Search result for

risikofaktor

(54 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -risikofaktor-, *risikofaktor*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา risikofaktor มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *risikofaktor*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And any loose ends, like you or me, are gonna be cut right off.Und Risikofaktoren wie wir werden beseitigt. Blow Out (1981)
We gotta tell the truth before the books are closed and the loose ends are cut off.Die werden das zu den Akten legen und die Risikofaktoren beseitigen. Blow Out (1981)
Michael, I believe there is a considerable risk factor involved in this operation.Ich glaube, diese Operation beinhaltet einen hohen RisikofaktorGood Day at White Rock (1982)
Admit it, Felix. He was nothing more than a stupid, small risk factor.Komm schom, Felix, gibt's doch zu, er war noch nur ein dumme kleine RisikofaktorDas Arche Noah Prinzip (1984)
I only have two small areas of risk.Ich habe nur zwei kleine Risikofaktoren. The Odd Triple (1988)
Have you analyzed the risk?Was ist der RisikofaktorBooby Trap (1989)
Well, what you're seeing here is an ecological risk assessment.Nun, was Sie hier sehen, ist eine ökologische Risikofaktorenbestimmung. The Green, Green Glow of Home (1993)
There's a definite risk factor at work here.Es besteht ein eindeutiger RisikofaktorBabylon Squared (1994)
What if you were called a safety risk?- Bist du kein RisikofaktorDrawing the Lines (1997)
So they have this clock now, where you punch in your age and all your risk factors and it actually counts down how much time you have left to live.Es gibt jetzt diese Uhr, wo du dein Alter... und alle Risikofaktoren eingibst. Damit rechnet sie dir dann deine verbleibende Lebenszeit aus. The Van Buren Boys (1997)
In reality, there were two clear elements of risk in this exchange."Realistisch betrachtet, gab es bei diesem Geschäft zwei Risikofaktoren:" Croupier (1998)
- A factor-one psychopath.- Hoher RisikofaktorThe Pest House (1998)
He's a factor-one psychopath.Hoher RisikofaktorThe Pest House (1998)
- Unacceptable risk factor on all options.- inakzeptabler Risikofaktor bei allen Optionen. Supernova (2000)
It's an increased-risk mission, so, you know, it's up to us.Ein Einsatz mit erhohtem Risikofaktor. Es liegt bei uns. The Perfect Storm (2000)
Will Tippin may be compromised.Will könnte ein Risikofaktor sein. Second Double (2003)
Stick to the sidelines, look for high-risk factors.Du hältst dich bedeckt und achtest auf besondere Risikofaktoren. Pilot (2003)
Look for high-risk factors and try not to alarm anybody.Achten wir auf Risikofaktoren, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Reaping Havoc (2003)
That's a risk factor for premature labor.Ein Risikofaktor für vorzeitige Wehen. 4.0 (2005)
It's one of the things that happens to preemies.Das ist generell bei Frühchen ein RisikofaktorGraduation Day (2006)
No risk factors.Sie ist 45. Keine Risikofaktoren. Heart of the Matter (2006)
- No cardiac risk factors. It all fits.Keine kardiologischen Risikofaktoren. Heart of the Matter (2006)
I don't mean to make light, but you've got no risk factors.Ich nehme Ihre Sorgen ernst, aber Sie haben keine Risikofaktoren. The Turk (2008)
She has zero risk factors.Sie hat aber keinen einzigen RisikofaktorFrozen (2008)
But there is a risk factor involved.Aber es ist auch ein Risikofaktor involviert. Ghost (2009)
We have to, because here you pose the highest risk.Müssen wir. - Ausziehen. Du bist hier der RisikofaktorLoose Cannons (2010)
- You pose the highest risk.Du bist der RisikofaktorLoose Cannons (2010)
And I pose the highest risk?Und ich bin der RisikofaktorLoose Cannons (2010)
Plus researching of the frequency, risk... opposite effects and possible drugs that's biochemical test can show. Such blood diseases as a result of drugs... and biomarkers that indicate reverse drug operation....einschließlich der Untersuchung von Häufigkeit, Risikofaktoren und unerwünschter Arzneimittelwirkungen, die man durch Tests nachweisen kann, wie eine medikamentös verursachte Blutkrankheit, und der Identifizierung möglicher Biomarker für unerwünschte Arzneimittelwirkungen. Brownian Movement (2010)
