Search result for

separating

(33 entries)
(0.0038 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -separating-, *separating*, separat
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
separating mediumตัวกลางคั่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is a list of known associates, and it appears that you and Pete have been separating people from their money for quite awhile.เลือด ทำให้ลอยนิ้วมือลบไปบางส่วน ลอยนิ้วมือใคร ของไบรอน มิเดิลบรูคหรือเปล่า ไม่ใช่ แต่คงเป็นของคนที่ช่วยเขาทำความสะอาดที่เกิดเหตุ Lost Son (2004)
You will be in charge of separating the refugees from the people.เจ้าจะได้รับหน้าที่แยกพวกอพยพออกจากหมู่ราษฎร Episode #1.43 (2006)
Prince Ju-Mong is in charge of separating the refugees from the people.องค์ชายจูมงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แยกพวกอพยพ ออกจากราษฎร Episode #1.43 (2006)
Separating the truth from the fiction and the accurate connections from the misunderstandings is part of what you learn here.การแยกแยะความจริงออกจากนิยาย และการบอกกล่าวอย่างตรงไปตรงมา ออกจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน คือสิ่งที่ได้เรียนรู้กัน An Inconvenient Truth (2006)
- Separating from each other.-แยกจากกันน่ะ Enchanted (2007)
- Separating?-แยกจาก? Enchanted (2007)
Count Dooku's droid army has seized control of the major hyperspace lanes separating the Republic from the majority of its clone army.กองทัพดรอยด์ของเคาท์ดูกู ได้เข้ายึดครองเส้นทางอวกาศสายหลักๆ เป็นการตัดขาดสาธารณรัฐ จากกองทัพโคลนส์ส่วนใหญ่ Star Wars: The Clone Wars (2008)
The plan depends on reid and prentiss separating the diehards from the followers.แผนขึ้นอยู่กับรี้ด กับเพรนทิส ต้องแยกพวกถวายตัวกับพวกผู้ติดตาม Minimal Loss (2008)
-Hey,all right.You know,I'm separating you two.- เอาล่ะ ฉันจะแยกเธอทั้งสองคน All by Myself (2008)
Separating the placenta from the wall of the large intestine.การแยกตัวจากคนอื่น รกจากผนังลำไส้ใหญ่ Dying Changes Everything (2008)
Yo, guys. They're separating.พวกมันแยกกันแล้ว Babylon A.D. (2008)
Separating me and Dong Wook... is no different from killing me at the same time.การแยกหนูกับอีดงอุค... ไม่แตกต่างกับการฆ่าหนู ในเวลาเดียวกัน Episode #1.9 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
separatingWhy is politics separating us, when we ourselves know who is good and who isn't?

CMU English Pronouncing Dictionary
SEPARATING    S EH1 P ER0 EY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
separating    (v) (s e1 p @ r ei t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scheidelinie {f}separating line [Add to Longdo]
Trennfilter {m}separating filter [Add to Longdo]
Trennkraft {f}; Ziehkraft {f}; Auszugskraft {f}separating force [Add to Longdo]
Trennschicht {f}separating layer [Add to Longdo]
trennend {adj} | trennender | am trennendstenseparating | more separating | most separating [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォーレス線[ウォーレスせん, uo-resu sen] (n) Wallace's line (hypothetical line separating the Oriental and Australian zoogeographical regions) [Add to Longdo]
ゴミ分別;塵分別(oK)[ゴミぶんべつ(ゴミ分別);ごみぶんべつ(塵分別), gomi bunbetsu ( gomi funbetsu ); gomibunbetsu ( chiri funbetsu )] (n) separating rubbish (for recycling, etc.) [Add to Longdo]
御錠口[おじょうぐち, ojouguchi] (n) door separating the inner castle from the outer castle (Edo period) [Add to Longdo]
行け行け[いけいけ;イケイケ, ikeike ; ikeike] (exp,n,adj-na) (1) excited; pressing forward; go-go; (in) high spirits; (having) excessive energy; (int) (2) Go!; go-man-go!; (adv) (3) connecting; separating [Add to Longdo]
析出[せきしゅつ, sekishutsu] (n,vs) {chem} separating; eduction [Add to Longdo]
中門[ちゅうもん, chuumon] (n) (1) (See 寝殿造り,対の屋,釣り殿) gate in the middle of the corridor connecting an annex to a pond-side building (in traditional palatial-style architecture); (2) central gate (between the main gate and main hall of a temple); (3) central gate (separating the inner and outer gardens of a teahouse) [Add to Longdo]
白州;白洲;白沙[しらす, shirasu] (n) (1) bar of white sand; (2) gravel separating a noh stage from the audience; (3) (arch) (See お白州) court of law(in the Edo period) [Add to Longdo]
白洲梯子[しらすばしご, shirasubashigo] (n) (See 白洲・2) stairs at the front of a noh stage, which go over the white gravel separating the audience from the stage [Add to Longdo]
分かち書き;わかち書き[わかちがき, wakachigaki] (n,vs) {ling} separating words in Japanese with spaces (e.g. in kana-only books for children) [Add to Longdo]
分液ロート;分液漏斗[ぶんえきロート;ぶんえきろうと(分液漏斗), bun'eki ro-to ; bun'ekirouto ( fun eki jougo )] (n) separatory funnel; separating funnel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Separating \Sep"a*ra`ting\, a.
   Designed or employed to separate.
   [1913 Webster]
 
   {Separating funnel} (Chem.), a funnel, often globe-shaped,
    provided with a stopcock for the separate drawing off of
    immiscible liquids of different specific gravities.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Separate \Sep"a*rate\, v. t. [imp. & p. p. {Separated}; p. pr. &
   vb. n. {Separating}.] [L. separatus, p. p. of separare to
   separate; pfref. se- aside + parare to make ready, prepare.
   See {Parade}, and cf. {Sever}.]
   1. To disunite; to divide; to disconnect; to sever; to part
    in any manner.
    [1913 Webster]
 
       From the fine gold I separate the alloy. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Separate thyself, I pray thee, from me. --Gen. xiii.
                          9.
    [1913 Webster]
 
       Who shall separate us from the love of Christ?
                          --Rom. viii.
                          35.
    [1913 Webster]
 
   2. To come between; to keep apart by occupying the space
    between; to lie between; as, the Mediterranean Sea
    separates Europe and Africa.
    [1913 Webster]
 
   3. To set apart; to select from among others, as for a
    special use or service.
    [1913 Webster]
 
       Separate me Barnabas and Saul for the work whereunto
       I have called thaem.         --Acts xiii.
                          2.
    [1913 Webster]
 
   {Separated flowers} (Bot.), flowers which have stamens and
    pistils in separate flowers; diclinous flowers. --Gray.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top