Search result for

suicide

(65 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suicide-, *suicide*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suicide[N] การฆ่าตัวตาย, See also: อัตวินิบาตกรรม, การฆ่าตัวเอง, Syn. self-murder, self-slaughter
suicide[N] ผู้ที่ทำลายผลประโยชน์ของตนเอง, See also: ผู้ที่ทำลายอนาคตตนเอง, Syn. self-destruction
suicide[VT] ฆ่าตัวตาย, Syn. kill oneself

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suicide(ซู'อิไซดฺ) vi.,vt.,n. (การ) ฆ่าตัวตาย,ฆ่าตัวเอง,กระทำอัตวินิบาตกรรม,ทำลายตัวเอง, Syn. self-destruction

English-Thai: Nontri Dictionary
suicide(n) การฆ่าตัวตาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
suicideอัตวินิบาตกรรม, การฆ่าตัวตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suicideอัตวินิบาตกรรม, การฆ่าตัวตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
suicideการฆ่าตนเอง, อัตวินิบาตกรรม [ดู felo de se] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suicide pactข้อตกลงกระทำอัตวินิบาตกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suicide provisionเงื่อนไขอัตวินิบาตกรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suicideการฆ่าตัวตาย [TU Subject Heading]
Suicide victimsผู้ที่ฆ่าตัวตาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I mean, the suicides, the murders?อย่างเช่นการฆ่าตัวตาย ฆาตกรรม Dead Space: Downfall (2008)
That's suicide. You'll never make it.นั้นมันฆ่าตัวตายน่ะ ไม่สำเร็จหรอกน่า Dead Space: Downfall (2008)
Suicide is not the Jedi way, Master.การฆ่าตัวตายไม่ใช่วิถีของเจได อาจารย์ Downfall of a Droid (2008)
The truth is this has been a suicide mission from the beginning.ความจริงก็คือมันเป็น.. ภาระกิจฆ่าตัวตายมาแต่เริ่มแล้ว Babylon A.D. (2008)
That's a lie. I think about suicide every day.นั่นมันโกหก ผมคิดฆ่าตัวตาย ทุก ๆ วัน Superhero Movie (2008)
Never a suicide.ไม่เคยมีการฆ่าตัวตาย The Lazarus Project (2008)
I tried to stop him. I told him it was suicide.ข้าพยายามห้ามเขาแล้ว บอกเขาว่ามันเป็นการฆ่าตัวตายชัดๆ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Why not just commit suicide?ทำไม ไม่ฆ่าตัวตายไปชะ? Episode #1.8 (2008)
It's suicide.มันเป็นการฆ่าตัวตาย Breaking and Entering (2008)
There is no place in the Koran for the murder of innocent people and suicide.คัมภีร์กุรอ่านไม่สนับสนุนให้คน ฆ่าผู้บริสุทธิ์หรือตัวเองหรอก Body of Lies (2008)
After I trashed my reputation and everything else I valued in life, trying to put a stop to RIPLEY, suicide seemed like a believable way out.หลังจากฉันละทิ้งชื่อเสียง และทุกอย่างในชีวิต เพื่อพยายามที่จะหยุดริปลี่ การฆ่าตัวตาย ดูจะเป็นทางออกที่ดี WarGames: The Dead Code (2008)
They call it suicide chess.เขาเรียกว่า หมากฆ่าตัวตาย WarGames: The Dead Code (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suicideAccording to today's morning paper, the condemned criminal committed suicide.
suicideCan it be true that she committed suicide?
suicideDespair drove him to attempt suicide.
suicideHe committed suicide.
suicideHe committed suicide by hanging himself.
suicideHe committed suicide by jumping out of a high window.
suicideHe committed suicide to atone for his sin.
suicideHe defends suicide on the grounds that one's self-dignity is more important.
suicideHe put on a suicide act.
suicideHe will commit suicide if he can't see his son.
suicideHis suicide came as a result of his disappointment in love.
suicideI don't intend to flatly reject suicide but I really wish parents would not make their children join in with them.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การฆ่าตัวตาย[N] suicide, Example: มีคนไข้ของเราหลายคนพบทุกข์แล้วยอมแพ้ บางคนเลือกการฆ่าตัวตายเป็นทางออก
คิดสั้น[V] suicide, See also: take one's own life, Syn. ฆ่าตัวตาย, Example: เมื่อเขาถูกนินทาบ้าง วิจารณ์บ้าง ก็เลยคิดสั้นด้วยการฆ่าตัวตาย, Thai definition: คิดทำลายตนเองเพราะหาทางออกไม่ได้
อัตวินิบาตกรรม[N] suicide, See also: self-annihilation, Syn. การฆ่าตัวตาย, Example: สมัยก่อนมีรัฐมนตรีถูกฟ้อง ถูกจำคุก และตายในคุก รวมทั้งทำอัตวินิบาตกรรมตัวเองในคุก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การฆ่าฅัวเอง[n.] (kān khā tūa-ēng) EN: suicide   FR: suicide [m]
การฆ่าตัวตาย[n.] (kān khātūatāi) EN: suicide   FR: suicide [m]
ฆ่าฅัวเอง[v.] (khā tūa-ēng) EN: commit suicide   FR: se suicider
ฆ่าตัวตาย[v.] (khātūatāi) EN: commit suicide ; kill oneself   FR: se suicider ; se donner la mort
คิดสั้น[v.] (khitsan) EN: suicide ; take one's own life   
ผูกคอตาย[v. exp.] (phūk khø tāi) FR: se pendre ; se suicider

