Search result for

stronger

(36 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stronger-, *stronger*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As time goes by and his position becomes stronger, will he attempt any individual vendetta?As time goes by and his position becomes stronger, will he attempt any individual vendetta? The Godfather (1972)
Every day we get weaker while they get stronger.เราอ่อนแอลงทุกวัน แต่มันแกร่งขึ้น.. The Road Warrior (1981)
We're closin' in, the scent's getting stronger.เรากำลังอยู่ใกล้ กลิ่นเริ่มแข็งกว่า First Blood (1982)
"May you be stronger than steel. ""ขอให้คุณแข็งแกร่งกว่าเหล็ก" Idemo dalje (1982)
There's nothing higher and stronger and healthier for your future than a nice memory, especially from your childhood.ไม่มีอะไรที่สูง- ขึ้นและแข็งแรงขึ้น และมีสุขภาพดี สำหรับอนาคตของคุณมา- กกว่าหน่วยความจำที่ดี, Idemo dalje (1982)
While the baby howls at the world and every day grows stronger... she shows little sign of recovery.ในขณะที่เด็กร้องโหยหวน โลกและทุกวันเติบโตแข็งแรง ... เธอแสดงให้เห็นสัญญาณ เล็ก ๆ น้อย ๆ ของการกู้คืน Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Stronger than me. Stronger than everyone. So what?แกร่งกว่าผม แกร่งกว่าทุกคนในหน่วย Day of the Dead (1985)
Sister, you should be stronger!พี่สาว พี่ต้องแกร่งกว่านี้! Vampire Hunter D (1985)
But if his love had been stronger you'd be afraid, and you'd have fought to keep him awayแต่คนรักของเขาเข้มแข็งกว่า นายจะกลัว .. แล้วนายจะมี / เอาขาออกไป 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
And now, after all these years, I thought I was stronger... that I'd forgotten a lot of things.และตอนนี้, หลังจากหลายปีผ่านมา, ผมคิดว่าผมเข้มแข็งขึ้น... ว่าผมลืมอะไร หลายๆ อย่างไปแล้ว. Cinema Paradiso (1988)
When the poison broke into her body, she whispered to me that she would rather kill her own weak spirit so she could give me a stronger one.ตอนที่พิษเข้าสู่ร่างกายของเธอ เธอกระซิบกับแม่ว่า เธอขอฆ่าวิญญาณอันอ่อนแอของเธอเสียดีกว่า... เธอจะได้มอบวิญญาณที่แข็งแกร่งไว้ให้แม่ The Joy Luck Club (1993)
My mother was younger and stronger. and survived.แม่ผมยังสาว แข็งแรงกว่าถึงรอดมาได้ Don Juan DeMarco (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
strongerA tiger is bigger and stronger than a cat.
strongerBuilding are much stronger now than they used to be.
strongerDistrust of the Social Insurance Agency and the Ministry of Health, Labour and Welfare just keeps getting stronger.
strongerGenerally speaking men are physically stronger than women.
strongerGenerally speaking, men are stronger than woman.
strongerGenerally speaking, men are stronger than women.
strongerHe is stronger than I am.
strongerHe is stronger than you.
strongerHe ruled for five years. In the sixth year, another king, who was stronger than he, waged war against him.
strongerHurdling the wall will make him stronger.
strongerI can not do it, not but that a stronger person could.
strongerI don't know if he has any special powers or not, but he's probably stronger than a normal human.

CMU English Pronouncing Dictionary
STRONGER    S T R AO1 NG ER0
STRONGER    S T R AO1 NG G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stronger    (j) (s t r o1 ng g @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
それっ切り;其れっ切り[それっきり, sorekkiri] (n,adv) (1) (uk) (stronger version of それきり) (See それ切り) no more than that; with that; on that note; altogether; (2) since then; ending there [Add to Longdo]
鬼に金棒[おににかなぼう, oninikanabou] (exp) making a strong person even stronger (like giving a metal rod to an ogre); as strong as can be [Add to Longdo]
継続は力なり[けいぞくはちからなり, keizokuhachikaranari] (exp) persevering through something difficult makes one stronger; whatever doesn't kill us only makes us stronger; slow but steady wins the race [Add to Longdo]
事大[じだい, jidai] (n) subserviency to the stronger [Add to Longdo]
女は弱し然れど母は強し[おんなはよわしされどはははつよし, onnahayowashisaredohahahatsuyoshi] (exp) (id) A mother is stronger than any other creature [Add to Longdo]
非可分[ひかぶん, hikabun] (n,adj-na,adj-no) (stronger than 不可分) non-separability; indivisibility [Add to Longdo]
募る[つのる, tsunoru] (v5r,vt) (1) to invite contributions, etc.; to solicit help, participation, etc.; to recruit (e.g. soldiers); (v5r,vi) (2) to grow violent; to become stronger; to become worse; (P) [Add to Longdo]
力をつける;力を付ける[ちからをつける, chikarawotsukeru] (exp,v1) (1) to build up one's strength; to get stronger; (2) to give (someone) strength; to cheer (someone) up; to encourage (someone) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strong \Strong\, a. [Compar. {Stronger}; superl. {Strongest}.]
   [AS. strang, strong; akin to D. & G. streng strict, rigorous,
   OHG. strengi strong, brave, harsh, Icel. strangr strong,
   severe, Dan. streng, Sw. str[aum]ng strict, severe. Cf.
   {Strength}, {Stretch}, {String}.]
   1. Having active physical power, or great physical power to
    act; having a power of exerting great bodily force;
    vigorous.
    [1913 Webster]
 
