Search result for

services

(61 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -services-, *services*, service
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
integrated services digitโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอลใช้ตัวย่อว่า ISDN (อ่านว่า ไอเอสดีเอ็น) สายโทรศัพท์ ISDN ก็คือสายที่สามารถใช้ส่งข้อมูล ส่งคลื่นโทรทัศน์ และส่งคลื่นเสียง ได้ในสายเดียวกัน (ถ้าใช้สายชนิดนี้ คอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องใช้โมเด็ม)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
services rendered policyกรมธรรม์ผู้ให้บริการ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
services, closedหน่วยงานระบบปิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Services forบริการ [TU Subject Heading]
Services to people with disabilitiesบริการสำหรับคนพิการ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Obviously didn't have enough time to perform any other services.ที่จะทำอย่างอื่น ฉันไม่ได้ทำสัญญลักษณ์ เธอถืออยู่ Joy (2008)
I no longer require your services.ข้าไม่ต้องให้เจ้ามารับใช้ข้าแล้ว Valiant (2008)
-I'm David Hernandez with the Orleans Parish dept of Child Welfare Services.-ผมเดวิส เฮอร์แนนเดซ แผนกสังคมสังเคราะห์เด็ก ออร์ลินพาร์ริช The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Security services are on high alert here in Salamanca, and we now go live to our news team on the ground, and our reporter Angie Jones.การรักษาความปลอดภัยในซาลามังก้า เข้มงวดมากครับ จะตัดไปยังทีมข่าวถ่ายทอดสด และผู้สื่อข่าวของเรา แอนจี้ โจนส์ Vantage Point (2008)
Group Bronson handles assembly. Group George Peppard, craft services.กลุ่มบรอนสัน ประกอบชิ้นส่วน กลุ่มจอร์จ เก็บรายละเอียด Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Craft services is that way.ทีมงานอยู่ทางนั้น Frost/Nixon (2008)
And this is for the services of a secretary.และนี่คือการให้บริการ ของเลขานุการ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Courtesy of the French government for past services rendered.ความเอื้อเฟื้อของรัฐบาลฝรั่งเศส สำหรับบริการส่งคืน Taken (2008)
I regret to inform you that I will no longer be able to perform services at Gate.ผมเสียใจที่ต้องแจ้งให้คุณทราบว่า ผมไม่สามารถ ทำงานให้กับ GATE เเล้ว Five the Hard Way (2008)
You do realize you may be needing Rebel's services very soon.คุณคิดดีแล้วหรอ คุณอาจต้องการความช่วยเหลือจากเรเบลในอนาคต Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
I have commanded law enforcement agencies, emergency services and first responders to keep their deployment level...ดิฉันได้สั่งการให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน หน่วยฉุกเฉินและหน่วยโต้ตอบต่าง ๆ รักษาระดับ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
I checked with someone I know at immigration services,ชั้นเช็คกับคนที่ชั้นรู้จักในสำนักงานการเข้าเมืองแล้ว Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
servicesA 5% consumption tax is levied on most goods and services in Japan.
servicesA 5% consumption tax is levied on purchases of most goods and services.
servicesBesides lending books, libraries offer various other services.
servicesCosts of financial services are rising in every country.
servicesFreight cars were derailed and services suspended on the Chuo Line.
servicesGross national product is a nation's total output of goods and services as measured in monetary value.
servicesGross national product is a nation's total output of goods and services during a given period of time as measured in monetary value.
servicesHe was awarded a knighthood in acknowledgement of his services to the nation.
servicesHis services were appreciated.
servicesJapan is service economy, in which services account for more than 50% of GNP.
servicesLegal services will be provided by lawyers and other experts to be appointed the government.
servicesPostal services are a government monopoly.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้สอย[v.] (chaisøi) EN: spend ; make use of the services of   
ช่วงใช้[v. exp.] (chūangchai) EN: use the services of   FR: utiliser les services de
จ้าง[v.] (jāng) EN: hire ; employ ; engage   FR: embaucher ; engager ; employer ; recruter ; utiliser les services de
จ้างงาน[v.] (jāng-ngān) EN: employ ; hire ; contract ; procure   FR: employer ; procurer de l'emploi ; utiliser les services de
จ้างแรงงาน [v. exp.] (jāng raēng-ngān) EN: hire (the services of s.o.) ; take on workers ; employ labourers   FR: employer de la main-d'oeuvre
คุณ[X] (khun) EN: merit ; goodness ; advantage ; virtue ; worth ; services   FR: mérite [m] ; vertu [f]
กองตรวจคนเข้าเมือง[n. exp.] (køng trūat khon khao meūang) EN: Immigration office ; immigration division (police)   FR: bureau de l'immigration [m] ; services de l'immigration [mpl] ; police de l'immigration [f]
ลำเลิก[v.] (lamloēk) EN: ask repayment for services rendered ; remind (one) of one's obligation to the speaker   FR: se vanter de ses bienfaits
เหล่า[n.] (lao) EN: arm of national defense ; armed services ; corps   
แผนก[n.] (phanaēk) EN: [classifier : departments, sections or divisions of an organization]   FR: [classificateur : départements, divisions ou services d'une organisation]

