Search result for

sticker

(47 entries)
(0.0094 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sticker-, *sticker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sticker[N] ผู้เคร่งครัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bill stickern. ผู้ติดประกาศ,ผู้ติดโฆษณา,ผู้ติดใบปลิว, See also: billsticking n.
billstickern. คนที่ประกาศ,คนติดโฆษณา,คนติดใบปลิว, See also: billposting, billsticking n.

English-Thai: Nontri Dictionary
billsticker(n) ผู้ติดประกาศ,ผู้ติดโฆษณา,ผู้ติดใบปลิว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stickerสติกเกอร์, สติกเกอร์ มักเขียนเป็น สติ๊กเกอร์ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Stickersสติกเกอร์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Sticker[ลูบ-ลอก] (n slang ) รูปลอก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Whenever I've read that bumper sticker, I've had to laugh.อ่านป้ายสติ๊กเกอร์แบบนั้นทีไรต้องขำทุกที Babylon A.D. (2008)
Looks like a sticker.ดุเหมือนสติ๊กเกอร์ Eagles and Angels (2008)
I'll pay cash. Sticker price.ผมจ่ายสด ราคาตามป้าย A Pretty Girl in a Leotard (2009)
He's never met a sticker price he didn't like.เขาไม่มีทางเห็นป้ายราคาที่เขาไม่ชอบ Connect! Connect! (2009)
- Yeah. I took all the other stickers off, see?เราจะวางพวกหินทั้งหลาย The Cove (2009)
Yeah, let's take the sticker off.จะกรองใต้อ่าวนั้น The Cove (2009)
Let me help you there, Mr. Foster. Say, do you like stickers?do you like stickers? Did You Hear About the Morgans? (2009)
The next reward won't be just 1 or 2 stickers, but 10!รางวัลในคราวหน้าไม่เพียงแต่ 1 หรือ 2 สติ๊กเกอร์ แต่จะเป็น 10! Dogtooth (2009)
Oh, what about a sticker board?อ้อ.. กระดานสติ๊กเกอร์ล่ะคะ? Vitamin D (2009)
- make sure each kit gets a chain-of-custody sticker.อย่าลืมตรวจสอบว่า ทุกอันมีสติ๊กเกอร์รายละเอียด Road Kill (2009)
- The sticker's wrong...- ไม่ใช่ สติ๊กเกอร์มันผิด Episode #1.8 (2009)
- I didn't! The sticker's wrong!-ไม่ใช่ แต่สติ๊กเกอร์มันผิด! Episode #1.8 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stickerShe peeled the stickers off the window.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สติ๊กเกอร์[N] sticker, Syn. รูปลอก, Example: ลูกชายเขาเอาสติ๊กเกอร์รูปการ์ตูนมาติดเต็มกระจกหลังรถ, Count unit: รูป, แผ่น, Thai definition: รูปลอกภาพหรือตัวหนังสือที่มีผิวหลังเป็นกาวใช้ติดกับสิ่งอื่น, Notes: (อังกฤษ)
ป้าย[N] label, See also: sticker, Syn. ฉลาก, Example: ผู้ผลิตหรือผู้ขายจะต้องระบุรายละเอียดในป้ายของผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วนและเป็นจริง, Count unit: แผ่น, Thai definition: รูป รอยประดิษฐ์ เครื่องหมาย หรือข้อความใดๆ ที่แสดงไว้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยา อาหาร หรือผลิตภัณฑ์อื่น, Notes: (กฎหมาย)
สติกเกอร์[N] sticker, Syn. รูปลอก, Example: รถสองแถวและรถบรรทุกมักติดสติกเกอร์ที่มีถ้อยคำทะลึ่งหยาบคาย, Count unit: แผ่น, รูป, Thai definition: รูปลอกภาพหรือตัวหนังสือที่ใช้ติดกับสิ่งอื่นๆ ได้, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉลาก[n.] (chalāk) EN: label ; tag ; sticker   FR: étiquette [f]
ป้าย[n.] (pāi) EN: label ; sticker ; price label   FR: étiquette [f]
รูปลอก[n.] (rūpløk) EN: decal ; transfer ; sticker   
สติ๊กเกอร์[n.] (satikkoē) EN: sticker   

CMU English Pronouncing Dictionary
STICKER    S T IH1 K ER0
STICKERS    S T IH1 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sticker    (n) (s t i1 k @ r)
stickers    (n) (s t i1 k @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufkleber {m}; Klebezettel {m}; Etikett {n}; Pickerl {n} [Ös.] | Aufkleber {pl}sticker | stickers [Add to Longdo]
Stickerei {f} | Stickereien {pl}embroidery | embroideries [Add to Longdo]
Stickerin {f} | Stickerinnen {pl}embroiderer | embroiderers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シール[, shi-ru] (n) (1) seal; (2) sticker; (P) [Add to Longdo]
シールセット[, shi-rusetto] (n) seal set; set of stickers [Add to Longdo]
ステッカー[, sutekka-] (n) (1) sticker; (2) stacker; (P) [Add to Longdo]
プリクラ[, purikura] (n) (abbr) photo booth that prints out cards and stickers of the resulting photograph, which are then traded among friends (wasei [Add to Longdo]
ラベル(P);レーベル(P)[, raberu (P); re-beru (P)] (n) (1) label (i.e. sticker); (2) (esp. レーベル) label (i.e. record label); (P) [Add to Longdo]
枯れ葉マーク;枯葉マーク[かれはマーク, kareha ma-ku] (n) sticker for car drivers 70 years or older [Add to Longdo]
車検証[しゃけんしょう, shakenshou] (n) automobile inspection certificate; vehicle inspection sticker [Add to Longdo]
若葉マーク[わかばマーク, wakaba ma-ku] (n) sticker for new car drivers [Add to Longdo]
初心運転者標識[しょしんうんてんしゃひょうしき, shoshin'untenshahyoushiki] (n) (See 若葉マーク) sticker for new car drivers (green and yellow) [Add to Longdo]
初心者マーク[しょしんしゃマーク, shoshinsha ma-ku] (n) (See 若葉マーク) sticker for new car drivers (green and yellow) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sticker \Stick"er\, n.
   1. One who, or that which, sticks; as, a bill sticker.
    [1913 Webster]
 
   2. That which causes one to stick; that which puzzles or
    poses. [Colloq.] --Tackeray.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.) In the organ, a small wooden rod which connects (in
    part) a key and a pallet, so as to communicate motion by
    pushing.
    [1913 Webster]
 
   4. Same as {Paster}, 2. [Political Cant, U.S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sticker
   n 1: a small sharp-pointed tip resembling a spike on a stem or
      leaf [syn: {spine}, {thorn}, {prickle}, {pricker},
      {sticker}, {spikelet}]
   2: an adhesive label [syn: {gummed label}, {sticker}, {paster}]
   3: a particularly difficult or baffling question or problem
     [syn: {poser}, {stumper}, {toughie}, {sticker}]
   4: a short knife with a pointed blade used for piercing or
     stabbing [syn: {dagger}, {sticker}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 sticker [stikər]
   sticker
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top