Search result for

reg

(189 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reg-, *reg*
English-Thai: Longdo Dictionary
impregnability(n) ความสามารถที่จะไม่ถูกตีให้แตกได้, ความเข้มแข็งต่อการถูกกระทบหรือทำร้ายได้ทั้งทางจิตใจและร่างกาย
deregulation(n) การผ่อนคลายกฎระเบียบ (ทางการค้า)เช่น Deregulation has improved access and quality and cut waste and prices across several industries.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reg[N] บริเวณทะเลทรายกว้างใหญ่ปกคลุมด้วยกรวดและหินก้อนเล็กๆ (ทางธรณีวิทยา)
regal[ADJ] เกี่ยวกับกษัตริย์หรือราชินี, See also: ของกษัตริย์หรือราชินี, แห่งกษัตริย์หรือราชินี, Syn. noble, kingly or queenly, royal
regain[VT] ได้คืน, See also: เอาคืน, Syn. get back, reacquire, recapture, recover, retrieve
regale[VT] ให้ความเพลิดเพลิน, See also: ทำให้สนุกสนาน, Syn. amuse, entertain
regale[VT] เลี้ยงต้อนรับด้วยอาหารอันโอชะ, Syn. dine, feed
regard[VT] พิจารณา, Syn. consider, judge, think
regard[VT] เอาใจใส่, See also: สนใจ
regard[N] จ้องมอง, See also: ดู, เพ่ง, Syn. gaze, look, watch
regard[N] ความเอาใจใส่, See also: ความสนใจ, Syn. attention, heed, interest
regard[N] ความเป็นที่นับถือ, See also: ความเคารพ, Syn. esteem, respect

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
regain(รีเกน') vt. เอากลับมา,ได้คืน,เอาคืน,กู้,มีสติอีก,กลับไปสู่,ฟื้นสติ,มาถึงอีก, See also: regainable adj. regainer n.
regal(รี'กัล) adj. เกี่ยวกับกษัตริย์,เกี่ยวกับเจ้า,ราชา,โอ่อ่า,หรูหรา,สง่าผ่าเผย, See also: regally adv.
regale(รีเกล') vt.,n. (การ) ให้ความเพลิดเพลินสนุกสนานแก่,ทำให้ปีติยินดี,เลี้ยงต้อนรับด้วยอาหารอันโอชะ,อาหารหรือเครื่องดื่มอันโอชะ,งานเลี้ยงใหญ่, See also: regalement n., Syn. delight,enchant,feast
regalia(รีเก'เลีย) n.,pl. อำนาจสิทธิ์ขาดของกษัตริย์,เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของกษัตริย์,ราชกกุธภัณฑ์,เครื่องหมายเหรียญตราแสดงตำแหน่งยศหรือขั้น,เสื้อผ้าอาภรณ์อันหรูหรา
regality(รีแกล'ลิที) n. ความเป็นกษัตริย์,อำ-นาจสิทธิ์ขาดของกษัตริย์,ราชอาณาจักร, Syn. royalty
regard(รีการ์ด') vt. พิจารณา,ถือว่า,เห็นว่า,จ้องมอง,เอาใจใส่,นับถือ,เคารพ vi. สนใจ,จ้องมอง n. การอ้างอิง,ความสัมพันธ์,ความคิด,ความสนใจ,การมอง,การจ้องมอง,ความนับถือ,ความเคารพ,ไมตรีจิต, See also: regards n. ความเคารพนับถือ regardable adj.
