Search result for

sd

(83 entries)
(0.0223 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sd-, *sd*, s
English-Thai: Longdo Dictionary
SD(abbrev uniq) ย่อมาจาก Secure Digital อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้าย MMC (Multimedia Card) แต่หนากว่าเล็กน้อย นิยมใช้กับ PDA กล้อง Digital MP3 Player, flash memory, MMC, CF, SM, MS, digital film
conventional wisdom(noun phrase) ความคิดเห็นหรือคำอธิบายที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญทำให้เกิดความยอมรับจากสาธารณชน ซึ่ง conventional wisdom อาจถูกหรือผิดก็ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
SDI[ABBR] ระบบทำลายขีปนาวุธกลางอากาศ, See also: (คำย่อของ Strategic Defence Initative)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ash wednesdayวันแรกของฤดูถือบวชในศาสนาคริสต์ (first day of lent)
dasd(แดสดี) ย่อมาจาก direct access storage device (แปลว่า อุปกรณ์หน่วยเก็บแบบเข้าถึงโดยตรง) หมายถึงสื่อที่ใช้เก็บข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้โดยตรง (direct access) หรือทันที ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะถูกบันทึกไว้ในส่วนใด เช่น จานบันทึก (disk) ดู direct access ประกอบ
disdain(ดิสเดน') {disdained,disdaining,disdains} vt. ดูถูก,ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,รังเกียจ. n. การดูถูก,การดูหมิ่น,ความรู้สึกที่รังเกียจ, Syn. scorn,contempt
disdainful(ดิสเดน'ฟูล) adj. เป็นการดูถูก (ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,รังเกียจ) ., Syn. contemptuous,aloof
domesdayn. ดูdoomsday
doomsday(ดูมซ'เดย์) n. วันโลกาวินาศ,วาระสุดท้าย,วันที่พระเจ้าพิพากษามนุษย์ทั้งหลายในโลก, Syn. domesday,Judgment Day
dsdabbr. dry sterile dressing,discharge summary ductated
eavesdrop(อีฟวซ'ดรอพ) vi.,vt. ลอบฟัง,แอบฟัง,ขโมยฟัง., See also: eavesdropper n.
esdi(อีเอสดีไอ) ย่อมาจากคำว่า enhanced small device interface ใช้เป็นมาตรฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเป็นตัวประสานที่ใช้กับจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ (hard disk)
gsdabbr. glucose storage disease,glycogen storage disease

English-Thai: Nontri Dictionary
disdain(n) การดูถูก,การรังเกียจ,การเหยียดหยาม,ความไม่ชอบ
disdain(vt) ดูถูก,รังเกียจ,เหยียดหยาม,ไม่ชอบ
disdainful(adj) ซึ่งดูหมิ่น,วางปึ่ง,ซึ่งดูถูก,หยิ่ง,จองหอง,ไว้ตัว
doomsday(n) วันโลกแตก,วันโลกาวินาศ,วาระสุดท้าย
eavesdrop(vt) แอบฟัง,ดักฟัง,ลอบฟัง
eavesdropper(n) ผู้แอบฟัง,คนดักฟัง,ผู้ลอบฟัง
jurisdiction(n) อำนาจศาล,การควบคุม
misdeed(n) การทำชั่ว,การทำผิดศีลธรรม
misdemean(vt) ประพฤติตัวเลว,ประพฤติผิด
misdemeanour(n) การประพฤติตัวเลว,ความผิดทางอาญา,ผู้กระทำผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
SDH (synchronous digital hierarchy)เอสดีเอช (ลำดับชั้นการส่งสัญญาณดิจิทัลแบบประสานเวลา) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
SDLC (synchronous data link control)เอสดีแอลซี (การควบคุมวิธีเชื่อมโยงข้อมูลแบบประสานเวลา) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
SDLC (synchronous data link control)เอสดีแอลซี (การควบคุมวิธีเชื่อมโยงข้อมูลแบบประสานเวลา) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
SDV (spark delay valve)เอสดีวี (ลิ้นหน่วงการเกิดประกายไฟ) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sdiox (n jargon uniq ) สมการของความกวนที่สุดในโลก, เกย์บ้าเทคโนโลยี
sdrawkcab (n vt) การกลับด้านตัวอักษร เหมือนส่องกระจก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[ENGLISH SDH][ENGLISH SDH] 24: Redemption (2008)
Schneider lens, photo printer, SD card.เลนส์ของชไนเดอร์ เครื่องพิมพ์ภาพ เอสดี การ์ด Up (2009)
Well, I'm out of Hartsfield into IAD, with a connection in ORD into SDF.คือ ชั้นจะออกจากฮาร์ทสฟิลด์ไปที่ไอเอดี แล้วต่อเครื่องจากโออาร์ดีไปที่เอสดีเอฟด้วย Up in the Air (2009)
How long's your layover? They got multiples into SDF. Could you push?คุณจะอยู่ได้นานแค่ไหน ที่เอสดีเอฟมีหลายเที่ยวบิน คิดว่าคุณจะเลื่อนได้มั๊ย Up in the Air (2009)
* And every sdowภายใต้เงา Release Me (2009)
Oh, it's not that hard. it's just sd flour and paste.โอ้ มันไม่ยากขนาดนั้น ก็แค่ติดกาวแล้วแปะ Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
Brennan's sending the victim's SD card from Roswell.เบรนแนนส่ง SD การ์ดของเหยื่อมาจาก รอสเวล The X in the File (2010)
English - SDHภาษาอังกฤษ โดย SDH แปลไทย โดย Google Translate (Untilate) We Bought a Zoo (2011)
- US - SDH]- SDH] Contagion (2011)
English - US - SDHharuogata, scabamaga, arbitat, minihana Comeback (2011)
You know, San Diego's essentially one big college town, with an enrollment at SDCU of approximately 65,000 students.นอกจากนี้เรายังไม่สามารถออกกฎ กับนักศึกษาคนอื่นๆ และคณะอาจารย์ พวกคุณรู้มั้ยว่า ซาน ดิเอโก้ เป็นเมือง ที่มีมหาวิทยาลัยใหญ่ๆหลายแห่ง ที่จดทะเบียนกับ SDCU The Stranger (2011)
Wade. Steve, this is CO Wade Gutches, SD Team One.เวด สตีฟ นี่นาวาโทเวด กัทเชส ทีม 1 หน่วยป้องกันเชิงกลยุทธ์ Kame'e (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sdThe government asked the SDF for a disaster relief deployment to Okinawa.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
แอลเอสดี[n.] (Aēl.Ēs.Dī.) EN: LSD (lysergic acid diethylamide)   FR: L.S.D. = LSD [m] ; lysergamide [m]
อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery   FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจรัฐ[n. exp.] (amnāt rat) EN: jurisdiction   FR: pouvoirs publics [mpl]
อำนาจศาล[n. exp.] (amnāt sān) EN: jurisdiction of the court   FR: juridiction [f]
เดียงสา[adj.] (dīengsā) EN: worldly wisdom ; sensible   FR: sensé ; avisé ; raisonnable
เดรสเดน[TM] (Drēsdēn) FR: Dresde
ดูหมิ่น[v.] (dūmin) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; disdain ; slight ; insult   FR: mépriser ; dédaigner ; narguer
ดูถูก[v.] (dūthūk) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; put down ; disdain ; slight ; insult   FR: mépriser ; dédaigner
ดูถูกดูแคลน[v.] (dūthūkdūkhlaēn) EN: look down upon ; underestimate ; disparage ; disdain ; slight ; insult ; snub ; affront   

