หรือคุณหมายถึง smoothneß?
Search result for

smoothness

(14 entries)
(0.0608 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smoothness-, *smoothness*, smoothnes
English-Thai: Nontri Dictionary
smoothness(n) ความเรียบ,ความเกลี้ยงเกลา,ความราบรื่น,ความอ่อนโยน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It is chock full of smoothness.มันเหมือนกับความช็อคที่ไหลลื่น Chuck Versus the Aisle of Terror (2010)
Elasticity and smoothness.ไม่มีทางเลยที่เจสันจะปิดม่านนั่น My Name Is Trouble (2011)
Focus. Smoothness.สมาธิ นุ่มนวล Episode #18.1 (2012)
It's like the velvety smoothness of gourmet chocolates lovers gift each other.วันนี้ก็คงรู้สึกเหมือนกับช็อคโกแลตที่กำลังละลาย แต่สำหรับคนที่ไม่มีคู่ Operation Proposal (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเรียบ[N] flatness, See also: smoothness, plainness, Syn. ความราบเรียบ, Ant. ความขรุขระ, ความไม่เรียบ, Example: มนุษย์ในสมัยก่อนมีความสามารถในการขัดเครื่องมือหินให้มีความเรียบเกลี้ยงเกลาขึ้น
ความราบรื่น[N] peacefulness, See also: smoothness, Syn. ความสงบสุข, ความสงบเรียบร้อย, Ant. ความยุ่งเหยิง, ความวุ่นวาย, Example: ทุกคนหวังที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยความราบรื่น, Thai definition: ความเรียบร้อยปราศจากอุปสรรคใดๆ

CMU English Pronouncing Dictionary
SMOOTHNESS    S M UW1 DH N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smoothness    (n) (s m uu1 dh n @ s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
円滑[えんかつ, enkatsu] Thai: ราบรื่น English: smoothness

Japanese-English: EDICT Dictionary
円満[えんまん, enman] (adj-na,n) perfection; harmony; peace; smoothness; completeness; satisfaction; integrity; (P) [Add to Longdo]
潤滑[じゅんかつ, junkatsu] (adj-na,n) smoothness; lubrication [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smoothness \Smooth"ness\, n.
   Quality or state of being smooth.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smoothness
   n 1: a texture without roughness; smooth to the touch; "admiring
      the slim smoothness of her thighs"; "some artists prefer
      the smoothness of a board" [ant: {raggedness}, {roughness}]
   2: powerful and effective language; "his eloquence attracted a
     large congregation"; "fluency in spoken and written English
     is essential"; "his oily smoothness concealed his guilt from
     the police" [syn: {eloquence}, {fluency}, {smoothness}]
   3: the quality of being bland and gracious or ingratiating in
     manner [syn: {suavity}, {suaveness}, {blandness},
     {smoothness}]
   4: the quality of having a level and even surface; "the water
     was a glassy smoothness"; "the weather system of the Pacific
     is determined by the uninterrupted smoothness of the ocean"
   5: the quality of being free from errors or interruptions; "the
     five-speed manual gearbox is smoothness personified"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top