Search result for

solem

(67 entries)
(0.0222 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -solem-, *solem*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
solemn[ADJ] เอาจริงเอาจัง, See also: เคร่งขรึม, Syn. serious, nonsense, practical, Ant. nonsensical, frivolous
solemn[ADJ] เกี่ยวกับพิธีทางศาสนา
solemnity[N] ความเคร่งขรึม, See also: ความเอาจริงเอาจัง, Syn. formality, grievousness, Ant. frivolousness, gaiety
solemnize[VT] ทำให้เอาจริงเอาจัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
solemn(ซอล'เลิม) adj. เคร่งขรึม,ขึงขัง,ถมึงทึง,น่าขนลุก,เอาจริงเอาจัง,เกี่ยวกับพิธีทางศาสนา,ตามพิธี., See also: solemnly adv. solemnness n., Syn. awesome,grave

English-Thai: Nontri Dictionary
solemn(adj) ขึงขัง,เคร่งขรึม,เอาจริงเอาจัง,ตามพิธี
solemnity(n) ความเคร่งขรึม,ความเอาจริงเอาจัง,ความขึงขัง,พิธี
solemnize(vt) ทำให้เคร่งขรึม,ทำให้ขนลุก,ทำให้ขึงขัง,ทำพิธี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
solemnเป็นพิธีการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
solemn declarationคำปฏิญาณเป็นพิธีการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do you solemnly swear to govern the people of this kingdom and its dominions according to the statutes, customs and laws laid down by your forebears?เจ้าจะสาบานได้มั้ย ว่าจะปกครองอาณาจักรนี้อย่างจริงจัง ตามพระราชบัญญัติและตามกฎหมาย Excalibur (2008)
I, allison taylor, do solemnly swear...ข้าพเจ้า อลิสัน เทย์เลอร์ ขอสาบานอย่างหนักแน่นว่า... 24: Redemption (2008)
I, allison taylor, do solemnly swear...ข้าพเจ้า อลิสัน เทย์เลอร์ ขอสาบานอย่างหนักแน่นว่า... 24: Redemption (2008)
Do solemnly swear,สาบานอย่างเคร่งครัด Law Abiding Citizen (2009)
If I hear one more word come out of your mouth, you have my solemn word you will never seeถ้าฉันได้ยินคำพูดออกจากปากของคุณ คุณจะได้ยินคำอันศักดิ์สิทธิ์ของฉัน คุณจะไม่ได้เจอ Double Blind (2009)
by my royal staff, and was initiated into the solemn mysteries of the ancient order of the deep.โดยเจ้าหน้าที่ชั้นสูงและได้รับการชักนำให้เข้าร่วม พิธีการอันลี้ลับโดยคำสั่งของความลึกล้ำอันเก่าแก่ Today Is the Day: Part 1 (2009)
I had sworn a solemn oath, my Lord.ข้าได้ให้คำสาบานไว้ ฝ่าบาท The Sins of the Father (2009)
I can wait! I solemnly vow to save myself for her.คริปโตไนต์ Kick-Ass (2010)
- "l solemnly promise to do so." - Louder.เรามีเวลาอีกสี่สิบนาทีก่อนออกอากาศ The King's Speech (2010)
- I can't hear you up the back. - "I solemnly promise to do so."ขอบคุณมาก ขอบคุณ The King's Speech (2010)
Long pauses are good. They add solemnity to great occasions.ซึ่งอาจร้ายแรงที่สุด ในประวัติศาสตร์ของเรา The King's Speech (2010)
Then I'm the solemnest king who ever lived.ข้าพเจ้าขอส่งข้อความนี้ ไปยังประชาชน The King's Speech (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
solemAll at once, the Buddhist priest burst into laughter, spoiling the solemn atmosphere.
solemAnd to the people whose married life is not going well, let's remember the marriage covenant sworn solemnly before God at the wedding ceremony.
solemRoy looked solemn as I told him the story.
solemThe priest pretends to be solemn in public.
solemThey watched the solemn ceremony in the church with awe.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างจริงจัง[ADV] seriously, See also: solemnly, conscientiously, Syn. อย่างเคร่งครัด, Example: ตลาดแรงงานทางด้านซอฟต์แวร์ในประเทศไทยยังไม่ได้ถูกใช้งานอย่างจริงจัง
เคร่งขรึม[ADJ] solemn, See also: serious, stern, grave, austere, Example: เขาเป็นคนเคร่งขรึมตั้งแต่เป็นหนุ่มน้อยจนถึงเป็นหนุ่มใหญ่
เคร่งขรึม[ADV] solemnly, See also: seriously, sternly, gravely, austerely, Example: อาจารย์ใหญ่พูดจาเคร่งขรึม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บึ้ง[adj.] (beung) EN: sullen ; serious ; solemn ; grave ; frowning   FR: grognon ; revêche ; renfrogné ; maussade
ขึงขัง[v.] (kheungkhang) EN: be severe ; be rigorous ; be stern ; be serious ; be solemn ; take a grave attitude ; scowl   
เคร่งขรึม[adj.] (khrengkhreum) EN: solemn ; serious ; stern ; grave ; austere ; seriouslooking   FR: sérieux ; austère ; solennel
ขรึม[adj.] (khreum) EN: reserved ; grave ; serious ; solemn ; stern   FR: grave ; sérieux ; sévère ; posé ; solennel
ความจริงจัง[n.] (khwām jingjang) EN: seriousness ; earnestness ; solemnity ; gravity   FR: sérieux [m] ; gravité [f] ; solennité [f]
เกรงขาม[adj.] (krēngkhām) EN: solemn ; dignified ; grave ; stately   FR: solennel ; digne ; majestueux
ลำพัง[adv.] (lamphang) EN: alone ; solely ; by oneself ; on one's own ; solitary ; single-handed   FR: seul ; tout seul ; par soi-même ; sans aide ; solitairement ; individuellement ; isolément
มโหฬาร[adj.] (mahōlān) EN: vast ; grand ; spacious ; magnificent ; enormous ; gigantic ; great ; huge ; immense ; grand ; on a grand scale ; solemn   FR: gigantesque ; colossal ; démesuré ; énorme ; immense ; grandiose ; monstre ; incommensurable ; cyclopéen (litt.) ; spectaculaire ; solennel
สมโภช[v.] (somphōt) EN: celebrate ; solemnize   FR: célébrer ; solenniser
ตั้งใจจริง[adv.] (tangjai jing) EN: seriously ; earnestly ; in earnest ; solemnly ; gravely   

