Search result for

rev

(173 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rev-, *rev*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
review見直し

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rev[VT] ทำให้เครื่องยนต์เดินเร็วขึ้น, See also: เร่งเครื่อง
rev[VI] หมุนเร็วขึ้น (เครื่องยนต์)
rev[N] การหมุนรอบของเครื่องยนต์
Rev.[ABBR] คำย่อของ reverend, Syn. Revd
Revd[ABBR] คำนำหน้าพระในศาสนาคริสต์ (มาจาก Reverend), Syn. Rev.
revel[VI] สนุกสนาน, See also: เพลิดเพลิน, ครื้นเครง, Syn. delight, enjoy
revel[VI] อยู่ในงานรื่นเริง, See also: จัดงานรื่นเริง, Syn. celebrate, make merry
revel[N] งานสนุกสนานครื้นเครง, Syn. celebration, party
revue[N] ละครที่มีการร้องเพลงและเล่นตลกล้อเลียน, Syn. review, variety show
rev up[PHRV] (เครื่องยนต์) ทำให้เพิ่มความเร็ว, See also: เร่งความเร็วของเครื่องยนต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
revaluate(รีแวล'ลิวเอท) vt. ประเมินค่าใหม่,ประเมินราคาใหม่,, See also: revaluation n.
revamp(รีแวมพฺ') vt. ปรับปรุงใหม่,ปรับปรุง,ซ่อมแซม,แก้ไข, See also: revamper n. revampment n., Syn. renovate,redo
reveal(รีวีล') vt.,n. (การ) เปิดเผย,เผย,แสดงให้เห็น,แสดง,ความสว่าง,เรื่องที่เปิดเผย, See also: revealability n. revealableness n. revealable adj. revealor n. revelative adj., Syn. disclose,expose
reveille(เรฟ'วะลี) n. สัญญาณเรียกชุมนุม,แตรปลุก,กลองปลุก,สัญญาณปลุก,การชุมนุมหลังการให้สัญญาณดังกล่าว
revel(เรฟ'เวิล) vi.,n. (การ) ชอบมาก,มีความสุขมาก,หลง,สนุกสนาน,เที่ยวสำมะเลเทเมา,ครึกครื้น,งานสนุกสนานและอึกทึกครึกโครม, See also: reveler n. reveller n. revelment n. revelry n., Syn. delight,festivity ###A. dislike
revelation(เรฟ'วะเล'เชิน) n. การเปิดเผย, การเปิดเผยของพระเจ้า, See also: revelational adj. revelationist n., Syn. disclosure,news
revelator(เรฟ'วะเลเทอะ) n. ผู้เปิดเผย,ผู้เผย,ผู้แสดงให้เห็น,ผู้แสดงให้เห็นความจริง, See also: revelatory adj.
revelry(เรฟ'เวลรี) n.,ความสนุกสนาน,การหาความสำราญ,การเที่ยวสำมะเลเทเมา, Syn. boisterous festivity
revenant(เรฟ'วะเนินทฺ) n. ผู้กลับคืนถิ่น,ผี,วิญญาณ
revenge(รีเวนจฺ') vt.,vi.,n. (การ) แก้แค้น,แก้เผ็ด,ทำโทษ,ผูกพยาบาท, See also: revengeless adj. revenger n., Syn. avenge,vengeance

English-Thai: Nontri Dictionary
revamp(vt) ซ่อมแซม,ปะ,ปรับปรุง,แก้ไข
reveal(vt) แสดง,เปิดเผย,ทำให้ปรากฏ,เผย
revel(n) ความครึกครื้น,การสนุกสนาน,การหาความสำราญ,การเที่ยวสำมะเลเทเมา
revel(vi) ครึกครื้น,สนุกสนาน,ชอบ,เที่ยวสำมะเลเทเมา
revelation(n) การแสดงให้เห็น,การเปิดเผย,การเผย
revelry(n) ความครึกครื้น,ความสนุกสนาน,การหาความสำราญ,การเที่ยวสำมะเลเทเมา
revenge(n) ความอาฆาต,การล้างแค้น,การแก้แค้น,การแก้เผ็ด,การผูกพยาบาท
revenge(vt) ล้างแค้น,แก้แค้น,แก้เผ็ด,ผูกพยาบาท
revengeful(adj) อาฆาต,พยาบาท,ผูกใจเจ็บ,ต้องแก้แค้น
revenue(n) ภาษี,รายได้,ภาษีอากร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
revalorisationการปรับค่าให้สูงขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
revaluation of currencyการปรับเพิ่มค่าเงินตรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
revascularisation; revascularizationการมีเลือดมาเลี้ยงใหม่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
revascularization; revascularisationการมีเลือดมาเลี้ยงใหม่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
revelationวิวรณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
revendicationการเรียกร้องคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
revenge tragedyโศกนาฏกรรมล้างแค้น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
revenueรายได้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