regardant(รีการ์ด'เดินทฺ) adj. มองกลับ,มองไปข้างหลัง,ระมัดระวัง
regardful(รีการ์ด'ฟูล) adj. ระมัดระวัง,เอาใจใส่,สนใจ, See also: regardfulness n., Syn. attentive,heedful
regarding(รีการ์ด'ดิง) prep. เกี่ยวกับ,ในเรื่อง, Syn. as regards,with (in) regard to
regardless(รีการ์ด'ลิส) adj.,adv. ไม่ระมัดระวัง,ไม่คำนึงถึง,ไม่เอาใจใส่,ไม่สนใจ, See also: regardlessness n., Syn. heedless,thoughtless

English-Thai: Nontri Dictionary
regal(adj) ของเจ้า,ของกษัตริย์,หรูหรา,สง่าผ่าเผย,โอ่อ่า
regale(n) การป้อยอ,การเลี้ยงอาหาร,การให้ความเพลิดเพลิน
regale(vt) ป้อยอ,เลี้ยงอาหาร,ให้ความเพลิดเพลิน
regalia(n) เครื่องราชกกุธภัณฑ์
regard(n) ความเอาใจใส่,การมองดู,ความนับถือ,มิตรภาพ,การพิจารณา
regard(vt) เห็นว่า,มองดู,คำนึงถึง,เกี่ยวกับ,พิจารณา,ฟัง,นับถือ
regarding(pre) ในเรื่อง,เกี่ยวกับ
regardless(adv) โดยไม่ระมัดระวัง,โดยไม่คำนึงถึง,โดยไม่ฟังใคร
regards(n) ความเคารพนับถือ,ความหวังดี,ความนับถือ
regatta(n) ประเพณีการแข่งเรือ,การแข่งเรือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
regainได้รับคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
regaliaราชกกุธภัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Regencyสมัยรีเจนซี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
regeneration๑. การงอกใหม่, การเจริญทดแทน๒. การซ่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
regeneration systemระบบอุ่นอากาศเข้า [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
regeneration systemระบบอุ่นอากาศเข้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
regenerative coolingการทำความเย็นจากความร้อนปล่อยทิ้ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
regentผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
regentผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน, ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
regicideการปลงพระชนม์พระมหากษัตริย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Regalia (Insignia)กกุธภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Regalia (Insignia)กกุธภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Regenerationการสร้างใหม่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Regenerationรีเจนเนอร์เรชั่น
รีเจนเนอเรชัน รีเจนเนอเรชัน หมายถึง การทำให้เรซินหรือถ่านกัมมันต์(Activated Carbon) ที่หมดอำนาจเพราะว่าไอออนอิสระส่วนใหญ่ถูกนำไปแลกกับไอออนอื่นในน้ำจนหมดสิ้นไปแล้วกลับฟื้นตัวขึ้นมามีอำนาจในการแลกเปลี่ยนไอออนใหม่อีก - การทำรีเจนเนอเรชัน เรซินที่หมดอำนาจ (ชั่วคราว) เป็น ได้แก่ การขับไล่ไอออนในเรซินที่แลกมาจากน้ำ และเติมไอออนอิสระให้กับเรซิน ทำให้เรซินกลับคืนสภาพเดิม และมีอำนาจในการแลกเปลี่ยนไอออนอีกครั้งหนึ่ง สารเคมีที่ใช้เติมไอออนอิสระให้กับเรซินที่เสื่อมอำนาจไปแล้วเรียกว่า สารรีเจนเนอแรนต์ (Regenerant) ตัวอย่างของสารรีเจนเนอแรนต์ ได้แก่ NaCl ซึ่งใช้เติม Na+ หรือ Cl- ให้กับเรซิน หรือ H2SO4 ซึ่งใช้เติม H+ ให้กับเรซิน เป็นต้น - การรีเจนเนอเรชันถ่านกัมมันต์เพื่อฟื้นอำนาจการดูดติดผิวและนำกลับมาใช้ใหม่อีก สามารถนำไปทำรีเจนเนอเรชันได้ตลอดไป แต่ทุกครั้งที่มีการทำรีเจนเนอเรชันต้องเติมคาร์บอนใหม่จำนวนหนึ่งเพื่อทดแทนคาร์บอนที่กลายเป็นผงไปในระหว่างการฟื้นอำนาจ และการสูญเสียคาร์บอนไม่ควรเกิน 5% ของคาร์บอนทั้งหมด ซึ่งจะใช้การรีเจนเนอเรชันด้วยวิธีเคมีและวิธีชีวก็อาจใช้ได้แต่ไม่ได้ผลดีเท่าวิธีที่ใช้ความร้อนสูง โดยวิธีเผาในเตาที่มีอุณหภูมิสูง ซึ่งควบคุมปริมาณออกซิเจนและความชื้นได้ [สิ่งแวดล้อม]
Regenerationการงอกใหม่ (อวัยวะ) [TU Subject Heading]
regenerationรีเจเนอเรชัน, การเจริญทดแทน, การสร้างเนื้อเยื่อหรืออวัยวะใหม่ขึ้นมาทดแทนเนื้อเยื่อหรืออวัยวะเก่าที่หลุดหรือขาดออกไป  เช่น การเจริญทดแทนของหางจิ้งจก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Regeneration (Biology)การสืบต่อพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Regeneration (Botany)การงอกใหม่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Regeneration of a depressionการก่อตัวขึ้นใหม่ ของดีเปรสชัน [อุตุนิยมวิทยา]