CMU English Pronouncing Dictionary
SOLEM    S OW1 L EH0 M
SOLEMN    S AA1 L AH0 M
SOLEMNLY    S AO1 L AH0 M L IY0
SOLEMNITY    S AH0 L EH1 M N AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
solemn    (j) (s o1 l @ m)
solemnly    (a) (s o1 l @ m l ii)
solemnity    (n) (s @1 l e1 m n i t ii)
solemnize    (v) (s o1 l @ m n ai z)
solemnized    (v) (s o1 l @ m n ai z d)
solemnizes    (v) (s o1 l @ m n ai z i z)
solemnness    (n) (s o1 l @ m n @ s)
solemnities    (n) (s @1 l e1 m n i t i z)
solemnizing    (v) (s o1 l @ m n ai z i ng)
solemnization    (n) (s o2 l @ m n ai z ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
しめやか[, shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle [Add to Longdo]
しんみり[, shinmiri] (adv,n,vs) solemn; serious; sad; heart-to-heart [Add to Longdo]
もっともらしい顔;尤もらしい顔[もっともらしいかお, mottomorashiikao] (exp) dignified expression; solemn expression; serious expression [Add to Longdo]
威厳[いげん, igen] (n) dignity; majesty; solemnity; gravity; (P) [Add to Longdo]
挙行[きょこう, kyokou] (n,vs) celebration (of ceremony); solemnization (e.g. of a marriage); solemnisation [Add to Longdo]
謹厳[きんげん, kingen] (adj-na,n) stern; grave; solemn; sobersided [Add to Longdo]
厳かな儀式[おごそかなぎしき, ogosokanagishiki] (n) solemn ceremony [Add to Longdo]
厳しい(P);酷しい;厳めしい[きびしい(厳しい;酷しい)(P);いかめしい(厳しい;厳めしい), kibishii ( kibishi i ; koku shii )(P); ikameshii ( kibishi i ; gen meshii )] (adj-i) (1) severe; strict; rigid; unsparing; relentless; (2) stern; austere; grave; solemn; majestic; (3) intense (cold); (P) [Add to Longdo]
厳として[げんとして, gentoshite] (exp,adv) strictly; solemnly [Add to Longdo]
厳粛[げんしゅく, genshuku] (adj-na,n) gravity; solemnity; severity; seriousness; dignity; rigor; rigour; austerity; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
严肃[yán sù, ㄧㄢˊ ㄙㄨˋ, / ] solemn; solemnity [Add to Longdo]
岸然[àn rán, ㄢˋ ㄖㄢˊ, ] solemn; serious [Add to Longdo]
悲壮[bēi zhuàng, ㄅㄟ ㄓㄨㄤˋ, / ] solemn and stirring; moving and tragic [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top