CMU English Pronouncing Dictionary
SERVICES    S ER1 V AH0 S AH0 Z
SERVICES'    S ER1 V AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
services    (v) (s @@1 v i s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
COSMETS[コスメッツ, kosumettsu] (n) {comp} Computer System for Meteorological Services; COSMETS [Add to Longdo]
ISDN[アイエスディーエン, aiesudei-en] (n) integrated services digital network; ISDN [Add to Longdo]
ゆうちょ銀行(P);郵貯銀行[ゆうちょぎんこう, yuuchoginkou] (n) JP Bank (former Postal Savings Bank, created when the Postal Services were privatized); (P) [Add to Longdo]
アンシラリーサービス[, anshirari-sa-bisu] (n) Ancillary services [Add to Longdo]
ウェブサービス[, uebusa-bisu] (n) web service; web services [Add to Longdo]
カードサービス[, ka-dosa-bisu] (n) {comp} card services [Add to Longdo]
サービス(P);サーヴィス[, sa-bisu (P); sa-visu] (n,vs,adj-no) (1) service; support system; (2) goods or services without charge; (P) [Add to Longdo]
サービスの貿易に関する一般協定[サービスのぼうえきにかんするいっぱんきょうてい, sa-bisu nobouekinikansuruippankyoutei] (n) General Agreement on Trade in Services; GATS [Add to Longdo]
サービス統合ディジタル網[サービスとうごうディジタルもう, sa-bisu tougou deijitaru mou] (n) {comp} ISDN; integrated services digital network [Add to Longdo]
セレモニーホール[, seremoni-ho-ru] (n) facility providing funeral services [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カードサービス[かーどさーびす, ka-dosa-bisu] card services [Add to Longdo]
ソケットサービス[そけっとさーびす, sokettosa-bisu] socket services [Add to Longdo]
共通管理情報サービス[きょうつうかんりじょうほうサービス, kyoutsuukanrijouhou sa-bisu] Common Management Information Services, CMIS [Add to Longdo]
公衆サービス[こうしゅうサービス, koushuu sa-bisu] public services [Add to Longdo]
広帯域総合ディジタル通信網[こうたいいきそうごうディジタルつうしんこう, koutaiikisougou deijitaru tsuushinkou] B-ISDN, Broadband Integrated Services Digital Network [Add to Longdo]
総合デジタル通信網[そうごうデジタルつうしんもう, sougou dejitaru tsuushinmou] Integrated Services Digital Network (ISDN) [Add to Longdo]
統合デジタル通信網[とうごうデジタルつうしんもう, tougou dejitaru tsuushinmou] Integrated Services Digital Network, ISDN [Add to Longdo]
サービス統合ディジタル網[サービスとうごうディジタルもう, sa-bisu tougou deijitaru mou] ISDN, integrated services digital network [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 services
   n 1: performance of duties or provision of space and equipment
      helpful to others; "the mayor tried to maintain city
      services"; "the medical services are excellent"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top