Search result for

sample

(102 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sample-, *sample*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sample[N] ตัวอย่าง, See also: ของตัวอย่าง, สินค้าตัวอย่าง, ของทดลอง, ตัวอย่างทดลอง, ตัวอย่างประชากร, Syn. specimen, example, instance, illustration
sample[ADJ] ซึ่งเป็นตัวอย่าง, See also: ซึ่งเป็นของทดลอง, Syn. representative, illustrative, typifying
sample[VT] เอาเป็นตัวอย่าง, See also: สุ่มตัวอย่าง, Syn. examine, try, test
sampler[N] ผู้วิเคราะห์ตัวอย่าง
sampler[N] สิ่งที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง, See also: ผู้เป็นตัวอย่าง, Syn. model

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sample(ซาม'เพิล,แซม'เพิล) n. ตัวอย่าง,ของลอง. adj. เป็นตัวอย่าง,เป็นของลอง. vt. เอาเป็นตัวอย่าง,ทดลองเป็นตัวอย่าง,ตรวจสอบเป็นตัวอย่าง, Syn. exemplar,specimen,piece,instance

English-Thai: Nontri Dictionary
sample(n) ของทดลอง,ตัวอย่าง,สินค้าตัวอย่าง
sampler(n) ของตัวอย่าง,ตัวอย่าง,ผู้เป็นตัวอย่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sampleตัวอย่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sample meanค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sample spaceปริภูมิตัวอย่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sample surveyการสำรวจด้วยตัวอย่าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sampleตัวอย่าง [การบัญชี]
sampleตัวอย่าง, ข้อมูลชุดที่นำมาทำการวิเคราะห์นั้นเป็นข้อมูลเพียงส่วนหนึ่งของประชากร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sample spaceปริภูมิตัวอย่าง, เซตที่มีสมาชิกเป็นผลลัพธ์ที่อาจเป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองสุ่ม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sample surveyการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง, การเก็บรวบรวมข้อมูลจากบางหน่วยที่เลือกมาเป็นตัวแทนจากทุก ๆ หน่วยของประชากรหรือสิ่งที่เราต้องการศึกษาเท่านั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sampler เครื่องเก็บตัวอย่าง (น้ำ)
เครื่องมือสำหรับเก็บตัวอย่างน้ำหรือน้ำเสีย เพื่อการวิเคราะห์ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Did you look at the resort samples?เธอดูตัวอย่างรึยัง New Haven Can Wait (2008)
Maternity ward was handing out free samples.แผนกเด็กอ่อนเค้าแจกตัวอย่างฟรี Joy (2008)
Not without a sample.ดังนั้นไปหาตัวอย่าง Joy (2008)
So get a sample. You want us to score cocaine from a drug dealer?คุณต้องการให้เราซื้อโคเคนจากคนขายยาหรือ? Joy (2008)
- Who is it? - Testico, they want a sample.- ใครเป็นผู้มันได้หรือไม่ \ n การ-Testico พวกเขาต้องการตัวอย่าง. Gas Pills (2008)
a sample?ตัวอย่าง? Gas Pills (2008)
they want a sample?พวกเขาต้องการตัวอย่าง? Gas Pills (2008)
- they want a sample?- ที่ต้องการตัวอย่าง? Gas Pills (2008)
Hi. So,I compared the blood Delko collected at the crime scene to a sample taken from Nick Burnham.ฉันเทียบเลือดที่เดลโก้เก็บมาได้ กับที่ได้มาจากนิค เบอร์แนม And How Does That Make You Kill? (2008)
Take a sample.ไปเก็บตัวอย่างกัน The Mark of Nimueh (2008)
