Search result for

shriveling

(57 entries)
(1.7499 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shriveling-, *shriveling*, shrivel
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา shriveling มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *shriveling*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shrivel[VI] ย่น, See also: เหี่ยว, Syn. parch, shrink, wrinkle
shrivel[VT] ทำให้ย่น, See also: ทำให้เหี่ยว, Syn. parch, shrink, wrinkle
shrivel[VI] หมดประโยชน์
shrivel[VT] ทำให้หมดประโยชน์
shrivel up[PHRV] (ใบไม้, ผิว) ม้วนและแห้งตาย, Syn. curl up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shrivel(ชรีฟ 'เวิล) vt.,vi. หดตัว,หด,ย่น,เหี่ยว,ทำให้หด,ทำให้ขนาดลดลง,ทำให้ไร้ ประโยชน์,กลายเป็นไร้ประโยชน์, Syn. wihter

English-Thai: Nontri Dictionary
shrivel(vt) ทำให้หด,ทำให้เหี่ยว,ทำให้ย่น,ทำให้ไร้ประโยชน์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Take my medicine every day and shrivel up like those kids?ให้ยาฉันทุกวัน และหน้าเหี่ยวเหมือนไอ้เด็กพวกนั้นน่ะหรอ? Akira (1988)
We're stuck here until we shrivel up and die.เยี่ยม! เราติดอยู่ทีนี่จนกว่า เราจะแห้งเหี่ยวและตาย James and the Giant Peach (1996)
One full week without your letters... and I am shriveling here like a flower in the desert.ทำให้ฉันเหี่ยวเฉา เหมือนดอกไม้กลางทะเลทราย The Red Violin (1998)
You see they say that people shrivel up because they have an imaginationเห็นมั้ย ว่ากันว่าคน กลัวจนหัวหดเพราะว่า เขาคิดไปเอง Oldboy (2003)
You may be young in years, but your heart is as shriveled...During all my years I do not remember to have had such an insufficient pupil Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
I'm sure Howl won't eat the heart of a shrivelled, old lady, like me.ฉันแน่ใจว่าฮาวล์ไม่กินยายแก่หนังเหี่ยวอย่างฉันหรอก Howl's Moving Castle (2004)
- Oh, you'd just shrivel up and blow away.-โอ้ คงเหี้ยวเฉา An American Haunting (2005)
Still, I'm going to look. I don't want to shrivel up and die at home like this.ยังไง ชั้นก็จะลองหาดู ชั้นไม่อยากอยู่แบบไร้ประโยชน์ แล้วก็ตายที่บ้านอย่างนี้ A Good Day to Have an Affair (2007)
He'll be the small shriveled green one, with the light saber.ตัวเล็ก ๆ สีเขียว ๆ แล้วก็มีาดาบเลเซอร์นี่ไง Ambush (2008)
He said one of his balls was shriveled up...เขาเคยบอกว่า ลูกอัณฑะลูกหนึ่งของเขาฝ่อ Hot Tub Time Machine (2010)
May the gods shrivel your cock.บางทีพระเจ้าอาจจะทำให้เจี๊ยวเอ็งหด The Thing in the Pit (2010)
I wasn't born of this desert like you Persians, all shriveled and angry.ข้าไม่ได้เกิดในทะเลทรายเหมือนพวกเจ้า ชาวเปอร์เซีย ตรากตรำและแร้นแค้น... . Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
You must put those birthing hips to good use at once... lest your womb shrivel up and die.ไม่งั้นมดลูกเจ้ามันจะแห้งเหี่ยวเฉาตายกันพอดี หลงยุคมาจากไหนเนี่ย? Dark Shadows (2012)
Attempts to raise soldiers have born shriveled fruit.เคลื่อนพลตอนนี้คงไม่เป็นผลดีนัก A Place in This World (2012)
Bodies "shriveled despite no signs of fire."ศพ "เหี่ยวย่นแม้ไม่มี ร่องรอยของไฟ" Time After Time (2012)
The Manta simply shriveled up and died.แมนต้าก็หนาวตายไปเอง Faes Wide Shut (2013)
No, no, no, I'm not going out bald and shriveled and begging for morphine.ไม่ ฉันไม่ยอม หัวล้าน และตัวเหี่ยว ต้องร้องขอมอร์ฟีนหรอก The Replacements (2013)
The star itself has shriveled into something even smaller than this darkness, only 64 kilometers wide.ดาวตัวเองได้หดตัวลงใน บางสิ่งบางอย่าง แม้จะมีขนาดเล็กกว่าความมืดนี้ เพียง 64 กิโลเมตรกว้าง A Sky Full of Ghosts (2014)
You know, like a shriveled up raising.หนังเหี่ยวยังกับลูกเกดย่น Collateral Beauty (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พังครืน[V] disintegrate, See also: shrivel, evaporate, Example: ความอดทนของน้าหวานพังครืน เหมือนฝนที่ตั้งเค้ามานานเทเม็ดลงมาราวฟ้ารั่ว, Thai definition: หมดลง, สลายไป
โรย[V] wither, See also: fade, wilt, shrivel, Syn. ร่วงโรย, Example: ดอกไม้เริ่มโรยไปตามเวลา, Thai definition: หมดความสดชื่น
ฝ่อ[V] wither, See also: dry out, shrivel, shrink, wilt, Syn. เหี่ยวยุบ, เหี่ยวแฟบ, เหี่ยว, ยุบ, Example: การขาดวิตามินบี 1 ทำให้ประสาทตาฝ่อเร็วกว่าปกติ, Thai definition: ไม่เต่งตึง
ฝ่อ[V] wilt, See also: addle, wither, shrivel, Syn. เหี่ยวยุบ, เหี่ยวแฟบ, Example: การขาดวิตามินบีหนึ่งทำให้ประสาทตาฝ่อลีบและเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว, Thai definition: ไม่เติบโตอย่างที่ควร, เหี่ยวยุบไปก่อนเวลา
หดหาย[V] shrink, See also: recoil, shrivel, Syn. หด, หาย, ลด, Ant. เพิ่ม, Example: เมื่อลูกปลาโตขึ้น เหงือกพิเศษจะค่อยๆ หดหายไป, Thai definition: ค่อยลดหายไป
ย่อส่วน[V] condense, See also: digest, condense, compress, shorten, shrivel, shrink, contract, Syn. ย่อขนาด, Example: รถไฟจำลองย่อส่วนจากของจริงประมาณ 50 เท่า
เฉา[V] wither, See also: wilt, droop, shrivel, dry out, Syn. เหี่ยว, เหี่ยวเฉา, Ant. สด, ใหม่, Example: ต้นไม้ในกระถางเฉาเพราะเจ้าของไม่ใส่ใจที่จะรดน้ำ
เหี่ยวแห้ง[V] wither, See also: wilt, wrinkle, fade, dry out, dry and shriveled, Syn. แห้งเหี่ยว, เหี่ยวเฉา, ร่วงโรย, แห้ง, เฉา, Example: ดอกไม้ในแจกันเหี่ยวแห้งมาหลายวันเพราะไม่มีใครใส่ใจ, Thai definition: ขาดความสดชื่น
เหี่ยว[V] wither, See also: wilt, droop, shrivel, dry out, languish, deteriorate, Syn. เฉา, เหี่ยวเฉา, Ant. สด, ใหม่, เต่งตึง, Example: ดอกไม้ในแจกันเหี่ยวหมดแล้ว ช่วยเปลี่ยนใหม่ให้ด้วย, Thai definition: ไม่สดชื่น, ไม่เต่งตึง
เหี่ยวเฉา[V] wither, See also: wilt, droop, shrivel, dry out, languish, deteriorate, Syn. เหี่ยว, เฉา, Ant. สด, ใหม่, Example: ต้นไม้ที่ถูกถอนรากย่อมเหี่ยวเฉา ถ้าเอาลงปลูกในที่ดีๆ มีคนดูแลก็อาจรอด, Thai definition: ไม่สดชื่น, ไม่เต่งตึง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉา[v.] (chao) EN: wither ; wilt ; fade ; shrivel (up) ; droop ; dry out ; decline   FR: se flétrir ; se faner ; se dessécher ; s'affaiblir ; fléchir
เหี่ยว[v.] (hīo) EN: wilt ; wither ; wrinkle ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate   FR: se faner ; se dessècher ; se flétrir ; se ratatiner ; se languir ; s'affaiblir
เหี่ยวเฉา[v.] (hīochao) EN: wither ; wilt ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate   FR: se faner ; se dessècher ; se flétrir
เหี่ยวแห้ง[v.] (hīohaēng) EN: wither ; wilt ; wrinkle ; fade ; dry out ; dry and shriveled   FR: se faner ; se dessècher
ไหม้[adj.] (mai) EN: charred ; parched ; sun-burnt ; shrivelled ; burnt ; scorched   FR: brûlé ; carbonisé ; cramé (fam.)
โรย[v.] (rōi) EN: wither ; fade ; wilt ; shrivel ; lose freshness ; wither ; wane   

