Search result for

rm

(85 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rm-, *rm*
English-Thai: Longdo Dictionary
formula(n) สูตร
Bioinformatics(n) ชีวสารสนเทศศาสตร์
impairment(n) การด้อยค่าของสินทรัพย์, S. fall in value
bus terminal(n) ท่ารถ, สถานีต้นทางของรถบัสโดยสารประจำทาง, S. bus station, bus depot
performance(n) สมรรถนะ, สมรรถภาพ
intermodal(adj) ที่เกี่ยวกับการขนส่งตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไป เช่น การขนส่งทางรถไฟและทางเรือ
informal debtหนี้นอกระบบ
salvation army(n) หน่วยบรรเทาทุกข์, หน่วยกู้ภัย
overmix(vt) ใส่มากเกินไป เช่น Add the dry ingredients to the yogurt mixture and whisk just until combined, being careful not to overmix.
little cormorant(n name uniq ) นกกาน้ำเล็ก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abnormal(แอบนอร์' เมิล) adj. ผิดปกติ
abnormal psychologyจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความวิปริตของบุคลิกภาพ (branch of psychology)
access armก้านเข้าถึง <คำแปล>หมายถึง อุปกรณ์ในหน่วยบันทึก มีลักษณะเป็นก้านที่ต่อกับหัวอ่าน/บันทึก (read / write head) ที่ใช้เจาะเข้าไปที่จานบันทึก เพื่ออ่านข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล หรือเพื่อบันทึกข้อมูลลงในจานบันทึก มีลักษณะคล้ายเข็มของเครื่องเล่นจานเสียง
acid-forming(แอส' ซิดฟอร์มมิง) adj. ให้กรด (ในปฏิกริยาเคมี) (yielding acid)
aciform(แอส' ซิฟอร์ม) adj. มีรูปคล้ายเข็ม
acinaciform(แอสซิแนส' ซิฟอร์ม) adj. มีรูปคล้ายดาบสั้น
aciniform(อะซิน' นิฟอร์ม) adj. เป็นพวงคล้ายพวงองุ่น
adrenocorticotropic hormoฮอร์โมนจากพูหน้าของต่อม pituitary gland, ACTH
aeriform(อา' ริฟอร์ม, เอเออ' ริฟอร์ม) ซึ่งมีรูปแบบหรือลักษณะของอากาศ , ไม่มีรูปร่าง, ไม่เป็นจริง
aferothermodynamics(แอโรเธอไมไดแนม' มิคซฺ) aerodynamics ที่เกี่ยวกับสถานะการณ์ที่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนในแก๊ส. -aerothermodynamic adj. (aerothermodynamics)

English-Thai: Nontri Dictionary
abnormal(adj) ผิดปกติ,วิปริต,วิปลาส,พิกล
abnormality(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส,ความพิกล
affirm(vi,vt) รับว่าจริง,ยืนยัน,รับรอง,เห็นพ้อง
affirmation(n) การประกาศ,การยืนยัน,การรับรอง
affirmative(adj) ซึ่งยืนยัน,ซึ่งรับรอง
affirmative(n) การรับ,คำยืนยัน,คำรับรอง
aftermath(n) ผลตามหลัง,ควันหลง
airmail(n) จดหมายทางอากาศ
airman(n) นักบิน,ทหารอากาศ
alarm(n) สัญญาณเตือนภัย,ความตกใจกลัว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
RMB (n uniq ) The renminbi (simplified Chinese: 人民币; traditional Chinese: 人民幣; pinyin: rénmínbì; literally "people's currency") is the currency of the People's Republic of China (PRC) - คือ ชื่อเรียกของเงินจีน โดยหน่วยเงินสกุลนี้ คือ หยวน [ yuan (simplified Chinese: 元 or 圆; traditional Chinese: 圓; pinyin: yuán; Wade-Giles: yüan) ] เงิน RMB - renmibi นั้น เริ่มต้นครั้งแรกในปี 1948 โดยธนาคาร People's Bank of China หนึ่งปีก่อนพรรคคอมมิวนิสจีนจะชนะในสงครามการเมือง โดยเงินนี้ เรียกว่า renmibi นั้น แปลว่า เงินของประชาชน "People's Currency" - สำหรับหน่วยเงินจีนนั้น สามารถใช้ได้ทั้ง RMB / CNY / ¥. >> อ่านเพิ่มเติมใน http://en.wikipedia.org/wiki/Rmb
Image:

