Search result for

ruining

(26 entries)
(0.9419 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ruining-, *ruining*, ruin
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're kind of ruining this for me.กำลังฟังดีๆอยู่เลย 10 Things I Hate About You (1999)
I don't care what it is! That guy's ruining a perfectly good game of football!ฉ้นไม่สนใจเรื่องพวกนี้หรอก ไอ้หมอนั่นมันกำลังทำลาย ศึกฟุดบอลล์มันส์ๆแมทช์หนึ่ง Death Has a Shadow (1999)
You're ruining it Don't make a mess and go awayเธอทำพังหมดแล้ว อย่ายุ่งซิ ไปเลยไป Bad Guy (2001)
They're ruining all the school cabbages.พวกมันทำกะหล่ำปลี ที่โรงเรียนพินาศหมด Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
You inspired us to follow our hearts, and we repay you by ruining your relationship.เจ้าเป็นแรงดลใจ ให้พวกเราเลือกทำตามที่หัวใจเรียกร้อง แต่เรากลับตอบแทนเจ้า ด้วยการทำลายมิตรภาพของเจ้ากับชาง Mulan 2: The Final War (2004)
I'm just worried about going away for a year and ruining all the progress she's made.ชั้นแค่เป็นห่วงว่าถ้าชั้นจากไปซักปีนึง มันจะทำลายอาการที่ทำท่าจะดีขึ้นของเธอ 50 First Dates (2004)
Isn't it better to cling to what might've been instead of ruining everything with reality?มันจะไม่ดีกว่าเหรอ ที่จะให้เขาจดจำว่าฉันเคยเป็นใคร ... . .. แต่นี่ทุก ๆ อย่างกำลังดำเนินไป ตามความเป็นจริง A Cinderella Story (2004)
And ruining Regina George's life definitely didn't make me any happier.และทำลายชีวิตเรจิน่า จอร์จ ไม่ได้ทำให้ชั้นมีความสุขมากขึ้น Mean Girls (2004)
"Who conquered the boar that had been ruining crops"แก่ผู้ที่ปราบหมูป่า ที่เข้ามากินพืชไร่นั้นลงได้ Swing Girls (2004)
Hiding him away like that, it's-it's ruining his life.ผมว่าการแยกเขาไปเลี้ยงแบบหลบๆซ่อนๆ ยิ่งเป็นการทำร้ายเขา The Last King of Scotland (2006)
You're ruining my cute hairdo! Stop it!แกกำลังทำลายทรงผมอันงดงามของฉัน หยุดนะ Dasepo Naughty Girls (2006)
I will not have that lunatic ruining one more family gathering.ฉันไม่อยากให้นังบ้านั่น มาทำลายงานของครอบครัวของเราอีก Listen to the Rain on the Roof (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ruiningTelevision is ruining family life.
ruiningWhat they are doing is ruining the economy.
ruiningYou need permission to put up that sort of poster, and, most of all, you're ruining the looks of the street!

CMU English Pronouncing Dictionary
RUINING    R UW1 AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ruining    (v) (r uu1 i n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
イメージダウン[, ime-jidaun] (n,vs) ruining one's image (wasei [Add to Longdo]
京の着倒れ[きょうのきだおれ, kyounokidaore] (exp) (See 大阪の食い倒れ,着倒れ) financially ruining oneself by buying too many clothes (as a fabled tendency of the people of Kyoto) [Add to Longdo]
矯角殺牛[きょうかくさつぎゅう, kyoukakusatsugyuu] (exp) trying to straighten the horns of a bull, and killing it in the process; trying to correct a small defect and ruining the whole thing; The cure is worse than the disease [Add to Longdo]
御陀仏;お陀仏[おだぶつ, odabutsu] (n) dying; ruining oneself [Add to Longdo]
自滅[じめつ, jimetsu] (n,vs,adj-no) ruining oneself; destroying oneself; self-destruction; (P) [Add to Longdo]
大阪の食い倒れ[おおさかのくいだおれ, oosakanokuidaore] (exp) (See 京の着倒れ,食い倒れ) financially ruining oneself by overindulging in food and drink (as a fabled tendency of the people of Osaka) [Add to Longdo]
放蕩無頼[ほうとうぶらい, houtouburai] (n,adj-no) being dissolute and unruly; ruining oneself by leading a fast life [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ruin \Ru"in\, v. t. [imp. & p. p. {Ruined};p. pr. & vb. n.
   {Ruining}.] [Cf. F. ruiner, LL. ruinare. See {Ruin}, n.]
   To bring to ruin; to cause to fall to pieces and decay; to
   make to perish; to bring to destruction; to bring to poverty
   or bankruptcy; to impair seriously; to damage essentially; to
   overthrow.
   [1913 Webster]
 
      this mortal house I'll ruin.       --Shak.
   [1913 Webster]
 
      By thee raised, I ruin all my foes.   --Milton.
   [1913 Webster]
 
      The eyes of other people are the eyes that ruin us.
                          --Franklin.
   [1913 Webster]
 
      By the fireside there are old men seated,
      Seeling ruined cities in the ashes.   --Longfellow.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ruining
   n 1: destruction achieved by causing something to be wrecked or
      ruined [syn: {laying waste}, {ruin}, {ruining},
      {ruination}, {wrecking}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top