Regenerative medicineเวชศาสตร์การฟื้นฟูสภาวะเสื่อม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
reg (n ) ทะเลทรายหินกรวด
regard[รี-การ์ด] (n) อวัยวะเพศ ของม้าน้ำ
Regional Manager (n) ผู้จัดการประจำภูมิภาค
Registered Ordinary Partnership (n ) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
registration duty อากรจากการจดทะเบียน
reglementaryระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
regular officer remunerationเงินตอบแทนข้าราชการประจำตำแหน่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And I am filled with regret over it,และฉันรู้สึกเสียใจมาก New Haven Can Wait (2008)
So does that mean you don't regret last week?ถ้างั้น นี่ก็ไม่ใช่สิ่งที่คุณเสียใจอาทิตย์ก่อน There Might be Blood (2008)
She regularly forgets my birthday,เธอเป็นคนที่ลืมวันเกิดฉันเสมอ There Might be Blood (2008)
Mrs. Boardman, before you say anything you'll regret--คุณบอร์ดแมน คุณพูดอะไรก่อนหน้านี้ There Might be Blood (2008)
Who's Regan?ใครคือเรแกน Odyssey (2008)
You're nothing but an obscure regional V.P.คุณเป็นแค่แขกวีไอพีคนนึง Odyssey (2008)
Occipital and frontotemporal regions Were also-Occipital และ frontotemporal regions ก็เหมือนกัน Not Cancer (2008)
Temporal and frontoparietal regions are normal.Temporal และ frontoparietal regions ปกติดี Not Cancer (2008)
Can be easily regretted.ทำให้เรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นง่ายๆ Adverse Events (2008)
Where are my regular doctors?หมอประจำผมไปไหน? Adverse Events (2008)
Regular doctors?หมอประจำ? Adverse Events (2008)
- Maybe the baby doesn't die. Maybe the father panics or regrets it.บางทีเด็กไม่ตาย\ บางทีพ่ออาจวิตกจริตหรือเสียใจ Birthmarks (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
regThey regaled me on a Chinese banquet.
regThere are no special rules as regards what clothes we should wear.
regIn case you see him, give him my regards.
regI think everyone looks back on their childhood with some regret.
regI often find myself falling for jokers, regardless of their looks.
regNobody will regard us as office workers.
regI regret not having studied harder at school.
regThe trade balance registered a surplus of $76 billion, with exports reaching $314 billion and imports $238 billion.
regI regret to say that the product you have asked for is currently out of stock.
regThere's a long line at every (cash) register.
regAt long last, she has come to be regarded by the nation as the most charismatic actress.
regThey regarded him as the best doctor in town.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวานเย็น[N] slow train, See also: regular train, Syn. ขนมหวานเย็น, Example: เด็กๆ กินขนมหวานเย็นอย่างเอร็ดอร่อย
หวานเย็น[N] slow train, See also: regular train, Syn. รถหวานเย็น, Example: พวกเราช่วยกันขนของไปขึ้นรถหวานเย็นจากหาดใหญ่ไปสงขลา, Thai definition: รถหวานเย็นคือรถไฟหรือรถประจำทางที่วิ่งช้าจอดทุกสถานีจอดแต่ละแห่งก็จอดนาน
อาณาจักร[N] territory, See also: regime, area, Example: ความนิยมของธุรกิจบันเทิงที่เติบโตยุคเศรษฐกิจฟองสบู่ได้ก่อร่างสร้างอาณาจักรบันเทิงขึ้นย่านถนนรัชดาภิเษก-พระราม9, Thai definition: ใช้เปรียบกับความยิ่งใหญ่ของการดำเนินธุรกิจ
น้ำมันเบนซินธรรมดา[N] gasoline, See also: regular grade petrol
เรียกคืน[V] revoke, See also: regain, request the return of something, retrieve, Syn. ขอคืน, Ant. คืนให้, Example: ธนาคารมีสิทธิเรียกคืนบัตรเครดิตเป็นการชั่วคราวได้ทันที เมื่อผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต, Thai definition: ขอกลับคืนมาเป็นของตน
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์[N] regent, Example: การรักษาความปลอดภัยผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นหน้าที่ของกรมราชองครักษ์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ ในกรณีที่พระองค์จะไม่ประทับอยู่ในพระราชอาณาจักร หรือในกรณีที่ทรงบริหารราชการไม่ได้
สม่ำเสมอ[ADV] regularly, See also: always, Syn. บ่อย, เป็นประจำ, ซ้ำๆ, Ant. นานๆ ที, ห่าง
