Search result for

surgeon

(59 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surgeon-, *surgeon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surgeon[N] ศัลยแพทย์, Syn. surgical expert
surgeon general[N] แพทย์ทหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
surgeon(เซอ'เจิน) n. ศัลยแพทย์
surgeon generaln. เจ้ากรมการแพทย์ทหาร,Surgeon General ผ.อ.สำนักUS Bureau of Public Health pl. surgeons general

English-Thai: Nontri Dictionary
surgeon(n) ศัลยแพทย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
surgeon, thoracicศัลยแพทย์ทรวงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Surgeonsศัลยแพทย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Chinese surgeons cut out a foot of bowel, but the pain is worse now than it was before.ศัลยแพทย์จีนตัดปลายของลำไส้ไป แต่อาการปวดกลับมากขึ้นกว่าแต่ก่อน Birthmarks (2008)
If the surgeons didn't remove the diverticulum, it can cause pain, bleeding.ถ้าศัลยแพทย์ไม่ได้ตัดมันออกไป\ มันก็ทำให้ปวดและตกเลือดภายในได้ Birthmarks (2008)
I know a surgeon who will operate in your home.ฉันรู้ว่าศัลยแพทย์คนไหน จะมาผ่าตัดให้คุณที่บ้าน The Itch (2008)
So you're talking about another surgeon. I didn't miss anything.งั้นคุณก็กำลังพูดถึงศัลยแพทย์คนอื่น เพราะฉันไม่ได้พลาดอะไรไป Dying Changes Everything (2008)
"kay, I'm sure the nose surgeon would take the Porsche as a trade-in"....ฉันว่าการทำดั้งจะ ต้องเอาพอชไปขายนะสิ The House Bunny (2008)
He's not a surgeon. He's not a doctor. He's in school.เขาไม่ได้เป็นหมอเฉพาะทาง ไม่ได้เป็นหมอด้วยซ้ำ เขายังเรียนไม่จบเลย The Ruins (2008)
Do you have a surgeon?คุณมีศัลยแพทย์บ้างไหม The Day the Earth Stood Still (2008)
I'm Lee Schulman, your husband's surgeon.ผม ลี โชล์แมน หมอที่ผ่าตัดสามีท่าน Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
I bet you are a hell of a surgeon.นึกว่าเธอจะเก่งแต่ผ่าตัดสะอีก Prison Break: The Final Break (2009)
Handing out condoms to cons were makin' you no damn surgeon!อะไรกันเนี่ย ? (ฟังไม่ทัน) Prison Break: The Final Break (2009)
- So you're a doctor? - An orthopedic surgeon.คุณเป็นหมอใช่ไหมค่ะ ว้าว หมอศัลยกรรมกระดูกครับ The Ugly Truth (2009)
Not to mention stunningly handsome, morally sound. He's a surgeon.ไม่เพียงแค่หล่อกิ๊ก น้ำเสียงนุ่มนวล เขายังเป็นศัลยแพทย์ด้วย The Ugly Truth (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
surgeonBesides being a surgeon, he was a famous writer.
surgeonFred grew up to be a surgeon.
surgeonHe is an excellent brain surgeon.
surgeonHe is as skillful a surgeon as ever lived.
surgeonHis brother is all thumbs, but he is a skillful surgeon.
surgeonMy father is an expert surgeon.
surgeonPhysicians are usually distinguished from surgeons.
surgeonThere are two doctors in his circle of friends; a surgeon and an ophthalmologist.
surgeonThe surgeon me to undergo an operation.
surgeonThe surgeon operated on her for lung cancer.
surgeonThe surgeon operated on the patient.
surgeonThe surgeon persuaded him to undergo an organ transplant.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศัลยแพทย์[N] surgeon, Example: หัวใจของเขาหยุดเต้นเป็นพักๆ ศัลยแพทย์จึงได้ทำการนวดหัวใจพร้อมกับดำเนินการผ่าตัดควบคู่ไปด้วย, Count unit: คน, Thai definition: หมอผู้เชี่ยวชาญทางการผ่าตัด
หมอผ่าตัด[N] surgeon, See also: sawbones, Syn. หมอศัลยกรรม, ศัลยแพทย์, Example: เมื่อคนไข้ให้ผมแนะนำ หมอผ่าตัด เก่งๆ ให้สักคน ผมไม่มีปัญญาเพราะไม่ทราบว่าใครเก่งหรือไม่เก่ง, Count unit: คน, Thai definition: แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางการผ่าตัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมอผ่าตัด[n.] (mø phātat) EN: surgeon   FR: chirurgien [m]
ศัลยแพทย์[n.] (sanlayaphaēt = sanyaphaēt) EN: surgeon   FR: chirurgien [m]
เสนารักษ์[n.] (sēnārak) EN: army surgeon ; medical officer   
ทันตแพทย์[n.] (thantaphaēt) EN: dentist ; dental surgeon   FR: dentiste [m] ; chirurgien-dentiste (Fra.) [m] ; médecin-dentiste (Sui.) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SURGEON    S ER1 JH AH0 N
SURGEONS    S ER1 JH AH0 N Z
SURGEON'S    S ER1 JH AH0 N Z
