Search result for

sabotage

(46 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sabotage-, *sabotage*
Possible hiragana form: さぼたげ
English-Thai: Longdo Dictionary
sabotage(n) การบ่อนทำลาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sabotage[N] การก่อวินาศกรรม, See also: การลอบทำลาย, การบ่อนทำลาย, Syn. impairment, incapacitation, subversive destruction, vandalism
sabotage[VT] ก่อวินาศกรรม, See also: ลอบทำลาย, บ่อนทำลาย, Syn. subvert, wreck

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sabotage(แซบ'บะทาจฺ) vt.,n. (การ) ก่อวินาศกรรม,ทำลาย,ทำลายโดยเจตนาก่อกวน., Syn. disable

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sabotageการก่อวินาศกรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sabotageการก่อวินาศกรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sabotageการก่อวินาศกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sabotageการก่อวินาศกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If I were paranoid, I'd swear this was sabotage.ถ้าฉันเป็นพวกหวาดระแวงละก็ ฉันคงคิดว่านี่ต้องเป็นการก่อวินาศกรรมแน่ ๆ. Mannequin (1987)
So your latest attempt at sabotage backfired.ความพยายามของเธอไม่สำเร็จแม็กซ์ Rushmore (1998)
You sabotaged my plane.คุณทำเครื่อบินของผมเจ๊งบ๊ง Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
- Joe, for the last time, I didn't sabotage your damn airplane.-โจ ครั้งสุดท้าย ฉันไม่ได้เป็นคนทำเครื่องบินเฮงซวยของคุณพังนะ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
You know, I'm starting to think that you've invented this whole sabotage nonsense to cover the fact that you were running around on me with your little mystery girl the whole time we were in Nanjing.รู้มั๊ย ฉันเริ่มคิดอะไรออกแล้วล่ะ ฉันว่าคุณแต่งเรื่องที่ฉันทำเครื่องบินของคุณพังขึ้นมาเนี่ย เพื่อปกปิดความจริงในเรื่องที่คุณคิดจะนอกใจฉัน Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Damn it! I didn't sabotage your lousy airplane!ให้ตายสิ ฉันไม่ได้ทำเครื่องบินเฮงซวยของคุณเจ๊งบ๊งนะ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
I sabotaged your plane.ฉันเป็นคนทำเครื่องบินคุณเจ๊งเองแหละ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Sophie, you... you sabotaged me!โซฟี เธอ... เธอทำพังหมดแล้ว! Howl's Moving Castle (2004)
We kept our eyes open for opportunities for sabotage.เราพยายามหาช่องทาง เพื่อจะแอบแกล้งเธอ Mean Girls (2004)
Can't. I'm doing major Plastic sabotage tonight.ไม่ ฉันมีแผนทำลายสาวพลาสติกคืนนี้ Mean Girls (2004)
"as you have been found guilty of high treason, sabotage"ในขณะที่คุณได้รับการพบความผิดของการทรยศ, การก่อวินาศกรรม Cubeº: Cube Zero (2004)
We want you to sabotage Goodchild's central civilian facility.เราต้องการให้เธอไปก่อวินาศกรรม ศูนย์พลเรือนกลางของกู๊ดชายลด์ Æon Flux (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การก่อวินาศกรรม[N] sabotage, Example: นายกรัฐมนตรีควรจัดการกับการก่อวินาศกรรมอย่างจริงจังเสียที, Thai definition: การลอบทำลายหรือเผาผลาญทรัพย์สินโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้น ของนายจ้างหรือของศัตรู หรือการทำลายเพื่อตัดกำลังฝ่ายศัตรูเมื่อทำสงครามกันโดยตรงหรือโดยปริยาย
วินาศกรรม[N] sabotage, See also: destruction, Syn. การก่อวินาศกรรม, การทำลาย, Example: หลายฝ่ายเชื่อว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเรื่องการก่อวินาศกรรม แต่มาจากสภาพดินฟ้าอากาศเลวร้าย, Thai definition: การลอบทำลายหรือเผาผลาญทรัพย์สินโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้น ของนายจ้างหรือของศัตรู หรือเพื่อตัดกำลังฝ่ายศัตรูเมื่อทำสงครามกันโดยตรงหรือโดยปริยาย