CMU English Pronouncing Dictionary
SDN    EH1 S D IY1 EH1 N

German-Thai: Longdo Dictionary
Ausdauer(n) |die, nur Sg.| ความอดทนอดกลั้น, See also: S. die Geduld,
Geburtsdatum(n) |das, pl. Geburtsdaten| วันที่เกิด
Lebensdauer(n) |die, nur Sg.| อายุการใช้งาน เช่น Diese Waschmaschine hat ca. 5 Jahre Lebensdauer. = เครื่องซักผ้าตู้นี้มีอายุการใช้งาน 5 ปี โดยประมาณ

Japanese-English: EDICT Dictionary
ISDN[アイエスディーエン, aiesudei-en] (n) integrated services digital network; ISDN [Add to Longdo]
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ) [Add to Longdo]
LSD[エルエスディー, eruesudei-] (n) lysergic acid diethylamide; LSD [Add to Longdo]
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ [Add to Longdo]
PTSD[ピーティーエスディー, pi-tei-esudei-] (n) (See 心的外傷後ストレス障害) post-traumatic stress disorder; PTSD [Add to Longdo]
SDSL[エスディーエスエル, esudei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) symmetric digital subscriber line; SDSL [Add to Longdo]
ちん[, chin] (n-suf) intimate (or disdainful) suffix used after a person's name (or the base of an adjective describing that person) [Add to Longdo]
にかけて[, nikakete] (exp) (1) till; to; over (a period); through (e.g. Monday through Thursday); about (approx. time or place); on; (2) concerning (an area of expertise); (3) to swear by (one's sword, God, etc.); (P) [Add to Longdo]
に連れ[につれ, nitsure] (conj) (uk) (See に連れて) as X, then Y (e.g. as we age we gain wisdom, as wine matures it becomes more valuable, etc.) [Add to Longdo]
に連れて[につれて, nitsurete] (conj) (uk) as X, then Y (e.g. as we age we gain wisdom, as wine matures it becomes more valuable, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エントリ順データセット[エントリじゅんデータセット, entori jun de-tasetto] ESDS, Entry-Sequenced Data Set [Add to Longdo]
キー順データセット[キーじゅんデータセット, ki-jun de-tasetto] KSDS, Key-Sequenced Data Set [Add to Longdo]
サービスデータ単位[サービスデータたんい, sa-bisude-ta tan'i] SDU, Service Data Unit [Add to Longdo]
拡張小型デバイスインタフェース[かくちょうこがたデバイスインタフェース, kakuchoukogata debaisuintafe-su] Enhanced Small Device Interface (ESDI) [Add to Longdo]
広帯域総合ディジタル通信網[こうたいいきそうごうディジタルつうしんこう, koutaiikisougou deijitaru tsuushinkou] B-ISDN, Broadband Integrated Services Digital Network [Add to Longdo]
国際逐次刊行物データシステム[こくさいちくじかんこうぶつデータシステム, kokusaichikujikankoubutsu de-tashisutemu] ISDS [Add to Longdo]
再配布[さいはいふ, saihaifu] resdistribution [Add to Longdo]
最小有効数字[さいしょうゆうこうすうじ, saishouyuukousuuji] least significant digit, LSD (abbr.) [Add to Longdo]
最大有効数字[さいだいゆうこうすうじ, saidaiyuukousuuji] most significant digit, MSD [Add to Longdo]
情報チャネル[じょうほうチャネル, jouhou chaneru] bearer channel (in ISDN), communication channel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 SD
   n 1: a state in north central United States [syn: {South
      Dakota}, {Coyote State}, {Mount Rushmore State}, {SD}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SD
     Secure Digital [card]
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SD
     Self-Describing [file] (HP)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SD
     Starting Delimiter (FDDI, Token Ring)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SD
     Super Density [disk] (CD, Toshiba, Time Warner)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SD
     Structured Design (CASE)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SD
     System Display (Airbus, A380)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top