จดทะเบียนสมรส[V] register a marriage certificate, Syn. จดทะเบียน, Ant. จดทะเบียนหย่า, หย่า, Example: ในปัจจุบันมีผู้ที่กินอยู่ร่วมกัน โดยไม่จดทะเบียนสมรสเป็นจำนวนมาก, Thai definition: ลงบันทึกข้อความเป็นหลักฐานทางกฎหมายว่า เป็นสามีภรรยากัน
จดสิทธิบัตร[V] register a patent, Example: บริษัทอเมริกันพยายามจะจดสิทธิบัตรเป็นเจ้าของข้าวบาสมาติของอินเดีย, Thai definition: ออกหนังสือ เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด
แนวปฏิบัติ[N] regulation, See also: rule, Example: การดำเนินงานกิจการนักศึกษาควรยึดระเบียบและกฎเกณฑ์อันเดียวกัน เพื่อมิให้แนวปฏิบัติแตกต่างกัน, Thai definition: แนวทางในประพฤติตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at   FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep   FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
แอบมองดู[v. exp.] (aēp møngdū) FR: regarder à la dérobée
อาหารกำหนด[v. exp.] (āhān kamnot) EN: diet   FR: régime (alimentaire) [m]
อาหารประจำ[n. exp.] (āhān prajam) EN: regular meal   
อาจิณ[adv.] (ājin) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually   FR: habituellement
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อาลัย[v.] (ālai) EN: feel sad ; feel sorrowful   FR: déplorer ; regretter
อาณาบริเวณ[n.] (ānābøriwēn) EN: territory ; area ; region   FR: circonscription [f] ; territoire [m]
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world   FR: domaine [m] ; sphère [f] ; champ [m] ; monde [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
REG    R EH1 G
REGA    R IY1 G AH0
REGS    R EH1 G Z
REGO    R EH1 G OW0
REGEN    R EH1 G AH0 N
REGAL    R IY1 G AH0 L
REGER    R IY1 G ER0
REGAN    R IY1 G AH0 N
REGIE    R EH1 G IY0
REGGY    R EH1 G IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Reg    (n) (r e1 jh)
Regan    (n) (r ii g @ n)
regal    (j) (r ii1 g @ l)
Regina    (n) (r i1 jh ai1 n @)
regain    (v) (r i1 g ei1 n)
regale    (v) (r i1 g ei1 l)
regard    (v) (r i1 g aa1 d)
regent    (n) (r ii1 jh @ n t)
reggae    (n) (r e1 g ei)
regime    (n) (r ei1 zh ii1 m)

German-Thai: Longdo Dictionary
Regal(n) |das, pl. Regale| ชั้นวางของ
Regen(n) |der, nur Sg.| ฝน, See also: regnen vt.
Regenschirm(n) |der, pl. Regenschirme| ร่มกันฝน
Regenzeit(n) |die| ฤดูฝน
Regierung(n) |die, pl. Regierungen| รัฐบาล
Region(n) |die, pl. Regionen| ย่าน, บริเวณ
regnen(vt) |regnete, hat geregnet| Es regnet. ฝนตก, See also: der Regen
regungslos[เร๊-กุ่งส-โลส] (adj) ไม่เคลื่อนไหว , See also: S. bewegungslos,
Bundesregierung(n) |die| รัฐบาลกลางของเยอรมนี
Bücherregal(n) |das, pl. Bücherregale| ชั้นวางหนังสือ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Registrierkasse {f}cash register [Add to Longdo]
Regierungsgewalt {f}governmental power; governance [Add to Longdo]
Regal {n} | Regale {pl}shelf | shelves [Add to Longdo]
Regalbedienfahrzeug {n} (RFZ); Regalbediengerät {n}; Regalförderzeug {n}(racking) storage and retrieval vehicle [Add to Longdo]
Regalbediengerät {n} | Regalbediengeräte {pl}storage and retrieval machine (SRM) | storage and retrieval machines [Add to Longdo]
Regalkonsole {f}rack support [Add to Longdo]
Regallager {n}high-bay store [Add to Longdo]
Regatta {f}; Wettsegeln {n} [sport]regatta [Add to Longdo]
Regel {f} | Regeln {pl} | in der Regel; im Regelfall | den Regeln entsprechend; gemäß den Regeln | nach den Regeln | eine Regel verletzen | nach allen Regeln der Kunst | die anwendbaren Regeln | eine fast überall anwendbare Regelrule | rules | as a rule | according to the rules | under the rules | to break a rule | by every trick in the book | the rules applicable | a rule of great generality [Add to Longdo]
Regel {f}norma [Add to Longdo]
Regelabweichung {f}control deviation; system deviatio [Add to Longdo]
Regelbarkeit {f}; Steuerbarkeit {f}controllability [Add to Longdo]
