Search result for

secretary of state

(29 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -secretary of state-, *secretary of state*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Secretary of State[N] รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
secretary of staten. รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอเมริกา, (อังกฤษ) รัฐมนตรี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Secretary of State๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Secretary of State๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Secretary of State (n ) เสนาบดีใหญ่ เป็นตำแหน่งในรัฐบาลสหราชอาณาจักร มีประจำอยู่ในสองกระทรวงคือกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงปิตุภูมิ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Secretary of state simon van der bilt.เลขาธิการประจำรัฐ ไซมอน แวนเดอร์บิลท์ The Grandfather (2009)
Secretary of State Kanin's untimely decision to withdraw for health reasons was a difficult one.รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ได้ตัดสินใจก่อนกำหนด ถอนตัวออกจากตำแหน่งด้วยเหตุผล ด้านสุขภาพของท่าน Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
The secretary of state's office.ภายในสำนักงาน กระทรวงการต่างประเทศ Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
Now, if you'll excuse me, I have to put in a call to the Ohio Secretary of State, notifying them I will no longer be carrying photo I.D.ขอตัวไปโทรหาผู้ว่าฯ ก่อนนะ จะเตือนว่า ฉันไม่ต้องพกบัตรปชช.อีก รู้มั้ยทำไม? Home (2010)
It's the conference where the U.S. Secretary of State is attending.การสัมมนา ที่หน่วยความปลอดภัยของอเมริกาเข้าร่วม Airiseu: Deo mubi (2010)
As long as I'm with you, I'm Hillary in the White House, and I wanna be Hillary secretary of state, but with better hair.ถ้าชั้นยังอยู่กับคุณอย่างนี้ ชั้นก็เป็นได้แค่ฮิลลารีในทำเนียบขาว ชั้นต้องการเป็นฮิลลารี รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ แต่ด้วยทรงผมที่ดีกว่านั้น The Witches of Bushwick (2010)
You'll be Secretary of State.คุณจะเป็นรัฐมนตรีของรัฐนี้ Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
I'm former Secretary of State William Henry Seward.ผมเป็นอดีต รมต.กระทรวงต่างประเทศ วิลเลี่ยม เฮนรี่ ซวร์ด ไม่ใช่.. The Prom (2011)
She called the Ohio Secretary of State, saying she was me and that I want to legally change my name to "Tina Cohen-Loser."เธอไปที่ ศาลากลางโอไฮโอ้ หลอกว่าเธอเป็นฉัน และอยาก เปลี่ยนชื่อเป็น "ทีน่า โคเฮง ลูซเซอร์" Original Song (2011)
The waking brain keeps specialized areas in constant conversation, like a Cabinet meeting with the Secretary of State, Treasury, and Defense all deciding on a unified plan of action.สมองตื่นช่วยให้พื้นที่เฉพาะ ในการสนทนาอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี Is There Life After Death? (2011)
The Secretary of State is on her way back from the Middle East.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ อยู่ระหว่างทางกลับมาจากตะวันออกกลาง Strain (2011)
The Secretary of State... she's already landed.รมต.ต่างประเทศ มาถึงแล้วนิ Strain (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
secretary of stateThe incident occurred while Secretary of State, Powell, was visiting Japan.
secretary of stateThe President nominated him to be Secretary of State.
secretary of stateThe Secretary of State administers foreign affairs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสนาบดี[N] minister, See also: Secretary of State, Syn. เจ้ากระทรวง, Example: พระเจ้าลูกยาเธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมทรงมีคุณานุประการนับมากมายต่อการพัฒนาการศาลและกฎหมาย, Notes: (โบราณ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลัดกระทรวง[n. exp.] (palat krasūang) EN: permanent secretary ; under-secretary of a ministry ; under-secretary of state   
รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศ[n. prop.] (Ratthamontrī Wākān Tāngprathēt) EN: Minister of Foreign Affairs ; Secretary of State   FR: ministre des Affaires étrangères [m]
เสนาบดี[n.] (sēnābodī) EN: minister ; secretary of State ; chief official; high-ranked official   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wirtschaftsminister {m}Secretary of State for Trade and Industry; Trade and Industry Secretary [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
国務長官[こくむちょうかん, kokumuchoukan] (n) Secretary of State; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国务卿[guó wù qīng, ㄍㄨㄛˊ ˋ ㄑㄧㄥ, / ] Secretary of State [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 State \State\ (st[=a]t), n. [OE. stat, OF. estat, F. ['e]tat,
   fr. L. status a standing, position, fr. stare, statum, to
   stand. See {Stand}, and cf. {Estate}, {Status}.]
   1. The circumstances or condition of a being or thing at any
    given time.
    [1913 Webster]
 
       State is a term nearly synonymous with "mode," but
       of a meaning more extensive, and is not exclusively
       limited to the mutable and contingent. --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
       Declare the past and present state of things.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Keep the state of the question in your eye. --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   2. Rank; condition; quality; as, the state of honor.
    [1913 Webster]
 
       Thy honor, state, and seat is due to me. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Condition of prosperity or grandeur; wealthy or prosperous
    circumstances; social importance.
    [1913 Webster]
 