       That our oxen may be strong to labor. --Ps. cxliv.
                          14.
    [1913 Webster]
 
       Orses the strong to greater strength must yield.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Having passive physical power; having ability to bear or
    endure; firm; hale; sound; robust; as, a strong
    constitution; strong health.
    [1913 Webster]
 
   3. Solid; tough; not easily broken or injured; able to
    withstand violence; able to sustain attacks; not easily
    subdued or taken; as, a strong beam; a strong rock; a
    strong fortress or town.
    [1913 Webster]
 
   4. Having great military or naval force; powerful; as, a
    strong army or fleet; a nation strong at sea.
    [1913 Webster]
 
   5. Having great wealth, means, or resources; as, a strong
    house, or company of merchants.
    [1913 Webster]
 
   6. Reaching a certain degree or limit in respect to strength
    or numbers; as, an army ten thousand strong.
    [1913 Webster]
 
   7. Moving with rapidity or force; violent; forcible;
    impetuous; as, a strong current of water or wind; the wind
    was strong from the northeast; a strong tide.
    [1913 Webster]
 
   8. Adapted to make a deep or effectual impression on the mind
    or imagination; striking or superior of the kind;
    powerful; forcible; cogent; as, a strong argument; strong
    reasons; strong evidence; a strong example; strong
    language.
    [1913 Webster]
 
   9. Ardent; eager; zealous; earnestly engaged; as, a strong
    partisan; a strong Whig or Tory.
    [1913 Webster]
 
       Her mother, ever strong against that match. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   10. Having virtues of great efficacy; or, having a particular
     quality in a great degree; as, a strong powder or
     tincture; a strong decoction; strong tea or coffee.
     [1913 Webster]
 
   11. Full of spirit; containing a large proportion of alcohol;
     intoxicating; as, strong liquors.
     [1913 Webster]
 
   12. Affecting any sense powerfully; as, strong light, colors,
     etc.; a strong flavor of onions; a strong scent.
     [1913 Webster]
 
   13. Solid; nourishing; as, strong meat. --Heb. v. 12.
     [1913 Webster]
 
   14. Well established; firm; not easily overthrown or altered;
     as, a strong custom; a strong belief.
     [1913 Webster]
 
   15. Violent; vehement; earnest; ardent.
     [1913 Webster]
 
        He had offered up prayers and supplications with
        strong crying and tears.       --Heb. v. 7.
     [1913 Webster]
 
   16. Having great force, vigor, power, or the like, as the
     mind, intellect, or any faculty; as, a man of a strong
     mind, memory, judgment, or imagination.
     [1913 Webster]
 
        I was stronger in prophecy than in criticism.
                          --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   17. Vigorous; effective; forcible; powerful.
     [1913 Webster]
 
        Like her sweet voice is thy harmonious song,
        As high, as sweet, as easy, and as strong. --E.
                          Smith.
     [1913 Webster]
 
   18. (Stock Exchange) Tending to higher prices; rising; as, a
     strong market.
     [1913 Webster]
 
   19. (Gram.)
     (a) Pertaining to, or designating, a verb which forms its
       preterit (imperfect) by a variation in the root
       vowel, and the past participle (usually) by the
       addition of -en (with or without a change of the root
       vowel); as in the verbs strive, strove, striven;
       break, broke, broken; drink, drank, drunk. Opposed to
       weak, or regular. See {Weak}.
     (b) Applied to forms in Anglo-Saxon, etc., which retain
       the old declensional endings. In the Teutonic
       languages the vowel stems have held the original
       endings most firmly, and are called strong; the stems
       in -n are called weak other constant stems conform,
       or are irregular. --F. A. March.
       [1913 Webster]
 
   {Strong conjugation} (Gram.), the conjugation of a strong
    verb; -- called also {old conjugation}, or {irregular
    conjugation}, and distinguished from the {weak
    conjugation} or {regular conjugation}.
    [1913 Webster]
 
   Note: Strong is often used in the formation of
      self-explaining compounds; as, strong-backed,
      strong-based, strong-bodied, strong-colored,
      strong-fisted, strong-handed, strong-ribbed,
      strong-smelling, strong-voiced, etc.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Vigorous; powerful; stout; solid; firm; hardy; muscular;
     forcible; cogent; valid. See {Robust}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top