I'm not gonna show all of it, but here's's just a small sample.ผมคงไม่ให้คุณดูทั้งหมด แต่นี่คือตัวอย่างเล็กน้อย Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
This is an audio sample. If he talks within range of any phone in the city you can triangulate his position.นี่คือตัวอย่างเสียง ถ้าเขาพูด ในระยะของโทรศัพท์ในเมือง The Dark Knight (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sampleBees communicate the location of food by carrying odor samples back to the hive.
sampleCould I have a sample taste?
sampleHe asked for samples of picture postcards.
sampleHe poured in the sample and deposited the $10.00.
sampleHe went back to the drug store, located the machine, poured in the sample and deposited the $10.00.
sampleHe wrote away for a sample.
sampleHowever, the color was different from the sample color in your catalog.
sampleHow many samples?
sampleHow many samples, for example?
sampleIf you would like to have a sample, please let us know.
sampleIt shouldn't be permitted to store samples of DNA.
sample"Let me get a sample," and she transferred part to a petri dish.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวอย่างสินค้า[N] sample, Example: หน้าชั้นวางสินค้าจะมีตัวอย่างสินค้าให้ลูกค้าทดลองใช้ก่อน, Thai definition: สินค้าที่แสดงแบบอย่างหรือคุณภาพตามลักษณะบางส่วนหรือทั้งหมดของสินค้าจริง
ตัวอย่าง[N] sample, See also: specimen, Syn. ของตัวอย่าง, ของทดลอง, ตัวอย่างสินค้า, Example: ผลิตภัณฑ์ออกใหม่จะมีการแจกตัวอย่างสินค้าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ เพื่อให้เป็นที่รู้จัก, Count unit: ตัว, Thai definition: สินค้าที่นำมาให้ลูกค้าทดลองก่อนที่จะซื้อใช้เพื่อให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น
กลุ่มตัวอย่าง[N] sample, See also: representative sample, Syn. กลุ่มทดลอง, Example: ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา อัตราการดื้อยาได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 3.4 ของกลุ่มตัวอย่าง 264 กลุ่มตัวอย่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิม[v.] (chim) EN: taste ; savour = savor (Am.) ; try ; sample   FR: goûter ; déguster ; essayer ; tester
การเก็บตัวอย่าง[n. exp.] (kān kep tūayāng) EN: taking a sample   FR: prélèvement d'un échantillon [m]
การซื้อขายตามตัวอย่าง[v. exp.] (kān seūkhāi tām tūayāng) EN: purchase by sample   
เก็บตัวอย่าง[v. exp.] (kep tūayāng) EN: take a sample   
ขายตามตัวอย่าง[v. exp.] (khāi tām tūayāng) EN: sell by sample ; sale by sample ;   
กลุ่มตัวอย่าง[n. exp.] (klum tūayāng) EN: sample ; representative sample   FR: échantillon [m] ; échantillon représentatif [m]
ลอง[v.] (løng) EN: try (on) ; experiment ; attempt ; sample ; test ; experience   FR: essayer ; expérimenter ; éprouver ; tester ; tenter
หนังสือตัวอย่าง[n. exp.] (nangseū tūayāng) EN: sample book   FR: livre échantillon ; livre de consultation
แซมเปิลพ้อยท์ [n. exp.] (saēmpoēn phøi) EN: sample point   
แซมเปิลสเปซ [n. exp.] (saēmpoēn sapēt) EN: sample space   