revenueรายได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
revenue stampอากรแสตมป์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Revaluationการตีราคาใหม่ [การบัญชี]
Revenueรัษฎากร [TU Subject Heading]
Revenueรายได้ [การบัญชี]
Revenue accountบัญชีกำไรขาดทุน [การบัญชี]
Revenue expenditureรายจ่ายฝ่ายรายได้ [การบัญชี]
Revenue incomeรายได้ [การบัญชี]
Revenue managementการบริหารรายได้ [TU Subject Heading]
Revenue realization principleหลักการเกิดขึ้นของรายได้ [การบัญชี]
Revenue recognitionการรับรู้รายได้ [การบัญชี]
Reverberationการก้อง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Revalorization (n ) การปรับค่า
revelation (n) พระคัมภีร์วิวรณ์ เป็นพระคัมภีร์เล่มสุดท้ายในพระคัมภีร์ใหม่
reverse engineering (n ) การถอดแบบ
Reviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of incomReviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of income not subject to income tax)
Reviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of incomReviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of income not subject to income tax)
revolute jointsข้อต่อหมุนระนาบเดียว
revolve aroundมุ่งไปที่, focus on
revolving machineเครื่องจักรหมุน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
(engine revving)... Chuck Versus the Bearded Bandit (2011)
You might be brave enough to reveal your secret, only to have it used against you... or someone else's secret might affect you in unexpected ways.คุณอาจจะกล้าพอที่จะเปิดเผยความลับของคุณ เพื่อที่มันจะถูกใช้เล่นงานคุณเอง หรือความลับของคนอื่นอาจทำให้คุณโดนอะไรที่คาดไม่ถึง The Serena Also Rises (2008)
But the most powerful secrets are the truths you thought you could never reveal, that once spoken, change everything.แต่ความลับที่ทรงพลังที่สุด คือความลับที่คุณไม่คิดจะเปิดเผยมันน่ะสิ อันที่ถ้าใครได้รู้ละก็ มันจะทำคุณพังเลยละ The Serena Also Rises (2008)
For a quiz or two on the american revolution.สำหรับคำถามของ 2สาวปฏิวัติ New Haven Can Wait (2008)
The guy from "the paris review"?คนจาก เดอะแพรีส รีวิว? There Might be Blood (2008)
And to be honest with you, revenge is not your best color.งั้น ถ้าไม่เกี่ยวกับธุรกิจ. Committed (2008)
What happened to not being interested in revenge?คุณเคยเก่งกว่านี้นี่. Committed (2008)
This is not revenge.ใหนบอกว่าไม่ได้คิดจะแก้แค้นไงหล่ะ? Committed (2008)
To reveal how much you two have been hiding from one another.มันคือการทดสอบ Committed (2008)
Which is reversible.ซึ่งไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้ Not Cancer (2008)
(Taub) m.R.I. Revealed no stroke or brain tumor.MRI ตรวจแล้วไม่พบสโตรกหรือเนื้องอกในสมอง Adverse Events (2008)
Is this some kind of reverse--นี่เป็นวิธียอกย้อนแบบหนึ่ง Emancipation (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
revWe learned why the French Revolution broke out.
revThey reveled in the success of their sales.
revI revealed the truth of the matter.
revThe severity of such marks can reveal whether or not any of these people were habitually engaged in hard labor.
revThe flowers revived after the rain.
revMany young men bled for the revolution.
revHe revenged the murder of his father.
revIt is a toss-up whether to drink sake or whiskey, too much of either results equally in drunken revelry.
revJack and Peggy were married by the Rev. John Smith.
revWe used emergency measures to revive the cardiac arrest patient.
revThe railroad provoked a kind of revolution.