CMU English Pronouncing Dictionary
SHRIVEL    SH R IH1 V AH0 L
SHRIVELED    SH R IH1 V AH0 L D
SHRIVELING    SH R IH1 V AH0 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shrivel    (v) (sh r i1 v @ l)
shrivels    (v) (sh r i1 v @ l z)
shrivelled    (v) (sh r i1 v @ l d)
shrivelling    (v) (sh r i1 v @ l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schrumpfen; schrumpeln | schrumpfend; schrumpelnd | geschrumpft; geschrumpelt | er/sie/es schrumpft; er/sie/es schrumpelt | ich/er/sie schrumpfte; ich/er/sie/es schrumpelte | er/sie/es ist/war geschrumpftto shrivel | shriveling | shrivelled | he/she/it shrivels | I/he/she/it shrivelled | he/she/it has/had shrivelled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
乾びる;涸びる;嗄びる;枯らびる[からびる, karabiru] (v1,vi) to dry up; to shrivel [Add to Longdo]
凋む(P);萎む(P)[しぼむ, shibomu] (v5m,vi) to wither; to fade (away); to shrivel; to wilt; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[biě, ㄅㄧㄝˇ, / ] deflated; shriveled; sunken; empty [Add to Longdo]
起皱纹[qǐ zhòu wén, ㄑㄧˇ ㄓㄡˋ ㄨㄣˊ, / ] shrivel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shrivel \Shriv"el\, v. i. [imp. & p. p. {Shriveled}or
   {Shrivelled}; p. pr. & vb. n. {Shriveling} or {Shrivelling}.]
   [Probably akin to shrimp, shrink; cf. dial. AS. screpa to
   pine away, Norw. skrypa to waste, skryp, skryv, transitory,
   frail, Sw. skr["o]pling feeble, Dan. skr["o]belig, Icel.
   skrj?pr brittle, frail.]
   To draw, or be drawn, into wrinkles; to shrink, and form
   corrugations; as, a leaf shriveles in the hot sun; the skin
   shrivels with age; -- often with up.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top