Search result for

softer

(18 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -softer-, *softer*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The defendants want to get a softer judge.จำเลยอยากให้ตัดสินไปในแนวทางอื่น Wanted (2008)
For it is like water. Nothing is softer than water.ถ้ามันเป็นเหมือนกับน้ำ ก็ไม่มีอะไรจะอ่อนนุ่มไปกว่าได้ The Forbidden Kingdom (2008)
you mean, like an upgrade, something with a couch and softer lighting?คุณหมายถึงแบบอัพเกรด แบบมีโซฟา แล้วก็ไฟสลัว ๆ Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
I find it gives a softer high.ผมพบว่ามันทำให้เมาแบบเคลิ้มๆ In the Realm of the Basses (2009)
Cellos, softer on the 2nd part.เชลโล่ไลน์สองเล่นให้เบาลงอีก Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Softer.เบาอีกหน่อย Dogtooth (2009)
This thing is softer than when I started.เจ้านี้ดูปวกเปียกกว่า ตอนที่ฉันเริ่มต้นให้ Bad Blood (2010)
These hands were meant for a softer trade-มือนี้สร้างมาเพื่อแลกสัมผัสนุ่ม Chapter Thirteen 'Let It Bleed' (2010)
I'd use a Shahtoosh scarf. Much softer.ฉันใช้แต่ผ้าพันคอขนสัตว์ นุ่มกว่ากันเยอะ Memoirs of an Invisible Dan (2011)
Can you walk any softer?เธอเดินเบากว่านี้ได้ไหม? Save the Date (2011)
It's softer.-มันนุ่มนวลกว่า Pilot (2011)
Noisy's been in Japan. Softer bots over there.นอยซี่ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นมา คู่ชกที่โน่นไม่ค่อยโหด Real Steel (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นะ[X] (na) EN: [particle used at the end of a clause to indicate emphasis, persuasion , sarcasm, disappointment, approval or a question, or to make a command softer]   FR: [particule finale d'insistance ou d'impératif atténué : voulez-vous ? ]
น่ะ[X] (na) EN: [ending particle to make a command softer]   FR: [particule finale d'impératif atténué] ; c'est compris ?

CMU English Pronouncing Dictionary
SOFTER    S AA1 F T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
softer    (j) (s o1 f t @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
緩む(P);弛む[ゆるむ, yurumu] (v5m,vi) (1) to become loose; to slacken (e.g. rope); (2) to become less tense; to relax; to let one's guard down; (3) to slacken (e.g. coldness, supervision); to become lax; (4) to become softer (e.g. ground, facial expression); (of ice) to partially melt; (5) to decrease (e.g. speed); (6) (of a market price) to go down slightly; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Soft \Soft\ (s[o^]ft; 115), a. [Compar. {Softer}
   (s[o^]ft"[~e]r); superl. {Softest}.] [OE. softe, AS.
   s[=o]fte, properly adv. of s[=e]fte, adj.; akin to OS.
   s[=a]fto, adv., D. zacht, OHG. samfto, adv., semfti, adj., G.
   sanft, LG. sacht; of uncertain origin.]
   1. Easily yielding to pressure; easily impressed, molded, or
    cut; not firm in resisting; impressible; yielding; also,
    malleable; -- opposed to {hard}; as, a soft bed; a soft
    peach; soft earth; soft wood or metal.
    [1913 Webster]
 
   2. Not rough, rugged, or harsh to the touch; smooth;
    delicate; fine; as, soft silk; a soft skin.
    [1913 Webster]
 
       They that wear soft clothing are in king's houses.
                          --Matt. xi. 8.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, agreeable to feel, taste, or inhale; not irritating
    to the tissues; as, a soft liniment; soft wines. "The
    soft, delicious air." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Not harsh or offensive to the sight; not glaring; pleasing
    to the eye; not exciting by intensity of color or violent
    contrast; as, soft hues or tints.
    [1913 Webster]
 
       The sun, shining upon the upper part of the clouds .
       . . made the softest lights imaginable. --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
   5. Not harsh or rough in sound; gentle and pleasing to the
    ear; flowing; as, soft whispers of music.
    [1913 Webster]
 
       Her voice was ever soft,
       Gentle, and low, -- an excellent thing in woman.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Soft were my numbers; who could take offense?
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   6. Easily yielding; susceptible to influence; flexible;
    gentle; kind.
    [1913 Webster]
 
       I would to God my heart were flint, like Edward's;
       Or Edward's soft and pitiful, like mine. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The meek or soft shall inherit the earth. --Tyndale.
    [1913 Webster]
 
   7. Expressing gentleness, tenderness, or the like; mild;
    conciliatory; courteous; kind; as, soft eyes.
    [1913 Webster]
 
       A soft answer turneth away wrath.   --Prov. xv. 1.
    [1913 Webster]
 
       A face with gladness overspread,
       Soft smiles, by human kindness bred. --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   8. Effeminate; not courageous or manly, weak.
    [1913 Webster]
 
       A longing after sensual pleasures is a dissolution
       of the spirit of a man, and makes it loose, soft,
       and wandering.            --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   9. Gentle in action or motion; easy.
    [1913 Webster]
 
       On her soft axle, white she paces even,
       And bears thee soft with the smooth air along.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   10. Weak in character; impressible.
     [1913 Webster]
 
        The deceiver soon found this soft place of Adam's.
                          --Glanvill.
     [1913 Webster]
 
   11. Somewhat weak in intellect. [Colloq.]
     [1913 Webster]
 
        He made soft fellows stark noddies, and such as
        were foolish quite mad.       --Burton.
     [1913 Webster]
 
   12. Quiet; undisturbed; paceful; as, soft slumbers.
     [1913 Webster]
 
   13. Having, or consisting of, a gentle curve or curves; not
     angular or abrupt; as, soft outlines.
     [1913 Webster]
 
   14. Not tinged with mineral salts; adapted to decompose soap;
     as, soft water is the best for washing.
     [1913 Webster]
 
   15. (Phonetics)
     (a) Applied to a palatal, a sibilant, or a dental
       consonant (as g in gem, c in cent, etc.) as
       distinguished from a guttural mute (as g in go, c in
       cone, etc.); -- opposed to {hard}.
     (b) Belonging to the class of sonant elements as
       distinguished from the surd, and considered as
       involving less force in utterance; as, b, d, g, z, v,
       etc., in contrast with p, t, k, s, f, etc.
       [1913 Webster]
 
   {Soft clam} (Zool.), the common or long clam ({Mya
    arenaria}). See {Mya}.
 
   {Soft coal}, bituminous coal, as distinguished from
    anthracite, or hard, coal.
 
   {Soft crab} (Zool.), any crab which has recently shed its
    shell.
 
   {Soft dorsal} (Zool.), the posterior part of the dorsal fin
    of fishes when supported by soft rays.
 
   {Soft grass}. (Bot.) See {Velvet grass}.
 
   {Soft money}, paper money, as distinguished from coin, or
    hard money. [Colloq. U.S.]
 
   {Soft mute}. (Phonetics) See {Media}.
 
   {Soft palate}. See the Note under {Palate}.
 
   {Soft ray} (Zool.), a fin ray which is articulated and
    usually branched.
 
   {Soft soap}. See under {Soap}.
 
   {Soft-tack}, leavened bread, as distinguished from
    {hard-tack}, or {ship bread}.
 
   {Soft tortoise} (Zool.), any river tortoise of the genus
    Trionyx. See {Trionyx}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top