revThe girls reveled in dancing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักปฏิวัติ[N] revolutionist, Example: เหมาเจ๋อตุงเป็นนักปฏิวัติที่สำคัญคนหนึ่งของประวัติศาสตร์จีน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เคลื่อนไหวล้มล้างอำนาจรัฐ
เปลือยใจ[V] reveal, See also: expose, uncover, Example: ดาราสาวเปลือยใจให้สัมภาษณ์นักข่าวเกี่ยวกับข่าวอื้อฉาวที่เกิดขึ้น, Thai definition: เปิดเผยความคิดอย่างไม่ปิดบัง
ถอนอำนาจ[V] take away one's authority, See also: revoke authority, Syn. ถอดถอนอำนาจ, ริบอำนาจ, Ant. มอบอำนาจ, ให้อำนาจ, Example: ที่ประชุมเสนอให้ถอนอำนาจของนายทหารท่านหนึ่งลง, Thai definition: ไม่ให้มีอำนาจ
เผยความลับ[V] reveal a secret, Ant. รักษาความลับ, Example: ความเชื่อถือไว้วางใจทำให้เรากล้าเผยความลับและความรู้สึกซ่อนเร้นแก่กันและกัน, Thai definition: เปิดเผยความลับให้ผู้อื่นรับรู้
เรียกคืน[V] revoke, See also: regain, request the return of something, retrieve, Syn. ขอคืน, Ant. คืนให้, Example: ธนาคารมีสิทธิเรียกคืนบัตรเครดิตเป็นการชั่วคราวได้ทันที เมื่อผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต, Thai definition: ขอกลับคืนมาเป็นของตน
ล่วงรู้ความลับ[V] know someone's secret, See also: reveal the secret, Ant. ปิดเป็นความลับ, รักษาความลับ, Example: ผมเชื่อว่าไม่มีใครสามารถล่วงรู้ความลับนี้ได้, Thai definition: รู้ความลับของผู้อื่น
แย้ม[V] reveal, See also: disclose, divulge, Syn. บอก, เปรย, เผย
สรรพากร[N] revenue, Syn. ภาษี, ภาษีอากร
สวนกระแส[V] reverse trend, Ant. ตามกระแส
โปร่งใส[V] reveal, See also: be plain, be evident, be explicit, be obvious, be unambiguous, be transparent, Syn. เปิดเผย, Example: ระบบกระบวนการทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกาโปร่งใสมาก, Thai definition: ที่เปิดเผยและพิสูจน์ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]
แอมป์[n.] (aēm) EN: amp ; ampli   FR: ampli [m] (abrév. - fam.)
อากร[n.] (ākøn) EN: rate ; tax ; duty ; fee ; revenue   FR: taxe [f]
อากรแสตมป์[n. exp.] (ākønsataēm) EN: revenue stamp   FR: timbre d'impôt [m]
อักษรย่อ[n.] (aksøn yø) EN: abbreviation ; acronym   FR: abréviation [f] ; acronyme [m]
อำลา[v.] (amlā) EN: take one's leave ; say goodbye ; bid farewell   FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
เอาอกเอาใจ[v. exp.] (ao-ok aojai) EN: try to please ; please   FR: être prévenant
บำบัด[v.] (bambat) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate   FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir

CMU English Pronouncing Dictionary
REV    R EH1 V
REVA    R EY1 V AH0
REVS    R EH1 V Z
REVIS    R EH1 V IH2 S
REVCO    R EH1 V K OW0
REVES    R IY1 V Z
REVEL    R EH1 V AH0 L
REVUE    R IH0 V Y UW1
REVAK    R EH1 V AH0 K
REVZIN    R EH1 V Z IH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Rev    (n) (r e1 v)
rev    (v) (r e1 v)
Revd    (n) (r e1 v @ r @ n d)
revs    (v) (r e1 v z)
Revco    (n) (r e1 v k ou)
revel    (v) (r e1 v @ l)
revue    (n) (r i1 v y uu1)
Revlon    (n) (r e1 v l o n)
revamp    (v) (r ii2 v a1 m p)
reveal    (v) (r i1 v ii1 l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drehzahlmesser {m} [auto]rev counter; revmeter; r.p.m. counter [Add to Longdo]
Revolverdrehbank {f} [techn.]turret lathe [Add to Longdo]
Revolver {m} | Revolver {pl}revolver | revolvers [Add to Longdo]
Revalidierung {f}revalidatio [Add to Longdo]
Revanche {f}; Rückspiel {n}; Revanchepartie {f}return game; return match [Add to Longdo]
Revanche fordernto challenge someone to a return game (match) [Add to Longdo]
Revanchepolitik {f} [pol.]revanchist policy [Add to Longdo]
Revanchismus {m} [pol.]revanchism [Add to Longdo]
Revanchist {m}; Revanchistin {f} [pol.]revanchist [Add to Longdo]
Reverenz {f}; Hochachtung {f} | jdm. seine Referenz erweisenrespect; esteem; high esteem | to pay sb. one's respects [Add to Longdo]
Revier {n} (Polizei-)district; precinct [Am.] [Add to Longdo]
Revier {n}; Polizeiwache {f}police station [Add to Longdo]
Revier {n}stamping ground [Add to Longdo]