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
These must have been an escapvalve for him, ages of a life outside of here where he wasn't rmented by his compulsion and agoraphobia.ของพวกนี้ต้องเป็นประตูเปิด เพื่อการหลบหนีของเขาแน่ๆ ภาพของชีวิตภายนอกห้่องนี้ ตรงที่เขาไม่ต้องทนทรมานกับ The Beginning in the End (2010)
"The RMS Titanic was the largest passenger steamship in the world when it made its maiden voyage across the north Atlantic in 1912.""เรืออาร์เอ็มเอสไททานิก "คือเรือโดยสาร ที่ใหญ่ที่สุดในโลก \"การเดินทางครั้งแรก\ My Heart Will Go On (2011)
Now, several hours after this video was taken, we injected Allegra with our Serum RM47.ตอนนี้ , หลายชั่วโมงต่อมา หลังจากที่ถ่ายวิดีโอนี้ เราฉีดยาให้อัลเลกร้าด้วย เซรุ่ม RM47 ของเรา Bitchcraft (2013)
Right now, my address is the RMS Titanic.ในขณะนี้ที่อยู่ผมคือเรือไททานิค Titanic (1997)
I've been working with RMS Medical Supplies to get them but it's so expensive.ฉันทำงานกับ อาร์เอ็มเอสเมดิเคิลซัพพลาย เพื่อจะได้สิ่ง เหล่านี้ แต่มันก็แพงมาก Fireproof (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt nāyok ratthamontrī) EN: former prime minister   FR: ancien Premier ministre [m]
อดีตรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt ratthamontrī) EN: former Minister   FR: ancien ministre [m]
อดีตสมัย[n.] (adītsamai) EN: former times   
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past ; former times ; ancient times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อโหสิกรรม[v.] (ahōsikam) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive   
อาจารย์[pr.] (ājān) EN: master   FR: maître (3è pers. sing, 2è pers. plur. forme polie)
อาคารที่พักผู้โดยสาร[n. exp.] (ākhān thīphak phūdōisān) EN: passenger terminal   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
RM    (n) (aa2 r e1 m)

German-Thai: Longdo Dictionary
Bürgermeister(n) |der, pl. Bürgermeister| ผู้ว่าการเมือง
Firma(n) |die, pl. Firmen| บริษัท
Firmen(n) |pl.|, See also: die Firma
Form(n) |die, pl. Formen| รูปแบบ, ฟอร์ม
Information(n) |die, pl. Informationen| ข้อมูล
Informationen(n) |pl.|, See also: die Information
warm(adj) อุ่น
rme(n) |die| ความอุ่น ความร้อน
rmekapazität(n) |die, pl. Wärmekapazitäten| ความร้อนจำเพาะ
rmeleitfähigkeit(n) |die| ความสามารถในการนำความร้อน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zi. : Zimmerrm (no.) : room (number) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
permis de conduire(n) |m| ใบอนุญาตขับขี่รถ (สังเกตว่าเพศของคำประสมนี้จะตามนามตัวหน้า)
permis de séjour(n) |m| ใบอนุญาตให้พำนักอยู่ได้, วีซ่า
dormir(vi) 1)นอนหลับ 2) อยู่ในสถานะที่สงบไม่มีการเคลื่อนไหว ไม่มีการใช้งาน ex: Capitaux qui dorment.
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
螠(oK)[ゆむし;ユムシ, yumushi ; yumushi] (n) (uk) spoonworm (esp. species Urechis unicinctus) [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS [Add to Longdo]
BSE[ビーエスイー, bi-esui-] (n) bovine spongiform encephalopathy; BSE [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
泰坦尼克号[Tài tǎn ní kè hào, ㄊㄞˋ ㄊㄢˇ ㄋㄧˊ ㄎㄜˋ ㄏㄠˋ, / ] RMS Titanic [Add to Longdo]
远程监控[yuǎn chéng jiān kòng, ㄩㄢˇ ㄔㄥˊ ㄐㄧㄢ ㄎㄨㄥˋ, / ] RMON; remote monitoring [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
X端末[エックスたんまつ, ekkusu tanmatsu] Xterm, Xterminal [Add to Longdo]
アクセスアーム[あくせすあーむ, akusesua-mu] access arm [Add to Longdo]
アクセス許可[アクセスきょか, akusesu kyoka] access permission [Add to Longdo]
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] access permission, access right [Add to Longdo]
アクセス情報[アクセスじょうほう, akusesu jouhou] access information [Add to Longdo]
アドレス形式[アドレスけいしき, adoresu keishiki] address format [Add to Longdo]
アドレス情報[アドレスじょうほう, adoresu jouhou] address information [Add to Longdo]
アフターサービス[あふたーさーびす, afuta-sa-bisu] aftermarket service [Add to Longdo]
アベンド[あべんど, abendo] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.) [Add to Longdo]
アラームプロファイル[あらーむぷろふぁいる, ara-mupurofairu] alarm profile [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RM
     Retention Module
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RM
     Resource Management
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top