CMU English Pronouncing Dictionary
SUICIDE    S UW1 AH0 S AY2 D
SUICIDES    S UW1 AH0 S AY2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suicide    (n) (s y uu1 i s ai d)
suicides    (n) (s y uu1 i s ai d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一家心中[いっかしんじゅう, ikkashinjuu] (n) family suicide [Add to Longdo]
介錯[かいしゃく, kaishaku] (n,vs) suicide assistant [Add to Longdo]
回天;廻天[かいてん, kaiten] (n) (1) changing the world; turning the tide; (2) torpedo modified as a suicide weapon (used in WWII) [Add to Longdo]
狂言自殺[きょうげんじさつ, kyougenjisatsu] (n) faked suicide [Add to Longdo]
決死隊[けっしたい, kesshitai] (n) suicide corps [Add to Longdo]
後追い自殺[あとおいじさつ, atooijisatsu] (n,vs) following someone's example, and committing suicide [Add to Longdo]
後追い心中;跡追い心中[あとおいしんじゅう;あとおいしんぢゅう, atooishinjuu ; atooishindyuu] (n) suicide immediately after the death of one's spouse or lover; following one's lover (husband, wife) into death [Add to Longdo]
合意情死[ごういじょうし, gouijoushi] (n) double suicide [Add to Longdo]
合意心中[ごういしんじゅう, gouishinjuu] (n) double suicide [Add to Longdo]
桜桃忌[おうとうき, outouki] (n) (太宰治) anniversary that celebrates author Dazai Osamu's birthday, and incidentally, the day his body was found after he was involved in a double suicide [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自杀式[zì shā shì, ㄗˋ ㄕㄚ ㄕˋ, / ] suicide (attack); suicidal [Add to Longdo]
自杀式汽车炸弹袭击事件[zì shā shì qì chē zhà dàn xí jī shì jiàn, ㄗˋ ㄕㄚ ㄕˋ ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ ㄒㄧˊ ㄐㄧ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] suicide car bombing [Add to Longdo]
自杀式爆炸[zì shā shì bào zhà, ㄗˋ ㄕㄚ ㄕˋ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, / ] suicide bombing [Add to Longdo]
自杀炸弹杀手[zì shā zhà dàn shā shǒu, ㄗˋ ㄕㄚ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ ㄕㄚ ㄕㄡˇ, / ] suicide bomber [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suicide \Su"i*cide\, n. [L. sui of one's self (akin to suus
   one's own) + caedere to slay, to kill. Cf. {So}, adv.,
   {Homicide}.]
   1. The act of taking one's own life voluntary and
    intentionally; self-murder; specifically (Law), the
    felonious killing of one's self; the deliberate and
    intentional destruction of one's own life by a person of
    years of discretion and of sound mind.
    [1913 Webster]
 
   2. One guilty of self-murder; a felo-de-se.
    [1913 Webster]
 
   3. Ruin of one's own interests. "Intestine war, which may be
    justly called political suicide." --V. Knox.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suicide
   n 1: the act of killing yourself; "it is a crime to commit
      suicide" [syn: {suicide}, {self-destruction}, {self-
      annihilation}]
   2: a person who kills himself intentionally [syn: {suicide},
     {felo-de-se}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top