Search result for

stickle

(37 entries)
(0.0408 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stickle-, *stickle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stickler[N] ความยุ่งยาก, See also: ผู้ยึดติด
stickle at[PHRV] ยืนกรานใน, See also: ยึดแน่นกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stickler(สทิค'เคลอะ) n. ผู้ยืนกรานในความคิดของตน,ปัญหายุ่งยาก

English-Thai: Nontri Dictionary
stickle(vi) ยืนกราน,คัดค้าน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sticklebacks. Where is that boy?บ้าจริง ไปไหนของเขานะ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Oh, you're such a stickler for details, Sammy.โอ้ แกแม่งโคตรจุกจิกเลยวะ แซมมี่ Everybody Loves a Clown (2006)
No,I mean they're stickley.ไม่ใช่ ฉันหมายถึง มันดูดี Now You Know (2007)
Got a stickler on the I-605 San Gabriel River Freeway.มีผู้ขัดขืนที่สายไอ 605 ซาน กาเบรียล ริเวอร์ ลงใต้ Pilot (2007)
Whatever. stickler.อะไรก็เถอะ นายตัวป่วน Brothers of Nablus (2008)
JUST LIKE THE PRIOR MURDERS. THIS GUY'S A STICKLER FOR THE DETAILS.เหยื่อกลุ่มก่อนหน้านี้ จะมีจำนวน และการวางตำแหน่งต่างกันทุกครั้ง The Angel Maker (2008)
And Max is kind of a stickler about the Plumber rulebook.ปู่แมกซ์ก็ยึกติดกับกฎระเบียบมากเกินไป Ben 10: Alien Swarm (2009)
I thought he'd be easy. But he's a stickler.หลงคิดว่า เขาเรื่อยๆเฉื่อยๆ ทีไ่หนได้ เขี้ยวชะมัดเลย Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
I am a stickler for details.ผมคงยุ่งยากมาในรายละเอียด Dex Takes a Holiday (2009)
You know, Marcel, I am a stickler for tradition, but this one, I just don't understand.รู้มั้ย มาเซล ฉันเป็นพวกหัวโบราณนะ แต่คราวนี้ ฉันแค่ไม่เข้าใจ Alpha and Omega (2010)
I remember when you and my old man chased that buck out from the hollows on Stickler Farm before bagging it.ฉัน จำได้ว่าเมื่อ คุณ และ คน เก่า ของฉัน ไล่ ที่ เจ้าชู้ ออกมาจาก โพรงใน เคร่ง ฟาร์ม ก่อนที่จะ ห่อ มัน I Spit on Your Grave (2010)
What is it with you women once you get a ring on? All right, if you're a stickler for tradition, we could always take it up to our bedroom.เคยชินเอาไว้ เพราะมันจะต้องเป็นห้องนอนของเราไปอีกนานแสนนาน If... (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
STICKLE    S T IH1 K AH0 L
STICKLER    S T IH1 K AH0 L ER0
STICKLER    S T IH1 K L ER0
STICKLES    S T IH1 K AH0 L Z
STICKLEY    S T IH1 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stickler    (n) (s t i1 k l @ r)
sticklers    (n) (s t i1 k l @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
係う;拘う;拘らう[かかずらう, kakazurau] (v5u,vi) (1) (uk) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone) [Add to Longdo]
拘り合う[かかずりあう, kakazuriau] (v5u,vi) (1) (uk) (col) (See 係う・かかずらう・1) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone) [Add to Longdo]
拘泥[こうでい, koudei] (n,vs) adherence to; being a stickler [Add to Longdo]
刺魚[とげうお, togeuo] (n) stickleback (fish) [Add to Longdo]
糸魚[いとよ;イトヨ, itoyo ; itoyo] (n) (uk) three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus) [Add to Longdo]
杓子定規[しゃくしじょうぎ, shakushijougi] (adj-na,n) a hard-and-fast rule; stick fast to rules; a stickler (for rules); hidebound system; inflexible [Add to Longdo]
針魚[はりよ;はりうお;ハリヨ, hariyo ; hariuo ; hariyo] (n) (uk) Gasterosteus microcephalus (species of stickleback) [Add to Longdo]
針魚;細魚;鱵[さより(gikun);はりお(針魚)(ok);サヨリ, sayori (gikun); hario ( hari sakana )(ok); sayori] (n) (uk) Japanese halfbeak (species of fish with elongated lower jaw) (Hemiramphus sajori); stickleback [Add to Longdo]
富魚[とみよ;トミヨ, tomiyo ; tomiyo] (n) (uk) Amur stickleback (Pungitius sinensis) [Add to Longdo]
棘魚[とげうお;トゲウオ, togeuo ; togeuo] (n) (uk) stickleback (any fish of family Gasterosteidae) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stickle \Stic"kle\, n. [Cf. {stick}, v. t. & i.]
   A shallow rapid in a river; also, the current below a
   waterfall. [Obs. or Prov. Eng.]
   [1913 Webster]
 
      Patient anglers, standing all the day
      Near to some shallow stickle or deep bay. --W. Browne.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stickle \Stic"kle\, v. i. [imp. & p. p. {Stickled}; p. pr. & vb.
   n. {Stickling}.] [Probably fr. OE. stightlen, sti?tlen, to
   dispose, arrange, govern, freq. of stihten, AS. stihtan: cf.
   G. stiften to found, to establish.]
   1. To separate combatants by intervening. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       When he [the angel] sees half of the Christians
       killed, and the rest in a fair way of being routed,
       he stickles betwixt the remainder of God's host and
       the race of fiends.          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To contend, contest, or altercate, esp. in a pertinacious
    manner on insufficient grounds.
    [1913 Webster]
 
       Fortune, as she 's wont, turned fickle,
       And for the foe began to stickle.   --Hudibras.
    [1913 Webster]
 
       While for paltry punk they roar and stickle.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The obstinacy with which he stickles for the wrong.
                          --Hazlitt.
    [1913 Webster]
 
   3. To play fast and loose; to pass from one side to the
    other; to trim.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stickle \Stic"kle\, v. t.
   1. To separate, as combatants; hence, to quiet, to appease,
    as disputants. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Which [question] violently they pursue,
       Nor stickled would they be.      --Drayton.
    [1913 Webster]
 
   2. To intervene in; to stop, or put an end to, by
    intervening; hence, to arbitrate. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       They ran to him, and, pulling him back by force,
       stickled that unnatural fray.     --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stickle
   v 1: dispute or argue stubbornly (especially minor points)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top