Search result for

roche

(61 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roche-, *roche*
Possible hiragana form: ろちぇ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brochette(โบน'ชีท) n. ไม้เสียบปลาหรือเนื้อ
crochet(โคร'เ?,โครเช',โคร'?') {crocheted,crocheting,crochets} vt.,vi. ถักลูกไม้,ถักไหมพรม n. การถักลูกไม้,การถักไหมพรม,สิ่งที่ถักขึ้น
petrochemical(พิทระเคม'มิเคิล) n. สารที่ได้มาจากน้ำมันปิโตรเลียมเช่นน้ำมันgasoline,kerosene,petrolatumหรืออื่น ๆ adj. เกี่ยวกับสารดังกล่าว,เกี่ยวกับ petrochemistry (ดู)
petrochemistry(พีโทรเคม'มิสทรี) n. วิชาเคมีที่เกี่ยวกับหิน,วิชาเคมีที่เกี่ยวกับน้ำมันปิโตร-เลียม หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำมันปิโตรเลียม
pyrochemical(ไพ' ระเคม' มิเคิล) adj. เกี่ยวกับหรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่อุณหภูมิสูง
rapprochement(ระพรอชมาน') n. การสร้างสายสัมพันธ์,การสร้างไมตรีจิต
troche(โทร'คี) n. ยาอม,ยาเม็ด,ยาเม็ดเคลือบน้ำตาล,ยาอมเคลือบน้ำตาล
trochee(โทร'คี) n. จังหวะที่มีสองพยางค์ (พยางค์เสียงยาวและเสียงสั้น), See also: trochaic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
crochet(n) สิ่งถัก,สิ่งทอ,การถักไหมพรม,การถักโครเชท์
crochet(vt) ถักโครเชท์,ถักลูกไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
roche moutonnée; torหินรูปหลังแกะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A Mirabeau, a Rochefort, a prince Kropotkin.นักปฏิวัติชาวฝรั่งเศษมิร่าบิว ชารองต์ วีระบุรุษนักอนาธิปไตย Na Triobloidi (2009)
- No, Moak is in Rochester.เปล่า โม้กอยู่ที่โรเซสเตอร์ New History (2009)
Blaire Roche.คดีแบลร์ โรช Watchmen (2009)
Bus to Rochester leaves in 20 minutes.จะออกเดินทางใน 20 นาที Guadalcanal/Leckie (2010)
If John takes the Dover Road to London he has to cross the Medway here at Rochester.ถ้าหาก กษัตริย์จอห์นเคลื่อนพลไป London เข้าต้องผ่าน เมดเวย์ เขต โรเชสเตอร์ Ironclad (2011)
I'll seize Rochester Castle. Delay them.ข้าจะไปตีปราสาทที่นั่น เพื่อถ่วงเวลาเขา Ironclad (2011)
From Rochester, the King is able to dispatch his troops and supplies all over the country.จาก โรเชสเตอร์ ราชาลำเลียงไพล่พล และเป็นจุดส่งเสบียงไปทั่วดินแดน Ironclad (2011)
If he takes Rochester, he'll control southern England.ถ้าเขาได้โรเชียสเตอร์ไป เขาจะถล่มฝั่งใต้ราบคาบแน่นอน Ironclad (2011)
Tiberius, six of your fastest scouts to Rochester.ไทบีเรียส พาคนที่เร็วที่สุดไป6คน กลับไปยัง โรเชสเตอร์ Ironclad (2011)
Even to a Frenchman I think Rochester is nearer than Damascus. Hit it.แต่ว่าที่นี่อยู่ใกล้ฝรั่งเศษกว่าตั้งเยอะ ลองใหม่ Ironclad (2011)
And Rochester? - Baron Albany?แล้ว โรเชสเตอร์ล่ะท่าน พวก บารอน อัลบานี่ล่ะ? Ironclad (2011)
In time, the great keep of Rochester was rebuilt. It stands to this day.เวลาต่อมา ปราสาทโรเชสเตอร์ถูกสร้างขึ้นใหม่ Ironclad (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะโงกผา[n.] (cha-ngōkphā) EN: overhanging rock/cliff ; projecting rock ; shelf   FR: rocher en surplomb [m]
ชิด[v.] (chit) EN: near ; get close (to) ; get near (to) ; be close ; be near ; be immediate ; adjoin ; be adjacent to   FR: se rapprocher (de) ; serrer ; approcher au plus près
ชิด[X] (chit) EN: close ; near ; nearby ; touching   FR: près de ; proche ; voisin ; contre ; auprès de ; contigu ; tout près ; très proche
ได้รับ[v.] (dāirap) EN: receive ; obtain ; gain ; get ; take ; acquire ; garner   FR: recevoir ; obtenir ; récolter ; gagner ; remporter ; décrocher (fig. - fam.)
ดาวเคราะห์หิน[n. exp.] (dāokhrǿ hin) FR: planète rocheuse [f]
ดุ[v.] (du) EN: blame ; censure ; scold ; reproach ; reprove ; reprimand ; rebuke ; admonish ; castigate   FR: reprocher ; réprimander
ด้วงแมง[n.] (duangmaēng) EN: blemish ; reproach ; blotch   FR: reproche [m] ; grief [m]
หิน[n.] (hin) EN: stone ; rock ; boulder   FR: pierre [f] ; rocher [m] ; roche [f]
หินอัคนี[n. exp.] (hin-akkhanī) EN: igneous rock   FR: roche volcanique [f] ; roche magmatique [f]
หินชั้น [n. exp.] (hinchan) EN: sedimentary rock   FR: roche sédimentaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROCHE    R OW1 CH
ROCHE    R OW1 SH
ROCHER    R OW1 SH ER0
ROCHER    R OW1 CH ER0
ROCHE'S    R OW1 SH AH0 Z
ROCHELLE    R OW0 SH EH1 L
ROCHELLA    R AH0 CH EH1 L AH0
ROCHELLE    R AH2 SH EH1 L
ROCHETTE    R AH2 SH EH1 T
ROCHEFORT    R AA1 K AH0 F ER0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Rochester    (n) (r o1 ch i s t @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rochen {m} [zool.]ray; skate [Add to Longdo]
Rochester (Stadt in USA)Rochester (city in USA) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
approcher(vi) ใกล้เข้ามา,กระชั้นชิดเข้ามา เช่น 1° appprocher du but = ใกล้ถึงจุดมุ่งหมาย 2° le printemps approche = ฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามาแล้ว 3° la nuit approche = จวนจะมืดแล้ว
broche(n) la, = แท่งเหล็กชนิดหนึ่งใช้เป็นแกนหมุน เช่น เหล็กเสียบไก่ย่าง

