Search result for

smuggled

(31 entries)
(0.0223 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smuggled-, *smuggled*, smuggl, smuggle
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You act like I've never smuggled a fugitive across state lines before.พวกนายทำเหมือนว่าฉัน ไม่เคยแอบพาคนหนีข้ามรัฐมาก่อน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
It was smuggled out of China in 1940.มันถูกลอบนำออกจากจีนในปี 1940 The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Once smuggled in, they'd addict them to drugs and turn them into prostitutes.นำเข้าแบบของหนีภาษีจากนั้นทำให้ติดยาแล้วต่อด้วยขายตัว Taken (2008)
It was smuggled out of the remains of a biological weapons lab about 45 minutes ago.มันคือสิ่งที่ถูกลักลอบนำออกมาจากกองซาก ของห้องแลบอาวุธชีวภาพ ราว 45 นาทีก่อน Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
I smuggled them in with my sheet music. Oh.ฉันลักลอบนำเข้ามากับชีทเพลงของฉัน Dan de Fleurette (2009)
She was smuggled out of Camelot shortly after her birth.นางได้ถูกลักลอบพาออกจาก Camelot หลังจากนางเกิด The Sins of the Father (2009)
Smuggled out of Rome, printed in Holland on setched papyrus. See?ดังนั้นหารในช่วงไม่กี่ปี เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงและ contradictions. Angels & Demons (2009)
A sympathetic program smuggled me out of the city.มีโปรแกรมแอบพาฉันหนีออกจากเมือง TRON: Legacy (2010)
We think Cunth smuggled the X-5 into the US... but we lost the trail before we could pin any hard evidence on him.เราคิดว่า คานทร์ ได้ลักลอบเอา X-5 มาถึง สหรัฐแล้ว แต่เราตามรอยพลาด ก่อนที่เขาจะหลักฐานมัดตัวเขา MacGruber (2010)
Who smuggled him onboard?ใครแอบเอามันขึ้นยานมา Voyage of Temptation (2010)
Okay, so she was smuggled in four days ago in a cargo ship from China, with her parents, a couple hundred refugees.เอาล่ะ เธอลักลอบเข้าเมือง มาเมื่อสี่วันก่อน ในเรือส่งสินค้าจากประเทศจีน พร้อมกับพ่อแม่และคนอพยพ อีกราว 200 คน Pilot (2010)
They could've smuggled Hesse into Hawaii.พวกเขาอาจสามารถลักลอบ พาเฮสเซเข้าฮาวายได้ด้วย Pilot (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smuggledIn the latest report it is written that 90% of all the cocaine smuggled in the world is transported by sea, and most of that by speedboat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนีภาษี[ADJ] smuggled, Syn. เลี่ยงภาษี, Example: ไม่อยากให้มีการโพสขายรถหนีภาษี ไม่มีทะเบียน ในเวบของเราเลย, Thai definition: ไม่ยอมเสียภาษี
สินค้าหนีภาษี[N] smuggled goods, See also: contraband, Syn. ของหนีภาษี, Example: การลักลอบนำสินค้าหนีภาษีเข้ามาขายพบมากตามจังหวัดชายแดน
ของเถื่อน[N] contraband goods, See also: smuggled goods, illicit goods, bootleg goods, Syn. ของผิดกฎหมาย, Ant. ของถูกกฎหมาย, Example: พรุ่งนี้คนร้ายจะลักลอบขนของเถื่อนเข้าพม่า, Thai definition: ของที่ผิดกฎหมาย
ของหนีภาษี[N] smuggled goods, Syn. ของผิดกฎหมาย, Ant. ของถูกกฎหมาย, Example: กรมศุลกากรจับของหนีภาษีได้เป็นจำนวนมากที่ท่าเรือคลองเตย
สินค้าเถื่อน[N] contraband goods, See also: smuggled goods, illicit goods, illegally-imported goods, Syn. ของเถื่อน, Ant. สินค้าถูกกฎหมาย, ของถูกกฎหมาย, Example: ศุลกากรสามารถตรวจจับไม้เถื่อนและสินค้าเถื่อนได้เป็นจำนวนมากในปีนี้, Thai definition: สินค้าที่ลักลอบนำเข้ามาในประเทศโดยมิได้ผ่านการเสียภาษี
สินค้าเถื่อน[N] contraband goods, See also: smuggled goods, illicit goods, illegally-imported goods, Syn. ของเถื่อน, Ant. สินค้าถูกกฎหมาย, ของถูกกฎหมาย, Example: ศุลกากรสามารถตรวจจับไม้เถื่อนและสินค้าเถื่อนได้เป็นจำนวนมากในปีนี้, Thai definition: สินค้าที่ลักลอบนำเข้ามาในประเทศโดยมิได้ผ่านการเสียภาษี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของเถื่อน[n. exp.] (khøng theūoen) EN: contraband goods ; smuggled goods ; illicit goods ; bootleg goods   FR: produit de contrebande [m] ; marchandise importée illégalement [f]
หนีภาษี[adj.] (nī phāsī) EN: smuggled   
ยึดของหนีภาษี[v. exp.] (yeut khøng nī phāsī) EN: seize smuggled goods   

CMU English Pronouncing Dictionary
SMUGGLED    S M AH1 G AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smuggled    (v) (s m uh1 g l d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
密売品[みつばいひん, mitsubaihin] (n) smuggled goods; contraband [Add to Longdo]
密輸品[みつゆひん, mitsuyuhin] (n) smuggled goods [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水货[shuǐ huò, ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] smuggled goods, #19,347 [Add to Longdo]
走私品[zǒu sī pǐn, ㄗㄡˇ ㄙ ㄆㄧㄣˇ, ] smuggled product; contraband; pirate product, #179,095 [Add to Longdo]
走私货[zǒu sī huò, ㄗㄡˇ ㄙ ㄏㄨㄛˋ, / ] smuggled goods [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smuggle \Smug"gle\, v. t. [imp. & p. p. {Smuggled}; p. pr. & vb.
   n. {Smuggling}.] [Of Low German or Scand. origin; cf. LG.
   smuggeln, D. smokkelen, G. schmuggeln, Dan. smugle, Sw. smyga
   to introduce or convey secretly, Dan. i smug secretly, D.
   smuigen to eat in secret, AS. sm?gan to creep. See {Smock}.]
   1. To import or export secretly, contrary to the law; to
    import or export without paying the duties imposed by law;
    as, to smuggle lace.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To convey or introduce clandestinely.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smuggled
   adj 1: distributed or sold illicitly; "the black economy pays no
       taxes" [syn: {bootleg}, {black}, {black-market},
       {contraband}, {smuggled}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top