Search result for

säugetier

(57 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -säugetier-, *säugetier*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา säugetier มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *säugetier*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's a four- legged feline.Das ist ein vierbeiniges SäugetierSlammin' Sammy's Stunt Show Spectacular (1982)
- You shouldn't fly. You're a mammal.- Säugetiere sollten nicht fliegen. A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
- Mammals. - Mammals.Säugetiere! Jaws 3-D (1983)
- I'm sorry, darlin'.Verdammtes SäugetierJaws 3-D (1983)
The Grand Canyon is home to over 70 species of mammals.Der Grand Canyon beheimatet 70 verschiedene Säugetiere, 250 Vogelarten, Grand Canyon: The Hidden Secrets (1984)
What? What could possibly cause panic flight in both birds and small ground animals?Was löst bei Vögeln und Säugetieren eine so panische Reaktion aus? Trumbo's World (1985)
See that? It's an aardvark.Siehst du, das hier, das ist ein SäugetierShort Circuit (1986)
Mammal, skunk.Säugetier. Stinktier. Short Circuit (1986)
Plants, fruits, oranges... apples, lemons, limes.Farn, Pflanzen, Säugetier, Orangen. Äpfel, Limonen. Short Circuit (1986)
Beautiful animal. Mammal, canine, dog.Schönes Tier, SäugetierShort Circuit (1986)
They're mammals like you and me.Sie sind Säugetiere wie wir. Star Trek IV: The Voyage Home (1986)
Well, you know.Ich bin immerhin ein Säugetier, oder? Have You Seen Your Mother, Baby, Standing in the Shadow? (1989)
Human beings are mammals that are distinguishable from other animals, like the whale, or from bipeds like the chicken, principally by two characteristics:Menschliche Wesen sind Säugetiere, Zweibeiner, die sich von anderen Säugetieren, wie Walen, oder Zweibeinern, wie Hühnern vor allem durch zwei Merkmale unterscheiden Isle of Flowers (1989)
She has a highly-developed brain and opposing thumbs.Säugetier, römisch-katholisch, apostolisch. Isle of Flowers (1989)
Like human beings and whales, the pig is a mammal, but it is a quadruped.Das Schwein ist ein Säugetier, wie die menschlichen Wesen und die Wale, jedoch Vierbeiner. Isle of Flowers (1989)
And he's head of "The Friends of Fish and Wildlife" an extremist pro-mammal group in Vermont.Und Vorsitzender bei den "Freunden der Fische und Säugetiere"... einer extremistischen Umweltschutzvereinigung in Vermont. The Freshman (1990)
The only mammals, I might add, capable of true flight.Die einzigen Säugetiere, die in der Lage sind, richtig zu fliegen. Gremlins 2: The New Batch (1990)
Earth pig. African, ant-eating mammal.Ameisenfressendes Säugetier Afrikas. Malcolm X (1992)
- Is it found on a farm?- Nein. Ist es ein SäugetierThe Muppet Christmas Carol (1992)
This is 'cause I said your mother was the world's second largest mammal, isn't it?Weil ich gesagt habe, deine Mutter sei das zweitgrößte Säugetier der Welt? Roomie for Improvement (1992)
Ground animal flesh?Gehackte Säugetiermasse? Coneheads (1993)
A personal conveyance, named for its inventor, a mythical character, and a small mammal.Ein Individualgefährt, benannt nach seinem Erfinder, einer mythischen Figur und einem SäugetierConeheads (1993)
(Scully on tape) Visual inspection of the body and X-ray analysis... confirms homologous but possibly mutated mammalian physiology.(Scully auf Band) Die Untersuchung der Leiche und die Röntgenbilder deuten auf eine möglicherweise mutierte Säugetierphysiologie hin. Pilot (1993)
Yes. Leslie Ferina studied experiments conducted at Duke University... where mammals took their first breath directly from liquid... a saline solution saturated with oxygen.Leslie Ferina beschäftigte sich mit Experimenten an der Duke University, in denen Säugetiere ihren ersten Atemzug in einer Flüssigkeit taten, einer mit Sauerstoff gesättigten Salzlösung. The Regulator (1993)
- Even among the lower mammals.- Sogar unter niederen Säugetieren. The Jersey Devil (1993)
They're mammals, like you and me.Er ist ein Säugetier, wie wir. Brother from the Same Planet (1993)
I'm sorry, I was just going to say that it's not a fish. It's a mammal.Ich wollte nur sagen es ist kein Fisch, sondern ein SäugetierAce Ventura: Pet Detective (1994)