CMU English Pronouncing Dictionary
SAMPLE    S AE1 M P AH0 L
SAMPLED    S AE1 M P AH0 L D
SAMPLER    S AE1 M P L ER0
SAMPLES    S AE1 M P AH0 L Z
SAMPLEY    S AE1 M P L IY0
SAMPLE'S    S AE1 M P AH0 L Z
SAMPLERS    S AE1 M P L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sample    (v) (s aa1 m p l)
sampled    (v) (s aa1 m p l d)
sampler    (n) (s aa1 m p l @ r)
samples    (v) (s aa1 m p l z)
samplers    (n) (s aa1 m p l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfragemodus {m}sample mode [Add to Longdo]
Abtasthalteglied {n}sample and hold element (S&H) [Add to Longdo]
Ereignisraum {m}; Stichprobenraum {m} [math.]sample space [Add to Longdo]
Luftentnahmestrom {m}sample flow rate [Add to Longdo]
Muster {n} | als Muster dienen fürsample | to sample [Add to Longdo]
Musterkarte {f}sample card [Add to Longdo]
Mustermesse {f}sample fair [Add to Longdo]
Probekapsel {f}sample sagger [Add to Longdo]
Probeneinspritzung {f}sample injection [Add to Longdo]
Probenkapazität {f}sample capacity [Add to Longdo]
Probenvorbereitung {f}sample preparation [Add to Longdo]
Standardabweichungskarte {f}sample standard deviation chart [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アップサンプル[, appusanpuru] (n) {comp} upsample [Add to Longdo]
キープサンプル[, ki-pusanpuru] (n) reference sample (wasei [Add to Longdo]
サンプラー(P);サンプラ[, sanpura-(P); sanpura] (n) (1) sampler; (2) (サンプラ only) imitation platinum; (P) [Add to Longdo]
サンプル[, sanpuru] (n) sample; (P) [Add to Longdo]
サンプルサイズ[, sanpurusaizu] (n) {comp} sample size [Add to Longdo]
サンプルセリングシステム[, sanpuruseringushisutemu] (n) sample selling system [Add to Longdo]
サンプルドキュメント[, sanpurudokyumento] (n) {comp} sample document [Add to Longdo]
サンプルブック[, sanpurubukku] (n) sample book [Add to Longdo]
サンプルホールド装置[サンプルホールドそうち, sanpuruho-rudo souchi] (n) {comp} sample-and-hold device [Add to Longdo]
サンプル集団[サンプルしゅうだん, sanpuru shuudan] (n) {comp} sample group; sample set [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抽样[chōu yàng, ㄔㄡ ㄧㄤˋ, / ] sample; sampling [Add to Longdo]
样品[yàng pǐn, ㄧㄤˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] sample; specimen [Add to Longdo]
样本[yàng běn, ㄧㄤˋ ㄅㄣˇ, / ] sample; specimen [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サンプリング[さんぷりんぐ, sanpuringu] sample (vs) [Add to Longdo]
サンプル[さんぷる, sanpuru] sample [Add to Longdo]
サンプルサイズ[さんぷるさいず, sanpurusaizu] sample size [Add to Longdo]
サンプルホールド装置[サンプルホールドそうち, sanpuruho-rudo souchi] sample-and-hold device [Add to Longdo]
サンプル集団[サンプルしゅうだん, sanpuru shuudan] sample group, sample set [Add to Longdo]
実例[じつれい, jitsurei] sample, example, instance, concrete case [Add to Longdo]
抽出モード[ちゅうしゅつモード, chuushutsu mo-do] sample mode [Add to Longdo]
標本[ひょうほん, hyouhon] sample (in statistics) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sample \Sam"ple\, v. t.
   1. To make or show something similar to; to match. --Bp.
    Hall.
    [1913 Webster]
 
   2. To take or to test a sample or samples of; as, to sample
    sugar, teas, wools, cloths.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sample \Sam"ple\, n. [OE. sample, asaumple, OF. essample,
   example, fr. L. exemplum. See {Example}, and cf. {Ensample},
   {Sampler}.]
   1. Example; pattern. [Obs.] --Spenser. "A sample to the
    youngest." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Thus he concludes, and every hardy knight
       His sample followed.         --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   2. A part of anything presented for inspection, or shown as
    evidence of the quality of the whole; a specimen; as,
    goods are often purchased by samples.
    [1913 Webster]
 
       I design this but for a sample of what I hope more
       fully to discuss.           --Woodward.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Specimen; example. See {Specimen}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sample
   n 1: a small part of something intended as representative of the
      whole
   2: items selected at random from a population and used to test
     hypotheses about the population [syn: {sample distribution},
     {sample}, {sampling}]
   3: all or part of a natural object that is collected and
     preserved as an example of its class
   v 1: take a sample of; "Try these new crackers"; "Sample the
      regional dishes" [syn: {sample}, {try}, {try out}, {taste}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top