ก่อวินาศกรรม[V] sabotage, See also: undermine, overturn, destroy, wreck, Example: กลุ่มผู้ก่อการแสดงเจตนาที่จะก่อวินาศกรรมอย่างเห็นได้ชัด, Thai definition: ลอบทำลายหรือเผาผลาญทรัพย์สิน สาธารณสมบัติ เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามเกิดความเดือดร้อน หรือเพื่อตัดกำลังฝ่ายศัตรูเมื่อทำสงครามกัน
การก่อวินาศกรรม[N] sabotage, See also: wreck, Example: การก่อวินาศกรรมที่ร้ายแรงที่สุดในอินเดียมีผู้เสียชีวิตหลายหมื่นคน, Thai definition: การลอบทำลายหรือเผาผลาญทรัพย์สิน สาธารณสมบัติ เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามเกิดความเดือดร้อน หรือเพื่อตัดกำลังฝ่ายศัตรูเมื่อทำสงครามกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การก่อวินาศกรรม[n. exp.] (kān kø winātsakam) EN: sabotage   
ก่อวินาศกรรม[v. exp.] (kø winātsakam) EN: sabotage ; undermine ; overturn   
ก่อวินาศกรรมทางอุตสาหกรรม[v. exp.] (kø winātsakam thāng utsāhakam) EN: sabotage the industrial production   
วินาศกรรม[n.] (winātsakam) EN: sabotage ; destruction   FR: sabotage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SABOTAGE    S AE1 B AH0 T AA2 ZH
SABOTAGED    S AE1 B AH0 T AA2 ZH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sabotage    (v) (s a1 b @ t aa zh)
sabotaged    (v) (s a1 b @ t aa zh d)
sabotages    (v) (s a1 b @ t aa zh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sabotage {f}; Brandstiftung {f}incendiary [Add to Longdo]
Sabotage {f}sabotage [Add to Longdo]
Sabotageakt {m}act of sabotage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サボる[, sabo ru] (v5r,vi) (from サボタージュ) to be truant; to play hooky; to skip school; to skip out; to be idle; to sabotage by slowness; (P) [Add to Longdo]
足を引っ張る;足をひっぱる[あしをひっぱる, ashiwohipparu] (exp,v5r) to hold back others from achieving success; to stand in the way of; to sabotage [Add to Longdo]
怠業[たいぎょう, taigyou] (n) sabotage; slow-down tactics [Add to Longdo]
忍者[にんじゃ, ninja] (n) (See 忍術) ninja (persons in feudal Japan who used ninjutsu for the purposes of espionage, assassination, sabotage, etc.); (P) [Add to Longdo]
妨害工作[ぼうがいこうさく, bougaikousaku] (n) sabotage [Add to Longdo]
妨業[ぼうぎょう, bougyou] (n) sabotage [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
怠業[たいぎょう, taigyou] Sabotage, "Dienst_nach_Vorschrift" [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sabotage \Sa`bo`tage"\, n. [F.]
   1.
    (a) Scamped work.
    (b) Malicious waste or destruction of an employer's
      property or injury to his interests by workmen during
      labor troubles.
 
   2. any surreptitious destruction of property or obstruction
    of activity by persons not known to be hostile; -- in war,
    such actions carried out behind enemy lines by agents or
    local sympathisers of the hostile power.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sabotage
   n 1: a deliberate act of destruction or disruption in which
      equipment is damaged
   v 1: destroy property or hinder normal operations; "The
      Resistance sabotaged railroad operations during the war"
      [syn: {sabotage}, {undermine}, {countermine}, {counteract},
      {subvert}, {weaken}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Sabotage [zaboːtaːʒə] (n) , s.(f )
   incendiary; sabotage
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top