Search result for

sonograms

(44 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sonograms-, *sonograms*, sonogram
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sonograms มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sonograms*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ultrasonogramภาพบันทึกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The only equipment we have is a sonogram and a portable x-ray.เครื่องมือชนิดเดียวที่เรามี คือโซโนแกรม และเครื่องเอ็กซ์เรย์แบบเคลื่อนที่ไ้ด้ The Itch (2008)
It's not real time. - Sonogram.แต่มันภาพช้ากว่าจริง โซโนแกรม The Itch (2008)
And what happens when I put him into V-tach because the sonogram isn't precise enough?และอะไรจะเกิดขึ้นถ้าฉันทำให้เขา V-tach เพราะโซโนแกรมไม่เที่ยงตรงพอ The Itch (2008)
Also would have shown on a sonogram.มันควรจะมีบอกที่ภาพแล้วสิ Dying Changes Everything (2008)
Let's go right to the sonogram. Did you bring your blank tape?ไปตรวจคลื่นโซนาร์กันดีกว่า เอาเทปเปล่ามารึเปล่าคะ? Marley & Me (2008)
A sonogram?รูปโซโนแกรม Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Were you just singing to a sonogram?ลูกร้องเพลงให้ โซโนแกรม Ballad (2009)
That's how much a sonogram costs.- ค่าตรวจโซโนแกรม Wheels (2009)
Right, but if this sonogram bill doesn't get paid,ใช่ ถ้าเธอยังไม่จ่ายบิลนี่ Wheels (2009)
Yeah, I was... getting a prenatal sonogram.อื้ม ฉันกำลัง... ท้องและกำลังตรวจอุลตร้าซาวน์อยู่ No More Good Days (2009)
I was getting a prenatal sonogram.ฉันกำลังตรวจ การตั้งครรภ์ White to Play (2009)
No,he never had one. He's a she. Must have misread the first sonogram.҅ 繼˭ԧ ټԴҡõǨá ɴ Throwdown (2009)
I didn't... ..but then the blackout happened and I saw myself getting a sonogram.- ฉันเปล่า... ...แต่ตอนเกิดเหตุการณ์หมดสติ ฉันเห็นตัวเองกำลังตรวจ อัลตราซาวน์อยู่ A561984 (2009)
Well, I've already sent a copy of the sonogram along with an application to Constance/St. Jude's.อืม คือฉันได้ส่งสำเนาภาพอัลลตร้าซาวลูก กับใบสมัครไปที่ constance St.Jude The Fasting and the Furious (2011)
I, uh, remember Finn telling me that he sang this song to his baby's sonogram.ฉัน.. จำได้ ที่ฟินน์เคยบอกฉัน ว่าเขาร้องเพลงนี้ให้ภาพอัลตร้าซาวด์ของลูก The Quarterback (2013)
Mrs. Parrish is in one for a second trimester sonogram.คุณนายพาริชนัดตรวจอัลตราซาวน์ครั้งที่สองที่ห้องหนึ่ง Junior (1994)
Anyway, they want me to go down to this sonogram thing with them tomorrow.ยังไงแล้ว พวกเขาอยากให้ฉันไปดู เครื่องตรวจเด็กด้วยพรุ่งนี้ The One with the Sonogram at the End (1994)
[BABY'S HEART BEATING OVER SONOGRAM][BABY'S HEART BEATING OVER SONOGRAMThe One with the Sonogram at the End (1994)
They're doing a sonogram,then they're gonna call us.พวกเค้าจะทำอัลทร้าซาว แล้วจะโทรมาหาพวกเรา The Game (2007)
Do you want a video of the sonogram? I don't care.- โอ้ คุณอยากได้วิดีโออัลตราซาวด์ไหมครับ? Betty's Baby Bump (2008)
That is the sonogram of my baby, of your father's baby.หมายถึงอะไร? หนึ่งในสามของจักรวรรดิมี๊ดไง Betty's Baby Bump (2008)
Most amazing was the sonogram.Das Sonogramm war verblüffend. Immediate Family (1989)
Let's try the sonogram.- Wir machen ein Sonogramm. Dream Weaver (1995)
The doctor'll be here in a minute to do your sonogram.Die doctor'll hier in einer Minute um Ihre Sonogramm zu tun. The One Where Rachel Tells... (2001)
Yeah, we did a sonogram.Ja, wir haben ein Sonogramm gemacht. Conversions (2001)
- I just faked a sonogram.- Ich hab ein Sonogramm vorgetäuscht. Change of a Dress (2002)
What does a fake sonogram look like in case I ever need to do it?Wie sieht ein vorgetäuschtes Sonogramm aus, falls ich mal eins brauche? Change of a Dress (2002)
It's a sonogram they took of the baby last week.Ein Sonogramm von letzter Woche. The One with the Birth Mother (2004)
Like a sonogram?Wie bei einem Sonogramm. -Ja. Eye Spy (2004)
You're not gonna get a diagnosis of MS from a sonogram.Sie sichern sich keine MS-Diagnose mit 'nem Sonogramm. Distractions (2006)
The only equipment we have is a sonogram and a portable x-ray.Die einzige Ausrüstung, die wir haben, ist ein Sonogramm und ein tragbares Röntgengerät. The Itch (2008)
Right, but if this sonogram bill doesn't get paid, It's not your phone that's going to get cut off.Richtig, aber sofern diese Sonogramm Rechnung nicht bezahlt wird, ist es nicht Dein Telefon, was abgestellt wird. Wheels (2009)
{\pos(70,258)}m 20 0 l 209 0 b 218 0 229 11 229 20 I 229 209 b 229 218 218 228 209 228 l 20 228 b 11 228 0 218 0 209 I 0 20 b 0 11 11 0 20 0TV4User SubCentral präsentieren: Episode 18 - "Sonograms and Tube Tops" Sonograms and Tube Tops (2014)
Just couldn't see the penis on the sonogram for the first eight months.Sie konnten den Penis... auf dem Sonogramm die ersten acht Monate nur nicht erkennen. Charlie Gets Trashed (2014)
But when we first saw that sonogram... We lit up.Aber als wir zum ersten Mal dieses Sonogramm sahen, da blühten wir auf. eps2.9_pyth0n-pt2.p7z (2016)
You showed me charts and blood tests and sonograms to convince me I imagined the whole thing, but you never bothered to tell meIhr habt mir Blutwerte und Sonogramme gezeigt, um mich vom Gegenteil zu überzeugen. Monsters, Most Familiar (2016)
- The fact that it's your first sonogram this week.Die Tatsache, dass diese Woche dein erstes Sonogramm ansteht. Teeth, Nose, Teeth (2017)
- Louis, about the sonogram...Louis, hinsichtlich des Sonogramms... Teeth, Nose, Teeth (2017)
Without a sonogram, there's no way of fully knowing what we're doing.- Ohne ein Sonogramm können wir nie genau wissen, was wir tun. The Waiting Room (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
SONOGRAM    S AO1 N AH0 G R AE2 M
SONOGRAMS    S AO1 N AH0 G R AE2 M Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sonogramm {n} [med.]sonogram [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top