to Longdo]
Straf...penal [Add to Longdo]
Strafanstalt {f}; Strafvollzugsanstalt {f}; Justizvollzugsanstalt {f}penitentiary [Am.]; penal institution [Add to Longdo]
Strafanzeige {f} | Strafanzeige erstatten; Strafanzeige stellen (gegen) | Strafanzeige erstatten (gegen)reporing of an offence | to report an offence (against) | to bring a charge (against) [Add to Longdo]
Strafbank {f} [sport]penalty box; penalty bank [Add to Longdo]
Strafbarkeit {f}punishability [Add to Longdo]
Strafbefehl {m}order of punishment [Add to Longdo]
Strafe {f} | Strafen {pl}punishment | punishments [Add to Longdo]
Strafe {f}; Strafmaßnahme {f} | Strafen {pl}; Strafmaßnahmen {pl}penalty | penalties [Add to Longdo]
Strafe {f}chastisement [Add to Longdo]
Strafe {f}retribution; requittal [Add to Longdo]
Strafentlassene {m,f}; Strafentlassenerexconvict [Add to Longdo]
Straferlass {m}remission of punishment [Add to Longdo]
Strafexpedition {f}punitive expedition [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
B52[ビーごじゅうに, bi-gojuuni] (n) B-52 Stratofortress; B-52 Bomber [Add to Longdo]
JPDR[ジェーピーディーアール, jie-pi-dei-a-ru] (n) Japan Power Demonstration Reactor; JPDR [Add to Longdo]
NASA[ナサ, nasa] (n) National Aeronautics and Space Administration; NASA [Add to Longdo]
N響[エヌきょう, enu kyou] (n) (abbr) NHK Symphony Orchestra [Add to Longdo]
SB[エスビー, esubi-] (n) (1) (See ストアブランド) store brand; (2) (See 普通社債) straight bond; (3) (See ステーションブレーク) station break; (4) (See サイドバック) sideback; (5) (See 社会的企業) social business [Add to Longdo]
SIS[シス, shisu] (n) (See 戦略情報システム) strategic information system (SIS) [Add to Longdo]
UA能力の登録[ユーエーのうりょくのとうろく, yu-e-nouryokunotouroku] (n) {comp} UA capabilities registration [Add to Longdo]
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
あらまし[, aramashi] (adv,n) (1) outline; gist; abstract; (2) roughly; about [Add to Longdo]
いいとも[, iitomo] (exp) damn straight; no problem; sounds good; sure thing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一串[yī chuàn, ㄧ ㄔㄨㄢˋ, ] strand [Add to Longdo]
一径[yī jìng, ㄧ ㄐㄧㄥˋ, / ] straight; straighaway [Add to Longdo]
一直[yī zhí, ㄧ ㄓˊ, ] straight (in a straight line); continuously; always; from the beginning of ... up to ...; all along; always [Add to Longdo]
一直往前[yī zhí wǎng qián, ㄧ ㄓˊ ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ, ] straight ahead [Add to Longdo]
干脆[gān cuì, ㄍㄢ ㄘㄨㄟˋ, / ] straightforward; clear-cut; blunt (e.g. statement); you might as well; simply [Add to Longdo]
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, ] straight; pass [Add to Longdo]
咄咄怪事[duō duō guài shì, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄞˋ ㄕˋ, ] strange; absurd; paradoxical; extraordinary [Add to Longdo]
品族[pǐn zú, ㄆㄧㄣˇ ㄗㄨˊ, ] strain (of a species) [Add to Longdo]
品系[pǐn xì, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄧˋ, / ] strain (of a species) [Add to Longdo]
地层[dì céng, ㄉㄧˋ ㄘㄥˊ, / ] stratum (geology) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
アースバンド[あーすばんど, a-subando] earth band, earth strap, strap snug [Add to Longdo]
アドミニストレーション[あどみにすとれーしょん, adominisutore-shon] administration [Add to Longdo]
アドレス管理[アドレスかんり, adoresu kanri] address administration [Add to Longdo]
システム管理者[システムかんりしゃ, shisutemu kanrisha] system administrator [Add to Longdo]
ジャンパオプション[じゃんぱおぷしょん, janpaopushon] strapping option, jumper option [Add to Longdo]
ストラップオプション[すとらっぷおぷしょん, sutorappuopushon] strapping option, jumper option [Add to Longdo]
ストローボート[すとろーぼーと, sutoro-bo-to] straw vote, straw ballot [Add to Longdo]
データベース管理者[データベースかんりしゃ, de-tabe-su kanrisha] Data Base Administrator (DBA) [Add to Longdo]
データ管理者[データかんりしゃ, de-ta kanrisha] data administrator [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[けい, kei] STRAFVERFOLGUNG, BESTRAFUNG, STRAFE [Add to Longdo]
刑法[けいほう, keihou] Strafgesetz [Add to Longdo]
刑罰[けいばつ, keibatsu] Strafe, Bestrafung [Add to Longdo]
坂道[さかみち, sakamichi] Strasse_an_einem_Hang [Add to Longdo]
市街[しがい, shigai] Strassen (e.Stadt) [Add to Longdo]
懲罰[ちょうばつ, choubatsu] Strafe, Disziplinarstrafe [Add to Longdo]
戦略[せんりゃく, senryaku] Strategie, Kriegskunst [Add to Longdo]
曲がり道[まがりみち, magarimichi] Strasse_mit_Kurve, kurvenreiche_Strasse [Add to Longdo]
[はま, hama] Strand [Add to Longdo]
海辺[うみべ, umibe] Strand, Kueste, Gestade [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top