You are aware that smoking is a significant risk factor for pulmonary fibrosis.Sie sind sich bewusst, dass rauchen ein signifikanter Risikofaktor für Lungenfibrose ist. Your World to Take (2010)
Actually I was, um, active, healthy, very busy, uh, mid-40s, absolutely, um, no risk factors at all for any heart problem.Ich war ein aktiver, gesunder, vielbeschäftigter Mann Mitte 40 ohne irgendwelche Risikofaktoren für Herzprobleme. Forks Over Knives (2011)
Due to his current condition, the risk factor...Bei seiner gegenwärtigen Verfassung, ist der Risikofaktor... Sie meinen, es könnte ihn umbringen? Recession Proof (2011)
Okay, she has one marginal risk factor for hypercoagulation. But there are millions of women on the pill and they don't all die in their hotel beds.Okay, sie hatte einen marginalen Risikofaktor für Hyperkoagulabilität, es gibt Millionen Frauen, die die Pille nehmen, und sie sterben nicht alle in ihren Betten. Dead Man Walking (2011)
We checked her for risk factors and found that she was on the pill.Wir überprüften sie für Risikofaktoren und haben festgestellt, dass sie die Pille nahm. Dead Man Walking (2011)
That, in combination with other risk factors.Das, in Kombination mit anderen Risikofaktoren. Dead Man Walking (2011)
Being on Lita's client list is still a risk factor.Sein auf Litas Client Liste ist immer noch ein RisikofaktorCan't See the Fae-Rest (2011)
Oh -on the average- the poorer you are the more likely you are to smoke and drink and all sorts of lifestyle risk factors.Im Durchschnitt gilt, je ärmer du bist, desto wahrscheinlicher ist es, dass du rauchst und trinkst und einen sonst wie risikofaktorenbelasteten Lebensstil führst. Zeitgeist: Moving Forward (2011)
No cardiac risk factors, no angina.Keine kardialen Risikofaktoren, keine Angina. Golden Hour (2011)
There are several other risk factors for male breast cancer. Such as... Any history of alcoholism?Es gibt mehrere Risikofaktoren für männlichen Brustkrebs, wie zum Beispiel Alkoholismus. Stage Two (2011)
She has no history of heart disease or risk factors.Sie hat keine Geschichte über Herzkrankheiten oder Risikofaktoren. Dark Was the Night (2011)
A biohazard release has been detected.Ein biologischer Risikofaktor wurde geortet. Resident Evil: Damnation (2012)
Patient lacks major risk factors for a PE.Dem Patienten fehlen die wichtigsten Risikofaktoren für eine Embolie. Man of the House (2012)
I-I don't have any of the risk factors.Ich... ich habe keinen der Risikofaktoren. Have You Seen Me Lately? (2012)
I took the liberty of reserving O.R. three for you.Selbst mit unserer Vergangenheit? Natürlich. Sie haben ein paar Risikofaktoren. Love Turns You Upside Down (2012)
You tested positive for the risk factor genes.Du wurdest positiv auf die Risikofaktorgene getestet. She's Killing Me (2013)
Then you have two loose ends to take care of.Dann hast du eben zwei Risikofaktoren vor dir. 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2014)
I also believe that it's time to eliminate that risk.Außerdem glaube ich, dass wir diesen Risikofaktor aus dem Weg räumen sollten. More in Heaven and Earth (2014)
No medical history or cardiac risk factors.Keine medizinische Vergangenheit oder kardiale Risikofaktoren. Puzzle with a Piece Missing (2014)
I'm looking for possible risk factors for stroke.Ich frage nur nach möglichen Risikofaktoren wegen des Schlaganfalls. Puzzle with a Piece Missing (2014)
It's part of our job, and I've started to realize that the risk factors in your life are significant.Es ist Teil unseres Jobs und ich begann zu realisieren, dass die Risikofaktoren in deinem Leben signifikant sind. The Prince of Nucleotides (2015)

German-Thai: Longdo Dictionary
Risikofaktor(n) |der, pl. Risikofaktoren| ปัจจัยการเสี่ยง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Risikofaktor {m}risk factor [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top