Search result for

secured

(34 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -secured-, *secured*, secur, secure
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
secured transactionsกิจการที่มีหลักประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Secured bondพันธบัตรที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
secured loan (n) เงินกู้มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
secured partyฝ่ายที่มีหลักประกัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Vincent's team has secured the dock.ทีมวินเซนต์คุ้มกันลานจอดแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
We'll need Goldie to open secured hatches and access the station's computer for us.เราต้องการโกลดี้ เพื่อไปเปิดประตูทางเข้า และเจาะเข้าไป ในคอมพิวเตอร์ของสถานีให้เรา Duel of the Droids (2008)
Quickly secured this place, light the fireรีบคุ้มกันที่นี่ จุดไฟ Iljimae (2008)
The king has secured for you, a position in the queen's household.พระราชาได้มอบหมายให้เจ้า ไปรับใช้ในที่พำนักของราชินี The Other Boleyn Girl (2008)
AII we know is Juma's secured some fairly advanced weapons systems...สิ่งที่เรารู้คือจูม่ามีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยอยู่ในครอบครอง 24: Redemption (2008)
Jim, well, I've secured 12 taping days.จิม ผมได้อัดเทป12 วัน Frost/Nixon (2008)
And that step involves breaking into a secured structure.และขั้นตอนนั้นเกี่ยวกับการเจาะโครงสร้างความปลอดภัย และตอนนี้นายต้องการความช่วยเหลือจากฉัน Scylla (2008)
Secured line to JCS is up, Major.ต่อสายถึง เจ ซี เอส แล้วครับ ผู้พัน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Secured line to the Pentagon now.ต่อสายถึง เพนทากอนด้วย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Does secret service know the president is secured in the lockdown?ตำรวจลับรู้รึยังว่า ปธน. \ ปลอดภัยในล็อคดาวน์ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
The president is secured in the lockdown.ปธน. ปลอดภัยอยู่ในห้องล็อคดาวน์ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Do so with extreme caution then contact me the minute that you've secured the container.แล้วก็ระวังตัวให้ดีด้วยล่ะ เข้าไปแล้ว แจ้งฉันทันที ที่ได้คอนเทนเนอร์ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
securedAccording to the news report, the ruling coalition has secured 72 seats as of 5 p.m.
securedColumbus secured this region of interests.
securedThe bank secured the city from a flood.
securedThe ruling party has secured 50 seats as of 5 o'clock.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริคณห์[n. exp.] (børikhon) EN: loan contract secured by an indenture agreement   
เงินให้กู้ยืมที่มีหลักประกัน[n. exp.] (ngoen hai kūyeūm thī mī lakprakan) EN: loan against collateral ; secured loan   
เงินกู้ที่ไม่มีหลักประกัน[n. exp.] (ngoenkū thī mai mī lakprakan) EN: unsecured loan   

CMU English Pronouncing Dictionary
SECURED    S IH0 K Y UH1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
secured    (v) (s i1 k y u@1 d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
担保付責務[たんぽつきせきむ, tanpotsukisekimu] (n) secured liabilities [Add to Longdo]
被担保債権額[ひたんぽさいけんがく, hitanposaikengaku] (n) secured claims [Add to Longdo]
無担保[むたんぽ, mutanpo] (n) unsecured (loan) [Add to Longdo]
無担保債務[むたんぽさいむ, mutanposaimu] (n) unsecured debt [Add to Longdo]
無担保社債[むたんぽしゃさい, mutanposhasai] (n) unsecured (corporate) debenture [Add to Longdo]
無担保借入金[むたんぽかりいれきん, mutanpokariirekin] (n) unfunded debt; unsecured loan; unsecured debt [Add to Longdo]
無担保貸付[むたんぽかしつけ, mutanpokashitsuke] (n) unsecured loan [Add to Longdo]
無担保貸付金[むたんぽかしつけきん, mutanpokashitsukekin] (n) unsecured debt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Secure \Se*cure"\, v. t. [imp. & p. p. {Secured}; p. pr. & vb.
   n. {Securing}.]
   1. To make safe; to relieve from apprehensions of, or
    exposure to, danger; to guard; to protect.
    [1913 Webster]
 
       I spread a cloud before the victor's sight,
       Sustained the vanquished, and secured his flight.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To put beyond hazard of losing or of not receiving; to
    make certain; to assure; to insure; -- frequently with
    against or from, rarely with of; as, to secure a creditor
    against loss; to secure a debt by a mortgage.
    [1913 Webster]
 
       It secures its possessor of eternal happiness. --T.
                          Dick.
    [1913 Webster]
 
   3. To make fast; to close or confine effectually; to render
    incapable of getting loose or escaping; as, to secure a
    prisoner; to secure a door, or the hatches of a ship.
    [1913 Webster]
 
   4. To get possession of; to make one's self secure of; to
    acquire certainly; as, to secure an estate.
    [1913 Webster]
 
   {Secure arms} (Mil.), a command and a position in the manual
    of arms, used in wet weather, the object being to guard
    the firearm from becoming wet. The piece is turned with
    the barrel to the front and grasped by the right hand at
    the lower band, the muzzle is dropped to the front, and
    the piece held with the guard under the right arm, the
    hand supported against the hip, and the thumb on the
    rammer.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top