Search result for

siebers

(54 entries)
(0.0216 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -siebers-, *siebers*, sieber
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา siebers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *siebers*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, Dr. Siebert, twelve o'clock.ดร.ซีเบิร์ต เดินมาตรงหน้าแน่ะ The Benefactor Factor (2011)
What do we tell Siebert?บอกเขาว่าดร.คูเปอร์ รู้สึกการใช้เวลาให้มีประโยชน์คือ The Benefactor Factor (2011)
On the bright side, I don't think President Siebert will be making us go to any more fund-raisers.มองในแง่ดี ฉันไม่คิดว่าประธานซีเบิร์ต จะบังคับให้เราไปงานเรี่ยไรเงินอีก งานบาร์มิชวาห์ของฉันยังง่ายกว่านี้อีก The Benefactor Factor (2011)
Explain it to them, Siebert.อธิบายให้พวกเขาฟังที ซีเบิร์ต The Benefactor Factor (2011)
I must confess I don't understand you, President Siebert.ตอนนี้คุณบอกว่า The Benefactor Factor (2011)
President Siebert, listen to reason.ประธานเบิร์ท ฟังเหตุผล The Parking Spot Escalation (2012)
President Siebert and told him it's not worth fighting over the spot, so you keep it, and I'll park in the structure across the street.ประธานซีเบิร์ต บอกเขาว่า มันไม่คุ้มกับการต่อสู้แย่งที่จอด งั้นนายเก็บไว้เถอะ The Parking Spot Escalation (2012)
The film studio gave me your addr ess in Budapest.(Angelika Siebert) Ich bekam Ihre Adresse in Budapest vom Filmstudio. Mephisto (1981)
In true friendship, yours, Angelika Siebert.Es grüßt Sie in alter Freundschaft Ihre Angelika Siebert. Mephisto (1981)
We're waiting for the autopsy report.Wir warten auf den Autopsiebericht. Tempered Steele (1982)
The completed autopsy report.Der Autopsiebericht. Tempered Steele (1982)
I've asked for an autopsy report as soon as possible.Ich forderte einen Autopsiebericht. Chariot of Gold (1983)
I'll get a copy of Maxwell's autopsy report right away.Ich besorge eine Kopie von Maxwells Autopsiebericht. Steele Flying High (1983)
No, not "Go get the autopsy reports" Murphy anymore, huh?Kein "Hol-den-Autopsiebericht-Murphy" mehr, ja? Steele's Gold (1983)
The autopsy proves that the stroke was directly related to her head injury.Laut Autopsiebericht ist die Kopfverletzung Grund für den Anfall. The Star Chamber (1983)
That cop movie where the guy gets burned by a body bug?Der Autopsiebericht von Penny McGraw. Überdosis? Heart of Darkness (1984)
We'll have it analyzed, and we'd better look intoJohnson's autopsy.Es muss ins Labor. Wir brauchen Johnsons Autopsiebericht. Breath of Steele (1984)
- Here's theJohnson autopsy report.- Hier ist der Autopsiebericht. Breath of Steele (1984)
- Here's the Sterling autopsy report.- Der Autopsiebericht. Now You Steele It, Now You Don't (1985)
Yet, according to your husband's autopsy report... a 30-year-old war injury had rendered him impotent.Dem Autopsiebericht nach war Ihr Mann wegen einer Kriegsverletzung impotent. Now You Steele It, Now You Don't (1985)
Homicide called with the coroner's report.Eben kam der Autopsiebericht rein. A Relative Situation (1985)
The final autopsy report confirms they all died of a heroin overdose.Der Autopsiebericht bestätigt, dass alle 3 an Heroin starben. Sour Grapes (1985)
I saw Cortal's autopsy report.Ich habe einen Autopsiebericht des Falls Cortal hier. A Man and a Woman: 20 Years Later (1986)
Journalist Patrick Poivre D'Arvor will explain how he stumbled on an autopsy report showing that Cortal killed himself before he shot his wife and child.Gleich berichtet uns der Journalist Poivre d'Arvor, wie er auf den Autopsiebericht stieß, der Cortals Selbstmord 30 Minuten früher ansetzt als den Mord an seiner Frau und seinem Kind. A Man and a Woman: 20 Years Later (1986)
I saw an autopsy report and a death certificate, both signed by Massey.Ich sah einen Autopsiebericht und einen Totenschein, von Massey unterschrieben. The Vindicator (1986)
