Search result for

risky

(45 entries)
(0.004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -risky-, *risky*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
risky[ADJ] เป็นอันตราย, See also: เป็นภัย, Syn. dangerous, hazardous
risky[ADJ] เป็นการเสี่ยง, Syn. chancy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
risky(ริส'คี) adj. เสี่ยง,เสี่ยงภัย,มีภัย,มีอันตราย,เป็นการลอง, See also: riskily adv. riskiness n., Syn. dangerous,perilous

English-Thai: Nontri Dictionary
risky(adj) มีภัยพิบัติ,มีอันตราย,เสี่ยงภัย
frisky(adj) ร่าเริง,ว่องไว,มีชีวิตชีวา,ขี้เล่น,กระโดดโลดเต้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-Too risky. Maybe we should call it off.- มีความเสี่ยงเกินไป บางทีเราควรจะเรียกมันออก The Godfather (1972)
Too risky.เสี่ยงเกินไป เราได้มีเพียงหนึ่ง โอกาสที่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
now, secret work can be very risky.หน่วยสืบราชการลับ ย่อมมีความเสี่ยง Spies Like Us (1985)
I'll try talking with them for the time being, but it's risky.ฉันได้พยายามคุยกับพวกนั้นเป็นเวลาพอสมควร\แต่ว่ามันค่อนข้างเสี่ยง Akira (1988)
That's risky. You could end up in prison.นั่นมันเสี่ยง คุณอาจจะไปอยู่ในคุกก็ได้นะ Basic Instinct (1992)
Forget it. It's too risky. I'm through doing that shit.ลืมมัน มันเสี่ยงเกินไป ผมผ่านการทำอึที่ Pulp Fiction (1994)
It's quite risky.มันเสี่ยงเอาการอยู่นะ Blues Harp (1998)
Tom Cruise. Risky Business.ทอม ครูซ ในเรื่อง ริสกี้บิสเนส ไง Never Been Kissed (1999)
No! Even with a proper wand, it's too risky. You could hit Harry.ต่อให้ไม้ดี ๆ ยังเสี่ยง อาจโดนแฮร์รี่เข้า Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
It was not because he thought it was immoral or not but because Watson with a very keen sense of public relations thought it was risky.แต่เพราะวัตสัน เป็นคนที่มีความรู้สึกไวมากเกี่ยวกับภาพพจน์บริษัท เขาจึงคิดว่ามันเสี่ยง The Corporation (2003)
So we've got to undo a lot of things in order to be smart enough to do this really dangerous and risky and difficult work you know the best way that we possibly can.เราต้องหาทางคลี่คลายหลายสิ่งหลายอย่าง (ริชาร์ด กรอสแมน ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการศึกษาบรรษัท, กฎหมายและประชาธิปไตย) เพื่อให้เราเก่งกล้าสามารถเพียงพอ ที่จะทำภารกิจเสี่ยงอันตรายและยากลำบากอย่างยิ่ง The Corporation (2003)
Very risky move by Candy.เสี่ยงมาก ๆ กับการขยับตัวของแคนดี้ The Woodsman (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
riskyBanks charge higher interest on loans to risky customers.
riskyChris is in a risky situation in science class.
riskyHe underwent a risky operation.
riskyI don't want to do anything risky.
riskyIt is risky for you to go the area alone.
riskyThe directors were reluctant to undertake so risky a venture.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิกฤต[ADJ] critical, See also: risky, serious, dangerous, perilous, Syn. วิกฤต, Example: แม้จะอยู่ในวัยแก่เฒ่า เขาก็ยังจดจำรำลึกถึงเหตุการณ์วิกฤตครั้งนั้นได้, Thai definition: ถึงขั้นอันตราย, ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อขั้นแตกหัก
เสี่ยงอันตราย[ADJ] risky, See also: dangerous, Syn. เสี่ยงภัย, Example: หุ่นยนต์สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นใช้ในงานที่เสี่ยงอันตรายเช่นงานในโรงงานผลิตยาฆ่าแมลง, Thai definition: ทำโดยไม่กลัวอันตราย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันตราย[adj.] (antarāi) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; perilous ; venturesome   FR: dangereux ; risqué ; périlleux
ขี้เล่น[adj.] (khīlen) EN: playful ; mischievous ; frisky ; frolicsome   FR: joueur [m] ; jouette [f] (Belg.)
ล่อแหลม[v.] (lølaēm) EN: be dangerous ; be risky ; be chancy ; be perilous ; be dicey ; be hazardous ; be unsafe   FR: être dangereux ; être risqué ; être hasardeux
เสี่ยง[adj.] (sīeng = sieng) EN: risky   
วิกฤต = วิกฤติ[n.] (wikrit) EN: critical ; precarious ; risky ; serious ; crucial ; dangerous ; perilous   FR: critique ; dangereux

CMU English Pronouncing Dictionary
RISKY    R IH1 S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
risky    (j) (r i1 s k ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
riskant {adj} | riskanter | am riskantestenrisky | riskier | riskiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
H;h[エッチ(P);エイチ, ecchi (P); eichi] (n) (1) H; h; (adj-na,n) (2) (uk) (from 変態) (See 変態・へんたい・2) indecent; lewd; frisky; sexy; (vs) (3) (uk) to have sex; (P) [Add to Longdo]
やばい[, yabai] (adj-i) (1) (sl) dangerous; risky; (2) (sl) awful; terrible; crap; (3) (sl) terrific; amazing; cool; (P) [Add to Longdo]
リスキー[, risuki-] (n) risky [Add to Longdo]
リスキーシフト[, risuki-shifuto] (n) risky shift [Add to Longdo]
危うい[あやうい, ayaui] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (P) [Add to Longdo]
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P) [Add to Longdo]
虚業[きょぎょう, kyogyou] (n) risky business [Add to Longdo]
軽業[かるわざ, karuwaza] (n) acrobatics; risky undertaking [Add to Longdo]
芸当[げいとう, geitou] (n) feat; risky attempt; trick; stunt [Add to Longdo]
剣ヶ峰;剣ケ峰;剣が峰[けんがみね, kengamine] (n) (1) rim of a volcano, esp. Mt. Fuji; (2) ring used in sumo; (3) dire or risky situation with no room for error; sink-or-swim position [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Risky \Risk"y\, a.
   Attended with risk or danger; hazardous. "A risky matter."
   --W. Collins.
   [1913 Webster]
 
      Generalization are always risky.     --Lowell.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 risky
   adj 1: involving risk or danger; "skydiving is a hazardous
       sport"; "extremely risky going out in the tide and fog";
       "a wild financial scheme" [syn: {hazardous}, {risky},
       {wild}]
   2: not financially safe or secure; "a bad investment"; "high
     risk investments"; "anything that promises to pay too much
     can't help being risky"; "speculative business enterprises"
     [syn: {bad}, {risky}, {high-risk}, {speculative}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top