Regelbaustein {m} | Regelbausteine {pl}controller units | controller units [Add to Longdo]
Regelgröße {f}control variable; regulating variable; control quantity [Add to Longdo]
Regelimpuls {m}control impulse [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
regarder(vt) |je ragarde, tu regardes, il regarde, nous regardons, vous regardez, ils regardent| ดู เช่น regarder la télé ดูทีวี

Japanese-English: EDICT Dictionary
HII領域[エイチツーりょういき, eichitsu-ryouiki] (n) H II region [Add to Longdo]
NRC[エヌアールシー, enua-rushi-] (n) (1) Nuclear Regulatory Commission; NRC; (2) National Research Council; NRC [Add to Longdo]
UA能力の登録[ユーエーのうりょくのとうろく, yu-e-nouryokunotouroku] (n) {comp} UA capabilities registration [Add to Longdo]
あおば[, aoba] (n) (obs) (See やまびこ) (former) regular (stops at every station) Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]
ある動詞[あるどうし, arudoushi] (n) irregularly conjugating honorific verb (gozaru, etc.) [Add to Longdo]
いようが[, iyouga] (exp) (from いるようが) (See ようが) (following te-form verb) regardless of; whether (or not) [Add to Longdo]
いらっしゃる[, irassharu] (v5aru,vi) (1) (hon) (irregular forms such as いらした, etc. in colloquial Japanese; sometimes written 居らっしゃる) to come; to go; to be (somewhere); (aux-v) (2) (after a -te form, or the particle "de") is (doing); are (doing); (P) [Add to Longdo]
おめでた[, omedeta] (n) matter for congratulation (wedding, pregnancy, birth, etc.); happy event [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お決まり;お決り;御決まり;御決り[おきまり, okimari] (n,adj-no) (See 決まり・3) standard; set; routine; regular; usual; conventional; stereotyped; same old [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对于[duì yú, ㄉㄨㄟˋ ㄩˊ, / ] regarding; as far as sth is concerned; with regards to, #258 [Add to Longdo]
地方[dì fāng, ㄉㄧˋ ㄈㄤ, ] region; regional (away from the central administration), #330 [Add to Longdo]
地区[dì qū, ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] region; area; prefecture (main subdivision of most PRC provinces), #497 [Add to Longdo]
正常[zhèng cháng, ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ, ] regular; normal; ordinary, #711 [Add to Longdo]
[tuán, ㄊㄨㄢˊ, / ] regiment; round; circular; group; society, #917 [Add to Longdo]
[suàn, ㄙㄨㄢˋ, ] regard as; to figure; to calculate; to compute, #1,123 [Add to Longdo]
通常[tōng cháng, ㄊㄨㄥ ㄔㄤˊ, ] regular; usual; ordinary; normal, #2,548 [Add to Longdo]
遗憾[yí hàn, ㄧˊ ㄏㄢˋ, / ] regret; pity; sorry, #2,674 [Add to Longdo]
条例[tiáo lì, ㄊㄧㄠˊ ㄌㄧˋ, / ] regulations; rules; code, #2,897 [Add to Longdo]
后悔[hòu huǐ, ㄏㄡˋ ㄏㄨㄟˇ, / ] regret; repent, #3,425 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
アドレスレジスタ[あどれすれじすた, adoresurejisuta] address register [Add to Longdo]
インデックスレジスタ[いんでっくすれじすた, indekkusurejisuta] index register [Add to Longdo]
グレゴリオ暦[ぐれごりおれき, guregorioreki] Gregorian calendar [Add to Longdo]
シフトレジスタ[しふとれじすた, shifutorejisuta] shift register [Add to Longdo]
タイトリージョン[たいとりーじょん, taitori-jon] title-region [Add to Longdo]
タイマ[たいま, taima] timer, clock register [Add to Longdo]
データ群[データぐん, de-ta gun] data aggregate, data constellation [Add to Longdo]
データ登録[データとうろく, de-ta touroku] data registration [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
こうもり傘[こうもりがさ, koumorigasa] Regenschirm [Add to Longdo]
与党[よとう, yotou] Regierungspartei [Add to Longdo]
[ぎ, gi] REGEL, ZEREMONIE;, ANGELEGENHEIT [Add to Longdo]
[そく, soku] REGEL, GESETZ [Add to Longdo]
土砂降り[どしゃぶり, doshaburi] Regenguss, Platzregen [Add to Longdo]
執権[しっけん, shikken] Regent [Add to Longdo]
[かん, kan] Regierung, Behoerde, -Amt [Add to Longdo]
摂政[せっしょう, sesshou] Regentschaft, Regent [Add to Longdo]
政令[せいれい, seirei] Regierungserlass [Add to Longdo]
政府[せいふ, seifu] Regierung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top