SURGEONS'    S ER1 JH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surgeon    (n) (s @@1 jh @ n)
surgeons    (n) (s @@1 jh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stabsarzt {m}; Stabsärztin {f} [mil.] | Stabsärzte {pl}surgeon major; medical officer | surgeons major [Add to Longdo]
Chirurg {m}; Chirurgin {f} [med.] | Chirurgen {pl}surgeon | surgeons [Add to Longdo]
Doktorfisch {m} (Acanthuridae) [zool.]surgeon fish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカツキハギ;アキレスタン[, akatsukihagi ; akiresutan] (n) Achilles tang (Acanthurus achilles, species of surgeonfish found from the Western Pacific to the East Central Pacific) [Add to Longdo]
アマシイラ科[アマシイラか, amashiira ka] (n) Luvaridae (family containing 1 extant species of perciform fish similar to a surgeonfish) [Add to Longdo]
イエローテール・タン;イエローテールタン[, iero-te-ru . tan ; iero-te-rutan] (n) yellowtail tang (Zebrasoma xanthurum, species of Western Indian tang); purple tang; yellowtail surgeonfish [Add to Longdo]
イエローテールサージョンフィッシュ;イエローテールサージャンフィッシュ[, iero-te-rusa-jonfisshu ; iero-te-rusa-janfisshu] (n) yellowtail surgeonfish (Prionurus punctatus, species of Eastern Central Pacific tang found in reefs from the Gulf of California to El Salvador) [Add to Longdo]
イレズミニザ[, irezuminiza] (n) white-freckled surgeonfish (Acanthurus maculiceps, species of tang from the Indo-West Pacific); spot-face surgeon; pale-lined surgeonfish; yellow-freckled surgeon fish [Add to Longdo]
インディアンオーシャンミミックサージョンフィッシュ;インディアンオーシャンミミックサージャンフィッシュ[, indeian'o-shanmimikkusa-jonfisshu ; indeian'o-shanmimikkusa-janfisshu] (n) Indian Ocean mimic surgeonfish (Acanthurus tristis, species of tang from the Indian Ocean) [Add to Longdo]
オーシャンサージョン;オーシャンサージャン[, o-shansa-jon ; o-shansa-jan] (n) ocean surgeon (Acanthurus bahianus, species of Atlantic tang) [Add to Longdo]
オスジクロハギ;ダークサージャン;ダークサージョン;リングテールサージャンフィッシュ;リングテールサージョンフィッシュ[, osujikurohagi ; da-kusa-jan ; da-kusa-jon ; ringute-rusa-janfisshu ; ringute-rusa-j] (n) ringtail surgeonfish (Acanthurus blochii, species of tang from the Indo-Pacific); blue-banded pualu; dark surgeon; tailring surgeonfish [Add to Longdo]
オハグロハギ[, ohagurohagi] (n) Thompson's surgeonfish (Acanthurus thompsoni, species of Indo-Pacific tang whose Indian Ocean population lacks the white caudal fin of the Pacific variety) [Add to Longdo]
オレンジソケットサージョンフィッシュ;オレンジソケットサージャンフィッシュ[, orenjisokettosa-jonfisshu ; orenjisokettosa-janfisshu] (n) orange-socket surgeonfish (Acanthurus auranticavus, species of the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外科医生[wài kē yī shēng, ㄨㄞˋ ㄎㄜ ㄧ ㄕㄥ, / ] surgeon, #31,324 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surgeon \Sur"geon\, n. [OE. surgien, OF. surgien, contr. fr.
   chirurgien. See {Chirurgeon}.]
   1. One whose profession or occupation is to cure diseases or
    injuries of the body by manual operation; one whose
    occupation is to cure local injuries or disorders (such as
    wounds, dislocations, tumors, etc.), whether by manual
    operation, or by medication and constitutional treatment.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) Any one of numerous species of chaetodont fishes
    of the family {Teuthidae}, or {Acanthuridae}, which have
    one or two sharp lancelike spines on each side of the base
    of the tail. Called also {surgeon fish}, {doctor fish},
    {lancet fish}, and {sea surgeon}.
    [1913 Webster]
 
   {Surgeon apothecary}, one who unites the practice of surgery
    with that of the apothecary. --Dunglison.
 
   {Surgeon dentist}, a dental surgeon; a dentist.
 
   {Surgeon fish}. See def. 2, above.
 
   {Surgeon general}.
    (a) In the United States army, the chief of the medical
      department.
    (b) In the British army, a surgeon ranking next below the
      chief of the medical department.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 surgeon
   n 1: a physician who specializes in surgery [syn: {surgeon},
      {operating surgeon}, {sawbones}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top