       She instructed him how he should keep state, and yet
       with a modest sense of his misfortunes. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Can this imperious lord forget to reign,
       Quit all his state, descend, and serve again?
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. Appearance of grandeur or dignity; pomp.
    [1913 Webster]
 
       Where least of state there most of love is shown.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. A chair with a canopy above it, often standing on a dais;
    a seat of dignity; also, the canopy itself. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       His high throne, . . . under state
       Of richest texture spread.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
       When he went to court, he used to kick away the
       state, and sit down by his prince cheek by jowl.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   6. Estate; possession. [Obs.] --Daniel.
    [1913 Webster]
 
       Your state, my lord, again is yours. --Massinger.
    [1913 Webster]
 
   7. A person of high rank. [Obs.] --Latimer.
    [1913 Webster]
 
   8. Any body of men united by profession, or constituting a
    community of a particular character; as, the civil and
    ecclesiastical states, or the lords spiritual and temporal
    and the commons, in Great Britain. Cf. {Estate}, n., 6.
    [1913 Webster]
 
   9. The principal persons in a government.
    [1913 Webster]
 
       The bold design
       Pleased highly those infernal states. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   10. The bodies that constitute the legislature of a country;
     as, the States-general of Holland.
     [1913 Webster]
 
   11. A form of government which is not monarchial, as a
     republic. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
        Well monarchies may own religion's name,
        But states are atheists in their very fame.
                          --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   12. A political body, or body politic; the whole body of
     people who are united under one government, whatever may
     be the form of the government; a nation.
     [1913 Webster]
 
        Municipal law is a rule of conduct prescribed by
        the supreme power in a state.    --Blackstone.
     [1913 Webster]
 
        The Puritans in the reign of Mary, driven from
        their homes, sought an asylum in Geneva, where they
        found a state without a king, and a church without
        a bishop.              --R. Choate.
     [1913 Webster]
 
   13. In the United States, one of the commonwealths, or bodies
     politic, the people of which make up the body of the
     nation, and which, under the national constitution, stand
     in certain specified relations with the national
     government, and are invested, as commonwealths, with full
     power in their several spheres over all matters not
     expressly inhibited.
     [1913 Webster]
 
   Note: The term State, in its technical sense, is used in
      distinction from the federal system, i. e., the
      government of the United States.
      [1913 Webster]
 
   14. Highest and stationary condition, as that of maturity
     between growth and decline, or as that of crisis between
     the increase and the abating of a disease; height; acme.
     [Obs.]
     [1913 Webster]
 
   Note: When state is joined with another word, or used
      adjectively, it denotes public, or what belongs to the
      community or body politic, or to the government; also,
      what belongs to the States severally in the American
      Union; as, state affairs; state policy; State laws of
      Iowa.
      [1913 Webster]
 
   {Nascent state}. (Chem.) See under {Nascent}.
 
   {Secretary of state}. See {Secretary}, n., 3.
 
   {State barge}a royal barge, or a barge belonging to a
    government.
 
   {State bed}, an elaborately carved or decorated bed.
 
   {State carriage}, a highly decorated carriage for officials
    going in state, or taking part in public processions.
 
   {State paper}, an official paper relating to the interests or
    government of a state. --Jay.
 
   {State prison}, a public prison or penitentiary; -- called
    also {State's prison}.
 
   {State prisoner}, one in confinement, or under arrest, for a
    political offense.
 
   {State rights}, or {States' rights}, the rights of the
    several independent States, as distinguished from the
    rights of the Federal government. It has been a question
    as to what rights have been vested in the general
    government. [U.S.]
 
   {State's evidence}. See {Probator}, 2, and under {Evidence}.
    
 
   {State sword}, a sword used on state occasions, being borne
    before a sovereign by an attendant of high rank.
 
   {State trial}, a trial of a person for a political offense.
    
 
   {States of the Church}. See under {Ecclesiastical}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {State}, {Situation}, {Condition}.
 
   Usage: State is the generic term, and denotes in general the
      mode in which a thing stands or exists. The situation
      of a thing is its state in reference to external
      objects and influences; its condition is its internal
      state, or what it is in itself considered. Our
      situation is good or bad as outward things bear
      favorably or unfavorably upon us; our condition is
      good or bad according to the state we are actually in
      as respects our persons, families, property, and other
      things which comprise our sources of enjoyment.
      [1913 Webster]
 
         I do not, brother,
         Infer as if I thought my sister's state
         Secure without all doubt or controversy.
                          --Milton.
      [1913 Webster]
 
         We hoped to enjoy with ease what, in our
         situation, might be called the luxuries of life.
                          --Cook.
      [1913 Webster]
 
         And, O, what man's condition can be worse
         Than his whom plenty starves and blessings
         curse?              --Cowley.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Secretary of State
   n 1: the person who holds the secretaryship of the Department of
      State; "the first Secretary of State was Thomas Jefferson"
   2: a government minister for foreign relations [syn: {foreign
     minister}, {secretary of state}]
   3: the position of the head of the State Department; "the
     position of Secretary of State was established in 1789"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top