A mammal's a mammal.Alles Säugetiere. The Flintstones (1994)
The flyman is an intelligent mammal Please don't catch Flyman.DER FLIEGENMANN IST EIN INTELLIGENTES SÄUGETIER Getting Any? (1994)
I had a flare for flying mammalia.Ich liebte die fliegenden Säugetiere. My Dinner with Wilson (1994)
[squeaking] My dear mammal... can you heal my son?Mein liebes Säugetier, kannst du meinen Sohn heilen? Hide and Seek (1994)
The laser communication originated from a WSKR hovering outside... something called Mammal Engineering.Die Laserverbindung ging von einem WSKR neben dem sogenannten Bereich für Säugetier-Technik aus. Nothing But the Truth (1994)
According to my encyclopedia, a dolphin is a mammal...Mein Lexikon sagt, ein Delphin ist ein Säugetier Playtime (1994)
It's a mammal.Er ist ein SäugetierJohnny Mnemonic (1995)
So, what are we to learn from the mating habits of insects, reptiles and mammals?Und was lernen wir nun vom Balzverhalten von Insekten, Reptilien und Säugetieren? Whine, Whine, Whine (1995)
An eating mammal?- Ein fressendes SäugetierMeltdown (1995)
Racehorses do not urinate more frequently... or at greater length than non-racing horses... or, for that matter, any mammal of comparable size.Rennpferde urinieren nicht häufiger... oder länger als Nicht-Rennpferde,... oder, was das angeht, als irgendein Säugetier vergleichbarer Größe. Schizopolis (1996)
Mammals!Säugetiere! Batman & Robin (1997)
Just a few mammals doing what we can for the world's plants.2 Säugetiere, die alles tun, um die Pflanzen zu retten. Batman & Robin (1997)
"If it's got more than four legs, it's not a mammal.""Wenn etwas mehr als vier Beine hat, ist es kein Säugetier." Mimic (1997)
I'd say they're no more advanced than most endotherms we've... "Endotherms"? You're proposing that we are related to a mammalian species?Wollen Sie sagen, dass wir mit einer Säugetierart verwandt sind? Distant Origin (1997)
Well, they are mammals, after all.- Es sind schliesslich Säugetiere. Distant Origin (1997)
Mammals in particular are considered to be a... lower life-form, but I must admit, I've never gotten to know one before.Säugetiere werden als niedere Lebensform gesehen, aber ich muss zugeben, ich habe noch nie eines kennen gelernt. Distant Origin (1997)
Salamanders are one thing, but no mammal possesses that kind of regenerative power.Salamander sind eine Sache, aber kein Säugetier hat diese Fähigkeit. Leonard Betts (1997)
This is an omnivorous mammal of the order Ungulata, an inconsequential species with no other purpose... than to be eaten by humans.Das ist ein allesfressendes Säugetier aus der Gruppe der Ungulata, eine unwichtige Art, mit keiner anderen Aufgabe, als dem Menschen als Essen zu dienen. Babe: Pig in the City (1998)
You know, one of the things about their diet... is that there were no large mammals on Irian Jaya.Ihre Ernährung ist übrigens auch was Besonderes. Auf Irian Jaya gibt es keine großen Säugetiere. The Loss of Sexual Innocence (1999)
It came to me when I tried to classify your species and I realized that you're not actually mammals.Sie fiel mir auf, als ich versuchte, eure Spezies zu klassifizieren. Mir fiel auf, dass ihr keine richtigen Säugetiere seid. The Matrix (1999)
Every mammal on this planet instinctively develops an equilibrium with the surrounding environment.Jedes Säugetier auf diesem Planeten entwickelt instinktiv ein natürliches Gleichgewicht mit seiner Umgebung. The Matrix (1999)
-What do you mean "we," mammal?- Was heißt "wir", SäugetierThe Series Has Landed (1999)
Mammal.SäugetierTitan A.E. (2000)

German-Thai: Longdo Dictionary
Säugetier[ซอยเกอร์เทียร์] (n) |das, pl. Säugetiere| สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Meeressäugetier {n}; Meeressäuger {m} [biol.]marine mammal [Add to Longdo]
Gesellschaft zum Schutz der MeeressäugetiereSociety for the Conservation of Marine Mammals [Add to Longdo]
Säugetier {n}; Säuger {m} [zool.] | Säugetiere {pl}: Säuger {pl} | Klasse der Säugetieremammal; mammalian | mammals | mammalia [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Säugetier [zɔigətiːr] (n) , s.(n )
     mammal
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top