Revision {f}; Nachprüfung {f}revision [Add to Longdo]
Revision {f}; Überprüfung {f}; Nachprüfung {f}revisal [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
au revoir!(phrase) แล้วพบกันใหม่ (เวลาจากกันควรพูดคำลา ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ฝรั่งเศส)

Japanese-English: EDICT Dictionary
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV [Add to Longdo]
あけおめことよろ;アケオメコトヨロ[, akeomekotoyoro ; akeomekotoyoro] (exp) (col) (abbr) abbreviation of "akemashite omedetou, kotoshi mo yoroshiku onegaishimasu" [Add to Longdo]
あぶり出し;炙り出し;焙り出し[あぶりだし, aburidashi] (n,adj-no) invisible writing revealed by applying heat; writing done in invisible ink [Add to Longdo]
あぶり出す;炙り出す;焙り出す[あぶりだす, aburidasu] (v5s,vt) to bring into the open; to reveal; to uncover (e.g. evidence); to bring to light [Add to Longdo]
いつの時代にも[いつのじだいにも, itsunojidainimo] (adv) (See いつの時代も) in all ages; over the ages; forever and ever [Add to Longdo]
いつの時代も[いつのじだいも, itsunojidaimo] (adv) (See いつの時代にも) in all ages; over the ages; forever and ever [Add to Longdo]
おくびにも出さない[おくびにもださない, okubinimodasanai] (exp) not revealing (thoughts, feelings); not breathing a word [Add to Longdo]
お告げ[おつげ, otsuge] (n) oracle; revelation; divine message [Add to Longdo]
お先に[おさきに, osakini] (adv) (1) before; previously; (2) ahead; (exp) (3) (abbr) (hon) (See お先に失礼します) Pardon me for leaving (before you) [Add to Longdo]
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国国民党革命委员会[Zhōng guó Guó mín dǎng Gé mìng Wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄤˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Revolutionary Committee of the Kuomintang [Add to Longdo]
修正主义[xiū zhèng zhǔ yì, ㄒㄧㄡ ㄓㄥˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] revisionism [Add to Longdo]
修订[xiū dìng, ㄒㄧㄡ ㄉㄧㄥˋ, / ] revise [Add to Longdo]
修订版[xiū dìng bǎn, ㄒㄧㄡ ㄉㄧㄥˋ ㄅㄢˇ, / ] revised edition; revised version [Add to Longdo]
倒流[dào liú, ㄉㄠˋ ㄌㄧㄡˊ, ] reverse flow (e.g. sewage backs up into the house because of a blockage) [Add to Longdo]
光荣革命[guāng róng gé mìng, ㄍㄨㄤ ㄖㄨㄥˊ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, / ] Revolution of 1688 [Add to Longdo]
反抗[fǎn kàng, ㄈㄢˇ ㄎㄤˋ, ] revolt; resist [Add to Longdo]
反转[fǎn zhuǎn, ㄈㄢˇ ㄓㄨㄢˇ, / ] reversal; inversion; to reverse; to invert (upside-down, inside-out, back-to-front, white to black etc) [Add to Longdo]
反转录[fǎn zhuǎn lù, ㄈㄢˇ ㄓㄨㄢˇ ㄌㄨˋ, / ] reverse transcription [Add to Longdo]
反面[fǎn miàn, ㄈㄢˇ ㄇㄧㄢˋ, ] reverse side of sth; opposite side of some topic; the other side [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システムフォローアップ[しすてむふぉろーあっぷ, shisutemuforo-appu] system follow-up, post-implementation review, post-development review [Add to Longdo]
プレビューリリース[ぷれびゅーりりーす, purebyu-riri-su] preview release [Add to Longdo]
ポストフィックス表記法[ポストフィックスひょうきほう, posutofikkusu hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]
リバースエンジニアリング[りばーすえんじにありんぐ, riba-suenjiniaringu] reverse engineering [Add to Longdo]
リバース表示[リバースひょうじ, riba-su hyouji] reverse video [Add to Longdo]
可逆カウンタ[かぎゃくかうんた, kagyakukaunta] counter [reversible counter] [Add to Longdo]
可逆計数器[かぎゃくけいすうき, kagyakukeisuuki] reversible counter [Add to Longdo]
回帰[かいき, kaiki] revolution, recurrence, regression [Add to Longdo]
改訂履歴[かいていりれき, kaiteirireki] revision history [Add to Longdo]
改版管理[かいはんかんり, kaihankanri] revision management [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
改訂[かいてい, kaitei] Revision, Umarbeitung, Neubearbeitung [Add to Longdo]
校訂[こうてい, koutei] Revision [Add to Longdo]
革命[かくめい, kakumei] Revolution [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rev
   n 1: rate of revolution of a motor; "the engine was doing 6000
      revs" [syn: {revolutions per minute}, {rpm}, {rev}]
   v 1: increase the number of rotations per minute; "rev up an
      engine" [syn: {rev up}, {rev}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top