Preliminary autopsy report will be on your desk by 9:00 a.m., Lieutenant.Der vorläufige Autopsiebericht liegt um neun auf Ihrem Schreibtisch. Duty and Honor (1987)
- Where's the autopsy report? - I don't know.- Was sagt der Autopsiebericht? The Believers (1987)
Let me see the autopsy report.Zeigen Sie mir den Autopsiebericht. Episode #1.2 (1988)
Here's the autopsy report on the dog.Hier ist der Autopsiebericht für den Hund. The Negotiator (1988)
The autopsy report come in today.Der Autopsiebericht kam heute. Fletch Lives (1989)
- I never read an autopsy report.- Mein erster Autopsiebericht. Turner & Hooch (1989)
The chief pathologist, Commander Humes by his own admission, voluntarily burned his autopsy notes.Freiwillig verbrannte der Chefpathologe Commander Humes seinen Autopsiebericht. JFK (1991)
The American public has yet to see the real X-rays and autopsy photographs.Die Amerikaner kennen weder Röntgenbilder noch Autopsiebericht. JFK (1991)
I've been studying the autopsy reports.Ich studierte alle Autopsieberichte. Night Terrors (1991)
I've got the autopsy report.Ich habe den Autopsiebericht. Episode #2.12 (1991)
This is the autopsy on her.Hier ist ihr Autopsiebericht. Episode #2.17 (1991)
You know my friend, AI Sieber.Du kennst meinen Freund, Al SieberGeronimo: An American Legend (1993)
- Mr. Sieber.-Mr. SieberGeronimo: An American Legend (1993)
Six weeks after I took up residence at Turkey Creek, Lieutenant Gatewood... and Al Sieber came to visit.Sechs Wochen nachdem ich mein Lager in Turkey Creek aufgeschlagen hatte, kamen... Lieutenant Gatewood und Al Sieber zu Besuch. Geronimo: An American Legend (1993)
Sieber, as Chief of Scouts, was in charge of recruiting Apache for the Army.Sieber, als Anführer der Scouts, sollte Apachen für die Armee zu rekrutieren. Geronimo: An American Legend (1993)
I don't know, Sieber.Ich weiß nicht, SieberGeronimo: An American Legend (1993)
You all right, Mr. Sieber?Alles in Ordnung, Mr. SieberGeronimo: An American Legend (1993)
Al Sieber had had his wound from Cibecue cauterized with a hot poker... and was back in the saddle the following day.Sieber hatte die Wunde vom Cibecue mit einem Feuerhaken ausgebrannt... und war am nächsten Tag schon wieder im Sattel. Geronimo: An American Legend (1993)
How's that wound, Mr. Sieber?Wie geht's der Wunde, Mr. SieberGeronimo: An American Legend (1993)
Mr. Davis, you and Sergeant Mulrey stick with Mr. Sieber.Mr. Davis, Sie und Sergeant Mulrey reiten mit Mr. SieberGeronimo: An American Legend (1993)
I don't think so, Mr. Sieber.Das finde ich nicht, Mr. SieberGeronimo: An American Legend (1993)
Though I never managed to become a close friend of Al Sieber... in the next few weeks of campaigning, 1 did learn to get along with him.Obwohl ich es nicht fertig brachte, mich mit Al Sieber anzufreunden, Iernte ich doch in den paar Wochen unseres Feldzugs, mit ihm auszukommen. Geronimo: An American Legend (1993)
Lieutenant Gatewood chose the Apache scout, Chato, to accompany him... as well as myself and Al Sieber, who became bored with his retirement.Als seine Begleiter wählte Lieutenant Gatewood Chato, den Apachen-Scout... des weiteren mich und Al Sieber, dem es im Ruhestand zu langweilig war. Geronimo: An American Legend (1993)
You and Sieber, I want you to track the bounty hunters that did this.Du und Sieber, ihr werdet die Leute jagen, die Kopfgeldjäger, die das getan haben. Geronimo: An American Legend (1993)
We got them, Mr. Sieber.Wir haben sie, Mr. SieberGeronimo: An American Legend (1993)

CMU English Pronouncing Dictionary
SIEBER    S IY1 B ER0
SIEBERS    S IY1 B ER0 Z
SIEBERT    S IY1 B ER0 T

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top