Japanese-English: EDICT Dictionary
かぎ針編み;鉤針編み;鉤針編[かぎばりあみ, kagibariami] (n) crochet [Add to Longdo]
コクテンカタギ[, kokutenkatagi] (n) crochet butterflyfish (Chaetodon guentheri); Gunther's butterflyfish [Add to Longdo]
トローチ[, toro-chi] (n) troche [Add to Longdo]
ロシュ限界;ロッシュ限界[ロシュげんかい(ロシュ限界);ロッシュげんかい(ロッシュ限界), roshu genkai ( roshu genkai ); rosshu genkai ( rosshu genkai )] (n) Roche limit; Roche's limit (closest that a natural satellite can come to the center of a planet without disintegrating due to tidal forces) [Add to Longdo]
ロチェスター[, rochiesuta-] (n) Rochester [Add to Longdo]
ロッシェル塩[ロッシェルえん, rosshieru en] (n) Rochelle salt [Add to Longdo]
引き抜き編み目[ひきぬきあみめ, hikinukiamime] (n) slip stitch (crochet) [Add to Longdo]
関係改善[かんけいかいぜん, kankeikaizen] (n) improvement of relations; rapprochement [Add to Longdo]
細編み[こまあみ, komaami] (n) single crochet; SC [Add to Longdo]
石油化学[せきゆかがく, sekiyukagaku] (n) petrochemistry [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
罗切斯特[Luó qiē sī tè, ㄌㄨㄛˊ ㄑㄧㄝ ㄙ ㄊㄜˋ, / ] Rochester [Add to Longdo]
罗彻斯特[luó ché sī tè, ㄌㄨㄛˊ ㄔㄜˊ ㄙ ㄊㄜˋ, / ] Rochester [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Roche \Roche\, n. [See {Rock}.]
     Rock. [Obs.] --Chaucer.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top