Search result for

repairing

(36 entries)
(0.0542 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -repairing-, *repairing*, repair
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Repairingการซ่อมแซม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, I must get back to repairing my ship.อ่า, ฉันต้องกลับไปซ่อมยานของฉันต่อ Toy Story (1995)
- Someone is repairing outmodes...- มีคนกำลังซ่อมพวกตกรุ่นอยู่ Robots (2005)
Charlie's father got a better job at the toothpaste factory repairing the machine that had replaced him.พ่อของชาร์ลีก็ได้งานใหม่ที่โรงงานยาสีฟัน ช่อมเครื่องจักรที่มาทำงานแทนงานเดิมของเขา Charlie and the Chocolate Factory (2005)
After two nights of sleepless bonding with my son, i nearly dozed off while repairing mrs.สองคืนหลังจากไม่ได้หลับได้นอนเพราะต้องดูแลลูกชายตัวเอง ผมเกือบวูบไปหลายทีตอนที่กำลังกรอฟันให้กับคุณนายโคลบี้ Distant Past (2007)
Since you did so well with repairing the trim on the dead stock,หลังจากที่เธอทำได้ดีกับไอ้พวกเสื้อผ้าที่ค้างสต็อคนั่น Summer Kind of Wonderful (2008)
They're too busy repairing the ship.พวกมันยุ่งอยู่กับการซ่อมยาน Destroy Malevolence (2008)
My chambers are a complete mess, my clothes need washing, my armour needs repairing, my boots need cleaning, my dogs need exercising, my fireplace needs sweeping, my bed needs changing and someone needs to muck out my stables.ห้องของข้าเละไปหมดแล้ว เสื้อผ้าก็ต้องซัก ชุดเกราะก็ยังไม่ได้ซ่อม รองเท้าก็ไม่ได้ขัด สุนัขก็ไม่มีคนพาไปเดินเล่น เตาผิงก็ยังไม่ได้เก็บกวาด Valiant (2008)
- Any luck repairing the homing beacon?- ซ่อมสัญญาณนำทางกลับสำเร็จมั้ย? The Gungan General (2009)
Capable of repairing our fragile worldจะสามารถซ่อมแซมโลกที่เปราะบางของเรา Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
Many of the power conduits have been badly damaged, and firing the ship's weapon system without either repairing them or isolating the damaged areas would be prohibitively dangerous.ท่อพลังงานส่วนมากเสียหายหนักมาก และยิงระบบขีปนาวุธของยาน โดยไม่มีการตระเตรียมระบบ Earth (2009)
We're barely managing this even though we're using all the spare parts we have, so the prospect of repairing Unit 00 is grim.เราใช้อะไหล่ของเครื่อง 00 แก้ขัดไปก่อนแล้วถึงแม้จะยังไม่มีเทวทูตปรากฏตัวออกมา Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Repairing the damaged shuttle, if that's all right.กำลังซ่อมบำรุงกระสวยที่เสียหายอยู่ ถ้ามันไม่เป็นไรนะ Faith (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
repairingHe does not go without repairing the clock.
repairingHe had been repairing the car and looked tired when I arrived home.
repairingI spent three hours repairing the car.
repairingIt isn't worth repairing this car.
repairingMr Johnson is self-employed and deals in repairing furniture.
repairingMy car needs repairing.
repairingMy father is repairing my broken bicycle.
repairingMy hands are dirty. I have been repairing my bicycle.
repairingMy shoes want repairing.
repairingMy watch needs repairing.
repairingRepairing a broken radio I realise over again that I don't have an understanding of the operating principles of circuitry.
repairingTed is handy at repairing watches.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฏิการะ[N] repairing, See also: reparation, atonement, amends, Syn. ปฏิการ, ชดเชย, แก้ไข, การซ่อมแซม

CMU English Pronouncing Dictionary
REPAIRING    R AH0 P EH1 R IH0 NG
REPAIRING    R IY0 P EH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repairing    (v) (r i1 p e@1 r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
下駄直し[げたなおし, getanaoshi] (n) repairing clogs; clog repairer [Add to Longdo]
歯入れ[はいれ, haire] (n) repairing clogs [Add to Longdo]
修造[しゅうぞう;しゅぞう, shuuzou ; shuzou] (n,vs) repairing [Add to Longdo]
修補[しゅうほ, shuuho] (n,vs) repairing [Add to Longdo]
修理[しゅうり(P);しゅり;すり, shuuri (P); shuri ; suri] (n,vs,adj-no) repairing; mending; servicing; (P) [Add to Longdo]
代車[だいしゃ, daisha] (n) loaner vehicle (e.g. from a garage which is repairing one's vehicle) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repair \Re*pair"\, v. t. [imp. & p. p. {Repaired} (-p?rd"); p.
   pr. & vb. n. {Repairing}.] [F. r['e]parer, L. reparare; pref.
   re- re- + parare to prepare. See {Pare}, and cf.
   {Reparation}.]
   1. To restore to a sound or good state after decay, injury,
    dilapidation, or partial destruction; to renew; to
    restore; to mend; as, to repair a house, a road, a shoe,
    or a ship; to repair a shattered fortune.
    [1913 Webster]
 
       Secret refreshings that repair his strength.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Do thou, as thou art wont, repair
       My heart with gladness.        --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. To make amends for, as for an injury, by an equivalent; to
    indemnify for; as, to repair a loss or damage.
    [1913 Webster]
 
       I 'll repair the misery thou dost bear. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To restore, recover; renew; amend; mend; retrieve;
     recruit.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top