Search result for

sinkhole

(20 entries)
(0.0109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sinkhole-, *sinkhole*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sinkhole[N] บ่อน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sinkhole; leach holeหลุมยุบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sinkhole หลุมยุบ
หลุมลึกบนแผ่นดินที่ปากเกือบกลม และมีเส้นผ่าศูนย์กลางราว 20 ถึงกว่า 200 ม. เกิดจากน้ำละลายเอาหินเกลือ หินยิปซัม หรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปเสีย ทำให้พื้นดินตอนบนยุบตัวลง เป็นหลุมใหญ่ หากการละลายสารดังกล่าวเป็นไปอย่างกว้างขวาง [สิ่งแวดล้อม]
sinkhole; leach holesinkhole; leach hole, หลุมยุบ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sinkhole.หลุมยุบ This Is the End (2013)
What's gonna set us back is if the tower guards are looking at a giant sinkhole out in no man's land.เราเรียบร้อยแน่ ถ้าผู้คุมมองเห็นรูเบ้อเร่อเท่อ Dirt Nap (2008)
We'll have to drill sinkholes into each of the 11 locking rods. It will take too long.เราจะต้องเจาะไปในแต่ละช่อง ที่ล็อคถึง 11 ช่อง มันใช้เวลานานเกินไป Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
I can't have that. Sinkhole?ผมไม่ได้เป็นแบบนั้น ท่อดูดดน้ำเหรอ The Dwarf in the Dirt (2009)
I could spend the rest of my life analyzing the contents of that sinkhole.ผมใช้เวลาทั้งหมดทำการวิเคราะห์ สสารที่ดูดขึ้นมาจากท่อนั้นเลย The Dwarf in the Dirt (2009)
We found his body at the bottom of a sinkhole.เราพบศพของเขา อยู่ที่ก้นบ่อ The Dwarf in the Dirt (2009)
You two think I killed Bryce, tossed him into a sinkhole, so I could take over the franchise?คุณสองคนคิดว่าผมฆ่าไบรซ์แล้วเอาเขาไปทิ้ง ในบ่อน้ำ เพื่อผมจะได้รับสิทธิ์ต่อใช่มั๊ย The Dwarf in the Dirt (2009)
So what you're saying is you think that the leprechaun's body was in that pedestrian underpass when the sinkhole happened.เดี๋ยวก่อน ถ้าอย่างนั้นสิ่งที่คุณพูดมา คุณคิดว่าศพของเลพริคอน ถูกฝังในทางเดินอุโมงค์ใต้พื้น ขณะที่ท่อน้ำเกิดแตกงั้นเหรอ The Dwarf in the Dirt (2009)
Well, we think the robber may have been the victim in your sinkhole.เราคิดว่าโจรที่ปล้น อาจเป็นเหยื่อของเราที่อยู่ในบ่อน้ำ The Dwarf in the Dirt (2009)
(Brennan) The only markings we know for sure came from before the sinkhole, are these three little nicks on his ribs.มีหลักฐานเพียงอย่างดียว ที่เราแน่ใจว่าเกิดขึ้นก่อนท่อน้ำแตก คือร่องรอยบาดแผลเล็ก ๆ บนกระดูกซี่โครงของเขา The Dwarf in the Dirt (2009)
There's a sinkhole up ahead. Road's unsafe to drive.มีหลุมยุบอยู่ข้างหน้า ถนนไม่ปลอดภัยพอให้ขับรถผ่านไป This Is Why We Stay (2010)
The house that became a sinkhole.บ้านที่กลายเป็นหลุมยุบ Chapter Fourteen 'Close to You' (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
SINKHOLE    S IH1 NG K HH OW2 L

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dreckloch {n} | Drecklöcher {pl}sinkhole | sinkholes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドリーネ;ドリネ[, dori-ne ; dorine] (n) doline (sinkhole, in karst topography) (ger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sinkhole
   n 1: a depression in the ground communicating with a
      subterranean passage (especially in limestone) and formed
      by solution or by collapse of a cavern roof [syn:
      {sinkhole}, {sink}, {swallow hole}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top